ဒီေဆာင္းပါးကေတာ့ “had had” ၊ “is is” စသည္ျဖင့္ စကားလံုးတစ္လံုးတည္းကို ႏွစ္ခါထပ္ၿပီး သံုးတဲ့ အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ကုမၸဏီက ထုတ္တဲ့ Word ေဆာ့ဖ္၀ဲနဲ႔ စာ႐ိုက္မယ္ဆိုရင္ စကားလံုးတစ္လံုးတည္းကို ႏွစ္ခါထပ္ၿပီး သံုးတာေတြအားလံုးကို သဒၵာ မွားႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ေဆာ့ဖ္၀ဲက သတိေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တစ္ခါတစ္ခါ အဲဒီလို ႏွစ္ခါထပ္ၿပီး သံုးလို႔ ရပါတယ္။


လက္ခံႏုိင္သည့္ ႏွစ္ခါထပ္သံုး စကားလံုးမ်ား


တစ္ခါတစ္ခါ စာေရးစဥ္ ဒါမွမဟုတ္ စကားေျပာစဥ္ စကားလံုးေတြကို ၀ါက်အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းတဲ့အခါ သူ႔အလိုလို စကားလံုး တစ္လံုးက ႏွစ္ခါထပ္သြားတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ “When I gave her her hat back, she thanked me.” ကြၽန္ေတာ္ သူ႔ဦးထုပ္ျပန္ေပးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေက်းဇူးတင္တယ္လို႔ ေျပာသြားတယ္ဆိုတဲ့ ၀ါက်မွာ her her ႏွစ္လံုး ထပ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ႐ိုက္ၾကည့္ရင္ ကြန္ပ်ဴတာက သဒၵါစစ္တဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲက အေရာင္ျခယ္ၿပီး သတိေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀ါက်က နဲနဲ ကို႔ယို႔ကားရား ႏိုင္တာဘဲ ႐ွိတယ္၊ မမွားပါဘူး၊ မွန္ေနတာပါဘဲ။ ေနာက္၀ါက်တစ္ခုကို ေဖာ္ျပရမယ္ဆိုရင္ “By the time I thought of it, it was too late” ကြၽန္ေတာ္ စဥ္းစားမိတဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ သိပ္ေနာက္က်သြားၿပီ ဆိုတဲ့ ၀ါက်မွာ ဖတ္လို႔လြယ္ေအာင္ ထပ္ေနတဲ့ it ႏွစ္လံုးၾကားမွာ ေကာ္မာခံထားပါတယ္။ အဲဒီလို ၀ါက်ေတြမွာ စကားလံုးတစ္လံုးကို ႏွစ္ခါထပ္သံုးထားတာေတြဟာ မွန္တယ္ဆိုေပမယ့္ စိတ္ထဲမွာ ဘ၀င္မက်ဘူးဆိုရင္ ၀ါက်တစ္ခုလံုုးကို ျပန္ျပင္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ပါတယ္။


"Had Had"


“Had” ကို ႏွစ္ခါထပ္သံုးတာလည္း ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ “had had” ဆိုၿပီး သံုးတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို သံုးတာ မွန္ပါသလားလို႔ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕က Frank က ေမးထားပါတယ္။ နဲနဲ ကို႔ယို႔ကားရား ျဖစ္ေပမယ့္ မွန္ပါတယ္လို႔ ေျဖခ်င္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ “had” က ႏွစ္ခါထပ္ၿပီး “had had” ျဖစ္သြားရသလဲဆိုတာ နားလည္ေအာင္ present perfect tense နဲ႔ past perfect tense ႏွစ္မ်ိဳးကို ေလ့လာရပါမယ္။


ဥပမာ “I have had too many chocolates today” သမီးဒီေန႔ေခ်ာ့ကလက္ေတြ အရမ္းအမ်ားႀကီး စားလိုက္ၿပီ ဆိုတဲ့ ၀ါက်ဟာ present perfect tense ျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္ကစခဲ့ၿပီး အခုအထိ ဆက္ေနေသးတဲ့ ျဖစ္ရပ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပတဲ့အခါ ဒီ tense ကို သံုးရပါတယ္။ ဥပမာ ၀ါက်မွာ ဆိုရင္ ေခ်ာ့ကလက္ေတြကို အတိတ္ကာလ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္က စၿပီး စားခဲ့တယ္၊ ပစၥဳပၸန္မွာလည္း စားတုန္းဘဲလုိ႔ ဆိုလိုပါတယ္။ verb ႀကိယာကို present perfect tense ျဖစ္ေအာင္လို႔ V3 ဒါမွမဟုတ္ ed/en လို႔ေခၚတဲ့ past participle ပံုစံေျပာင္းၿပီး ေ႐ွ႕က “has” ဒါမွမဟုတ္ “have” ထည့္ေပးရပါတယ္။ ဥပမာ သြားသည္ go ဆိုရင္ သြားၿပီးၿပီ has gone ဒါမွမဟုတ္ have gone၊ ႐ွိသည္ ဆိုရင္ ႐ွိၿပီးၿပီ has had ဒါမွမဟုတ္ have had။


