အဂၤလိပ္စာဘယ္လိုဖတ္မလဲ? အပိုင္း-၄  

(Detail Reading & SQ3R)

ယခုတစ္ပတ္တြင္ အဂၤလိပ္စာကို လက္ေတြ႔အသံုးျပဳရန္အတြက္ စာဖတ္နည္းပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ Detail Reading ႏွင့္ ၎ကိုေထာက္ပံ့ေပးေသာ စာဖတ္နည္းစနစ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ SQ3R အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ မွ်ေဝသြားပါမည္။ ဗဟုသုတ ရရွိရန္ စာေပါင္းမ်ားစြာကို ဖတ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳရန္ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ေက်ညက္ေအာင္ဖတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စာကိုေက်ညက္လိုပါလွ်င္ အေသးစိတ္ဖတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ စာဖတ္စဥ္တြင္ မိမိဖတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အတူ တက္တက္ၾကြၾကြ စိတ္ပါဝင္စား ေနရမည္။ စာအုပ္တြင္ စ်န္ဝင္ရန္ ႏွင့္ နားလည္ရန္ သတိထားၿပီး ဂ႐ုတစိုုက္ဖတ္သင့္သည္။

စတင္ စာမဖတ္မီ ေခါင္းစဥ္ကို ဦးစြာဖတ္ပါ၊ စာအုပ္၏ေခါင္းစဥ္သည္ စာတစ္အုပ္လံုးကို ၿခံဳငံုနားလည္ေစရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္စာပိုဒ္မ်ားတြင္ ေခါင္းစဥ္က စာေရးသူေျပာလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ဖတ္႐ႈၿပီးလွ်င္ အေၾကာင္းအရာကို မွတ္မိေသာ္လည္း ေခါင္းစဥ္ကိုမူ ေမ့ေလ့ရိွတတ္ၾကပါသည္၊ဖတ္႐ႈေသာ အေၾကာင္းအရာ၏ ေခါင္းစဥ္ကို မွတ္သားပါ။ စာအုပ္အုပ္၊ စာတမ္းတစ္ခု၊ ေဆာင္းပါးတစ္ခု စသည္ျဖင့္ ဖတ္ၿပီးလွ်င္ စာဖတ္ေရးသူ၏ အာေဘာ္ကို နားလည္ သတိျပဳမိပါေစ၊ တစ္ခါတစ္ရံ စာေရးသူေျပာလိုသည္က တစ္မ်ိဳး၊ စာဖတ္သူ နားလည္သည္က တစ္မ်ိဳးျဖစ္တတ္ပါသည္။ (ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္သည္ပင္လွ်င္ စာေရးေနေသာ္လည္း စာေရးဆရာဟု မဆိုႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စာေရးရာတြင္ ေျပာလိုေသာ အေၾကာင္းအရာကို စာဖတ္သူ လြယ္လြယ္ကူကူ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရပါသည္။) ဘဝတြင္ စာေပေျမာက္မ်ားစြာကို ဖတ္႐ႈရန္လိုအပ္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ဖတ္သာဖတ္ၿပီး မမွတ္မိလွ်င္ အသံုးျပဳရန္ မႀကိဳးစားလွ်င္ အခ်ိန္သာ ကုန္သြားၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူးမရႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ စာဖတ္ျခင္းကို စနစ္တက် ေလ့က်င့္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

အေသးစိတ္စာဖတ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ နည္းစနစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ SQ3R တြင္ Survey, Question, Read, Recall, Review ဟူေသာ က႑(၄)ခု ပါဝင္သည္။

Survey(ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း) ။             ။       ဖတ္႐ႈေသာ အေၾကာင္းအရာကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အာ႐ုံစူးစိုက္ကာ တိက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရပါမည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေခါင္းစဥ္ကို ဦးစြာဖတ္ပါ၊ စာေရးသူအာေဘာ္ကို နားလည္ႏိုင္ရန္ စာအုပ္၏ နိဒါန္း၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တို႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ပါ။ ေျမပံုညႊန္းမ်ား၊ သ႐ုပ္ျပပံုမ်ား၊ ဇယားကြက္မ်ားကို မွတ္သားပါ၊ စာဖတ္ရာတြင္စာလံုးအမည္း(Bold type)၊ စာလံုးေစာင္း(Italic)၊ ႏွင့္ စာအုပ္အဆံုးတြင္ပါဝင္ေသာေမးခြန္းမ်ားက စာအုပ္၏ အဓိကဆိုလိုရင္းကို နားလည္ရန္ အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္ပါသည္။ Ladder Series စာအုပ္မ်ားတြင္ မဖတ္မီ ႏွင့္ ဖတ္႐ႈၿပီးလွ်င္ ေဆာင္ရြတ္ရမည့္ Activities ႏွင့္ Questions မ်ားပါဝင္သည္။ ၎အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း အဆင့္ဆင့္ ဖတ္႐ႈေလ့က်င့္ႏိုင္ပါသည္။

Question(ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း)။                  ။         စာဖတ္စဥ္ စာအုပ္တြင္ စိတ္အာ႐ုံကို စူးစိုက္ထားပါ၊ စာအုပ္၏အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားကိုကိုယ္တိုင္ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ၾကည့္ျခင္းက စာအုပ္ကို ပိုမို နားလည္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ားေျဖဆိုသင့္သည္ဟု ယူဆသည့္အခန္းမ်ားတြင္ စာလံုးအမည္း(Bold type)မ်ားကို ေမးခြန္းအျဖစ္ ေမးၾကည့္ပါ။ စာအုပ္ကို ပိုမို သေဘာေပါက္နားလည္ ေစပါလိမ့္မည္။

