ထိေရာက္စြာ ခ်ီးမြမ္းေရးသား နည္းလမ္းမ်ား

ထိထိေရာက္ေရာက္ ခ်ီးမြမ္းေရးသားတတ္တဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြကို ဘယ္လို ရႏုိင္ပါမလဲ။ အလြယ္တကူ ရႏုိင္တယ္လို႕ ေျဖပါရေစ။ စာအုပ္တစ္အုပ္ ဒါမွမဟုတ္ အႏုပညာလက္ရာတစ္ခုကို ခ်ီးမြမ္းေရးသား ရေတာ့မယ္ဆိုရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ခ်ီးမြမ္းေရးသားတတ္ဖို႕ လုိၿပီေပါ့။ ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳတယ္ ဆိုတာကလည္း အျပစ္ေဒါသမသင့္ေအာင္၊ အမ်ားယံုၾကည္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ေရးရတာျဖစ္တယ္။ ေလ့က်င့္ယူဖို႕ မခက္ဘူး။ ဆြဲေဆာင္ေရးသားတဲ့ အေရးအသားမ်ိဳးကို စူးစူးစိုက္စိုက္ ေလ့လာလိုက္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်တဲ့စိတ္နဲ႕ ေရးမယ္ဆိုရင္ ခ်ီးမြမ္းစာက ယံုၾကည္ဖြယ္ရာ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။

 

ခ်ီးမြမ္းေရးသားျခင္း

 

အျပဳသေဘာအားေကာင္းေစျခင္း ပံုစံတစ္မ်ိဳးဆိုၿပီး ခ်ီးမြမ္းတဲ့အေရးအသားမ်ိဳးကို အမ်ားေလးစား တတ္ၾကတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းတဲ့အေရးအသားကို စာအုပ္ အဖံုးမွာ စာလံုးေရ ၁၀၀ နဲ႕ ၁၀၀ ေအာက္ ေရးသားထားတာကို ေတြ႕ရတတ္တယ္။ သံုးသပ္ခ်က္အဆင့္လည္း မေရာက္ဘဲ အႏုပညာလက္ရာ တစ္ခုကို ခ်ီးမြမ္းတာျဖစ္တယ္။ စာအုပ္အျပင္ ႐ုပ္႐ွင္၊ မိန္႕ခြန္း၊ သီခ်င္း၊ ပန္းခ်ီကား စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႕ ခ်ီးမြမ္းတာကို ကိုးကားေဖာ္ျပထားတဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။

 

၀က္ဘ္ဆိုက္ အသီးသီးမွာလည္း ခ်ီးမြမ္းေရးသားထားတာေတြကို ဖတ္ရမွာျဖစ္တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ အထက္လူႀကီးဆီက ခ်ီးမြမ္းတဲ့စာကိုလည္း ရဖူးမွာေပါ့။ အျမင္အားျဖင့္ အျပင္အဆင္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ခ်ီးမြမ္းေရးသားရာမွာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိႏုိင္ေပမယ့္ ျမင္ရင္ ခ်က္ခ်င္း သိသာပါတယ္။

 

ထိေရာက္စြာ ခ်ီးမြမ္းေရးသားေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ နမူနာလက္ရာမ်ား

 

ေန႕စဥ္ အေျခအေနေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ထိေရာက္တဲ့ ခ်ီးမြမ္းစာ နမူနာအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ဘယ္ခ်ီးမြမ္းစာေတြကို အလုပ္ထဲမွာ သံုးၿပီး ဘယ္ခ်ီးမြမ္းစာေတြကို အႏုပညာနယ္ပယ္မွာ သံုးသလဲ ေဖာ္ထုတ္ၾကည့္ပါ။

 

နမူနာ ၁

 

When the company had a twelve hour turnaround to produce a brand new set of major initiatives for corporate, your efforts made all the difference because you grabbed the bull by the horns and served in a team leader capacity for our IT department. By organizing priorities, setting realistic goals, and motivating your fellow employees we were able to get the job done. I am happy to have you on our team.

ကုမၸဏီေရးရာဌာနအတြက္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကို ၁၂နာရီအတြင္းေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ ေပၚေပါက္လာေသာအခါ အိုင္တီဌာနအတြက္ အစုအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမွ တာ၀န္ယူၿပီး ျပႆနာကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ပါသည္။ ေ၀ွ႕ရန္လာသည့္ ႏြားသိုးကို ခ်ိဳမွကိုင္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သကဲ့သို႕ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးစားေပးမ်ား စုစည္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြေစျခင္းျဖင့္ အလုပ္ကိုေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အစုအဖြဲ႕အတြင္း အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္အတြက္ ေက်နပ္၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။

 

နမူနာ ၂

 

I will never forget your drive to go above and beyond the call of duty for our charity fair. Organizing the Wii competition for our charity drive really boosted the company’s annual giving donations. Your example is a great lesson for us. Thank you for your assistance.

ပရဟိတရန္ပံုေငြ ပြဲလမ္းအခန္းအနားအတြက္ တာ၀န္႐ွိသည္ထက္ ပိုလြန္ေက်ာ္လြန္၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ျခင္းကို ေမ့ေလ်ာ့ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ Wii ဂိမ္းစက္ ၿပိဳင္ပြဲ စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ကုမၸဏီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အလွဴဒါန မ်ားစြာ ျမင့္တက္လာပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပံု ဥပမာကို ေတြ႕ရသည့္အတြက္ သင္ခန္းစာမ်ားစြာ ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ အကူအညီေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 

နမူနာ ၃

 

“Corky’s Song” the debut cd of K.D. Bissell is a one of a kind sound that evokes all things blissfilled. 

