၁။ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း၊ ဘာသာရပ္တစ္ခုအေၾကာင္းရည္ညႊန္းရာမွာ about, on, concerning/ regarding, deal with something, စသည့္ေ၀ါဟာရအသံုးေတြႏွင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးၾကပါ တယ္။ သူတို႔အားလံုးဟာ “အေၾကာင္း၊ ပတ္သက္၍၊ ေခါင္းစဥ္” စသည့္အဓိပၸါယ္ထြက္ေသာ္လည္း ေရးသားေျပာဆိုပံု၊ တြဲသံုးသည့္စကားလံုး၊ ၀ါက်တြင္းရွိသူတို႔၏တည္ေနရာ မတူျခားနားၾက၏။ ဒါေၾကာင့္တစ္ခုခ်င္းကိုဘယ္လိုသံုးစြဲသည္ကိုသိထားပါမွ အဂၤလိပ္စာေရးသားေျပာဆိုသည့္အခါ မွန္မွန္ကန္ကန္  အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ သံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

about – concerned with a particular subject or person : လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း၊ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍

e.g.  She talks about him all the time.

သူ႔ အေၾကာင္း ကိုအၿမဲတမ္းေျပာေနေတာ့တာပဲ။

 

I’m reading about some children who get lost on a mountain. ေတာင္ေပၚမွာလမ္းေပ်ာက္သြားတဲ့ကေလးတစ္စု အေၾကာင္း ဖတ္ေနတာ။

 

Does anyone have any questions about tonight’s homework?

ဒီညအိမ္စာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေမးစရာရွိလား။

 

be about : အေၾကာင္း

“It’s a really good film.” “What’s it about?” “It’s about some students in New York.”

“အဲဒါတကယ့္႐ုပ္ရွင္ေကာင္းပဲ”။“ ဘာအေၾကာင္းလဲ။ ” “နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ကေက်ာင္းသားတစ္ခ်ိဳ႕အေၾကာင္းပါ။”

 

အေၾကာင္းအရာ သပ္သပ္မွတ္မွတ္ ဘာသာရပ္တစ္ခုအေၾကာင္းေရးသားထားတဲ့ စာအုပ္စာတမ္းဆိုရင္ on နဲ႔ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

 

Professor Dodd is giving a lecture on medival history.

ပါေမကၡေဒါ့က ဥေရာပအလယ္ေခတ္ အေၾကာင္း သင္ခန္းစာပို႔ခ်ေနတယ္။

 

opinions/ideas/views ေတြကို on နဲ႔တြဲၿပီး “ပတ္သက္၍” ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္နဲ႔သံုးႏိုင္တယ္။

 

A survey of young people’s opinions on marriage.

အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူငယ္တို႔၏ခံယူခ်က္အေပၚေကာက္ယူသည့္စစ္တမ္းတစ္ခု။

 

ဒီေနရာမွာတစ္ခုသတိျပဳရမွာက on ကို စာအုပ္ေတြအေၾကာင္းေျပာတာထက္ ပိုၿပီးေလးနက္တဲ့ေခါင္းစဥ္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြမွာ သံုးသင့္ပါတယ္။

 

concerning/reagarding : ပတ္သက္၍

သူတို႔ကိုခန္႔ညားတဲ့စာအေရးအသားမွာသံုးပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္၊ စာအုပ္၊ ဇာတ္လမ္းေတြအေၾကာင္းေျပာရာမွာမသံုးဘဲနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္၊ စိတ္ကူးစိတ္သမ္း၊ ေမးခြန္း၊ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြမွာသံုးပါတယ္။

 

I've had a letter from the tax authorities concerning my tax payments.

အခြန္အရာရွိေတြဆီက ကၽြန္ေတာ့္အခြန္ေပးေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စာတစ္စာင္ရထားတယ္။

 

Thank you for your letter regarding my student loan.

ကၽြန္ေတာ္၏ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေငြနဲ႔ ပတ္သက္သည့္ လူႀကီးမင္း၏စာရလို႔ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 

deal with something (phrasal verb) ၀တၳဳ၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ဇာတ္မ္း၊ ျပဇာတ္တစ္ခုဟာ ဘာအေၾကာင္းအရာကို တင္ျပထားသလဲ၊ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သလဲလို႔ေျပာရာမွာသံုးသည္။

 

The story deals with the problems of poverty and unemployment.

ဒီဇတ္လမ္းကေတာ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာေတ ြအေၾကာင္းတင္ျပ ထားတယ္။

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

၂။ အေရအတြက္ကို ကိန္းဂဏန္းအတိအက်မဟုတ္ဘဲ ခန္႔မွန္းေခ်ေျပာဆိုရာမွာ about, around, approximately, roughly, or so, give or take လို႔အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ “ေလာက္၊ အားျဖင့္၊ အနီးစပ္ဆံုး၊ ခန္႔မွန္းေျခ၊ အၾကမ္းဖ်င္း၊ ခန္႔မွ်” စသည့္အဓိပၸါယ္ရွိၾကပါတယ္။

 

about /around (especially US): ခန္႔မွ်

ဂဏန္း၊ ပမာဏ၊ အကြာအေ၀း၊ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုအတြက္ အပိုအလိုအနည္းငယ္အတြင္းခ်ိန္ဆေျပာဆိုမႈျဖစ္သည္။

The church is about a mile away. ဘုရားေက်ာင္းက တစ္မိုင္ေလာက္မွာရွိတယ္။

 

It’s about 2 years since I last saw him.  သူ႔ကိုေနာက္ဆံုးေတြ႕ခဲ့တာလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ကတည္းကပဲ။

 

The murder was committed at around noon on Friday. လူသတ္မႈကိုက်ဴးလြန္ခဲ့တာ ေသာၾကာေန႔မြန္းတည့္ခ်ိန္ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ပဲ။

 

approximately - အနီးစပ္ဆံုး၊ ခန္႔မွန္းေျခ

Each disk can store approximately 144 pages of text.

