ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၂)

6. SIGNAL THE START OF A SPEECH အမွာစကား/မိန္႔ခြန္းစတင္ေျပာၾကားဖို႔ အခ်က္ျပျခင္း

Right. Shall we start?

Right Ladies and Gentlemen. Shall we start with our presentation?

 

OK. Let’s get going.

OK everybody. Let‟s get going. We only have twenty minutes.

ကဲအားလံုးပဲခင္ဗ်ာ။ စၾကပါစို႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိနစ္၂၀ ပဲအခ်ိန္ရပါတယ္။

 

Right then. We are ready

Right then. We are ready. The first point in the agenda is cost-cutting.

ေကာင္းပါၿပီ။ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါၿပီ။ ဒီအစီအစဥ္ရဲ႕ပထမဦးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

Is everybody already here?

Fine. Is everybody here? Let’s get on then.

ေကာင္းပါၿပီ။ လူစံုၿပီထင္ပါရဲ႕။ စလိုက္ၾကပါစို႔။

 

Time to begin

Well, time to begin. We’ll set off with an outline.

ေကာင္းပါၿပီ။ စဖို႔အခ်ိန္က်ပါၿပီ။

 

7. START A MEETING အစည္းအေ၀းစတင္ျခင္း

Let's get started.

Let‟s get the meetings started. John, would you like to begin?

အစည္းအေ၀းစလိုက္ၾကပါစို႔။ ဂၽြန္။ ခင္ဗ်ားစေျပာမယ္မဟုတ္လား။

 

We need to discuss

We need to discuss whether this company needs two factories.

ကုမၸဏီက စက္႐ံုႏွစ္ခုလိုမလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေေဆြးေႏြးဖို႔လိုအပ္တယ္။

 

We will  talk about

We will talk about the hazards involved in our Gulf of Mexico drilling.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ မကၠဆီကိုပင္လယ္ေကြ႕(ေရနံ)တြင္းတူးျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္ ေတြအေၾကာင္းေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

What brings us here?

What brings us here today? The hope of finding solutions.

ဒီေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီကိုဘာေၾကာင့္ေရာက္လာၾကတာလဲ။ နည္းလမ္းရွာႏိုင္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ပါ။

 

We will study

We will carefully study all the projects that were brought forward.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ တင္ျပထားတဲ့ စီမံကိန္းေတြအားလံုးကိုဂ႐ုတစိုက္ေလ့လာသြားးမွာပါ။

 

8. INTRODUCE A SUMMARY (အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားတင္ျပျခင္း)

 

To put it briefly

To put it briefly, we have a problem with sales.

အတိုခ်ဳပ္ေျပာရရင္ အေရာင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ျပႆနာတစ္ခုရွိေနပါတယ္။

 

In a few words

In a few words, Chandler is leaving the company.

တိုတိုေျပာရရင္(စကားလံုးနည္းနည္းနဲ႔ေျပာရရင္) Chandler ကကုမၸဏီမွထြက္ပါေတာ့မယ္။

 

In a nutshell

In a nutshell, the contract will be finished next month.

အက်ဥ္းေျပာရရင္ ေနာက္လမွာစာခ်ဳပ္သက္တမ္းျပည့္ပါေတာ့မယ္။

 

To summarise

To summarise, we face an imminent strike in our Heathrow facilities.

အတိုခ်ံဳးရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဟီးသ႐ိုး၀န္ေဆာင္မႈမွာ သပိတ္ေမွာက္မယ့္အလားအလာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။

 

It all comes down to

It all comes down to Sam’s behaviour at the warehouse.

ေျပာရရင္ေတာ့(သတၱဳခ်ရရင္ေတာ့) ဂိုေထာင္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ Sam ရဲ႕အျပဳအမူေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္တယ္။

 

9. EXPLAIN YOUR PURPOSE FORMALLY (ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုရွင္းျပျခင္း)

 

The reason

The reason I travelled here is to discuss productivity.

ဒီကိုေရာက္လာရတဲ့အၾကာင္းရင္းကေတာ့ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးခ်င္လို႔ပါပဲ။

 

My aim

My aim now is to increase sales in Britain.

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕လတ္တေလာရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ၿဗိတိန္မွာေရာင္းအားတက္ဖို႔ပါပဲ။

 

What I’d like

What I’d like to do is appoint a new CFO.

ကၽြန္ေတာ္လုပ္ခ်င္တာကေတာ့ ဘ႑ာေရး အရာရွိခ်ဳပ္CFO (Chief Financial Officer)အသစ္ခန္႔အပ္ဖို႔ပါပဲ။

 

My objective

My objective is to reduce advertising costs by at least ten percent.

ကၽြန္ေတာ့္ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ေၾကာ္ျငာစရိတ္ကို အနည္းဆံုးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ဖို႔ပါပဲ။

 

We intend

We intend to redefine our marketing campaign.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေစ်းကြက္လံႈ႕ေဆာ္ပြဲကို ျပန္သတ္မွတ္ဖို႔ရည္ရြယ္ပါတယ္။

 

10. EXPLAIN YOUR PURPOSE INFORMALLY (ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုရွင္းျပျခင္း)

I want to

I want to let you know I’ll stand by you.

ခင္ဗ်ားရဲ႕ေဘးမွာရပ္တည္ေပးမယ္ဆိုတာသိေစခ်င္ပါတယ္။

 

I’d just like to

I’d just like to tell you that we’ll do what we can.

ကၽြန္ေတာ္တို႔တတ္ႏိုင္သမွ်လုပ္ေပးမယ္ဆိုတာေျပာခ်င္ပါတယ္။

 

I’m here to

I’m here to talk about plant organization.

ကၽြန္ေတာ္ဒီမွာ စက္႐ံုဖြဲ႕စည္းပံုအေၾကာင္း လာေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

 

We’re going to

We’re going to spend all day reviewing our techniques.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြကို တစ္ေနကုန္ျပန္သံုးသပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

I’ll put it simply.

I’ll put it simply. We must decide on what to do about Alex.

ကၽြန္ေတာ္ရွင္းရွင္းပဲေျပာပါ့မယ္။ Alex နဲ႔ပတ္သက္လို႔ဘာလုပ္မလဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္မွျဖစ္မယ္။

 

 

 

ဇာနည္(MyWay!)

 

Andrew D. Miles ၏ "100 ways to say it in business English" စာအုပ္အား ရည္ညႊန္းကိုးကားပါသည္။ Original E-book အား ဤ link တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ http://www.barcelonaenglish.com/ebooks

Read more:

ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သုံး စကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၁)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၂)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၃)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး စကားေျပာ အပိုင္း (၄)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာ အပိုင္း(၅)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာ (အပိုင္း ၆)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အရပ္သံုး/အခန္႔သံုးစကားေျပာ (အပိုင္း ၇)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အရပ္သံုး/အခန္႔သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ (၈)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၉)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၁၀)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၁)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၂)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၃)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၄)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၅)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၆)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၇)

Views: 12065

Reply to This

Replies to This Discussion

like

Thank you so much . This is very useful for me .

Thanks a million
thanks

Tks.

Thanks

Thanks a lot for your teaching

:)

Thanks you very much.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service