Advise (အႀကံျပဳသည္။ တိုက္တြန္းသည္။ အႀကံေပးသည္။)

 

၁။ to advise someone တစ္ဦးတစ္ေယာက္အားအႀကံေပးသည္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား သူ႕ထက္ကိုယ္က ပို၍အေတြ႕အႀကံဳ၊ ဗဟုသုတမ်ားသျဖင့္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္ကို အႀကံျပဳသည္။ တိုက္တြန္းသည္။

 

advise sb to do sth

e.g.

I advise you to think very carefully before making a decision.

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုမလုပ္မီ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားဖို႔ အၾကံေပးခ်င္တယ္။

 

All US citizens in the area have been advised to return home.

(ျပႆနာ/အႏၱရာယ္တစ္ခုခုက်ေရာက္ေနေသာ) ေနရာတြင္ရွိေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသားအားလံုး အိမ္ျပန္ၾကဖို႔တိုက္တြန္းသည္။

 

advise sb against doing sth (=advise them not to do it) တစ္ခုခုကို မလုပ္ဖို႔အႀကံေပးသည္။

e.g.

Her lawyers have advised her against saying anything to the newspapers.

သူမရဲ႕ေရွ႕ေနမ်ားက သူမအေနႏွင့္သတင္းစာမ်ားသို႔ တစ္စံုတစ္ရာေျပာၾကားျခင္းမျပဳရန္ အႀကံေပး ထားသည္။

 

advise sb on/about sth (တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍အႀကံဥာဏ္ေပးသည္)

e.g.

Your teacher will be able to advise you about what qualifications you will need.

ဘယ္လိုအရည္အခ်င္းေတြလိုအပ္မယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သင္၏ဆရာကအႀကံဥာဏ္ေပး ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

 

strongly advise (အေလးအနက္အႀကံျပဳသည္)

e.g.

I’d strongly advise you to get medical insurance if you’re going skiing.

ႏွင္းေလွ်ာစီးေတာ့မယ္ဆိုလွ်င္ (ေဆးကုသမႈ)က်န္းမာေရးအာမခံ  ထားရွိဖို႔အေလးအနက္တိုက္တြန္းပါတယ္။

 

** Advise is more formal than say Sb should do sth

Don’t confuse ’advise’ and ‘advice’. ‘Advise’ is a verb and ‘Advice’ is a noun.

 

say sb should do sth/ say sb ought to do sth  တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဘာလုပ္သင့္သည္ကို မိမိစိတ္ထဲထင္သည္ကိုေျပာျပသည္။ အၾကံေပးသည္။

e.g.

My friends keep saying I ought to learn to drive.

သူငယ္ခ်င္းေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ကားေမာင္းသင္သင့္ေၾကာင္းတဖြဖြေျပာေနတယ္။

 

Her mother said she should call the police immediately.

သူမရဲ႕အေမက ရဲကိုခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။

 

ဒီပံုစံကေတာ့ အရပ္ထဲအသံုးအမ်ားဆံုး အႀကံေပးသည္ ဆိုတဲ့ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။

 

Tell ( ျပႆနာတစ္စံုတစ္ခုေရွာင္ရွားရန္) သူတို႔ဘာလုပ္သင့္ကို မိမိစိတ္ကူးအားေျပာျပျခင္း

tell sb to do sth

e.g.

I told him to go and see a doctor if he was worried.

စိတ္ပူေနရင္လဲ ဆရာ၀န္နဲ႔သြားျပဖို႔ သူ႔ကိုေျပာလိုက္တယ္။

 

tell sb (that) they should do sth

e.g.

Jimmy had told him he should keep away from the gang for the next couple of weeks.

