မႏၱေလးျမိဳ႕ ျဗိိိတိသွ်ေကာင္စီစာေမးပြဲဌာန ေအာက္တိုဘာလ သတင္း

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း စာေမးပြဲ registration မ်ားကို ပူးတြဲေဖၚျပပါ ရက္မ်ားတြင္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

  • MYOB ႏိုဝင္ဘာစာေမးပြဲ    ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔ မွ ၈ ရက္ေန႔အတြင္း
  • MRCP Part II စာေမးပြဲ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔ မွ ၁၀ ရက္ေန႔အတြင္း
  • ACCA (CBE) ေအာက္တိုဘာစာေမးပြဲ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔ မွ ၁၂ ရက္ေန႔အတြင္း
  • Edexcel ဇန္နဝါရီ စာေမးပြဲ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔ မွ ၁၂ ရက္ေန႔အတြင္း
  • CGI ဒီဇင္ဘာ စာေမးပြဲ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ မွ ၁၂ ရက္ေန႔အတြင္း
  • FCE/CAE ဒီဇင္ဘာ စာေမးပြဲ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ မွ ၁၉ ရက္ေန႔အတြင္း
  • LCCI Combined/ Group Diploma Application  ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ မွ ၁၉ ရက္ေန႔အတြင္း
  • KET/PET ဒီဇင္ဘာ စာေမးပြဲ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ မွ ၂၀ ရက္ေန႔အတြင္း

Contact

မႏၱေလးျမိဳ႕ ျဗိိိတိသွ်ေကာင္စီ

တိုက္အမွတ္ ၆/၇၊ SY ဝင္း၊ လမ္း ၃၀ (၇၇ ႏွင့္ ၇၈ လမ္းၾကား)၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၀၁၁ ၂၀၃ ၁၁၄ ၊ ၀၂ ၃၃၉၀၄ လိုင္းခြဲ ၈၀၂

Views: 279

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you for the info.

Lashio Millennium Centre

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service