အဂၤလိပ္စာဘယ္လိုဖတ္မလဲ? အပိုင္း-၂

(Skimming)

        ယခင္တစ္ပတ္ကအဂၤလိပ္စာဖတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ နည္းစနစ္မ်ားကိုအၾကမ္းအားျဖင့္ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ယခုတစ္ပတ္တြင္ ၎တို႔အနက္မွ Skimmingအေၾကာင္းကိုအေသးစိတ္ဆက္လက္ေျပာျပလိုပါသည္။တစ္ခါတစ္ရံစာဖတ္သည့္အခါ စာတစ္ပုဒ္လံုးကိုဖတ္႐ႈျခင္းထက္အဓိကဆိုလိုရင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုဦးတည္ဖတ္႐ႈရန္လည္းလိုအပ္သည္။ ထိုအခါ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္၊ စာပုဒ္တစ္ပုဒ္ (သို႔မဟုတ္) စာအုပ္တစ္အုပ္လံုးကို ၿခံဳငံု၍ ဆိုလိုရင္းအေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုသာရရွိရန္အျမန္ဖတ္ေသာနည္းစနစ္တစ္မ်ဳိးကို Skimming ဟုဆိုႏိုင္သည္။စာအုပ္တစ္အုပ္တည္း၊ စာပုဒ္တစ္ပုဒ္တည္း၊ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္တည္းတြင္္မိမိလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးပါဝင္သည္မွာရွားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ကိုရွာေဖြဖတ္႐ႈရန္အတြက္ Skimming ကိုအသံုးျပဳၾကရသည္။ ဥပမာစာသင္ခန္းတြင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကေနာက္တစ္ပတ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုေပးလိုက္ၿပီးလိုအပ္ေသာစာအုပ္မ်ားဖတ္ခိုင္းသည့္အခါ စာအုပ္တြင္ ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးကိုအလြတ္ရြတ္ဆိုျပရန္မလိုသည့္အတြက္ အားလံုးကိုအလြတ္က်က္မွတ္ရန္ မလိုအပ္ပါ၊ သို႔ရာတြင္ ေပးထားေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္သက္ဆိုင္သည္မ်ားကိုေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ေပးထားသည့္ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဓိကဆိုလိုရင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာဦးတည္ဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ စာၾကည့္တိုက္၊ စာအုပ္ဆိုင္မ်ားတြင္ စာအုပ္ငွားသည့္အခါ (သို႔မဟုတ္) ဝယ္သည့္အခါ စာအုပ္တစ္အုပ္လံုးကိုအေသးစိတ္ ဖတ္ရန္မလိုအပ္ဘဲလိုခ်င္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၊ မပါသိရွိရန္စာအုပ္တစ္အုပ္လံုး၏စ၊လယ္၊ဆံုးကိုSkim လုပ္ၿပီး ျမန္ျမန္ဖတ္ကာဆံုးျဖတ္ရပါမည္။စာေရးသူအမည္၊ စာအုပ္အမ်ဳိးအစား၊ ဇာတ္လမ္းအေနအထားမ်ားကို Skim လုပ္ၿပီးလိုခ်င္သည့္ စာအုပ္ကိုေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အေၾကာင္းအရာေပါင္းမ်ားစြာ၊ စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကိုဖတ္႐ႈရန္လိုအပ္သည့္ အတြက္ Skimming က စာဖတ္သူအတြက္ အခ်ိန္ကိုသက္သာေစပါသည္။ Skim လုပ္ရန္အတြက္  စာမ်က္ႏွာတစ္ခုလံုးအျမန္ဖတ္ၿပီးလွ်င္မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုအေသးစိတ္ ဖတ္ရမည္ကိုဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ စကားလံုုးတိုင္းကိုဖတ္ရန္မလိုအပ္ပါ။သို႔ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံအဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုမ်က္စိလွ်မ္းတတ္သည္ကိုလည္းသတိထားရမည္။ ပထမဆံုးစာအုပ္ကိုဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ စာအုပ္တြင္ ပါဝင္ေသာမိတ္ဆက္စကား၊ နိဒါန္း၊ ေခါင္းစီး၊ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ား၊ ႐ုပ္ပံုအညႊန္းမ်ား၊ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ ဇယားမ်ား၊ စာလံုးအမည္းမ်ား၊ စာလံုးေစာင္းမ်ား၊ မ်ဥ္းသားထားေသာစကားလံုးမ်ား၊ ဇာတ္လမ္းအခ်ိတ္အဆက္ သေဘာတရားမ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္၊ စာအုပ္အညႊန္းမ်ားစသည္တို႔ကို Skim လုပ္ရမည္။

လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည့္စာမ်က္ႏွာကိုသိရွိရန္ မာတိကာကိုဦးစြာဖတ္ပါ၊ အျခားေသာဆက္စပ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားေဖာ္ျပထားသည့္ေနရာကိုလည္းတၿပိဳင္တည္းဖတ္ၿပီးမွတ္ခဲ့ပါ။ သက္ဆိုင္ရာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္စာပိုဒ္မ်ား၏ ပထမစာေၾကာင္းမ်ားကိုဦးစြာဖတ္ပါ၊ ပထမစာေၾကာင္းမ်ားတြင္ စာေရးသူေျပာလိုေသာေယဘုယ် အေၾကာင္းအရာကိုေတြ႔ႏိုင္သည္။

THE PERSONAL QUALITIES OF A TEACHER

Here I want to try to give you an answer to the question: What personal qualities are desirable in apple teacher? Probably no two people would draw up exactly similar lists, but I think the following would be generally accepted.

