မႏၱေလးျမိဳ႕ ျဗိိိတိသွ်ေကာင္စီ စာေမးပြဲဌာန သတင္းမ်ား

၂၀၁၂ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္း က်င္းပမည္႔ ACCA CBE စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍၄င္း

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း က်င္းပမည္႔ LCCI Level 2 (Bookkeeping & Accounts) ႏွင့္ Level 3 On Demand Exam စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို ၁၂ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍၄င္း

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း က်င္းပမည္႔ ABE စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၁၂ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍၄င္း

မႏၱေလးျမိဳ႕ ျဗိိိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

တိုက္အမွတ္ ၆/၇၊ SY ဝင္း၊ လမ္း ၃၀ (၇၇ ႏွင့္ ၇၈ လမ္းၾကား)၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၀၁၁ ၂၀၃ ၁၁၄ လိုင္းခြဲ ၈၀၂

Views: 112

Reply to This

Replies to This Discussion

စာ ေမးပြဲးေၿဖ အတြက္ အခက္ခဲးရွိေန ပါသၿဖင့္ မည္သုိ့ လုပ္ရမလည္း။ ေၿဖေတာ့ေၿဖခ်င္ပါတယ္ ဘာမွမေလ့လာရေသးလုိ့

ဘယ္သူဆီမယ္ ေလ့လာရမလည္း

ကိုေဇာ္ဟိန္းက ဘာစာေမးပြဲကို ေျဖခ်င္တာပါလိမ့္။

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service