အဂၤလိပ္စာဘယ္လိုဖတ္မလဲ?

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကိုေလ့လာရာတြင္ Reading skill သည္အရးႀကီးေသာက႑တစ္ခု ျဖစ္သည္။ မိခင္ဘာသာစကား (Native Language) တြင္ပင္လွ်င္ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ရြင္ျခင္း၊ အသိပညာဗဟုသုတရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ဘဝကိုျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ လူမႈဆက္ဆံေရးတိုးတက္လာျခင္းစသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူတိုင္းစာဖတ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ စာဖတ္ရာတြင္ အဂၤလိပ္စာျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာစာျဖစ္ေစရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဖတ္ၾကသည္။မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖတ္သည္ျဖစ္ေစစာဖတ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို မွ်ေဝလိုပါသည္။ စာဖတ္ျခင္းသည္ စကားလံုးမ်ားအပါအဝင္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကိုနားလည္ရရွိရန္သာမကကိုယ္တိုင္ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာစကားေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအတြက္ Reading သည္ အဓိကေထာင္ပ႔ံေပးထားေသာSkill တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ စာမ်ားမ်ားဖတ္ထားေသာဘာသာစကားေလ့လာသင္ယူသူတစ္ေယာက္သည္ စကားလံုး(word)မ်ားအဆင္သင့္ ရွိေနၿပီးListening, Speaking, Writing စသည့္Skillမ်ားအားလံုးတိုးတက္မႈ ျမန္ဆန္ေစရန္ ကူညီႏိုင္ပါသည္။ဘာသာစကားကိုေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအတြက္ စာဖတ္ျခင္းသည္ အျခားေသာSkill မ်ားထက္ ပိုမိုထိေတြ႔ရန္ လြယ္ကူၿပီးသေဘာေပါက္ နားလည္လြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ဘာသာစကားေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအတြက္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအရစာဖတ္ျခင္းသည္ေလ့လာရန္ ပိုမိုအဆင္ေျပယံုသာမကအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေစပါသည္။

-       စာဖတ္ရာတြင္ စကားလံုးမ်ား၊ စကားစုမ်ားကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ အထပ္ထပ္ ရြတ္ဆိုေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္စကားလံုးမ်ားသာမကသဒၵါပံုစံမ်ားကိုပါ သတိရမွတ္မိေစႏိုင္သည္

-       စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၏ rhythm ႏွင့္ ရင္းႏွီးေစၿပီးစကားလံုးမ်ား၊ ဝါက်မ်ား၏ သဘာဝကိုပိုမိုနားလည္ ေစႏိုင္သည္

-       စကားေျပာေလ့က်င့္ျခင္း ႏွင့္ မတူဘဲတစ္ဦး၊ တစ္ေယာက္တည္းေလ့လာႏိုင္သည္

-       စာဖတ္ရန္အတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက် အလြန္မမ်ားဘဲတစ္ခါတစ္ရံအလားကားပင္ ရႏိုင္သည္

-       စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ တိက်ေသာစာလံုးေပါင္း (spelling) မ်ားကိုသတိရမွတ္မိေစရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတိုးတက္လိုပါလွ်င္ အဂၤလိပ္စာဖတ္ျခင္းကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးရပါမည္။အဂၤလိပ္စာေပဖတ္႐ႈရာတြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္(၇)ခ်က္ကိုေျပာျပလိုပါသည္။

(၁) စိတ္ဝင္စားသည့္ အေၾကာင္းအရာကိုေရြးခ်ယ္ဖတ္႐ႈပါ

စာေရးသူသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားသည့္ ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္အတြက္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားကိုအဂၤလိပ္စာေပဖတ္ရန္ ေျပာတိုင္း" ဘယ္လိုစာကိုဖတ္ရမွာလဲ? " ဟူေသာေမးခြန္းကိုအမ်ားဆံုး ျပန္ေမးၾကပါသည္။ စိတ္ဝင္စားသည့္ အေၾကာင္းအရာကိုဖတ္ပါ၊ စိတ္ဝင္စားသည့္၊ နားလည္ႏိုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာကိုဖတ္႐ႈမွသာလွ်င္အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳရာတြင္ စကားလံုးမ်ားအသက္ဝင္လာၿပီးစာဖတ္ခ်င္စိတ္ ျမင့္တက္လာပါလိမ့္မည္၊နားမလည္ႏိုင္ေသာ၊ စိတ္မဝင္စားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ဳိးကိုဖတ္႐ႈမိလွ်င္ အခက္အခဲေတြ႔ၿပီးတစ္ႀကိမ္တည္းႏွင့္ပင္ လက္ေလွ်ာ့သြားတတ္ၾကပါသည္။ စိတ္ဝင္စားသည့္ အေၾကာင္းအရာကိုဖတ္႐ႈလွ်င္ သိခ်င္စိတ္ကအခက္အခဲကိုေက်ာ္ျဖတ္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္၊ စာကိုစတင္ဖတ္႐ႈရန္သာအေရးႀကီးပါသည္၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာဖတ္လွ်င္ စာဖတ္ျခင္းစြမ္းရည္ တိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။

