Advertising  ေၾကာ္ျငာ/ေၾကာ္ျငာျခင္း။

advertising . အရုပ္၊ သီခ်င္းစာသား၊ စကားလံုးမ်ားသံုး၍ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု၊ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုအား၀ယ္ယူအသံုးျပဳရန္လူထုအားဆြဲေဆာင္ျခင္း  

 

Example: How much does Coca-Cola spend on advertising?

ကိုကာကိုလာကေၾကာ္ျငာအတြက္ဘယ္ေလာက္သံုးသလဲ။

 

Cigarette  advertising isn't allowed on TV any more.

႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွာစီးကရက္ေၾကာ္ျငာေတြခြင့္မျပဳေတာ့ဘူး။

 

Beth wants a job in advertising. {=in a company that makes

advertisements)

Beth ကေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမွာအလုပ္တစ္ခုရခ်င္တယ္။

 

How much do you think you are influenced by advertising?

ေၾကာ္ျငာကကိုယ့္အေပၚဘယ္ေလာက္ လႊမ္းမိုးမႈရွိတယ္ထင္သလဲ။

 

Advertising campaign (=a planned series of advertisements for a new product) ေၾကာ္ျငာကမ္ပိန္း။ ကုန္ပစၥည္းအသစ္တစ္ခုအတြက္စနစ္တက်စီစဥ္ထားေသာ ေၾကာျငာအဆင့္ဆင့္။


Example: Nissan is about to launch a nationwide advertising campaign for its new range of cars.

နစ္ဆန္းသည္သူ၏အသစ္ထြက္မည့္ကားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံအႏွံ႕ေၾကာ္ျငာတိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေတာ့မည္။

 

Publicity  လူထုၾကားပ်ံ႕ႏွ႔ံေရး။ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု၊ ႐ုပ္ရွင္ကားသစ္တစ္ခု၊ ေၾကာ္ၾကားသူလူတစ္ဦး စသည္တို႔အေၾကာင္းကို လူထုမွေကာင္းစြာသိရွိနားလည္ေစရန္ ၾကားခံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ (ဥပမာ သူတို႔အေၾကာင္း႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မဂၢဇင္းစာေဆာင္မ်ားတြင္ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း)

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးသူကို publicist ဟုေခၚသည္။


Example: The shows organizers spent over $500,000 on publicity alone.

ပြဲစီစဥ္သူေတြသည္ သတင္းျဖန္႔ေရး အတြက္ပင္ ေဒၚလာ ငါးသိန္းေက်ာ္သံုးစြဲခဲ့သည္။

 

Good/bad publicity

Example: The band appeared on the Larry King show, which was good publicity for their US tour.

တီး၀ိုင္းအဖြဲ႕သည္ လယ္ရီကင္းေဆြးေႏြးခန္းအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ သူတို႔အတြက္ေတာ့ အေမရိကားေဖ်ာ္ေျဖေရးခရီးစဥ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာနားေဖာက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

 

Marketing  ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း။ ေစ်းကြက္ရွာျခင္း။ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအား မည္သို႔ေသာစားသံုးသူမ်ားက ၀ယ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္မည္ကို စူးစမ္းေလ့လာကာ ထိုစားသံုးသူတို႔မွ ကုန္ပစၥည္းအေပၚ စိတ္၀င္စားလာေစရန္၊ စြဲေဆာင္မႈရွိရန္ျပဳလုပ္သည့္လုပ္ငန္း


Example: l'm looking for a job in marketing.

ကၽြန္ေတာ္ မားကက္တင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အလုပ္တစ္ခုရွာေနတယ္။

 

Good marketing has always been a major factor in the company's success.

ေစ်းကြက္ရွာေဖြမႈ စနစ္ေကာင္းျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ေအာင္ျမင္မႈအတြက္အၿမဲအဓိကက်သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

 

Hype  စန္းတင္ျခင္း။ အလြန္အမင္းေၾကာ္ျငာျခင္း။ (informal ကုန္ပစၥည္း၏အရည္အေသြးေတြကို အလြန္အက်ဴး နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေၾကျငာျခင္း။) မယံုၾကည္သည့္သေဘာပါသည့္အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။


Example: Despite all the hype, l thought the film was pretty boring.

အမႊမ္းတင္ေၾကာ္ျငာထားတာေတြရွိေပမယ့္ ႐ုပ္ရွင္က ေတာ္ေတာ္ေလးပ်င္းစရာေကာင္းတယ္ လို႔ထင္တယ္။

 

၂။ An advertisement

advertisement ေၾကာ္ျငာ။ ဘီလ္ဘုတ္၊ ဇာတ္လမ္းတို၊ သတင္းစာတင္အရုပ္စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကို၀ယ္ယူေဆာင္ဆြဲေဆာင္သည့္အရာ။


Example:  Most car advertisements are aimed at men.

ကားေၾကာ္ျငာအမ်ားစုဟာေယာက်္ားေတြကိုရည္ရြယ္ၾကတယ္။

 

advertisement +for

Example: In the autumn, the newspapers are full of advertisements for winter breaks.