First, the teacher's personality should be pleasantly live and attractive. This does not rule out people who are physically plain, or even ugly, because many such gave great personal charm. But it does rule out such types as the over-excitable, melancholy, frigid, sarcastic, cynical, frustrated, and over-bearing: I would say too, that it excludes all off dull or purely negative personality. I still stick to what I said my earlier book: that school children probably 'suffer more from bores than from brutes'.

Secondly, it is not merely desirable but essential for a teacher to have a genuine capacity for sympathy- in the literal meaning of that word; a capacity to tune in to the minds and feelings of other people, especially, since most teachers are school teachers, to the minds and feelings of children. Closely related with this is the capacity to be tolerant- not, indeed of what is wrong, but of the frailty and immaturity of human nature which induce people, and again especially children, to make mistakes.

Thirdly, I hold it essential for a teacher to be both intellectually and morally honest. This does not mean being a plaster saint. It means that he will be aware of his intellectual strengths, and limitations, and will have thought about and decided upon the moral principles by which his life shall be guided. There is no contradiction in my going on to say that a teacher should be a bit of an actor. That is part of the technique of teaching, which demands that every now and then a teacher should be able to put on act- to enliven a lesson, correct a fault, or award praise. Children, especially young children, live in a world that is rather larger than life.

A teacher must remain mentally alert. He will not get into the profession if of low intelligence, but it is all too easy, even for people of above-average intelligence, to stagnate intellectually and that means to deteriorate intellectually. A teacher must be quick to adapt himself to any situation, however improbable and able to improvise, if necessary at less than a moment's notice.

(Here I should stress that use 'he' and 'his' throughout the book simply as a matter of convenience.)

From-http://www.slideshare.net/Reading Strategies

က်န္ရွိေနသည့္စာေၾကာင္းမ်ားကိုလည္းခ်န္မထားဘဲအျမန္ဆက္ဖတ္သြားပါ၊ စာေရးသူမ်ားသည္ ပထမစာေၾကာင္းမ်ားတြင္ ဆိုလိုရင္းကိုေဖာ္ျပေလ့ရွိၾကသည့္အတြက္ ၎က အေၾကာင္းအရာတစ္ခုလံုး၏ ဆိုလိုရင္းကို ၿခံဳငံုနားလည္ေစႏိုင္သည္။ စာဖတ္စဥ္တြင္စာလံုးအမည္းမ်ား၊ စာလံုးေစာင္းမ်ား၊ မ်ဥ္းသားထားေသာစကားလံုးမ်ားေတြ႔ပါကခဏရပ္ပါ၊စာေရးသူေျပာလိုေသာအဓိကစကားလံုးမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုလံုးကို ၿခံဳငံုနားလည္ ေသာအခါ က်န္သည့္စာပိုဒ္မ်ားတြင္အဓိကအခ်က္မ်ားကိုသာေရြးခ်ယ္ဆက္ဖတ္ပါ၊ မလိုအပ္သည္မ်ားကိုေက်ာ္ဖတ္ပါ၊ စာဖတ္စဥ္တြင္ မ်က္လံုးကိုဘယ္မွညာသို႔ေရြ႔ၿပီးအျမန္ဖတ္ပါ၊ မ်က္လံုးကိုမေရြ႕တတ္လွ်င္ ေဘာပင္၊ခဲတံ (သို႔မဟုတ္) လက္ညွဳိးေထာက္ၿပီးလည္းဖတ္ႏို္င္သည္။ အေရးႀကီးေသာစကားလံုးမ်ား၊ စကားစုမ်ားကိုသတိျပဳမိပါေစ။စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္စီတြင္ ပါဝင္ေသာအဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေတြ႔ေအာင္ႀကိဳးစားဖတ္ပါ၊ တစ္ခါတစ္ရံအဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ စာပိုဒ္၏အစတြင္သာမကဘဲအလယ္၊ အဆံုးတြင္လည္းပါရွိတတ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံစာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္လံုးတြင္ပင္လွ်င္ အဓိကအခ်က္မ်ားမပါဝင္တတ္ပါ။ ေနာက္ဆံုးစာပိုဒ္သည္ စာေရးသူဆိုလိုခ်င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္၊ သံုးသပ္တင္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ သတိထားၿပီးအားလံုးကိုဖတ္သင့္ပါသည္။