(၂) မိမိ၏အဆင့္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ (သို႔) အနည္းငယ္ခက္ေသာစာကိုဖတ္ပါ

လြယ္လြယ္ကူကူဖတ္ႏိုင္ေသာ Ladder Series မ်ား၊ Guided Reading မ်ားကိုစတင္ဖတ္႐ႈပါ၊ စာအုပ္တစ္အုပ္ကိုမဖတ္မီအနည္းငယ္ စာျမည္းၾကည့္လွ်င္ စာမ်က္ႏွာတစ္မ်က္ႏွာတြင္ မသိေသာစကားလံုး (၅)လံုးခန္႔ ႏွင့္ ၎ဝန္းက်င္ခန္႔ဆိုပါလွ်င္ စတင္ဖတ္႐ႈသူအတြက္အဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။ စကားလံုးမ်ားအားလံုးသိေနလွ်င္လည္းေပါ့ေလ်ာ့တတ္ၿပီးမသိေသာစကားလံုးမ်ားေနပါကလည္းအႀကိမ္ႀကိမ္ အဘိဓာန္ၾကည့္ ေနရလွ်င္ ၿငီးေငြ႔ႏိုင္သည္။ မလြယ္လြန္းမခက္လြန္းေသာအေျခအေနတြင္သာအဆင္ေျပလိမ့္မည္၊ စာဖတ္သက္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။

(၃) အေၾကာင္းအရာတစ္ခု (သို႔) စာအုုပ္တစ္အုပ္ကိုေက်ညက္ေအာင္ ဖတ္ပါ

ေၾကာင္းအရာတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) စာအုပ္တစ္အုပ္ကိုဖတ္ဖန္မ်ားလာေသာအခါ ၎ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ၿပီးပိုမိုနားလည္လာပါလိမ့္မည္၊ ဗဟုသုတရရွိရန္အတြက္ စာအုပ္မ်ားစြာကိုဖတ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းအသံုးျပဳရန္အတြက္မူစာအုပ္တစ္အုပ္ကိုေက်ညက္ေအာင္ ဖတ္သင့္သည္။ ဤေနရာတြင္ သာဓကျပလိုပါသည္ -စာေရးသူ၏ ေက်းဇူးရွင္ဆရာႀကီးဦးျမႀကိဳင္သည္ အဂၤလိပ္စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကိုအၿမဲတမ္းဖတ္ေသာ္လည္းဆရာမႀကီးေဒၚခင္မ်ဳိးခ်စ္ ေရးသားေသာ" ColourfulMyanmar " စာအုပ္တစ္အုပ္တည္းကိုလက္စြဲစာအုပ္အျဖစ္စာသင္သားဘဝမွ ယခုအခ်ိန္ထိတုိင္ေအာင္ဖတ္ပါသည္၊ အႏၵိယႏိုင္ငံနယူးေဒလီ ၌ Shimla University ႏွင့္ British School of Language တြင္ အဂၤလိပ္စာမဟာဝိဇၨာတန္း ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူခဲ့စဥ္တြင္ ၎စာအုပ္တစ္အုပ္တည္းမွပင္ စကားလံုးေပါင္းမ်ားစြာကိုအသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့သလိုယင္းစာအုပ္ကပင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူေပးပါသည္။ "စာတတ္ျခင္း၏လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္သည္ စာေက်ျခင္းျဖစ္သည္"ဟုဆရာႀကီးကလမ္းညႊန္ပါသည္။စာအုုပ္တစ္အုပ္ကိုေက်ညက္လွ်င္ အျခားေသာစာအုပ္မ်ားကိုဖတ္႐ႈရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူေပးပါသည္။