ေဆာင္းဦးရာသီေရာက္လွ်င္ သတင္းစာေတြမွာ ေဆာင္းတြင္းအားလပ္ရက္ေၾကာ္ျငာ ေတြနဲ႔ျပည့္ေနတယ္။

 

ad (also advert ) advertisement ကိုအတိုေခၚျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာ

Example: He began his acting career by doing shampoo adverts on TV.

သူဟာ သ႐ုပ္ေဆာင္ဘ၀ကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွာ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ ေၾကာ္ျငာ ေတြနဲ႔စတင္ခဲ့ တယ္။

 

ad + for

Example: I saw an ad for some cheap furniture in our local paper.

ေဒသသတင္းစာမွာ ေစ်းေပါတဲ့ပရိေဘာဂ ေၾကာ္ျငာ ေတြေတြ႕ခဲ့တယ္။

 

Commercial  ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေၾကာ္ျငာ


Example: Have you seen the new Levi jeans commercial?

လီဗိုင္း တီဗြီေၾကာ္ျငာ အသစ္ေတြ႕ၿပီးၿပီလား။

 

Commercial break ေၾကာ္ျငာ၀င္ခ်ိန္


Example: We'll be right back with you after a short commercial break.

ခဏတာ ေၾကာ္ျငာ ၿပီးတာနဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပန္လာပါ့မယ္။

 

slogan ေၾကြးေၾကာ္သံ။ ေဆာင္ပုဒ္။ ကုန္ပစၥည္း ေၾကာ္ျငာတစ္ခုမွာအသံုးျပဳသည့္ လက္သံုးစကား


a dry
cleaning company that used the slogan

‘We know the meaning of cleaning’

 

Hoarding (BRITISH) billboard (AMERICAN)

အမ်ားျမင္သာသည့္ေနရာတြင္စိုက္ထူထားသည့္ေၾကာ္ျငာဘုတ္ႀကီး။


Example: Beside the freeway was a huge biliboard covered in ads for washing powder:

အျမန္လမ္းမႀကီးေဘးနားမွာ အ၀တ္ေလွ်ာ္ဆပ္ျပာမႈန္႔ေၾကာ္ျငာျဖင့္လႊမ္းျခံဳထားေသာ အလြန္ႀကီးမားေသာ ေၾကာ္ျငာဘုတ္ႀကီးတစ္ခုရွိသည္။

 

၃။ to advertise something ေၾကာ္ျငာသည္။

Advertise စားသံုးသူကိုဆြဲေဆာင္ရန္ ေၾကာ္ျငာအသံုးျပဳသည္။

Example: There was a big poster advertising a well-known brand of cola.

ထင္ရွားတဲ့ကိုလာတံဆိပ္တစ္မ်ိဳးရဲ႕ေၾကာ္ျငာပိုစတာႀကီးတစ္ခုရွိတယ္။

 

a small company that can't afford to advertise on TV

႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ေၾကာ္ျငာရန္ မတတ္ႏိုင္သည့္ကုမၸဏီေလး

Be advertised on TV/ the radio  ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ေၾကာ္ျငာသည္။


Example;      “How did you find out about the new software?"

          “It was advertised on TV ”

ေဆာ့ဖ္၀ဲအသစ္အေၾကာင္းဘယ္လုိသိတာလဲ။

တီဗီြမွာေၾကာ္ျငာတယ္ေလ။

 

Be advertised in a newspaper/ magazine  သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္းတြင္ေၾကာ္ျငာသည္။


Example:  The concert was advertised in all the national newspapers.

ေျဖေဖ်ာ္ပြဲကိုႏိုင္ငံသတင္းစာအားလံုးမွာေၾကာ္ျငာခဲ့တယ္။

 

Advertise ကို advertize ဟု z ႏွင့္ဘယ္ေသာအခါမွမေပါင္းပါႏွင့္။

 

Promote  ျမွင့္တင္သည္။ ကုန္ပစၥည္းအေရာင္းသြက္ေအာင္က်ိဳးစားသည္။

Example: Meg Ryan is in Europe to promote her new movie.

Meg Ryan သည္သူမ၏႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားသစ္ကို အေရာင္းျမွင့္တင္ရန္အတြက္ဥေရာပ တြင္ေရာက္ေနသည္။

 

Promote sth as sth


Example: They’re trying to promote Dubai as a tourist destination.

ဒူဘိုင္းကိုကမၻာလွည့္ခရီးသြားတို႔ရဲ႕လည္ပတ္ရာေနရာအျဖစ္ျမွင့္တင္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတယ္။

 

Read more:

သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၁
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား -၂
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၃
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၄
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၅
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၆
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၇
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၈)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၉)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၁၀)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၁၁)

 

ဇာနည္(MyWay!)

Views: 3003

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks, sir

wait for next lessons.

Thanks!

သင္ယူေလ့လာခြင့္ေပးလို႔ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ

Thank you <3

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service