ေျပာနည္း ၁၀၀ အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး စကားေျပာ အပိုင္း (၄)

15. PRESENT DATA IN ORDER (အခ်က္အလက္ကို အစီအစဥ္တက်တင္ျပျခင္း)

Firstly

To start with

Initially

In first place

Let us begin b

Secondly

Then

Next

Following on from

After

To end

To conclude

Finally

To finish

Last but not least

Firstly, secondly and to end

Firstly well tackle costs; secondly well view the balance sheet and to end

well discuss this years sales.

ပထမဦးစြာ ကုန္က်စရိတ္ေတြကိုကိုင္တြယ္ပါ့မယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႔ကေတာ့ လက္ရွိေငြစာရင္းေတြကိုၾကည့္႐ႈၿပီး အဆံုးသတ္မွာ ဒီႏွစ္ရဲ႕ေရာင္းအားကိုေဆြးေႏြးၾကပါမယ္။

To start with, then and to conclude

Henry will start with a presentation. Then hell answer questions and, to

conclude, we will walk round the grounds so you can see the building.

ဟင္နရီကတင္ျပမႈနဲ႔စတင္ပါလိမ့္မယ္ အဲဒီေနာက္မွာ ေမးခြန္းေတြကိုသူကေျဖၾကားေပးပါလိမ့္မယ္။ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အေဆာက္အဦးကိုျမင္ဖူး သြားေအာင္္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ်ာက္ၾကည့္ၾကပါမယ္။

Initially, next and finally.

We had initially planned to visit France. Then we changed for Spain but

finally travelled nowhere.

ကနဦးမွာ ျပင္သစ္ကိုလည္ပတ္ဖို႔စီစဥ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္မွာေတာ့ စပိန္ဆိုၿပီး အစီအစဥ္ေျပာင္းသြားျပန္တယ္။ အဆံုးမွာေတာ့ ဘယ္မွမလည္ျဖစ္ခဲ့ၾကပါဘူး။

In first place, after and to finish

In first place, we never asked her to represent us – so following on from

that we decided to take her to court. Anyhow, we finished it all by reaching

an agreement.

အရင္ကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ကိုကိုယ္စားျပဳဖို႔ သူမကိုဘယ္တုန္းကမွမေတာင္းဆိုခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီေနာက္ေတာ့မွ တရား႐ံုးကိုသူမကိုေခၚဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သေဘာတူညီခ်က္ရၿပီး အားလံုးအဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

Let us begin by, after and last but not least

Let us begin by setting the goals. We can talk about the budget after that

and – last but not least – name a project coordinator.

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သတ္မွတ္ခ်င္းနဲ႔ စတင္ၾကပါစို႔။ ရသံုးေငြ/အသံုးစရိတ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ အဲဒီေနာက္မွ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးဒါေပမယ့္အေရးပါတာကေတာ့ စီမံကိန္းတာ၀န္ခံ တစ္ေယာက္ အမည္တင္ျပပါ။

*** last but not least က “အခုေျပာမည့္အခ်က္သည္ေနာက္ဆံုးပိတ္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးေျပာသည့္အတြက္ အေရးမပါဘူးဟုမထင္ေစလိုပါ” ဟုေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။

16. PRESENT APPARENTLY CONTRASTING DATA (သိသိသာသာ ကြဲျပားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း)

*** contrast ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျခင္းႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း/ျခားနားေသာ/ကြဲျပားေသာ စတဲ့အဓိပၸါယ္ေတြႏွင့္သံုးႏိုင္သည္။

Although A seems fine, B is better

Although your proposal seems fine, Johns is better.

ခင္ဗ်ားရဲ႕အဆိုျပဳခ်က္ကေကာင္းသလိုရွိေပမယ့္ ဂၽြန္ရဲ႕ဟာကေတာ့ပိုေကာင္းတယ္ဗ်။

In spite of the evidence, I’d like to say

In spite of the evidence, Id like to say that you could be wrong.

သက္ေသ သာဓကေတြမည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ ခင္ဗ်ားမွားႏိုင္တယ္လို႔ေျပာခ်င္တယ္။

We could opt for A. On the other hand

We could opt for option A. On the other hand, option B is also interesting.

ေရြးခ်ယ္စရာ “ေအ” ကို ေရြးလို႔ေတာ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္အျခားတစ္ဖက္မွာ ေရြးခ်ယ္စရာ “ဘီ” ကလည္း စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေနျပန္တယ္။

*** opt for something (PHRV) ေရြးခ်ယ္သည္

I like your idea. However, I prefer

I like your new idea. However, I prefer to continue with the same plan.