(၄) စာဖတ္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိပါကဦးစြာနားေထာင္ပါ

Ladder Seriesစာအုပ္မ်ားတြင္အသံထြက္ဖတ္ျပေသာ Audio Book မ်ားစြာရွိပါသည္။ ၎တို႔ကိုနားေထာင္ျခင္းျဖင့္ အသံအယူအဆမ်ားကိုတၿပိဳင္နက္တည္းေလ့လာႏိုင္သည္၊စာဖတ္စဥ္ အခက္အခဲရွိပါကစတင္စာမဖတ္မီ Audio Book မ်ားကိုဦးစြာနားေထာင္ၾကည့္ပါ။ ၎က စကားလံုးမ်ား၊ စကားစုမ်ား၊ စာပိုဒ္မ်ား ႏွင့္ ပိုမိုရင္ႏွွီးေစပါသည္၊ Audio Book မ်ားမွ အသံမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ဖတ္႐ႈေသာအခါ အကူအညီေပး ႏိုင္ပါသည္။ နားတြင္ၾကားဖူးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ က်က္မွတ္ထားျခင္းထက္ ပိုမွတ္မိတတ္သည္။ အျခားေသာစာအုပ္မ်ားကိုဖတ္႐ႈသည့္အခါတြင္လည္းနားတြင္ၾကားဖူးထားေသာစကားလံုးမ်ား၊ စကားစုမ်ားေၾကာင့္ သတိရမွတ္မိနားလည္ေစႏိုင္သည္၊

(၅) စာဖတ္စဥ္ စိတ္အာ႐ုံကိုစာထဲတြင္ ႏွစ္ျမႇပ္ထားပါ

စာဖတ္စဥ္ စာအုပ္ထဲတြင္ စ်န္ဝင္ ေနရန္ အေရးႀကီးပါသည္၊ စတင္ စာဖတ္ရာတြင္ စာအုပ္အေပၚတြင္ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္းမ်ားမလုပ္ပါႏွင့္၊ နားလည္ရန္သာ ႀကိဳးစားဖတ္ပါ။ ၎အျပဳအမူမ်ားသည္ စာဖတ္သည့္ အရွိန္ကိုထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ စတင္ စာဖတ္စဥ္ စာအုပ္ကုိခန္႔မွွန္းသံုးသပ္ရန္ မလိုအပ္ေသးဘဲစာေရးသူေျပာလိုေသာအေၾကာင္းအရာကိုသာဖမ္းဆုပ္မိရန္အေရးႀကီးပါသည္။

(၆) စာဖတ္စဥ္ နားမလည္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုမစိုးရိမ္သင့္ပါ

စာဖတ္စဥ္တြင္ အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာ ႀကံဳရမည္မွာမလြဲပါ၊ မိခင္ဘာသာစကားျဖစ္ေသာ ျမန္မာစာအုပ္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ တစ္္ခါတစ္ရံခ်က္ခ်င္းနားမလည္ႏိုင္ပါ။ ဆရာႏွင့္အတူဖတ္ျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္ နားမလည္လွ်င္ ၎ကိုေက်ာ္ၿပီးဆက္ဖတ္ပါ၊ ၿပီးမွ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ဖတ္ပါ၊ ထပ္ခါထပ္ခါ ဖတ္ေသာအခါ ဆိုလိုရင္းကိုအတိအက်နားမလည္သည့္တိုင္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီးအနီးစပ္ဆံုးခန္႔မွန္းနားလည္ႏိုင္ပါသည္။

(၇) ဖတ္႐ႈၿပီးေသာအခါ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားကိုမွတ္သားပါ

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုလံုး ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာဖတ္႐ႈၿပီးေသာအခါ စကားလံုးအသစ္မ်ား၊ စကားစုမ်ား၊ စာပိုဒ္မ်ားကိုစာရင္းျပဳစုကာမွတ္စုစာအုပ္တြင္ ေရးမွတ္္ပါ။ စကားလံုးအသစ္မ်ားရရွိရန္ အတြက္ အဓိကလမ္းမွာစာဖတ္ျခင္းသာျဖစ္ပါ၍ အခ်ိန္ရသေရြ႔ ဖတ္ႏိုင္သမွ်ဖတ္ပါ။ စာဖတ္ျခင္းအေလ့အထမွသည္ စာဖတ္ျခင္းကိုစြဲလန္းျမတ္ႏိုးလာေသာအခါ စာေပ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုလက္ေတြ႔ ခံစားရပါလိမ့္မည္။

