မႏၱေလးျမိဳ႕ ျဗိိိတိသွ်ေကာင္စီစာေမးပြဲဌာန သတင္း

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ေျဖဆိုထားေသာ IELTS စာေမးပြဲ Test Report Form မ်ား ေရာက္ရွိေနပါျပီ။

ကိုယ္တိုင္ထုတ္ယူမည္႕သူမ်ား အေနျဖင္႔ မွတ္ပံုတင္ (သို႕မဟုတ္) Passport မူရင္း ပါရွိရမည္ျဖစ္ျပီး ကိုယ္စားထုတ္ယူလိုပါက ကိုယ္စားလွယ္လဲႊစာႏွင္႔ ထုတ္ယူမည္႔သူ၏ မွတ္ပံုတင္ မူရင္း ပါရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မႏၱေလးျမိဳ႕ ျဗိိိတိသွ်ေကာင္စီ

တိုက္အမွတ္ ၆/၇၊ SY ဝင္း၊ လမ္း ၃၀ (၇၇ ႏွင့္ ၇၈ လမ္းၾကား)၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၀၁၁ ၂၀၃ ၁၁၄ လိုင္းခြဲ ၈၀၂

Views: 83

Reply to This

Replies to This Discussion

Sayar, kindly add the opening and closing office hours. Thank you.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service