ေ႐ွာင္ရမယ့္ စကားအသံုးအႏႈန္း ၅၀ - အပိုင္း ၃

၂၁။ Enter in - အတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္သည္

 Enter ၀င္ေရာက္သည္ဆိုရင္ အတြင္းသို႔ဘဲ ျဖစ္ရမွာမို႕ in ကို ျဖဳတ္ပါ။

 

၂၂။ Estimated at about/roughly - ခန္႕႐ွိမည္ဟုအၾကမ္းဖ်ဥ္း ခန္႕မွန္း

Estimated ခန္႕မွန္းဆိုတာ အနီးစပ္ဆံုးဘဲ ရႏိုင္ပါတယ္။ about ခန္႕တို႕ roughly အၾကမ္းဖ်ဥ္းတို႕ ေျပာစရာ မလိုပါဘူး။

 

၂၃။ False pretense - မဟုတ္မမွန္ ဟန္ေဆာင္ျခင္း

Pretense ဟန္ေဆာင္တယ္ဆိုတာ လွည့္ျဖားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ False မဟုတ္မမွန္လို႕ ထပ္ေျပာေနစရာ မလိုဘူး။

 

၂၄။ Few in number - အေရအတြက္အားျဖင့္ မ႐ွိသေလာက္ျဖစ္ေသာ

Few ဆိုတာ အနည္းငယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အနည္းငယ္ဆိုတာနဲ႕ အေရအတြက္ဆိုတာ သိၿပီးသားမို႕ “in number” မလိုဘူး။

 

၂၅။ Final outcome - ေနာက္ဆံုးထြက္ေပၚရလဒ္

Outcome ထြက္ေပၚရလဒ္ဆိုတာ ေနာက္ဆံုးမွ ထြက္ေပၚတယ္လို႕ သိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ final မလိုဘူး။

 

၂၆။ First began, new beginning - ပထမဆံုး စတင္ခဲ့သည္၊ အသစ္တဖန္ စတင္ျခင္း

began/ beginning စတင္တယ္ဆိုတာ ပထမအႀကိမ္ ျဖစ္ပြားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ first ပထမဆံုးတို႕၊ new အသစ္တဖန္တို႕ ေျပာစရာ မလိုဘူး။ ပိုေနပါတယ္။

 

၂၇။ For a period/number of days - ေန႕ရက္အေတာ္မ်ားမ်ား ၾကာျမင့္ေသာ ကာလအတြင္း ေန႕ရက္ အေရအတြက္ ကာလတစ္ခုအတြင္း Days ေန႕ရက္အမ်ား ဆိုတာနဲ႕ ကာလတစ္ခုဆိုတာ သိၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ “a period of” ကာလတစ္ခု၊ “a number of” အေရအတြက္တစ္ခု ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြဟာ ပိုေနတယ္။ သာမန္ေလာက္ many  အမ်ားလို႕ ေျပာတာထက္ ေန႕ရက္ဘယ္ႏွရက္ အတိအက် ေဖာ္ျပတာ ပိုေကာင္းတယ္။

၂၈။ Foreign imports - ႏုိင္ငံျခားတြင္ထုတ္လုပ္ေသာ ျပည္ပမွတင္သြင္းကုန္မ်ား

 ျပည္ပမွတင္သြင္း ကုန္ေတြဟာ အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက ထြက္တာေတြ ထုတ္လုပ္တာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားမွ ထုတ္လုပ္တယ္ဆိုတာ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ Foreign ဆိုတဲ့ စကားလံုး ပိုေနပါတယ္။

 

၂၉။ Forever and ever - ထာ၀ရအၿမဲတမ္း

Forever ထာ၀ရ ဆိုရင္ ရပါၿပီ၊ ever အၿမဲတမ္း မလိုေတာ့ဘူး။

 

၃၀။ Free gift - အခမဲ့လက္ေဆာင္

Gift လက္ေဆာင္ဆိုတာ အဓိပၸာယ္ကိုက အခမဲ့ပါ။ (အဆိုးျမင္သူေတြ ကေတာ့ ဘယ္ဟာမွ အခမဲ့ မရဘူးလို႕ ေျပာၾကမလားမသိဘူး။) ဒါေၾကာင့္ free အခမဲ့ ဆိုတဲ့ စကားလံုး အပိုျဖစ္ေနတယ္။

ဆက္ပါဦးမည္ ........

(Mark Nichol ေရးသည္။)

Views: 4358

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks

thanks

Thanks.

thanks a lot

ေရွာင္ရမဲ့ စကားအသုံးအႏွဳံးေတြ ေရးတာ ေကာင္းပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

နမူနာ ဝါက်ေလးေတြနဲ႔ ျပေပးရင္ ပိုေကာင္းမယ္ ထင္ပါတယ္။

Thank you so much.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service