စာဖတ္ျခင္းသည္ အသိပညာဗဟုသုတရရွိယံုသက္သက္မဟုတ္ဘဲလက္ေတြ႔အသံုးျပဳရန္ အတြက္လည္းဖတ္ၾကရသည္။ စာဖတ္ရာတြင္ စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ဖတ္ျခင္း၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုဖတ္ျခင္း၊ ရည္ညႊန္းကိုးကားရန္ဖတ္ျခင္းစသည္ျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားႏို္င္ပါသည္။ အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ စာဖတ္သည့္ နည္းစနစ္၊ နည္းလမ္းမ်ားလည္းကြဲျပားသြားပါသည္။ စာဖတ္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ Scanning, Skimming, Detail Reading, SQ3R စသည့္ စာဖတ္နည္းပံုစံမ်ားကိုလည္းသိထားသင့္ပါသည္။ Skimmingဆိုသည္မွာစာတစ္ပုဒ္၏ ဆိုလိုရင္းအဓိကအေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုသာရရွိရန္ဖတ္႐ႈျခင္း ျဖစ္သည္။စာတစ္ပုဒ္လံုးကိုအားလံုးမဖတ္ဘဲလိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္ကိုသာဦးတည္ ဖတ္႐ႈျခင္းကို Scanning ဟုေခၚႏိုင္သည္။စာတစ္ပုဒ္လံုးကိုအေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ဖတ္႐ႈျခင္းသည္ Detail Reading ျဖစ္သည္။ SQ3R ဟုအတိုေကာက္ ေခၚေသာSurvery(ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း)၊ Questions(ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း)၊ Read(ဖတ္႐ႈျခင္း)၊ Recall(ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း) ႏွင့္Review(ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း) မ်ားသည္လည္း Detail Reading ကိုေထာက္ပံ့ေပးေသာနည္းစနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာစာဖတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ နည္းစနစ္မ်ားကိုေနာက္အပတ္္မ်ားတြင္ တစ္ခုျခင္းအေသးစိတ္ ဆက္လက္ေရးသားသြားပါမည္။အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့လာသင္ယူသူတိုင္းအဂၤလိပ္စာဖတ္ျခင္းကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးၿပီးအဂၤလိပ္စာတိုးတက္ပါေစေၾကာင္းရည္ရြယ္လွ်က္ ေရးသားလိုက္ပါသည္။

ေအာင္ကိုဦး (UMK)

ေအာင္ကိုကိုဦး

Assistant English Language Teacher

U MYA KYAING ENGLISH LANGUAGE SCHOOL for life

Email: aungkou.englishlanguageclass@gmail.com

Phone: 95+ 9 - 421752568

 

 


ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) တြင္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕ အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) တက္ေရာက္လိုသူမ်ား လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (သို႕မဟုတ္) သန္းခါင္စာရင္း/ေမြးစာရင္း မူရင္းျဖင့္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေျဖရန္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႕ မွစ၍ တနလၤာေန႕မွ ေသာႀကာေန႕ နံနက္ (၉:ဝဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္းလာေရာက္ စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါၿပီ။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ IELTS Preparation သင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

IELTS Preparation သင္တန္းတက္လိုပါက ပထမဦးဆံုး အရည္ခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရပါသည္။ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ IELTS Preparation အတန္းမွာ နာရီ (၆ဝ) သင္တန္း ျဖစ္ျပီး တစ္ပတ္လွ်င္ (၃) ရက္ တစ္ရက္လွ်င္ (၂) နာရီ တက္ရပါသည္။ သင္တန္းေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ ၂၉၀,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင္းခြဲ - ၃၃၂၅, ၃၃၂၆, ၃၃၁၈) သို႕ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၆:၃ဝ) အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ျပီး enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕လည္း အီးေမးလ္ပို႕၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Views: 2618

Attachments:

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္... ဆရာ...

Thanks

It is really kind of you.
Reading is best friend.
It can provide to be a great person.
I would like to thank you for sharing, like this post.

Thank ,Friend..

Thanks a lot.

Thanks so much....

sayar!

thanks

It is the right way for reading I believe .

So Good Idea.Thank you so much.

ဒီလို စာဖတ္သူေတြကိုအၾကံေပးတာ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္...

Thank you for sharing!

Thanks a lot.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service