ဓါတ္ျပားတစ္ခုစီဟာ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၄ နီးပါး သိမ္းထားႏိုင္တယ္။

 

Approximately 30% the community is British.

ဒီအသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ ၿဗိတိသွ်ေတြျဖစ္တယ္။

 

*approximately ဟာ about/around တို႔ထက္ပိုၿပီးစာစကားဆန္ပါတယ္။ အေရးမွာအသံုးျပဳပါတယ္။

 

roughly - အၾကမ္းဖ်င္း

ပမာဏတစ္ခုကို သိေတာ့သိတယ္။ ဒါေပမယ့္အတိအက်မသိလို႔ခန္႕မွန္းေျပာဆိုရတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာသံုးပါတယ္။

 

A new computer like this one would cost roughly $2000.

ဒီလိုကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးဟာအၾကမ္းဖ်င္း ေဒၚလာ၂၀၀၀ ေလာက္ေတာ့က်လိမ့္မယ္။

 

There were roughly 50 people there. အဲဒီမွာအၾကမ္းဖ်င္း လူ၅၀ေလာက္ေတာ့ရွိမယ္။

 

or so - မတင္မက်

How many people are coming? လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေလာက္လာမွာလဲ။

Oh, about a dozen or so. တစ္ဒါဇင္ေလာက္။ အပိုအလိုေတာ့နည္းနည္းရွိမွာေပါ့။

 

A month or so later, they heard that Blake was dead.

ေနာက္ တစ္လ ၀န္းက်င္ အၾကာမွာေတာ့ ဘလိတ္ေသေၾကာင္းသူတို႔ၾကားရေတာ့တယ္။

 

(ျမန္မာအရပ္သံုးစကားမွာေတာ့ “ေပ်ာ့ေပ်ာ့”၊ “မတင္မက်”၊ “မပိုမသာ” လို႔သံုးၾကသလိုပါ။)

 

give or take ဆိုပါေတာ့။ ထားပါေတာ့။

အထူးသျဖင့္အေျပာစကားမွာသံုးပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုဟာ အတိအက်ေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အနီးစပ္ဆံုးမွန္တယ္လို႔ေျပာခ်င္တဲ့အခါ give or take a few days/ miles/ dollars စသည္ျဖင့္ေျပာၾကပါတယ္။

 

She has been working there for two years, give or take a few weeks.

သူအဲဒီမွာလုပ္ေနတာ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးရွိၿပီ။ ထားပါေတာ့ ႏွစ္ပတ္သံုးပတ္ေလာက္။

 

The cinema is close to the road, give or take a few hundred yards.

႐ုပ္ရွင္႐ံုကလမ္းမနဲ႔နီးတယ္။ ကိုက္ရာဂဏန္းေလာက္ေတာ့ရွိမွာေပါ့။

 

 

 

ref: Longman Essential Activator

 

 

ဇာနည္(MyWay!)

Read more:

သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၁
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား -၂
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၃
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၄
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၅
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၆
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၇
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၈)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၉)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၁၀)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၁၁) 


ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) တြင္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕ အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) တက္ေရာက္လိုသူမ်ား လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (သို႕မဟုတ္) သန္းခါင္စာရင္း/ေမြးစာရင္း မူရင္းျဖင့္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေျဖရန္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႕ မွစ၍ တနလၤာေန႕မွ ေသာႀကာေန႕ နံနက္ (၉:ဝဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္းလာေရာက္ စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါၿပီ။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ IELTS Preparation သင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

IELTS Preparation သင္တန္းတက္လိုပါက ပထမဦးဆံုး အရည္ခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရပါသည္။ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ IELTS Preparation အတန္းမွာ နာရီ (၆ဝ) သင္တန္း ျဖစ္ျပီး တစ္ပတ္လွ်င္ (၃) ရက္ တစ္ရက္လွ်င္ (၂) နာရီ တက္ရပါသည္။ သင္တန္းေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ ၂၉၀,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင္းခြဲ - ၃၃၂၅, ၃၃၂၆, ၃၃၁၈) သို႕ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၆:၃ဝ) အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ျပီး enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕လည္း အီးေမးလ္ပို႕၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

 

 

Views: 4506

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks for your sharing. It is very useful for me.

Thanks.

Thank you very much for your post

Thanks for appreciate vocabulary!

thx u very much for ur post
ေက်းဇူးပါ ခင္ဗ်ာ
thanks

Thank you!

thank you so much for this lesson.

thank you very much for this lesson.

Thanks a lot.

Thank u so much.I have got knowledge.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service