၁။ ADMIT ၀န္ခံသည္

admit မဟုတ္တာလုပ္ထားသည္ကို၀န္ခံသည္။ (အထူးသျဖင့္တစ္ေယာက္ေယာက္မွ၀န္ခံရန္စြဲေဆာင္သျဖင့္)

 

admit + (that)

e.g. Blake finally admitted he had stolen the money.

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဘလိတ္ဟာသူပိုက္ဆံခိုးခဲ့ေၾကာင္း၀န္ခံရေတာ့တယ္။

 

e.g. She admitted that she had made a mistake.

အမွားလုပ္မိေၾကာင္းသူမ၀န္ခံခဲ့တယ္။

 

admit (to) doing sth  ၀န္ခံသည္။ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးသည္။

e.g. Many workers admit to taking time off  work when they are not sick.

အလုပ္သမားအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မဖ်ားနာဘဲႏွင့္ခြင့္ယူတတ္ေၾကာင္း၀န္ခံၾကသည္။

 

admit responsibility  တာ၀န္ယူသည္

e.g. The hospital has refused to admit responsibility for his death.

ေဆး႐ံုကသူ႔ေသဆံုးမႈအတြက္တာ၀န္ရွိေၾကာင္းျငင္းဆိုခဲ့သည္။

 

confess ေျဖာင့္ခ်က္ေပးသည္။ အျပစ္ကို၀န္ခံသည္။ အာပတ္ေျဖသည္။ ဖြင့္ဟ၀န္ခံသည္။

e.g.  After two days of questioning, he finally confessed.

ႏွစ္ရက္ၾကာစစ္ေဆးၿပီးေနာက္မွာေတာ့ သူအျပစ္ကိုေျဖာင့္ခ်က္ေပးေတာ့သည္။

 

confess +  (that)

e.g. She confessed that she had killed her husband.

သူမေယာက္်ားကိုသတ္ခဲ့ေၾကာင္း၀န္ခံသည္။

 

confess to a robber/murder/crime အတင္းအၾကပ္၀န္ခံခိုင္းသျဖင့္၀န္ခံရသည္။

e.g. People were forced to confess to crimes they had not committed.

လူမ်ားသည္ သူတို႔မက်ဴးလြန္ဘဲ အတင္းအၾကပ္၀န္ခံခိုင္းသျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းေျဖာင့္ခ်က္ ေပးရသည္။

 

confess to doing sth

e.g. Edwards eventually confessed to being a spy.

ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူလ်ိဳျဖစ္ေၾကာင္း အက္ဒ္၀ပ္၀န္ခံရေတာ့သည္။

 

own up တစ္ခုခုကိုလုပ္မိေၾကာင္း၀န္ခံသည္။ (အထူးသျဖင့္သိပ္အေရးမႀကီးသည့္ကိစၥ)

e.g. Unless the guilty person owns up, the whole class will be punished.

အျပစ္ရွိတဲ့သူ၀န္မခံလို႔ကေတာ့ တစ္တန္းလံုးအျပစ္ေပးခံရမယ္။

 

own up to (doing) sth

e.g. No-one owned up to breaking the window.

ဘယ္သူမွျပတင္းေပါက္ကိုခြဲပါတယ္လို႔၀န္မခံဘူး။

 

*** own up ဟာ confess ထက္ပို၍အရပ္စကားဆန္သည္။

 

၂။ a statement admitting something ဖြင့္ဟ၀န္ခံခ်က္

confession တရား၀င္ေျဖာင့္ခ်က္ေပးသည္။ မိမိျပဳခဲ့သည့္မေကာင္းမႈတစ္ခုခုကိုျပန္ရွင္းျပသည္။

e.g. Sergeant Thompson wrote down Smith's confession and asked him to sign it.

တပ္ၾကပ္ႀကီးေသာ္မဆင္ဟာ စမစ္ရဲ႕ေျဖာင့္ခ်က္ကိုမွတ္တမ္းတင္ၿပီးလက္မွတ္ထိုးခိုင္းခဲ့သည္။

 

make a confession

e.g. At 3 a.m., Higgins broke down and made a full confession.

မနက္သံုးနာရီမွေတာ့ ဟစ္ဂင္းဟာတင္းမခံႏိုင္ေတာ့ဘဲအကုန္လံုး၀န္ခံရေတာ့သည္။

 

admission ခံ၀န္ခ်က္

e.g. You only married him for his money? What an admission!

မင္းသူ႔ကိုေငြမ်က္ႏွာၾကည့္ၿပီးလက္ထပ္ခဲ့တာေပါ့။ တကယ့္ခံ၀န္ခ်က္ပါပဲကြာ။

 

admission + (that)

e.g. The Senator ’s admission that he had lied to Congress shocked many Americans.

လႊတ္ေတာ္အမတ္က လႊတ္ေတာ္ကိုလိမ္ညာထြက္ဆိုခဲ့ပါတယ္ဆိုတဲ့ ၀န္ခံခ်က္ဟာအေမရိကန္မ်ားစြာ ကိုတုန္လႈပ္ေစခဲ့တယ္။

 

admission of guilt/failure/defeat

e.g. The court may assume that your silence is an admission of guilt.

ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းဟာ အျပစ္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း၀န္ခံမႈအေနနဲ႔ တရား႐ံုးက မွတ္ယူမည္။

 

၃။ to agree that something is true, although you do not want to ဆႏၵမပါေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ခုသည္ မွန္ကန္ပါသည္ဟု သေဘာတူ၊ ၀န္ခံသည္။

admit အေျခအေနတစ္ရပ္ကိုလက္မခံခ်င္ေသာ္လည္းလက္ခံရသည္။

e.g.  “Yes, I was frightened,” he admitted.

“ဟုတ္တယ္ငါလန္႔သြားတယ္။”  ဟုသူ၀န္ခံရေတာ့သည္။

 

admit + (that)

e.g.  I know you don’t like her; but you have to admit that she’s good at her job.

မင္းသူ႔ကိုမႀကိဳက္ဘူးဆိုတာငါသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူဟာသူ႔အလုပ္မွာေတာ့ေတာ္တယ္ဆိုတာ လက္ခံရလိမ့္မယ္။

 

admit (to) doing sth

e.g. Both men admitted to having admired Hitler during the 1930s

ႏွစ္ေယာက္စလံုးက ၁၉၃၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ဟစ္တလာကိုေလးစားၾကည္ညိဳခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံၾကသည္။

 

I must admit that/I have to admit (that) SPOKEN

e.g. I must admit I really enjoy watching soap operas.

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲေတြကိုၾကည့္ရတာႏွစ္သက္တယ္။

 

admit it SPOKEN ၀န္ခံလိုက္စမ္းပါ

e.g. You were wrong, weren’t you? Come on, admit it!

မင္းမွားတယ္မဟုတ္လား။ ၀န္ခံစမ္းပါ။

 

admittedly

e.g. The treatment is painful, admittedly, but it is usually very successful.

အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ကုသမႈဟာေတာ္ေတာ္ေလးခံစားရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အရမ္းေအာင္ျမင္ေလ့ရွိတယ္။

 

ဇာနည္(MyWay!)

Read more:

သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၁
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား -၂
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၃
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၄
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၅
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၆
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၇
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၈)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၉)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၁၀)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၁၁)

Views: 2837

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks a lot..sir

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..

thank

Thank you for your lessons.

many thanks!

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္

thanks

Thanks for sharing your knowledge.

thank you for your lessons

I appreciate all your help and thank you.

:)

Thanks sir!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service