"ျမတ္စြာဘုရားဖြားေတာ္မူရာ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္ကုိ သင့္လက္မွတ္တစ္ခ်က္ျဖင့္ ကာကြယ္ေပးပါ (ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိင္းအတြက္အလြန္အေရးၾကီးသည္)"

လုမၺိနီဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနရာမွ ၁၈၉၆ မွာ အိႏၵိယေရွးေဟာင္း သုေတသနဌာနမွ ေဒါက္တာအလိြဳက္ဖ်ဴရာတို႔ရဲ႕ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကား မရွိခဲ့ေသးပါ။ ၁၉၆၇ - ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးသန္႔ ဘုရားဖူးေရာက္စဥ္အခါမွသာ လုမၺိနီေဒသထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ကုလသမဂၢမွ အကူအညီေပးေရး စသည့္ အစီအမံမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၇၀-ခုတြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ နီေပါအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ဦးေဆာင္၍ ``နီေပါ၊ ျမန္မာ၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ ဂ်ပန္၊ မေလးရွား၊ ပါကစၥတန္၊ စကၤာပူ၊ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္း´´ႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္သည့္ လုမၺိနီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မီတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ``ဘဂၤလားေဒရွ္႕၊ ဘူတန္ႏွင့္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ´´တို႔လည္း ယင္းေကာ္မီတီတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုေကာ္မီတီ၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး ဗိသုကာပညာရွင္ ေဒါက္တာ ကင္ဇိုတန္ဂီက ၁၉၇၈-တြင္ လုမၺိနီစီမံကိန္း ဒီဇိုင္းကို ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။
                                 ျမတ္စြာဘုရားဖြားေတာ္မူရာ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္
 ထိုစီမံကိန္းမွာ ျမတ္စြာဘုရား ဖြားျမင္ေတာ္မူသည့္ေနရာကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ခမ္းခမ္းနားနား သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္ေစေရး၊ ဗုဒၶဘာသာအေမြအႏွစ္ျဖစ္သည့္ အေသာကေက်ာက္တုိင္ႏွင့္ Maker Stone ကို ထိခိုက္ညစ္ညမ္းမႈ မရွိေစေရး၊ ဘုရားဖူးလာေရာက္သူမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ဖူးေျမာ္ႏိုင္ေရး၊ ဘုရားရွင္၏ ေမြးဖြားရာေနရာသည္ လူႏွင့္မေႏွာ ဘာသာေရးသေဘာအသြင္ကိုသာ ေဆာင္ေစေရးအတြက္ ဦးစားေပး ေရးဆြဲခဲ့ကာ နီေပါအစိုးရ၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕တို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

သိဒၶတၳအေလာင္းေတာ္ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့ရာ ယေန႔ေခတ္ နီေပါနိုင္ငံအတြင္းရွိ လုမၺိနီအထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ ဖြားျမင္ၿပီးခါစမွာပင္ "အေဂၢါဟ မသၼိ ေလာကႆ"  တစ္ေလာကလုံးတြင္ အျမတ္ဆုံးျဖစ္သည္ ဟု ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ခဲ့ရာ၊ ေရသန္႔စင္ခဲ့ရာ ေရကန္ေတာ္ 
(အထူးမွတ္ခ်က္-  ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား လူဦးေရ ( တစ္သိန္း အထိ ) ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ထုိးမွသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းျခင္း ေအာင္ျမင္ရာေရာက္ပါမည္ )