စာအုပ္တစ္အုပ္ဖတ္လွ်င္လည္းအထက္ေဖာ္ျပပါနည္းအတိုင္းပင္စာေရးသူအမည္၊ စာအုပ္အမည္ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီးလွ်င္မာတိကာကုိဦးစြာဖတ္ပါ၊ အခန္းတစ္ခုစီတြင္ ပထမစာပိုဒ္မ်ားကုိအနည္းငယ္စီဖတ္ပါ၊ မလိုအပ္သည္မ်ားကိုထားခဲ့ဲၿပီးဇာတ္လမ္း၊ အေၾကာင္းအရာအခ်ိတ္အဆက္ကိုနားလည္ေစရန္ အလယ္တြင္အနည္းငယ္ဆက္ဖတ္ပါ၊ ႐ုပ္ပံုအညႊန္းမ်ားပါလွ်င္ ၎တို႔ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ဆိုလိုရင္းကိုလြယ္လြယ္ကူကူနားလည္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆံုးခန္းကိုအနည္းငယ္ဆက္ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ ဇာတ္သိမ္းခန္း (သို႔) သံုးသပ္တင္ျပခ်က္ကိုသိရၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေယဘုယ်ဇာတ္လမ္းသေဘာ၊ စာအုပ္၏ဆိုလိုရင္းနားလည္လွ်င္ လိုအပ္ခ်က္ကုိေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ အဆင့္လိုက္ အားလံုးဖတ္ၿပီးေသာအခါ ဇာတ္လမ္း၊ စာအုပ္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္၊ အႏွစ္ခ်ဳပ္၊ စာလံုးမည္းမ်ား၊ စာလံုးေစာင္းမ်ား၊ မ်ဥ္းသားထားေသာစကားလံုးမ်ား၊ အဓိကအခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ဖတ္႐ႈၿပီးရရွိလိုက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ညိွႏႈိင္းသံုးသပ္ပါ၊ တစ္ခါတစ္ရံ Skim လုပ္စဥ္တြင္ မ်က္စိလွ်မ္းၿပီးက်န္ေနခဲ့ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုသံုးသပ္ခ်က္၊ အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားမွ ျပန္ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။

Skimming ျဖင့္ဖတ္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္းအေၾကာင္းအရာအားလံုးကို skim လုပ္၍မရပါ၊ Skimming သည္ သာမန္ စာဖတ္ႏႈန္းထက္ လွ်င္ျမန္စြာဖတ္ရေသာ္လည္းအေၾကာင္းအရာအားလံုးကိုအရွိန္(speed) အတူတူဖတ္၍ မရသည္ကိုသတိထားပါ။စာအုပ္၏ မိတ္ဆက္နိဒါန္း၊ ေနာက္ဆံုးသံုးသပ္ခ်က္၊ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္ေသာဝါက်မ်ား၊ မရင္းႏွီးေသာစကားလံုးမ်ား၊ အနည္းငယ္ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေသာစာေၾကာင္းမ်ားကိုဖတ္ရာတြင္ စာဖတ္သည့္ အရွိန္(speed) ကိုအနည္းငယ္ ေလွ်ာ့ကာဖတ္သင့္သည္။ Skimming ကိုစနစ္တက် ေလ့က်င့္ဖတ္႐ႈလွ်င္ စာအုပ္တစ္အုပ္၏ ဆိုလိုရင္းကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စာအုပ္မ်ားစြာကိုအခ်ိန္သက္သာစြာဖတ္႐ႈ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအားလံုးအဂၤလိပ္စာဖတ္ရာတြင္တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ လက္ဆင့္ကမ္းမွ်ေဝလိုက္ပါသည္။

ေအာင္ကိုဦး (UMK)

 

ေအာင္ကိုကိုဦး

Assistant English Language Teacher

U MYA KYAING ENGLISH LANGUAGE SCHOOL for life

Email: aungkou.englishlanguageclass@gmail.com

Phone: (95) 9 421752568

 

 


ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) တြင္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕ အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) တက္ေရာက္လိုသူမ်ား လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (သို႕မဟုတ္) သန္းခါင္စာရင္း/ေမြးစာရင္း မူရင္းျဖင့္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေျဖရန္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႕ မွစ၍ တနလၤာေန႕မွ ေသာႀကာေန႕ နံနက္ (၉:ဝဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္းလာေရာက္ စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါၿပီ။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ IELTS Preparation သင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

IELTS Preparation သင္တန္းတက္လိုပါက ပထမဦးဆံုး အရည္ခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရပါသည္။ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ IELTS Preparation အတန္းမွာ နာရီ (၆ဝ) သင္တန္း ျဖစ္ျပီး တစ္ပတ္လွ်င္ (၃) ရက္ တစ္ရက္လွ်င္ (၂) နာရီ တက္ရပါသည္။ သင္တန္းေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ ၂၉၀,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင္းခြဲ - ၃၃၂၅, ၃၃၂၆, ၃၃၁၈) သို႕ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၆:၃ဝ) အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ျပီး enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕လည္း အီးေမးလ္ပို႕၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Views: 436

Attachments:

Reply to This

Replies to This Discussion

It is very invaluable for us.

Reading is our best friend.

I appreciate you who have goodwill.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service