အလုပ္အကိုင္ရရွိေစမည္႔အခြင္႔အလမ္းမ်ားကိုဆံုးရႈံးေစမည္႔ အဂၤလိပ္စာအမွားမ်ား

အလုပ္အတြက္လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းခံရဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူစုလူေ၀းေရွ႕မွာ မိန္႔ခြန္းေျပာဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အထက္လူႀကီးကို တင္ျပရန္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္ကို ေရးသားေနတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အမွားလံုး၀ မပါေစရန္ ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ရမွာက သင့္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးလွပါတယ္။

အလုပ္လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းမွာ မမွန္ကန္တဲ့ အဂၤလိပ္စာကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ သင္ အလုပ္မရႏိုင္ တဲ့ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ လူစုလူေ၀းေရွ႕မွာ မိန္႔ခြန္းေျပာတဲ့အခါမွာလည္း မမွန္ကန္တဲ့ အဂၤလိပ္စာကို အသံုးျပဳပါက ပရိသတ္က သင့္ကို ဉာဏ္ရည္နည္းပါးသူလို႔ ထင္မွတ္သြားပါလိမ့္မယ္။ အထက္လူႀကီးေတြထံ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္ကို ေရးသားၿပီး တင္ျပတဲ့အခါမွာလည္း မမွန္ကန္တဲ့ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ ေရးသားပါက ထိုအဆိုျပဳခ်က္ဟာ အပယ္ခံရဖို႔ မ်ားပါလိမ့္မယ္။ ျမင္ေတြ႕ၾကတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္းဟာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု မဟုတ္ပါ။

ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ သင့္ရဲ႕အလုပ္အကိုင္ တိုးတက္ေစမဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပ်က္စီးေစႏိုင္တဲ့ အမ်ားမွားေလ့မွားထရွိေသာ အဂၤလိပ္စာ အမွားမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

စကားလံုးေတြရဲ႕ အသံထြက္ကိုမွန္ကန္ေအာင္မထြက္ႏိုင္ျခင္း

ဒီအမွားေတြထဲက ပထမဦးဆံုးအမွားကေတာ့ စကားလံုးေတြရဲ႕ အသံထြက္ကို မွန္ကန္ေအာင္ မထြက္ႏိုင္ျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမွားဟာ ေရွာင္ရတာ လြယ္တယ္လို႔ ထင္ရေပမဲ့ လူေတြအမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္တတ္တဲ့ အမွားတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာကို ကၽြမ္းက်င္တဲ့သူျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ သင့္အေနနဲ႔ စကားလံုးတစ္လုံးကို သိထား႐ံု (သို႔မဟုတ္) ၄င္း၏ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္ကို နားလည္ထား႐ံုႏွင့္ မလံုေလာက္ပါ။ ထိုစကားလံုးကို မွန္ကန္ေသာ အသံထြက္ႏွင့္ ေျပာႏိုင္ရပါမည္။ စကားလံုးတစ္လံုးကို မွန္ကန္တဲ့ အသံထြက္ျဖင့္ မေျပာႏိုင္တဲ့အခါ- ထိုစကားလံုးကို မွန္ကန္တဲ့ စကားစပ္ျဖင့္ အသံုးျပဳထားတဲ့အတြက္ သင့္ကို အေတာ္အတန္ဉာဏ္ရည္ရွိတဲ့ လူလို႔ လူေတြက သတ္မွတ္မွာျဖစ္ေပမဲ့ ၄င္းကို အသံထြက္မွန္ကန္ေအာင္ မေျပာႏိုင္တဲ့အတြက္ေတာ့ သူတို႔ရဲ႔ေ၀ဖန္ျခင္းကိုခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာကို ေျပလည္ေစမဲ့ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ထိုစကားလံုးကို သရသံတစ္ခုစီပါတဲ့ အသံမ်ား (syllables)အျဖစ္ ခဲြျခမ္းၿပီး ထိုအသံမ်ားအတိုင္း အသံ ထြက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ဗန္းစကားကို အသံုးျပဳျခင္း