K.D. Bissell ၏ ပထမဆံုး စီဒီျဖစ္ေသာ “Corky’s Song” မွာ ပီတိသုခႏွင့္ျပည့္၀သည့္ အရာဟူသမွ်ကို စိတ္တြင္ ႐ိုက္ခတ္လာေစႏုိင္သည့္ ၿပိဳင္စံ႐ွားေသာ အသံမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

 

နမူနာ ၄

 

The latest novel by C.J. Write is the much needed breath of fresh air. C.J. really knows how to make people feel appreciated.

C.J. Write ေနာက္ဆံုးေရးသားလိုက္တဲ့ ၀တၱဳမွာ အထူးလိုအပ္ေနေသာ ေလေကာင္းေလသန္႕သဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဖက္သားတြင္ နားလည္တန္ဖိုးထားခံရသည္ဟူေသာ စိတ္ခံစားမႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္ အမွန္တကယ္ ေရးဖြဲ႕တတ္ပါသည္။

 

အထက္ေဖာ္ျပပါ ခ်ီးမြမ္းစာေတြကေတာ့ ခ်ီးမြမ္းတဲ့အေရးအသားကို နမူနာအတိုကေလးေတြ ထုတ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ပံုစံနဲ႕ ဖန္တီးထားပါေစ ခ်ီးမြမ္းစာေရးသားလို႕ ရပါတယ္။ အေျခခံ အပိုင္းေတြကေတာ့ အျပဳသေဘာဘက္က ျမင္ျခင္း၊ ဘာေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္ကို ခ်ီးမြမ္းေၾကာင္း တစ္ဘက္သား သိေစႏိုင္ျခင္းတို႕ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္သူရဲ႕ အျပဳသေဘာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးေတြ၊ အထူးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈနဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုလည္း ထင္႐ွားေအာင္ ေဖာ္ျပသင့္တယ္။ အဲဒီအျပင္ ခ်ီးမြမ္းခံသူကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပရမယ္၊ ယံုၾကည္မႈ႐ွိေအာင္လည္း ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျဖစ္ေစ၊ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ျဖစ္ေစ ေရးဖြဲ႕ႏုိင္ရမယ္။ အခု ျပန္ေႏႊးၾကည့္ရေအာင္။

 

ခ်ီးမြမ္းေသာ အေရးအသား

 

ခ်ီးမြမ္းေရးသားတဲ့အခါ ႐ံုးတြင္းစာ သို႕မဟုတ္ ေပးစာကို ခ်ီးမြမ္းစကားနဲ႕ စတင္သင့္တယ္။ ဥပမာ အဖြင့္ ၀ါက်အေနနဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ နမူနာ ခ်ီးမြမ္းစကားတစ္ကို ေဖာ္ျပလိုက္တယ္။

“I just wanted to tell you that you are an amazing worker.” အလြန္ေတာ္တဲ့ ၀န္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုတဲ့အတြက္ ဒီစာကို ေရးလိုက္ပါတယ္။

 

ဆက္လက္ၿပီး အျပဳသေဘာ အရည္အေသြးေတြ၊ အထူး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳ ၀န္ခံဖို႕ လိုအပ္တယ္။ ဥပမာ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပတဲ့ ၀ါက်အေနနဲ႕ ဒီလိုဆက္ေရးႏုိင္တယ္။

“You always manage to perform at peak levels daily.” ေန႕စဥ္ အလုပ္လုပ္ရာမွာ အၿမဲတေစ အဆင့္အျမင့္ဆံုး လုပ္ႏုိင္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

 

ခ်ီးမြမ္းခံရသူကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဆက္ေျပာႏိုင္တယ္။ ဥပမာ

“Thank you so much for your helpful contributions.”

အလြန္အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႕ ေရးႏိုင္တယ္။

 

အဲဒီအစိတ္အပိုင္းေတြအားလံုးကို အဆင္ေျပေျပ စုစည္းေရးသားလိုက္မယ္ဆုိရင္ ထိေရာက္တဲ့ ခ်ီးမြမ္းစာ ရလာမွာ ျဖစ္တယ္။ ခ်ီးမြမ္းတဲ့ ႐ံုးတြင္းစာေတြ ဆက္လက္ ေရးသား ေလ့က်င့္လိုက္မယ္ဆုိရင္ မၾကာခင္ ခ်ီးမြမ္းေရးသားရာမွာ ထူးခြၽန္ေျပာင္ေျမာက္လာမွာ ျဖစ္တယ္။

You can read other lessons posted by me here.

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language RepublicViews: 4992

Reply to This

Replies to This Discussion

thank you very much....

Thanks for this lesson

thz so much!

Thank you for the lesson and wish you post many more!

thank you

thanks for your lessons

I got knowledge from it.

In this lesson,I have learned a lot of Idioms. Thanks you xo xo much.

thank you so much

I get knowledge from this discussion.

                                                                   Thank you

Thanks

Thanks for lessons .

Thank you so much for your helpful lesson.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service