အခု ေခ်ာ့ကလက္စားတဲ့ ၀ါက်ကို present perfect tense ကေန past perfect tense ေျပာင္းမယ္ ဆိုပါေတာ့။ past perfect tense လိုခ်င္ရင္ present perfect tense ကို ယူ၊ “has” ဒါမွမဟုတ္ “have” ေနရာမွာ “had” ေျပာင္းေပးရတယ္။ ဥပမာ သြားခဲ့ၿပီးၿပီ had gone၊ ႐ွိခဲ့ၿပီးၿပီ had had ။ အဲဒီေတာ့ “I had had too many chocolates, so I was too full to eat dinner yesterday.” သမီး ေခ်ာ့ကလက္ေတြ စားလိုက္တာ အရမ္းမ်ားသြားလို႔ ဗိုက္ျပည့္ၿပီး မေန႔က ညစာေတာင္ မစားႏုိင္ဘူး ဆိုတဲ့ ၀ါက်ကို ၾကည့္ရင္ အတိတ္က ျဖစ္ရပ္ ႏွစ္ခုကို ေတြ႕ရပါမယ္။ ပထမ ျဖစ္ရပ္က ေခ်ာ့ကလက္စားခဲ့ျခင္း၊ ဒုတိယျဖစ္ရပ္က ညစာမစားႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အတိတ္က ျဖစ္ရပ္ လုပ္ရပ္ ႏွစ္ခုမွာ အရင္ျဖစ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ လုပ္ရပ္ ကို ျပဖို႔အတြက္ past perfect tense ကို သံုးပါတယ္။ တကယ္လို႔ ျဖစ္ရပ္လုပ္ရပ္ကို ျပတဲ့ အဓိက ႀကိယာက “to have” ျဖစ္ေနရင္ V3 ဒါမွမဟုတ္ ed/en လို႔ေခၚတဲ့ past participle ပံုစံေျပာင္းေတာ့ “had” ၊ ေ႐ွ႕ကထည့္တဲ့ အကူႀကိယာ ကလည္း “had” ဆိုေတာ့ “had” ႏွစ္ခါထပ္ၿပီး “had had” ျဖစ္သြားပါတယ္။


“had had” မသံုးဘဲနဲ႔ “I had eaten too many chocolates, so I was too full to eat dinner yesterday.” လို႔ ေရးရင္လည္း သဒၵာနည္းအရ အတူတူပါဘဲ။ verb ႀကိယာကို “to have” မသံုးဘဲ “to eat” ေျပာင္းသံုးလုိက္တာဘဲ ႐ွိပါတယ္။ “had had” လို႔သံုးတာ မမွားေပမယ့္ “had eaten” လို႔သံုးတာက နားေထာင္လို႔ ပိုေကာင္းပါတယ္။


ထူးျခားေသာ “Is”


႐ွိသည္၊ ျဖစ္သည္ လို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ verb to be "is" မွာလည္း ႏွစ္ခါထပ္သံုးတာ ျဖစ္တတ္တယ္။ “is” ႏွစ္ခါထပ္တာမ်ားတယ္။ “was” စသည္ျဖင့္ အျခား ver “to be” ရဲ႕ ပံုစံေတြကိုလည္း ထပ္သံုးႏိုင္ပါတယ္။ “Que será será” (ေကဆရာဆရာ) ဆိုတဲ့ သီခ်င္းကို ၾကားဖူးတယ္ မဟုတ္လား။ စပိန္ဘာသာကေန အဂၤလိပ္ဘာသာကို ျပန္လိုက္ရင္ “Whatever will be will be.” ျဖစ္မယ့္ဟာ ျဖစ္မွာဘဲ လို႕ ဆိုလိုတယ္။ Que က whatever လို႔ အဓိပၸာယ္ရတယ္၊ será ကေတာ့ will be ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီသီခ်င္းမွာလည္း "será"ကို ႏွစ္ခါထပ္ၿပီး သံုးထားပါတယ္။


