to dress up : ဝတ္ေကာင္းစားလွ ဝတ္ဆင္သည္။ အလွဆင္သည္။

-       We should definitely dress up to go to the theater.

ကၽြန္တို႔ ျပဇာတ္႐ံုသြားဖို႔အတြက္ အဝတ္အစားေကာင္းေကာင္း လံုးဝ ဝတ္ရမယ္။

-       You don't have to dress up for Mike's party.

မိုက္ရဲ႕ ပါတီပြဲအတြက္ မင္း အဝတ္အစားေကာင္းေကာင္း ဝတ္ဖို႔မလိုပါဘူး။

 

at last : ေနာက္ဆံုးမွာ၊ အၾကာႀကီးက်မွ

-       We waited for hours and then the train arrived at last.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ခဲ့ၿပီး အၾကာႀကီးက် မွ ရထားေရာက္တယ္.

-       Now that I am sixteen, at last I can drive my parents' car.

ကၽြန္ေတာ္ သက္ ၁၆ ႏွစ္ရွိၿပီဗ်၊ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေမေမနဲ႔ ေဖေဖတို႔ကားကို ေမာင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီ။

 

as usual : ထံုးစံအတိုင္း

-       George is late for class as usual. This seems to happen every day.

ေဂ်ာ့(ရွ္) က ထံုးစံအတိုင္း အတန္း ေနာက္က်တယ္။ ဒါက ေန႔တိုင္း ျဖစ္ေနပံုပါပဲ။

-       As usual, Dora received first prize in the swimming contest.

ထံုးစံအတိုင္းေပါ့ ေဒၚရာ ပဲ ေရကူးၿပိဳင္ပဲြမွာ ပထမ ရသြားတယ္။

 

to find out : ေလ့လာေတြ႕ရွိိသည္။ စံုစမ္းရရွိသည္။

-       Will you please try to find out what time the airplane arrives?

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေလယာဥ္ ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္မလဲ စံုစမ္းေပးလို႔ ရမလား?

-       We found out later that he’d been lying to us.

ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သူလိမ္ေနခဲ့တယ္ဆိုတာ ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။

 

little by little : တစ္ေရြ႕ေရြ႕၊ တျဖည္းျဖည္း၊ တစ္တိတစ္တိ။

-       Little by little the snow disappeared.

ႏွင္းက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကြဲသြားတယ္။

-       His English is improving little by little.

သူ႔အဂၤလိပ္စာက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ တိုးတက္လာတယ္။

 

tired out : ေျခကုန္လက္ပန္းက်သည္။ အလြန္ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္သည္။

-       The hot weather tired out the runners in the marathon.

ပူျပင္းတဲ့ရာသီဥတုက မာရသြန္ေျပးတဲ့သူေတြကို ေျခကုန္လက္ပန္းက်ေစတယ္။

-       I am always tired out by the time I get home from work.

အလုပ္ကေန အိမ္ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္ဆို ကၽြန္ေတာ္ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ေအာင္ ပင္ပန္းတယ္။

 

to call on/at : အလည္လာသည္။

-       Last night several friends called on us

မေန႔ညက သူငယ္ခ်င္းေတြ အမ်ားႀကီးပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီ လာလည္ၾကတယ္။

-       My friend called at my house last night.

မေန႔ညက ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းက အိမ္ကို လာလည္သြားတယ္။

 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့လာသူတိုင္း အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြး တိုးတက္ႏုိင္ၾကပါေစ ………

 

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

www.facebook.com/aungkou

www.siraungkou-umk.blogspot.com

 

***************************************************************************

 

ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေန႔စဥ္သံုး အီဒီယမ္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ပိုမို နားလည္ကၽြမ္းက်င္ေစရန္ ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားကိုပါ ထည့္ေပးလိုက္ပါသည္။ ႀကိဳးစားကာ ေျဖၾကည့္ေစလိုပါတယ္။

 

 

EXERCISES

          Choose the appropriate idiomatic expression to substitute for the italicized word or words in each sentence below.

 

1. Nan is trying to find the purse that she lost yesterday.

     (a). finding out                  (b). looking at                   (c). looking for

    

     2. As is typical, Doug is late for the meeting.

     (a). At last                        (b). All along                     (c). As usual

 

    

     3. Were you able to determine what his occupation is?

     (a). to find out                  (b). to pick up                   (c). to call on

    

     4. I am very weary after all that physical exercise today.

     (a). turned off                   (b). tired out                     (c). never mind 

    

     5. Some old friends of mine visited us last night.

     (a). called on                     (b). called up                              (c). wore out

      

     6. They waited for forty-five minutes until finally the waiter brought their food.

 (a). at last                       (b). little by little                (c). at first

Views: 3297

Reply to This

Replies to This Discussion

many thank.

Thanks a lot.

That's quite good sir, let me share it for my carrier.

I am wondering one thing for the sentence  - My friend calls at my house last night.

May I know 'call' is needed to use as present tense SIR.

With regards

Soory, I make a mistake.

My friend called at my house last night. (or)

My friend calls at my house today.

thanks a lot
ေက်းဇူးေနာ္ ပညာေပးတဲ႔အတြက္

Love It

Thanks a lot.
သင္ယူေလ့လာခြင့္ေပးလို႔ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service