ခင္ဗ်ားရဲ႕စိတ္ကူးသစ္ကိုႀကိဳက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အရင္အစီအမံအတိုင္းဘဲ ဆက္သြားဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ ပိုလိုလားတယ္

Instead of praising

Instead of praising Jim we should be worrying about his future.

ဂ်င္မ္ကိုခ်ီးမြမ္းေနမယ့္အစား သူ႔အနာဂါတ္ကို စိုးရိမ္သင့္ၿပီ။

17. ASK FOR INFORMATION (သတင္းအခ်က္အလက္ေတာင္းဆိုျခင္း)

Could you please?

Could you please give me all the data you have?

ေက်းဇူးျပဳၿပီးခင္ဗ်ားမွာရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ေပးပါလား။

Would you mind?

Would you mind informing me of the consequences?

အပန္းမႀကီးရင္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ကၽြန္ေတာ့္ကိုအေၾကာင္းၾကား ေပးႏိုင္မလား။

I wonder if you could?

I wonder if you could hand me the fact sheet on Dynacore?

Dynacore နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အခ်က္အလက္ဇယား ကၽြန္ေတာ့္ကို ကမ္းေပးႏိုင္မလား မသိဘူးေနာ္။

What do you know about?

What do you know about Peters background?

ပီတာရဲ႕ေနာက္ေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ခင္ဗ်ားဘာသိထားလဲ။

Do you have?

Do you have any information on the Lambeth Square project?

Lambeth Square စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းတစ္ခုခုမ်ားရွိထားသလား။

18. ASK FOR EVIDENCE (သက္ေသသာဓက ေတာင္းခံျခင္း)

Could you provide?

Could you provide us with the hard facts?

ခိုင္လံုတဲ့အခ်က္အလက္ေတြမ်ား စီစဥ္ေပးႏိုင္မလား။

Why don’t you?

Why don’t you give us an example?

နမူနာတစ္ခုေလာက္ေပးပါလား။

*** Why don’t you? ပံုစံသည္ ဘာျဖစ္လို႔မလုပ္သလဲ ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္ထက္ . . . ပါလား ဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ ပိုသက္ေရာက္သည္။

Can you illustrate that?

Can you illustrate that with a real-life case?

တကယ့္ေလာကအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုနဲ႔ ရွင္းျပေပးႏိုင္မလား။

*** illustrate ပံုေဆာင္သည္။ ခိုင္းႏႈိင္းသည္။ သာဓကေဆာင္သည္။ ရွင္းျပသည္။

What evidence?

What evidence do you have?

ဘာအေထာက္အထား/သက္ေသသာဓက ေတြရွိသလဲ။

How will you back that up?

How will you back up your proposal?

ခင္ဗ်ားရဲ႕အဆိုျပဳခ်က္ကို ဘယ္လို ခိုင္မာေအာင္ သက္ေသျပမလဲ။

ဇာနည္(MyWay!)

Andrew D. Miles ၏ "100 ways to say it in business English" စာအုပ္အား ရည္ညႊန္းကိုးကားပါသည္။ Original E-book အား ဤ link တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ http://www.barcelonaenglish.com/ebooks

Read more:

ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သုံး စကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၁)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၂)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၃)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး စကားေျပာ အပိုင္း (၄)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာ အပိုင္း(၅)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာ (အပိုင္း ၆)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အရပ္သံုး/အခန္႔သံုးစကားေျပာ (အပိုင္း ၇)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အရပ္သံုး/အခန္႔သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ (၈)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၉)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၁၀)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၁)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၂)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၃)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၄)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၅)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၆)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၇)

Views: 8067

Reply to This

Replies to This Discussion

အစ္ကုိ ေရ အပိုင္း ( ၃ ) ရွာမေတြ႔လုိ႔ ကူညီပါအုံးဗ်ာ။    ေျပာနည္း ၁၀၀ အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး စကားေျပာ အပိုင္း (၃)

ေလးစားစြာျဖင့္

အပိုင္း(၃)ကိုပါဖတ္ခ်င္ပါတယ္။ အသုံး၀င္လွပါတယ္။

Thanks par

Thanks a lot, sir ^_^

Thanks,very useful it.

thanks

thank

thank you

Thank you so much!!!

ဆရာ့ရဲ႕ ပညာဒါနေတြ အား သာဓုေခၚပါ၏။

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service