အေမရိကန္ အဂၤလိပ္စကားမွာ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာ “is” ႏွစ္ခါထပ္သံုးတာ ေတြ႕ေနရပါၿပီ။ အသံုးအႏႈန္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး သံုးႏႈန္းတတ္သူေတြ ကေတာ့ “is” ႏွစ္ခါထပ္သံုးေလ့ မ႐ွိဘူးလို႔ သဒၵာကြၽမ္းက်င္သူ Bryan Garner က ဆုိပါတယ္။ ျဖစ္တတ္တာက ၀ါက်ကို စတဲ့အခါ “The problem is” ျပႆနာကေတာ့... ဒါမွမဟုတ္ “The question is” ေမးစရာကေတာ့... လုိ႕ စ လိုက္ၿပီး ဘာဆက္ေျပာရမလဲ စဥ္းစားေနရင္း “is” ကို ႏွစ္ခါထပ္သံုးမိသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ“The problem is is that it’s raining” ျပႆနာကေတာ့ မိုး႐ြာေနတာဘဲ လို႔ ေျပာမိတာမ်ိဳးပါ။ တကယ္ေတာ့ The problem က subject ကတၱား ျဖစ္တဲ့အတြက္ “is” တစ္လံုးဘဲ လိုပါတယ္။ ႏွစ္လံုးထပ္သံုးရင္ မွားပါတယ္။ အဲဒီလို မမွားရေအာင္ စကားမစခင္ကတည္းက ေျပာခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကို အေသအခ်ာ စဥ္းစားထားတာ ေကာင္းပါတယ္။


“is” ႏွစ္လံုးထပ္ေပမယ့္ သဒၵာမမွားဘူးလို႔ ယူဆရတဲ့ အသံုးလည္း ႐ွိပါတယ္။ “What he is is a complete jerk.” သူကဘာလဲဆိုေတာ့ လံုး၀ဥႆံု ငေၾကာင္ျဖစ္တယ္။ လို႕သံုးတာ စကားလံုး ေဖာင္းပြေပမယ့္ သဒၵာေတာ့ မမွားဘူး။ ဒီလို ၀ါက်ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ိဳးကို အေလးအနက္ျပဳခ်င္ရင္ သံုးလို႔ရတယ္။ ဥပမာ “What she wants is a bigger chocolate bar.” သူမ လိုခ်င္တာက ဒီထက္ႀကီးတဲ့ ေခ်ာ့ကလက္တံုး ျဖစ္တယ္ ဆိုရင္ သဒၵာနည္းအရ မွန္သလို subject ကတၱားျဖစ္တဲ့ “What she wants” သူမ လိုခ်င္တာက ေနရာမွာ “What he is” သူကဘာလဲဆိုေတာ့ ကို အစားထိုးလို႔ ရတယ္။ မမွားဘူး။ အဲဒီကတၱားရဲ႕ ေနာက္မွာ "is" ဆိုတဲ့ ႀကိယာ လိုက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကတၱားကလည္း "is" နဲ႔ ဆံုးတာဆိုရင္ "is" ႏွစ္ခါ ထပ္သြားပါတယ္။ “He is a complete jerk” သူ လံုး၀ဥႆံု ငေၾကာင္ျဖစ္တယ္ လို႔ သံုးမယ္ဆိုရင္ အသံုးအႏႈန္း ပိုၿပီး က်စ္လ်စ္ေပမယ့္ အေလးအနက္ျပဳရာမွာေတာ့ ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္။


အက်ဥ္းခ်ဳပ္


စကားလံုးေတြကို ႏွစ္ႀကိမ္ထပ္ၿပီး သံုးတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီေလာက္ပါဘဲ။ ပံုမွန္ ၀ါက်ဖြဲ႕စည္းရင္းနဲ႕ တစ္ခါတစ္ရံ ႏွစ္ႀကိမ္ထပ္သြားတာဆိုတာကို သတိျပဳပါ။ “have” ကို past perfect tense ေျပာင္းရင္ “had” ႏွစ္လံုးထပ္တယ္။ ကို႕ယို႔ကားယားျဖစ္တယ္ထင္လို႔ စကားလံုးေတြ ႏွစ္ထပ္ မသံုးခ်င္ရင္ အျခားနည္းနဲ႔ ၀ါက်ျပန္ျပင္ဖြဲ႕ႏိုင္ပါတယ္။ “is” ႏွစ္လံုးထပ္သံုးတာလည္း တစ္ခါတစ္ေလ သံုးခ်င္သံုးႏုိင္ေပမယ့္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေ႐ွာင္တာေကာင္းပါတယ္။

Views: 3624

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks.
Thanks
Thanks
Thanks

thank for sharing...

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..^_^

အရမ္းေကာင္း
ေျပာျပေတာ့ျပန္မွတ္မိသြားပါတယ္။

Yes, thank.

ေက်းဇူးပါရွင့္
Thanks for all.

thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service