ေ႐ွာင္ရမယ့္ စကားအသံုးအႏႈန္း ၅၀ - အပိုင္း ၂

၁၀။ Filled to capacity - ဆန္႔သေလာက္အျပည့္ျဖည့္ၿပီး

Filled အျပည့္ျဖည့္တယ္ဆိုရင္ ဆန္႔သေလာက္ဘဲ ျဖစ္ရမွာမို႕ to capacity မလိုအပ္ဘူး။

 

၁၁။ Came at a time when - ေသာအခါသယမတြင္ လာခဲ့သည္

When တစ္လံုးနဲ႕တင္ အခ်ိန္ျပဖို႕ လံုေလာက္ေနၿပီ၊ at a time မလုိေတာ့ဘူး၊ Came when လို႕ ေျပာရင္ ရၿပီ။

 

၁၂။       Close proximity/scrutiny - အနီးကပ္ အနီးအနားတြင္႐ွိျခင္း အနီးကပ္ စိစစ္ျခင္း

Proximity အနီးအနားတြင္႐ွိျခင္းနဲ႕ scrutiny စိစစ္ျခင္း မွာ အနီးကပ္ အဓိပၸာယ္ ပါၿပီးသားမို႕ close အနီးကပ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ တြဲသံုးဖို႕ မလိုအပ္ဘူး။

 

၁၃။       Collaborate/join/meet/merge together - အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ပါ၀င္ေတြ႕ဆံု ေပါင္းစည္း

 လူတစ္စုက collaborate ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တယ္၊ အုပ္စုတစ္စုမွာ join ပါ၀င္တယ္၊ လူတစ္စု meet ေတြ႕ဆံုၾကတယ္၊ အဖြဲ႕ေတြ merge ေပါင္းစည္းၾကတယ္ ဆိုရင္ အတူတကြဘဲ လုပ္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ together အတူတကြ ဆိုတဲ့ စကားလံုး မလိုအပ္ပါ။

 

၁၄။ Completely filled/finished/opposite - လံုး၀ျပည့္/ၿပီးစီး/ဆန္႕က်င္

လံုး၀ ျပည့္မွ ၿပီးစီးမ filled ျပည့္ၿပီ၊ finished ၿပီးစီးၿပီ လို႕ ဆိုႏိုင္တယ္။ လံုး၀မျပည့္ေသး/မၿပီးစီးေသးရင္ filled/finished ျပည့္ၿပီ/ၿပီးစီးၿပီလို႕ မဆိုႏုိင္ေသးဘူး။ အလားတူ opposite ဆန္႕က်င္ဘက္ ဆိုတာက လည္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ဆန္႕က်င္တာေတာ့ ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆန္႕က်င္တာနဲ႕ မဆန္႕က်င္တာ တစ္ခုခုဘဲျဖစ္ရမွာမို႕ completely လံုး၀ ဆိုတဲ့ စကားလံုး မလိုဘူး။

 

၁၅။ Consensus of opinion - ထင္ျမင္ခ်က္ကို အားလံုးသေဘာတူညီျခင္း

အားလံုး သေဘာတူညီတယ္ဆိုတာ ထင္ျမင္ခ်က္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီတာ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ consensus of opinion ထင္ျမင္ခ်က္ကို အားလံုးသေဘာတူညီျခင္းလို႔ သံုးႏႈန္းတာဟာ အဓိပၸာယ္ လံုး၀ ထပ္ေနတာ၊ ပိုေနတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သို႕ေသာ္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ “of opinion” ထင္ျမင္ခ်က္ကို ဆိုတာ မလိုအပ္ဘူး။

 

၁၆။ (During the) course (of) -  ေနစဥ္အေတာအတြင္း

 During ဆုိရင္ အေတာအတြင္း ၊ စဥ္တြင္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္တယ္။ course ဆိုတာကလည္း ျဖစ္ပြားေနစဥ္အခ်ိန္ဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ “during the course of”  လို႔ သံုးႏႈန္းတာဟာ အဓိပၸာယ္ထပ္ေနတယ္။

 

၁၇။ Definite decision - ေရရာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

 ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုရင္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မဟုတ္သည့္တုိင္ ေရေရရာရာေတာ့ ျဖစ္ရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ decision ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို definite ေရရာတယ္လို႕ ေျပာဖို႕ မသင့္ဘူး။

 

၁၈။ Difficult dilemma - ခက္ခဲေသာ ေ႐ြးရခက္မႈ 

Dilemma ေ႐ြးရခက္တယ္ဆိုရင္ ခက္ၿပီးျဖစ္ေနလို႕  difficult ျဖဳတ္သင့္တယ္။

 

၁၉။ Direct confrontation - တိုက္႐ိုက္ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ျခင္း

Confrontation ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္တယ္ဆိုရင္ တိုက္႐ိုက္ အဓိပၸာယ္ ပါၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ direct ဆိုတဲ့ အထူးျပဳစကားလံုး ပါစရာ မလိုပါဘူး။

 

၂၀။ End result - ေနာက္ဆံုးရလဒ္

Result ရလဒ္ဆိုတာ ေနာက္ဆံုးမွ ထြက္ေပၚတဲ့ သေဘာ ႐ွိတဲ့အတြက္ end ေနာက္ဆံုး ဆိုတဲ့ အထူးျပဳစကားလံုးကို မသံုးပါနဲ႕။


ဆက္ပါဦးမည္ ........

(Mark Nichol ေရးသည္။)

Views: 3200

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks

ဆက္လက္ေလ့လာခြင့္ေပးလုိ႕ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

သင္ယူေလ့လာခြင့္ေပးလို႔ေက်းဇူူးပါခင္ဗ်ာ

Thank

ရွင္းတယ္ဗ်ာ...လံုးဝ ရွင္းပါတယ္...

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Thanks.

Thank you very much

Thanks a lot.

Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service