အခ်စ္ရယ္ မင္းေႀကာင္႔သာမဟုပ္ရင္

သံသရာကို မေႀကာက္ေတာ႔

ဘ၀ကို ခုန္မင္တယ္

ဘ၀ကို ခုန္မင္ေတာ႔

မင္းႏႈတ္ခမ္းေလးေတြခ်ိဳတယ္

မင္းႏႈတ္ခမ္းေလးေတြခ်ိဳေတာ႔

ငါ့ ေမွာင္မိုက္ျခင္းဟာ 

အသူရာ နက္တယ္

 အဲဒီ ေမွာင္မိုက္ျခင္း

ဘ၀ကိုျဖစ္ေစတယ္

အခ်စ္ရယ္

မင္းေႀကာင့္သာ ငါ႔သံသရာကို ငါခ်ဲ႕ထြင္ထားျခင္းပါ

I don't fear life circle

like much for life

 like much for life

your lips is so sweet

Your lips is so sweet

this mind is to be a deep of canyon

And it is cause a life

 

love,

My life circle is create to more wide

Because of you.

Views: 230

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service