အႀကီးမားဆံုးေသာ အဂၤလိပ္စာအမွားတစ္ခုကေတာ့ ဗန္းစကားကို အသံုးျပဳျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဗန္းစကားေတြကို အသံုးျပဳတဲ့သူကို ဉာဏ္ရည္နည္းပါးသူအျဖစ္ မၾကာခဏ အထင္ခံရတတ္ေစပါတယ္။ ထိုသို႔ ဗန္းစကားအသံုးျပဳတာကို လက္ခံတဲ့ ပရိသတ္ေရွ႕မွာ စကားေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္နည္းနဲ႔ မဆို ဗန္းစကားအသံုးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ စကားေျပာတဲ့အခါ မွာေတာ႔ ဗန္းစကားနဲ႔ ေျပာဳတာဟာ သင့္ေတာ္ေပမဲ့ အလုပ္အတြက္္ လူေတြ႕ေမးျမန္းေနတဲ့အခါ၊ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနတဲ့အခါ (သို႔) လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္ျပဳလုပ္ေနတဲ့အခါမွာေတာ့ ဗန္းစကားကို အသံုးျပဳခ်င္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလို အသံုးျပဳခဲ့ရင္လည္း ေအာင္ျမင္ဖို႔အခြင့္အလမ္းေတြ ပ်က္စီးသြားဖို႔ မ်ားပါတယ္။ ႐ိုးရွင္းတာဟာလည္း ဘာမွ ျပႆနာမရွိေၾကာင္းကိုလည္း သတိေပးလိုပါတယ္။

႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲတဲ့၀ါက်ေတြကို အသံုးျပဳျခင္း

႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲတဲ့၀ါက်ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး စကားေျပာျခင္းျဖင့္ ေခတ္မီႏွံ႔စပ္ပံုေပါက္ရန္ လူအမ်ားကႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အလြန္ပဲ စြန္႔စားရာေရာက္ပါတယ္။ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့၀ါက်ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး စကားေျပာတဲ့အခါ အသံုးျပဳရမဲ့မွန္ကန္တဲ့ စကားလံုးေတြကို စမ္းတစ္၀ါး၀ါးနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ၿပီးေျပာရတာမ်ိဳးျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ Perfect Tenses ေတြနဲ႔ Conditionals ေတြ အသံုးျပဳျခင္းကို ႀကိဳးစားၿပီး ေရွာင္ပါ။ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ ပတ္သက္ လာရင္ေတာ့ သင့္အေနျဖင့္ ႐ိုးရွင္းမႈေရာ ေခတ္မီ ႏွံ႔စပ္မႈကိုပါ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားအရာမွာ ေခတ္မီႏွံ႔စပ္တယ္လို႔ေျပာျခင္းမွာ အဆင့္ျမင့္တဲ့ စကားႀကီးစကားက်ယ္ေတြပါ၀င္တဲ့ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့၀ါက်ေတြကို အသံုးျပဳရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါ။ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့၀ါက်ေတြ မသံုးဘဲႏွင့္ ကိုယ္ေျပာလိုတဲ့အခ်က္ ေတြကို နားလည္ေအာင္ ေျပာျပႏိုင္မယ္ဆိုရင္ လူေတြက ကိုယ္ေျပာလိုက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ပိုလက္ခံလာ မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ အဂၤလိပ္စာကို အရမ္းကၽြမ္းက်င္တဲ့သူ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့၀ါက်မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ရပါမယ္။

စကားကို သတိထား၍ မေျပာျခင္း

ဒါကေတာ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဒုကၡေရာက္ေစတဲ့ အမွားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာမိမိႏႈတ္က ေျပာလာမဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိန္ယူ စဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ စကားကို ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ ပရိသတ္ကို ေခါင္း႐ႈပ္ေစတဲ့အျပင္ သင့္အေနနဲ႔ အမွားေတြကို ေျပာမိပါက သူတို႔ကို ေစာ္ကားေနတယ္လို႔ လည္း ထင္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကို ဥပမာေပးရမယ္ဆိုရင္ အထင္ကရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုကို လြဲမွားတဲ့ ပံုစံနဲ႔ ေျပာမိတဲ့အတြက္ ဒုကၡေရာက္ရတဲ့ အေၾကာင္း သင္ဘယ္ႏွစ္ခါ ၾကားဘူးပါသလဲ? သင့္အေနနဲ႔ တစ္စံုတစ္ခုေသာ စိတ္ကူးကို အသိေပးလိုတာမဟုတ္ေပမဲ့ သင္ေျပာလိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတြ အဲဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို ေျပာပံုေျပာနည္းေတြကို သင့္ပရိသတ္က အဓိပါၸယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေကာက္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က အေကာင္းျမင္ၾကမွာျဖစ္ေပမဲ့ တခ်ိဳ႕က အဆိုးျမင္ၾကပါလိမ့္မယ္။