(လူဆိုး/လမ္းသရဲ/အုပ္စု) နဲ႔ေနာက္ႏွစ္ပတ္ေလာက္ခပ္ေ၀းေ၀းေနသင့္ေၾကာင္း ဂ်င္မ္က သူ႕ကိုေျပာသည္။

 

** tell ကို အထူးသျဖင့္ spoken English or informal writing မွာသံုးသည္။**

 

suggest (ဘာလုပ္သင့္၊ ဘယ္သြားသင့္ေၾကာင္း) အႀကံျပဳသည္။ အဆိုျပဳသည္။ ႐ိုးတိုးရိပ္တိတ္ေျပာသည္။ ညႊန္ျပသည္။ ေဖာ္ျပသည္။

e.g.

“Why not ask Dad?” he suggested.

“အေဖ့ကိုေမးပါလား” ဟုသူဆိုသည္။

 

suggest+ (that)

Sarah suggested that I should apply for this job.

အဲဒီအလုပ္ေလွ်ာက္သင့္တယ္လို႔ ဆယ္ရာက အႀကံျပဳသည္။

 

give advice မိမိထံေတာင္းခံလာသျဖင့္ အႀကံေပးသည္။

e.g.

The centre gives free advice to young people who have drug problems.

မူးယစ္ေဆးစြဲျပႆနာရွိတဲ့လူငယ္မ်ားအား ဌာနမွ အႀကံဥာဏ္မ်ား အခမဲ့ ေပးပါသည္။

 

give sb advice

Can you give me some advice? I'm thinking of buying an electronic organizer.

အီလက္ထေရာနစ္မွတ္စုစံနစ္ ကေလးတစ္ခု၀ယ္ဖို႔စိတ္ကူးေနတယ္။ ငါ့ကိုအႀကံဥာဏ္ေလးမ်ားေပးႏုိင္မလား။

 

** ‘give advices’ or ‘give an advice’. ဟုေျပာ၍မရပါ။ advice သည္ေရတြက္၍မရေသာနာမ္ျဖစ္သည္။ **

 

၂။ ask someone to advise you မိမိကိုအကူအညီေပးရန္တစ္စံုတစ္ဦးအားေတာင္းခံသည္

 

ask sb’s advice သူမ်ားအကူအညီေတာင္းသည္

e.g.

 Can I ask your advice? I need to find somewhere to stay in London.

တဆိတ္ေလာက္အႀကံေတာင္းႏိုင္မလား။ လန္ဒန္မွာတည္းဖို႔တစ္ေနရာေလာက္ရွာခ်င္လို႔။

 

ask sb’s advice + on/about (ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ သူမ်ားအႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံသည္)

e.g.

I always ask my brother’s advice about computers.

ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အစ္ကိုရဲ႕အႀကံကိုအၿမဲေတာင္းတယ္။

 

consult FORMAL အႀကံဥာဏ္ရယူသည္။ ေဆြးေႏြးသည္။ တိုင္ပင္သည္။ (ဆရာ၀န္၊ ေရွ႕ေန စသည့္အခေၾကးေငြရယူကာအႀကံဥာဏ္ေပးသည့္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္တိုင္ပင္သည္)

e.g.

If the symptoms persist, consult your doctor.

ေရာဂါလကၡဏာေတြဆက္ရွိေနဦးမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္ထံသြားျပပါ။

 

I want to consult my lawyer before I say anything.

ကၽြန္ေတာ္တစ္ခုခုမေျပာခင္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေရွ႕ေနနဲ႔တိုင္ပင္ခ်င္ပါတယ္။

 

consult sb about sth  တစ္ဦးဦးအား တစ္စံုတစ္ခုအေၾကာင္းတိုင္ပင္သည္။

e.g.

Tonight the President will consult his military advisers about the likelihood of an attack.

(မိမိတို႔အား) တိုက္ခိုက္လာႏိုင္ေျခတစ္ခုႏွင္ပတ္သက္၍ သမၼတသည္ သူ၏စစ္ေရးအႀကံေပးအရာရွိမ်ားႏွင့္ ယေန႔ညတြင္ တိုင္ပင္ပါမည္။

 

၃။ to do what someone advises you to do  သူမ်ားအႀကံေပးသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သည္။

 

take sb’s advice/follow sb’s advice သူမ်ားအႀကံဥာဏ္ကိုလိုက္နာသည္။

e.g.

