တိုေတာင္းတဲ့အခ်ိန္ကာလ ဒါမွမဟုတ္ အခ်ိန္ကာလအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပတဲ့ အီဒီယမ္ေတြ အသံုးအႏႈန္းေတြ အနက္ နမူနာ ေလ့လာၾကည့္ဖို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

၁။ After hours - ညေနဘက္၊ ညဘက္၊ တစ္ေန႔တာကုန္ဆံုးလုအခ်ိန္ (တစ္ေန႔တာဆိုတာ ႐ံုးေတြ၊ အလုပ္ေတြ ဖြင့္တဲ့ တစ္ေန႔တာအခ်ိန္ကို ဆိုလိုပါတယ္)
၂။ Banker's Hours - တိုေတာင္းတဲ့ အခ်ိန္ကာလကို ဆိုလိုပါတယ္။ (ဟိုေ႐ွးတုန္းက ဘဏ္ေတြ ဖြင့္တဲ့အခ်ိန္က အျခား ႐ံုးေတြ အလုပ္ေတြ ဖြင့္တဲ့အခ်ိန္ထက္ နည္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ one who keeps banker's hours ဆိုတာ အလုပ္ခ်ိန္နည္းသူလို႕ ဆိုလိုပါတယ္)
၃။ Bat/wink/twinkling of an eye - မ်က္စိတမွိတ္။ တိုေတာင္းလြန္းလို႕ မ်က္စိတမွိတ္စာဘဲ ႐ွိတဲ့ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။
၄။ Eleventh hour - သတ္မွတ္ခ်ိန္ကုန္ဆံုးလု ကာလကို ဆိုလိုပါတယ္။ (ည ၁၂နာရီဆိုရင္ သန္းေခါင္ ေရာက္ၿပီမို႕ ၁၁နာရီဟာ သန္းေခါင္မတိုင္မီ ေနာက္ဆံုးနာရီပါဘဲ။)
၅။ Flash - လွ်ပ္တစ္ျပက္ အခုိက္အတန္႔ (လွ်ပ္တစ္ျပက္ဆိုတာ ခဏကေလးဘဲျဖစ္ပါတယ္။)
၆။ Heartbeat - ႏွလံုးတစ္ခ်က္ခုန္ အခိုက္အတန္႔ (တိုေတာင္းတဲ့ ကာလကေလးပါဘဲ)၊ “In a heartbeat” ခဏၾကာတဲ့အခါ လို႕ သံုးေလ့ ႐ွိတယ္။ “a heartbeat away from ___” ဆိုတာကေတာ့ အထက္လူႀကီး ႏွလံုးခုန္ ရပ္သြားရင္ ဆိုလိုတာကေတာ့ ေသသြားရင္ ရာထူးတိုးေတာ့မယ့္ အေနအထားကို ဆိုလိုပါတယ္။ ___ရာထူးရဖို႕ ႏွလံုးတစ္ခုန္ဘဲ လိုေတာ့တယ္လို႕ ေျပာတာပါ။
၇။ Jiffy - တစ္ခဏ (လွ်ပ္ျပက္တာလို႕ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ ဘန္းစကားနဲ႔ တူပါတယ္)၊ အတိုေကာက္ jiff လို႕လည္း ေျပာပါတယ္။
၈။ New York minute - တိုေတာင္းေသာအခ်ိန္ (နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ႀကီး အလြန္စည္ကားတဲ့အတြက္ နယူးေယာက္က တစ္မိနစ္ဟာ အျခား ေအးေအးေဆးေဆး ေနရာေဒသေတြက တစ္မိနစ္ထက္ ပိုၿပီး ကုန္လြယ္သလို ခံစားရတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆ ျဖစ္ပါတယ္။
၉။ On the hour - တစ္နာရီ စတင္ခ်ိန္မွာ။ ေနာက္တစ္နာရီ ကူးေျပာင္းၿပီးစ အခ်ိန္မွာ။
၁၀။ Shake - အလြန္တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလ။ “Two shakes” လို႕ သံုးေလ့႐ွိတယ္။ ဇစ္ျမစ္ကေတာ့ “two shakes of a lamb's tail” သိုးကေလး အၿမီး ႏွစ္ႀကိမ္ လႈပ္ရမ္းတဲ့အခ်ိန္ကာလ ဆိုတဲ့ စကားကို အတိုေကာက္ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ သိုးကေလးအၿမီးလႈပ္တာ အလြန္ျမန္တယ္ဆုိဘဲ။
၁၁။ Small hours - သန္းေခါင္ေက်ာ္ နံနက္အေစာပိုင္း (အဲဒီအခ်ိန္မွာ အခ်ိန္နာရီကို ေဖာ္ျပတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြ ေသးငယ္တာကို ဆိုလိုပါတယ္။)
၁၂။ Spilt seconds - တစ္စကၠန္႔ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း (စကၠန္႔ကို စိတ္ပိုင္းလိုက္ရင္ အခ်ိန္အလြန္ တိုေတာင္း သြားပါတယ္)၊ ေျပးပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုမွာ စုစုေပါင္း ကုန္လြန္တဲ့အခ်ိန္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းကိုလည္း spilt လို႕ ေခၚပါတယ္။
၁၃။ Tick - နာရီသံတစ္ခ်က္ အခိုက္အတန္႔ (နာရီသံ တစ္ခ်က္ခ်က္နဲ႔ ျမည္ေနတာကို စြဲၿပီး သံုးႏႈန္းတာ ျဖစ္တယ္) အငခု ဆိုတာ မူရင္း အဓိပၸာယ္ကေတာ့ နာရီဒိုင္ခြက္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ တိုင္းတာ မွတ္သားထားတဲ့ အမွတ္အသားကို ဆိုလိုတယ္။
၁၄။ Trice - အခ်ိန္တိုကာလ (ဆြဲယူတယ္လို႕ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ စကားလံုးကေန သံုးႏႈန္းထားတာ ျဖစ္တယ္) မၾကာခဏ “in a trice” ခဏေလးအတြင္း လို႕ သံုးေလ့႐ွိတယ္။
၁၅။ Witching hour - သန္းေခါင္ သို႕မဟုတ္ ညလယ္ေခါင္ အခ်ိန္ (witch စုန္းေတြ သန္းေခါင္အခ်ိန္မွာ အျပင္ထြက္ၾကတယ္ဆိုတဲ့ အယူသည္းမႈကို အစြဲျပဳၿပီး တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာေတြ၊ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ တာေတြ ျဖစ္ပြားတတ္တဲ့ သန္းေခါင္အခ်ိန္လို႕ ဆိုလိုခ်င္ရင္ Witching hour စုန္းထြက္ခ်ိန္ လို႕ သံုးပါတယ္။)

 

Reference: 15 Idioms for Periods of Time by Mark Nichol (http://www.dailywritingtips.com/15-idioms-for-periods-of-time/)

Views: 4177

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks a lot.

thanks

thanks a lot!

ႈ I want to join the British Council classes, but I don't know why the fees for classes are so high. Anyway, I have being got many advantages by Myanmar-network. So many thanks to British Council.

Thank u for Idioms ,but can u help me for the definitions of

1  in terms of

2  on good terms with

3  on equal terms

4  on unequal terms with

5  in the long term

6  comes to term with

I will be appriciate to u If u can help me with this

thank you so much for your words.
thank you so much for your words.

Thanks a lot

thanks
Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service