ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕ တြင္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္မွ ဦးစီးေသာ စကားရည္လုပြဲ အခ်ိန္ျပင္ဆင္ျခင္း။

ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕ တြင္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္မွ ဦးစီးေသာ စကားရည္လုပြဲ အခ်ိန္ျပင္ဆင္ျခင္း။

 

ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕ တြင္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္မွ ဦးစီးေသာ စကားရည္လုပြဲ သို႕ ႂကြေရာက္ၾကမည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေန႕လည္ ၁၂ နာရီမွ ၃ နာရီ အတြင္း ႂကြေရာက္ေပးပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

 

၂၀၁၃,မတ္လ ၈ ရက္ေန႕ တြင္က်ေရာက္မည့္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္တြင္ ဥာဏ္စမ္းပေဟဋိ ျပိဳင္ပြဲႏွင့္ စကားရည္လုပြဲကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဳလုပ္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းမ်ားကို စာၾကည့္တိုက္ေကာင္တာတြင္ ရယူေျဖဆိုႏိုင္ျပီး ေမးခြန္းအားလုံးေျဖဆိုႏိုင္သူမ်ား အတြက္ ဆုလက္ေဆာင္မ်ားကို စာၾကည့္တိုက္ေကာင္တာတြင္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

 

စကားရည္လုပြဲ ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ က်င္းပမည့္အခ်ိန္

  •  အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္၏ ဘဝရွင္သန္ျခင္းသည္ ပိုမို ခက္ခဲသည္။ Vs အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္၏ ဘဝရွင္သန္ျခင္းသည္ ပိုမို ခက္ခဲသည္။ 

 

  • အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုတြင္ အိမ္မႈကိစၥတာဝန္သည္ ခင္ပြန္း ႏွင့္ ဇနီး နွစ္ဦးစလုံး သက္ဆိုင္သည္။ Vs အိမ္မႈကိစၥတာဝန္အားလုံးသည္ ဇနီးမယား၏တာဝန္ ျဖစ္သည္။ 

 

  •  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သင့္သည္။ Vs အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအလိုက္ ျပဳမူ ေနထိုင္သင္႔သည္။

 

စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္ ေကာင္တာ တြင္၎ ႏွင့္ online register ျဖင္ ့ ၎ စာရင္းေပး သြင္းႏိုင္ပါသည္ ။

အြန္လိုင္း စာရင္းေပးသြင္းရန္ အဆင္မေျပပါက ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္ ေဖာ္ျပပါ ဖုန္းသို႕  ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ ။     ။ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္ ဖုန္း ၂၅၄၆၅၈၊ ၂၅၆၂၉၀ လိုင္းခြဲ ၃၃၁၆။

Views: 1018

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks for the information

I had tried online register but I could not do it because I am not a Library member of BC. How can I participate that event?

where yangon or mdy

:) Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service