I’ve decided to take your advice and go to art school.

ခင္ဗ်ားေပးတဲ့အႀကံကိုလက္ခံၿပီး (ပန္းခ်ီ/ပန္းပု) အႏုပညာေက်ာင္း တက္ဖို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီ။

 

If she had followed my advice, this would never have happened.

သူမသာကၽြန္ေတာ္ေပးတဲ့အႀကံကိုလိုက္နာခဲ့ရင္ ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးျဖစ္ခဲ့မွာမဟုတ္ဘူး။

 

listen to Sb  (မိမိေလးစားသူ၊ သူ၏ဆံုးျဖတ္ေ၀ဖန္ႏိုင္စြမ္းကို ယံုၾကည္သျဖင့္) တစ္စံုတစ္ဦးေျပာစကားနားေထာင္သည္။

e.g.

You tell him, Dad — I’m sure he’ll listen to you.

အေဖသူ႔ကိုေျပာ။ သူအေဖ့စကားနားေထာင္မယ္ဆိုတာကၽြန္ေတာ္ယံုတယ္။

 

Bob warned us about this. I wish we’d listened to him.

ငါတို႔ကို ေဘာ့ပ္သတိေပးခဲ့သားပဲ။ သူ႔စကားနားေထာင္ခဲ့ရင္အေကာင္းသား။

 

on sb’s advice/on the advice of sb တစ္စံုတစ္ဦး၏အႀကံေပးခ်က္အရ

e.g.

On her doctor's advice, she took a few days off work.

သူမဆရာ၀န္၏အႀကံေပးခ်က္အရ ရက္အနည္းငယ္ၾကာအလုပ္အနားယူသြားသည္။

 

He decided not to take the exam, on the advice of his professor.

သူ႔ပါေမာကၡ၏အႀကံေပးခ်က္တိုင္း စာေမးပြဲမေျဖရန္ သူဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

 

၄။ someone's opinion about what you should do မိမိဘာလုပ္သင့္ေၾကာင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ထင္ျမင္ခ်က္

 

advice  အႀကံဥာဏ္။ လမ္းညႊန္

e.g.

Get some advice from the people in the tourist office.

ခရီးသြား႐ံုးကလူေတြရဲ႕လမ္းညႊန္ခ်က္ကိုရယူပါ။

 

advice + on/about

For advice on AIDS, phone this free number:

ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္သည့္အႀကံဥာဏ္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ အခမဲ့ ဖံုးနံပါတ္မ်ားသို႔ဆက္ပါ။

 

give sb advice  သူတပါးကိုအႀကံဥာဏ္ေပးသည္။

e.g.

I decided to ask Emma what she thought I should do. She always gave me good advice.

အန္မာကိုငါဘာလုပ္သင့္သလဲဆိုတာေမးဖို႔ဆံုးျဖတ္ထားတယ္။ ငါ့ဆိုရင္ သူက အႀကံေကာင္းေတြ အၿမဲတမ္းေပးတယ္။

 

piece of advice (=some advice) အႀကံတစ္ခ်ိဳ

e.g.

Years ago, my father gave me a piece of advice that I’ve never forgotten.

ကၽြန္ေတာ္ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ႏိုင္မည့္ အႀကံတစ္ခ်ိဳ႕ ႏွစ္ေပါင္းအတန္ၾကာက အေဖေပးခဲ့သည္။

 

medical/legal/professional advice ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ/ဥပေဒေရးရာ/အတတ္ပညာရွင္ဆိုင္ရာ အႀကံဥာဏ္

e.g.

You should get legal advice before you sign the contract.

စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္မထိုးမီ ဥပေဒအတိုင္အပင္ရယူသင့္သည္။

 

Advice သည္ေရတြက္၍မရေသာနာမ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္

‘an advice’ or ’some advices’ ဟုမေျပာ/မေရးပါႏွင့္။ a piece of advice သို႔မဟုတ္ some advice. ဟု ေျပာပါ။ ေရးပါ။

 

tip  အလုပ္တစ္ခု၊ ကိစၥတစ္ခုကို ပို၍ေကာင္းေအာင္၊ ပို၍လြယ္ေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ေျပာျပေသာ လြယ္ကူ႐ိုးရွင္း၍ထိေရာက္ေသာအႀကံဥာဏ္

e.g.

 Here’s a good tip; if you spill red wine on a carpet, pour salt on it to get rid of the stain.

ေဟာဒီမွာအႀကံေကာင္းတစ္ခ်က္။ ေကာ္ေဇာေပၚမွာ၀ိုင္နီေတြဖိတ္က်မယ္ဆိုရင္ အစြန္းကိုခၽြတ္ဖို႔ ဆားနည္းနည္းေလာက္ပံုထားလိုက္။

 

tip + on

a leaflet containing some tips on how to take better photos

ဓါတ္ပံုေကာင္းရရန္ အႀကံေပးလက္ကမ္းစာေစာင္

 

guidance [n U] အလုပ္၊ ပညာေရး၊ ဘ၀အတြက္ လမ္းညႊန

 

give guidance on sth

e.g.

Your teacher can give you guidance on choosing a career and writing a job application.

မင္းတို႔ ဆရာက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေရးသားျခင္း တို႔ကို လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္တယ္။

counselling(BrE) counseling (AmrE) ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း။ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မွ လူမႈေရး၊ စိတ္ပညာ ျပႆနာမ်ားအားေဆြးေႏြးကုသေပျခင္း။

e.g.

The college will provide counselling for students who have emotional problems.

စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာေ၀ဒနာရွိသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေကာလိပ္က ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးမႈေတြလုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

 

Victims of violent crimes often need counseling.

အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မႈရဲ႕သားေကာင္ေတြဟာအခါအားေလ်ာ္စြာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးမႈေတြ လိုအပ္တယ္။

 

၅။ someone who advises people  အႀကံေပးသူမ်ား

adviser အႀကံေပး။ အတိုင္ပင္ခံ (စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဥပေဒေရးရာတို႔တြင္အႀကံေပးသူ)

 

financial/legal/ careers adviser (ေငြေၾကး/ ဥပေဒေရးရာ/ အလုပ္အကိုင္ အတိုင္ပင္ခံ)

e.g.

Talk to an independent financial adviser before you invest your money.

မိမိေငြေၾကးကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမျပဳမီ ဘ႑ာေရးအတိုင္ပင္ခံ ႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။

 

adviser + on

the Prime Minister’s personal adviser on economic affairs

သမၼတႀကီး၏ ကိုယ္ေရး စီးပြားေရးအတိုင္ပင္ခံ

adviser + to

She ’s been appointed as scientific advisor to the President.

သမၼတႀကီး၏သိပၸံေရးရာအတိုင္ပင္ခံအျဖစ္သူမ အခန္႔အပ္ခံရသည္။

 

Source: Longman Essential Activator

ဇာနည္(MyWay!)

Read more: 

သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၁
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား -၂
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၃
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၄
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၅
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၆
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၇
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၈)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၉)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၁၀)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၁၁)

Views: 2673

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks a lot, sir

thank u very much, sir! we are always hoping your update.

Thanks for your information. I always wait for your lesson. May God Bless you.

Thank you .I always hope your teabching.
Thanks

many thank,sir.

Thanks Sayar.

It is very kind of you for uploading it. I have saved it as pdf file well.

Very very thank

Thank u very much,sir.Let me save all your lessons.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service