ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၃)

11. PRESENT THE FIRST ITEM ( ပထမအခ်က္၊ ကိစၥ ကိုတင္ျပျခင္း)

Let’s start by the beginning

Lets start by the very beginning. France is our top priority.

အစကေနပဲစလိုက္ၾကပါစို႔။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ(ေစ်းကြက္)ဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဦးစားေပးျဖစ္ပါတယ္။

First things first

First things first. Now well discuss this weeks problem.

ပထမကိစၥပထမေပါ့။ အခုဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ျပႆနာကိုေဆြးေႏြးၾကပါမယ္။

Item one

Item one in our agenda will be corporate responsibility.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲက ပထမအခ်က္က အသင္းအဖြဲ႕တာ၀န္၀တၱရားနဲ႔ ပတ္သက္တာျဖစ္ပါတယ္။

Point A

Point A is our relationship with the government.

ကအခ်က္သည္ အစိုးရႏွင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။

The opening issue

The opening issue today is worker benefits.

ဒီေန႔ အဖြင့္ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာ ကေတာ့ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

12. PRESENT THE NEXT ITEM ( ေနာက္ထပ္ အခ်က္၊ ကိစၥ ကိုတင္ျပျခင္း)

Let’s move onto

Let's move onto item two.

ဒုတိယအခ်က္ကို ဆက္သြားၾကပါစို႔။

We can now (discuss)

We can now discuss the next topic.

ေနာက္အေၾကာင္းအရာကို အခု ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါၿပီ။

We need to go on

We need to go on. Chapter B deals with economics.

ဆက္သြား(ေဆြးေႏြး)ဖို႔လိုပါတယ္။ အခန္း ခ သည္ ေဘာဂေဗဒ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

The next item

The next item on my list will only take a few minutes.

ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပမယ့္စာရင္းထဲက ေနာက္တစ္ခ်က္ဟာ မိနစ္အနည္းသာၾကာပါမယ္။

Shall we continue?

Shall we continue? The second subject concerns our own future.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆက္(ေဆြးေႏြး)ၾကမလား။ ဒုတိယေခါင္းစဥ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အနာဂါတ္နဲ႔ဆိုင္ပါတယ္။

13. PRESENT EVIDENCE FORMALLY (သက္ေသသာဓကမ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း)

I’d like you to see

Id like you to see this graph.

လူႀကီးမင္းတို႔ကို ဒီဇယား(ဂရပ္) ေလးကို ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

Let me show you

Let me show you our new product line.
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္ ကို ျပပါရေစ။

Please observe

Please observe how the new design is more aerodynamic.

ဒီဇိုင္းအသစ္ဟာ ဘယ္လိုပိုၿပီး အယ္႐ိုဒိုင္းနမစ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေလ့လာအကဲခတ္ၾကည့္ပါ။

** Aerodynamics အယ္႐ိုဒိုင္နမစ္

၁။ ေလထဲ၌ ျဖတ္ သန္းေသာ အရာဝတၳဳေပၚတြင္ သက္ေရာက္ေသာအားမ်ားကုိ ေလ့လာေသာ သိပၸံပညာရပ္။ အယ္႐ုိဒုိင္နမစ္ပညာ။ ၂။ အရာဝတၳဳ တစ္ခု၏ ေလတြင္ျဖတ္သန္းႏုိင္မႈ ဂုဏ္သတၱိ

If you watch

If you watch this video closely youll see it was filmed lat year.

ဒီဗြီဒီယိုကို ေသခ်ာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မႏွစ္က႐ိုက္ကူးခဲ့တယ္ဆိုတာေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။

Have a look

Have a good look at this chart.

ဒီပံုစံကားခ်ပ္/ဇယားကြက္ ကို တစ္ခ်က္ေလာက္ၾကည့္လိုက္ပါ။

14. PRESENT EVIDENCE LESS FORMALLY (သက္ေသသာဓကမ်ားကို ပိုအရပ္သံုးဆန္စြာ ရွင္းလင္းျခင္း )

Look here

Just look over here. This is the new tractor.

ေဟာ့ဒီမွာၾကည့္။ ဒါလယ္ထြန္စက္အသစ္ေလ။

Can you see?

Can you see Joe? He’s the third from the left.

ဂ်ိဳးကို ျမင္ရလား။ ဘယ္ဘက္ကေနရင္သံုးေယာက္ေျမာက္ေလ။

Watch this

Watch this scene. Can you spot our product in the background?

ဒီျပကြက္ကေလး ၾကည့္လိုက္။ ေနာက္ခံထဲမွာကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ထုတ္ကုန္ကို ရွာေတြ႕ႏိုင္လား။

We want you to see

We want you to see the difference from the old to the new edition.

ထုတ္ေ၀ျခင္း အသစ္နဲ႔အေဟာင္းၾကား ကြာျခားပံုကို ျမင္ေစခ်င္ပါတယ္

Here you have

Here you have the first picture of my wedding.

ေဟာ့ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ့္မဂၤလာေဆာင္ရဲ႕ ပထမဆံုးဓါတ္ပံုပဲေပါ့။

ဇာနည္(MyWay!)

Andrew D. Miles ၏ "100 ways to say it in business English" စာအုပ္အား ရည္ညႊန္းကိုးကားပါသည္။ Original E-book အား ဤ link တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ http://www.barcelonaenglish.com/ebooks

Read more:

ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သုံး စကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၁)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၂)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၃)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး စကားေျပာ အပိုင္း (၄)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာ အပိုင္း(၅)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာ (အပိုင္း ၆)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အရပ္သံုး/အခန္႔သံုးစကားေျပာ (အပိုင္း ၇)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အရပ္သံုး/အခန္႔သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ (၈)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၉)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၁၀)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၁)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၂)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၃)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၄)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၅)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၆)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၇)

Views: 8651

Reply to This

Replies to This Discussion

Great! Great!

Hi.....This is one of your students who always observed that's your greatest site..Honestly I am not enough to thank you all the time for your wonderful and amazing Idea.. It made me more improve and inspire and be meaningful to me.. So, That's why I much appreciated you from the bottom of my heart even I am not enough to thank you.  Let's me stop here my pretty writing.. Sincerely Your student....

thanks

thanks

Thanks a lot. By the way,I would ask for some advice. I'd wanted a English listening CD or recording for a long time because I'm bad at listening. So what sort is easily available in mandalay. In fact, I don't have any listening CD or recording. Please advice me what sort of CD I should start. I'm only too grateful to you. I look forwards your reply,sir.
with regards

Wow! I love it!

Thanks for your post.

nice post... thx!

ႊThanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service