 ထိုဒီဇိုင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဧရိယာမွာ
Master Plan, Restricted Area ႏွင့္ Buffer Zone တို႔ အပါအ၀င္ ငါးမိုင္ပတ္လည္ ရွိပါသည္။ Master Plan တြင္ ေတာင္ေျမာက္အလ်ားသုံးမိုင္၊ အေရွ႕အေနာက္ အနံ တစ္မိုင္ရွိၿပီး ထိုသုံးမိုင္ကို သုံးပိုင္းစီပိုင္းကာ ေတာင္ဘက္အစြန္ဆုံးတစ္မိုင္ဧရိယာကို ဖြားေတာ္မူသည့္ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ယင္းႏွင့္ကပ္လ်က္ အလယ္ပိုင္း တစ္မိုင္ကို ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားဇုန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေျမာက္ဘက္အစြန္ဆုံးတစ္မိုင္ကို လုမၺိနီရြာသစ္ဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထို Master Plan အတြင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေဆာက္အအုံမွ်သာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရွိပါသည္။
 Master Plan ၏ ေဘးႏွစ္ဘက္ တစ္မိုင္စီကို လႊမ္းၿခဳံဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ပုံတြင္ မီးခိုးေရာင္ျဖင့္ ျခယ္ျပထားပါသည္။ ယင္း၏အျပင္ဘက္ ေနာက္ထပ္ တစ္မိုင္စီကို Buffer Zone အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အားလုံးေပါင္း ဧရိယာမွာ ပတ္၀န္းက်င္ ငါးမိုင္ က်ယ္၀န္းပါသည္။ ထိုဧရိယာသည္ ေဂဟစနစ္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းရပါသည္။ ဘာသာေရးလကၡဏာမ်ားကိုလည္း မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဧရိယာနယ္ေျမအတြင္းတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴလုပ္ငန္းသာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ၿမိဳ႕တည္ခြင့္ မရွိပါ။
ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ Buffer Zone ၏ အျပင္ဘက္တြင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ စသည္မ်ားကို လာေရာက္တည္ေဆာက္သျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ လုမၺိနီ၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမွာ လက္ခံႏိုင္သည့္ ႏႈန္းစံပမာဏထက္ ၆ ဆ ခန္႔ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရပါသည္။
 ထိုထက္ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ Restricted Area ႏွင့္ Buffer Zone တို႔ ေနရာတြင္ လူဦးေရႏွစ္သိန္း အေျခခ်ေနထိုင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္ကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ နီေပါအစိုးရတုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ေန႔က သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္အတြက္ ယူနက္စကိုအဖြဲ႕ကို အသိေပးျခင္းလည္းမရွိသလို လုမၺိနီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း တုိင္ပင္ျခင္း အသိေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း အက်ယ္တ၀င့္ သိလိုလွ်င္ ေအာက္ပါ လင့္ခ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။  
 ထိုအစီအစဥ္သာ ေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္ ဖြားေတာ္မူရာ လုမၺိနီနယ္ေျမတြင္ လူဦးေရထူထပ္မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ၊ အသံညစ္ညမ္းမႈမ်ား အရင္ဆုံး သက္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးအထိမ္းအမွတ္သေကၤတမ်ားပါ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားရွင္၏ ဖြားေတာ္မူသည့္ေနရာသည္ လူေနထူထပ္ေသာ အိမ္ေျခမ်ား ၾကားတြင္ ညပ္လ်က္ ေမွးမွိန္ကြယ္ေပ်ာက္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အေသာကေက်ာက္စာတိုင္ႏွင့္ ေျခေတာ္ရာ Maker Stone တို႔သည္Pollution မ်ားေၾကာင့္  မၾကာမီ ထိခိုက္ပ်က္စီးရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယူနက္စကိုအေနျဖင့္ သတိေပးပါလ်က္ နီေပါအစိုးရက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆိုလွ်င္ လုမၺိနီကို Danger Zone အျဖစ္ စာရင္းတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါက ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းမွ ဖယ္ရွားခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 ထိုသို႔ ဖယ္ရွားခံရပါက မိမိတို႔ ဗုဒၶဘာသာအေမြအႏွစ္အေပၚ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မႈစြမ္းအားလည္း ေလ်ာ့ပါးလာမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တာ၀န္သိသူ ဗုဒၶဘာသာအခ်ဳိ႕ဦးေဆာင္၍ ကုလသမဂၢထတြင္ လုမၺိနီၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္း၍ ကင္ဇိုတန္ဂီ၏ Master Plan ကို ဆက္လက္ရွင္သန္ခြင့္ ေပးပါမည့္အေၾကာင္း အသနားခံစာ တင္ထားပါသည္။
 ထုိအသနားခံစာ အသက္၀င္လႈပ္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ လူေပါင္းတစ္သိန္း၏ လက္မွတ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ထိုလက္မွတ္မ်ား ျပည့္မီကာ ဘုရားရွင္ဖြားေတာ္မူမည့္ေနရာကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မိတ္ေဆြတို႔၏ လက္မွတ္မ်ားလည္း တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္လ်က္ ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ပံ့ေပးၾကပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။
လက္မွတ္ထိုးလိုပါက
၂။ အမည္ ၊ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ား ျဖည့္သြင္းပါ။
၃။ လမ္းနာမည္ (အဆင္ေျပရာ)
၄။ ၿမိဳ႕နာမည္
၅။ ႏိုင္ငံ
၆။ စာပို႔ကုတ္ (Post Code) တြင္ အဆင္ေျပရာ ဂဏန္း ၇ လုံးခန္႔
၇။ Why is this important to you? ေနရာတြင္ Save World Heritage Zone စသည္ မိမိဆႏၵသေဘာထားကို ႐ုိက္ထည့္ပါ
၈။ အနီေရာင္ Sign ကို ကလစ္ေပးပါ။
ဒါဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ ဘာသာအေမြအႏွစ္ ဘုရားရွင္ဖြားေတာ္မူရာေျမကို ကယ္တင္ရာတြင္ သင္လည္း ပါ၀င္ကုသိုလ္ယူႏိုင္ပါၿပီ။
အရွင္သုနႏၵာလကၤာရ http://www.dhammayaungchi.com/2013/02/blog-post.html မွတဆင့္ ကူးယူမ်ွေဝသည္။
စာဖတ္သူအားလုံး သက္ရွည္က်န္းမာစိတ္ခ်မ္းသာျပီး လုိရာဆႏၵမ်ားတစ္လုံးတစ္ဝတည္းျပည့္ဝၾကပါေစ။
အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္ အိႏၵိယနုိင္ငံ)http://www.wiradhamma.com/2013/02/blog-post_2.html

Views: 484

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks for sharing information.

I've already signed on it. Please sign on above link if you are a Buddhist. We need to conserve our heritage.

Best regards,

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service