Read(ဖတ္႐ႈျခင္း) ။   ။       အခန္းစဥ္လိုက္ အေသးစိတ္ စနစ္တက် ေသေသ ခ်ာခ်ာ ဖတ္႐ႈပါ၊ သိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ေမးခြန္းထုတ္ၿပီး ေျဖဆိုပါ။ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ေမးခြန္းမ်ားအျဖစ္ ေမးၿပီး ေျဖဆိုၾကည့္ပါ။ စာဖတ္စဥ္တြင္ အေရးႀကီးေသာ စကားစုမ်ား၊ စာပိုဒ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္မွတ္သားပါ၊ လိုအပ္လွ်င္ မွတ္သားလိုေသာ စကားလံုးမ်ား၊ စကားစုမ်ားကို ေရာင္စံုမင္ ျဖင့္သားကာ မွတ္သင့္ပါသည္။

Recall(ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း) ။              ။       အခန္း(Chapter/ Unit) တစ္ခုၿပီးတိုင္း ခဏရပ္ကာ ျပန္လည္စဥ္းစားပါ၊ ဖတ္႐ႈၿပီးသည့္ အေၾကာင္းအရာကို မွတ္မိျခင္း ရွိ/မရွိကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ၊ မမွတ္မိ ပါက ျပန္လည္ဖတ္႐ႈသင့္ပါသည္။

Review(ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း) ။             ။အခန္းစဥ္တစ္ခုတိုင္းတြင္ ေမးခြန္းမ်ား၊ ေခါင္းစဥ္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားကို ျပန္လည္ဖတ္႐ႈၿပီး စာေရးသူ၏ အာေဘာ္ကို သံုးသပ္ပါ၊ ျပန္လည္မမွတ္လွ်င္ ထပ္မံ ဖတ္႐ႈပါ။

SQ3R အစီအစဥ္ျဖင့္ ဖတ္႐ႈေနစဥ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္ ဆက္လက္ေျပာျပပါမည္။ စာဖတ္စဥ္တြင္ ပုဒ္ျဖတ္၊ပုဒ္ရပ္ အမွတ္အသား(punctuation marks)မ်ားကိုလည္း သတိထားရမည္။ စာဖတ္ရာတြင္ စာေရးသူ၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းကိုလည္း သတိထားသင့္သည္၊ ၎က စာေရးသူသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး အစရိွသည့္ မည္သည့္နယ္ပယ္ကို အဓိက ေရးသားသည္ကို သိရွိႏိုင္သည္။ စကားလံုး ေဝါဟာရမ်ား တိုးပြားေစရန္ အဘိဓာန္ကို အသံုးျပဳပါ၊ စာေရးသူ အသံုးျပဳထားသည့္ စကားလံုးပံုစံအျပင္ ထပ္မံအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စကားလံုးပံုစံမ်ားကို ေလ့လာပါ။ မည္သည့္ကိစၥတြင္မဆို “စု-တု-ျပဳ” အစီအစဥ္အတိုင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ အႀကိဳက္ဆံုးစာအုပ္တစ္အုပ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အထပ္ထပ္ ေက်ညက္ေအာင္ ဖတ္ပါ၊ အမွန္တကယ္လက္ေတြ႔သံုးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

အဂၤလိပ္စာေပမ်ားကို စနစ္တက်ဖတ္႐ႈကာ ကိုယ္တိုင္ အသံုးျပဳရာတြင္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါေစေၾကာင္းရည္ရြယ္၍ ေရးသားလိုက္ပါသည္။

ေအာင္ကိုဦး (UMK)

 

ေအာင္ကိုကိုဦး

Assistant English Language Teacher

U MYA KYAING ENGLISH LANGUAGE SCHOOL for life

Email    : aungkou.englishlanguageclass@gmail.com

Face book: www.facebook.com/aungkou

Phone   : (95) 9 7 421752568

 

 


ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) တြင္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕ အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) တက္ေရာက္လိုသူမ်ား လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (သို႕မဟုတ္) သန္းခါင္စာရင္း/ေမြးစာရင္း မူရင္းျဖင့္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေျဖရန္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႕ မွစ၍ တနလၤာေန႕မွ ေသာႀကာေန႕ နံနက္ (၉:ဝဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္းလာေရာက္ စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါၿပီ။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ IELTS Preparation သင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

IELTS Preparation သင္တန္းတက္လိုပါက ပထမဦးဆံုး အရည္ခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရပါသည္။ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ IELTS Preparation အတန္းမွာ နာရီ (၆ဝ) သင္တန္း ျဖစ္ျပီး တစ္ပတ္လွ်င္ (၃) ရက္ တစ္ရက္လွ်င္ (၂) နာရီ တက္ရပါသည္။ သင္တန္းေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ ၂၉၀,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင္းခြဲ - ၃၃၂၅, ၃၃၂၆, ၃၃၁၈) သို႕ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၆:၃ဝ) အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ျပီး enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕လည္း အီးေမးလ္ပို႕၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Views: 280

Attachments:

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you !

It is really kind of you.

I would like to thank you very much indeed.

It is very invaluable for learners.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service