ဖိတ္ၾကားစာေရးသားနည္း၊ ဖိတ္ၾကားျခင္းကိုလက္ခံျခင္း၊ ဖိတ္ၾကားခ်က္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း


An invitation (ဖိတ္ၾကားစာ)

Hi John

I would like to invite you to be our guest at the Brazilian Grand Prix in March. The event is being held at Interlagos and we would like you to join us for lunch at the track and for an evening dinner in Sao Paulo. Let me know if you can attend.
Look forward to hearing from you.

Best regards
Pedro


ဟိုင္းဂၽြန္

မတ္လမွာ က်င္းပမဲ့ ဘရာဇီးလီးယန္းဂရဲ(န)ပရီးမွာ မင္းကို ဧည့္သည္ေတာ္အေနနဲ႔ တက္ေရာက္ဖို႔ ဖိတ္ခ်င္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပဲြကေတာ့ အင္တာလာဂို(စ)မွာ က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး ကားၿပိဳင္ကြင္းမွာ ေန႔လည္စာနဲ႔ ေစာ(၀္)ေပါလိုမွာ ညေနစာကို အတူတူစားေစခ်င္ပါတယ္။ မင္းတက္ေရာက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ငါ့ဆီကိုျပန္ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။
မင္းဆီက ဆက္သြယ္လာမွာကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနမယ္။

ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားပို႔သလ်က္
ပက္ဒ႐ို

ဒီအီးေမး(လ္)မွာ အသံုးျပဳထားေသာ အျခားစာဟန္ေပဟန္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို မွတ္သားထားပါ။ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေျပာလိုပါက ေအာက္ပါတို႔ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

- Can you come to the Grand Prix? (ဂရဲ(န)) ပရီးကို မင္းလာႏိုင္မလား?)
- I hope you can come to lunch. (မင္း ေန႔လည္စာ လာစားႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္)
- Please come. (ေက်းဇူးျပဳၿပီးလာပါ)

၄င္းကို ပို၍ရင္းႏွီးစြာ ေျပာလိုပါက

- Let me know if your can make it. (မင္းလာႏိုင္မလားဆိုတာ ငါ့ကို အေၾကာင္းၾကားပါ။)


Accepting an invitation (ဖိတ္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံျခင္း)

Dear Pedro

Thanks for the invitation. I’d love to come and I look forward to seeing you then. Please send me details of the event when you have them.

Best regards
John


ပက္ဒ႐ိုေရ

ဖိတ္ၾကားခ်က္အတြက္ ေက်းဇူးပဲ။ ငါ သိပ္ကို လာခ်င္တာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီအခါက်မွ မင္းနဲ႔ေတြ႕ရမွာကိုလည္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။ ၿပိဳင္ပဲြရဲ႕ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို မင္းရတဲ့အခါ ငါ့ဆီေက်းဇူးျပဳၿပီး ပို႔ေပးပါ။

ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားပို႔သလ်က္
ဂၽြန္


ဖိတ္ၾကားခ်က္တစ္ခုအတြက္ ရင္းႏွီးၿပီး စိတ္အားထက္သန္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈ ျဖစ္သည္။ အျခားတုန္႔ျပန္မႈမ်ား -

- That would be great.(အဲဒါ အရမ္းေကာင္းတာေပါ႔။)
- That’s a great idea. (အဲဒါ အရမ္းေကာင္းတဲ႔ အၾကံဥာဏ္ေပါ႔။)
- I’ll really look forward to it.(အဲဒါကိ ုကၽြန္ေတာ္ တကယ္ပဲ ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနပါမယ္။)


Event
ဆိုသည္မွာ ထူးျခားေသာ အခမ္းအနားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

- It’s going to be a very special event. (ဒါကေတာ့ အလြန္ထူးျခားတဲ့ အခမ္းအနားျဖစ္မွာပါ။)
- It took a long time to plan the event. (ထူးျခားတဲ့ အခမ္းအနားကုိ စီစဥ္ဖို႔ အခ်ိန္အၾကာႀကီးယူခဲ့ရ တယ္။)


Declining an invitation (ဖိတ္ၾကားခ်က္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း)

Dear Pedro
Many thanks for your kind invitation to attend the Grand Prix. Unfortunately, I’ll be abroad on that day and I won’t be able to make it. I hope the event goes well for you and I look forward to seeing you soon.

With best regards
John


ပက္ဒ႐ိုေရ

ဂရဲ(န)ပရီးကိုတက္ေရာက္ဖို႔ ေစတနာနဲ႔ ဖိတ္ၾကားလိုက္တာကို အမ်ားႀကီး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကံမေကာင္းခ်င္ေတာ့ အဲဒီေန႔ ငါက ႏိုင္ငံျခားေရာက္ေနမွာျဖစ္လို႔ ငါလာႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ၿပိဳင္ပဲြႀကီးကေတာ့ မင္းအတြက္ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးေတာ့ မၾကာခင္မွာ မင္းနဲ႔ေတြ႕ဖို႔ကိုလည္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။

ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သလ်က္
ဂၽြန္


kind ကဲ့သို႔ေသာ စကားလံုးကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ေက်းဇူးတင္မႈရဲ႕ လိႈက္လွဲမႈကို ေပၚလြင္ေစပါတယ္။

- It was very kind of you to invite me. (အခုလို ဖိတ္ၾကားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။)


ေအာက္ပါ ဝါက်တို႕ကိုလည္းမွတ္သားထားပါ။

- Thank you for your excellent presentation. (ခင္ဗ်ားရဲ႕ အလြန္ေကာင္းတဲ့ တင္ဆက္မႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။)
- Many thanks for the beautiful flowers.(ပန္းလွလွေလးေတြအတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။)


Sorry (စိတ္မေကာင္းပါဘူး)
ကို မသံုးခ်င္တဲ့အခါ unfortunately (ကံမေကာင္းခ်င္ေတာ့) ကို သံုးႏိုင္ပါသည္။

- Unfortunately, I’m going to miss the presentation. (ကံမေကာင္းခ်င္ေတာ့ တင္ဆက္မႈကို ငါ လြတ္ေတာ့မယ္)
- I won’t be there, unfortunately. (ကံမေကာင္းခ်င္ေတာ့ ငါ အဲဒီမွာ မရွိဘူး။)

ေအာက္ပါတို႕မွာ အစည္းအေ၀း သို႔မဟုတ္ အခမ္းအနားတစ္ခုခုကို မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာအခါ အသံုးျပဳေသာ ရင္းႏွီးသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

- I hope it all goes well. (အားလံုးေအာင္ျမင္ေစဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။)
- Good luck with everything. (အရာရာတိုင္းမွာ ကံေကာင္းပါေစ)
- I hope I’ll be able to come next time. (ေနာက္တစ္ႀကိမ္က် လာႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။)

Views: 5369

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks !

thank for all

Thanks you for your advice. Good Luck!

  Love to get this kind of knowledge.... Thanks

ရံုးလုပ္ငန္းဆန္ေသာ ဖိတ္ၾကားစာေရးျခင္းမ်ား(အစည္းအေ၀ဖိတ္ျခင္း/သင္တန္းဖိတ္ျခင္း)စေသာ ဖိတ္ၾကားစာေရးျခင္းမ်ိဳးကို ေရးေပးပါအံုးခင္ဗ်ာ

ေက်းဇူးတင္စြာျဖင္႔

Thank you so much for sharing good knowledge..... :)

It's really useful for me, thank you so much in deed !

Let me share . .

Thank

Thank
Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service