ဒီလိုစကားကို သတိထား မေျပာတာကို အဂၤလိပ္စာ အမွားအယြင္းမဟုတ္ဘူးလို႔ တခ်ိဳ႕က အျငင္းပြါးေနၾကေပမဲ႔ သူတို႔ဟာ မွားေနၾကပါတယ္။ စကားကို သတိထားေျပာလို႔ ေျပာျခင္းဟာ သဒၵါကိုေရာ မိမိကို နားေထာင္ေနတဲ့ သူေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ကိုယ္နဲ့ပတ္သက္လို႔ ထင္က်န္ခဲ့မဲ့ ကိုယ္ရဲ႕ ပံုရိပ္ကိုပါသတိထားဖို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈရလိုပါက အထက္ပါအခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးဟာ အေျခအေနနဲ႔ကိုက္ညီဖို႔ လိုပါတယ္။ စကားကို သတိထားေျပာရာတြင္ အရမ္းျဖည္းျဖည္းေလးေျပာဖို႔ မလိုအပ္သလို အရမ္းျမန္ျမန္ႀကီး ေျပာတာကိုလည္း ေရွာင္က်ဥ္ရပါမယ္။ သင့္ကို နားေထာင္ေနသူတိုင္းဟာ သင္ေျပာတာကို နားလည္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ စကားလံုးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တဲ႔အခါမွာ ေသေသခ်ာခ်ာနဲ႔ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါေတြကေတာ့ လူေတြ စကားေျပာတဲ့အခါမွာ ျပဳလုပ္တတ္တဲ့အေျခခံအမွားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးတဲ့အခါမွာလည္း သင့္အေနနဲ႔ သိထားသင့္တဲ့ ေနာက္ထပ္ အမွားေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။ ဒီအမွားေတြကို ဘယ္လို ေရွာင္က်ဥ္ရမယ္ဆိုတာကို သိထားျခင္းအားျဖင့္ သင့္အေနနဲ႔ အဂၤလိပ္စာမွာ အဆင့္ျမင့္လာႏိုင္မွာျဖစ္တဲ႔အျပင္ သင့္ကို နားေထာင္ေနတဲ့ မည္သူနဲ႔မဆို ဆက္သြယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Views: 5110

Reply to This

Replies to This Discussion

ုုုုုုုုုုခုေခတ္မွာ သိ္ပ္မွန္ပါတယ္ကြယ္။ လူငယ္တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ဗန္းစကားသံုးတာေတြအက်င့္ပါေနျကေတာ့အေလးထားရမယ့္အခါေတြမွာအခက္ေတြ႕လာျကပါတယ္။ဒါေျကာင့္ ပဲြမဝင္ခင္ အျပင္ကက်င့္ျကဆိုသလို အက်င့္ပါေအာင္ ရိုးရိုး chatting လုပ္ရင္းျပင္ဆင္သြားသင့္ပါတယ္လို့အျကံႀပုခ်င္ပါတယ္

no offense but there is no point that people can learn/improve (rather worsening) from these days chatting as it's all flooding with slang,burglish,shortening the words and so on. lolz :

I think u may be young or live happily live.When u got alot of duties& responsibilities,u may undersrand.

သိပ္ေကာင္းတဲ့အႀကံျပဳခ်က္ေတြပါ...

u r really mature.
yes Thanks for this mail. now I know how to correct my faults and improve my English speaking. I hope I will have like this mail forever. And I am from countryside so my English prounounciation is pretty bad .I want to know how to do to improve this?I am company staff so I don't have no more time to practice .
If any time ,when u listening,looking at the English movies,carefully listening their pronounciation.Retry can talk like them.U may be very gd pronounciation & also get a pleasure.

 Thank.It's right. I would like to know how to improve my pronunciation ?

It's not our mother language,so we have to practice whenever yr free time in yr mind,don't be shy with yr frnds(u may no) ,also yr family who understand what u say.

သိပ္ေကာင္း ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Thank a million . Before I don't know about these.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service