၁။ after something happens or after someone does something တစ္ခုခုျဖစ္ပ်က္ၿပီးေနာက္၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္က တစ္ခုခုျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္

e.g.

After the party Jo stayed behind to help clean up the mess.

ပါတီၿပီးတဲ့ေနာက္ ဂ်ိဳးဟာ႐ႈပ္ပြေနတာေတြရွင္းဖို႔ေနက်န္ရစ္ခဲ့တယ္။

 

What are you going to do after you finish college?

ေကာလိပ္ၿပီးတဲ့အခါဘာလုပ္မလဲ။ (ဘာလုပ္ဖို႔စိတ္ကူးထားလဲ)

 

*** tense သံုးထားပံုကိုေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာထားပါ။***

 

Let’s eat after the movie.

႐ုပ္ရွင္ၿပီးေတာ့ ထမင္းစားၾကတာေပါ့။

 

after that  ထို႔ေနာက္

e.g.

In the summer Joni left him, and after that he always looked sad.

ေႏြရာသီမွာဂ်ိဳနီဟာသူ႔ကိုခြဲထားရစ္ခဲ့တ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ သူပံုစံဟာအၿမဲတမ္း၀မ္းနည္းေနေတာ့တာပဲ။

 

just after (=a short time after)  တစ္ခုခုျဖစ္ၿပီးမၾကာခင္ေလးတင္

e.g.

My mother died just after Mark was born.

မာ့က္ေမြးၿပီးသိပ္မၾကာခင္ အေမဆံုးသြားတယ္။

 

straight after/right after (=immediately alter) ၿပီးၿပီးခ်င္း

e.g.

We’ll be starting the class straight after lunch.

ေန႔လည္စာၿပီးၿပီးခ်င္း အတန္းစပါမယ္။

 

*** After ကို soon after, not long after စတဲ့ expressions မွာ adverb အေနနဲ႔သံုးႏိုင္ပါတယ္။ I left college when l was 21, and got married soon after. သို႔ေသာ္ သူ႔ခ်ည္းသီးသန္႔ adverb အေနျဖင့္မသံုးသင့္ပါ။ သူ႔အစား then, after that, afterwards စသည္တို႔ျဖင့္ သံုးပါ။ ဥပမာ - We had a game of tennis, and (then/after that,/afterwards) we went for a cup of coffee.

after ၏ေနာက္တြင္ will ျဖင့္မသံုးပါႏွင့္။ ‘After I will leave school, I am going to university’. ဟုသံုးမည့္အစား After I leave school I am going to university’ ဟုသံုးပါ။

 

afterwards (also afterward AMERICAN) ထို႔ေနာက္၊ ၿပီးေနာက္၊ မိမိေဖာ္ျပထားသည့္အခ်ိန္/အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုၿပီးေနာက္

e.g.

Afterwards, Nick said he’d never been so nervous in his life.

ထို႔ေနာက္၊ နစ္က သူ႔ဘ၀မွာဒီေလာက္ စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ရတာမိ်ဳးမရွိဘူးလို႔ ေျပာသည္။

 

What’s the point of going to the gym if you always eat a chocolate bar afterwards?

အားကစားေလ့က်င့္႐ံုသြားၿပီး ေနာက္ေတာ့ ေခ်ာကလက္အၿမဲစားေနရင္ ဘာအဓိပၸါယ္ရွိဦးမွာလဲ။

 

two years/three months afterwards  ႏွစ္ႏွစ္/သံုးလၾကာၿပီးေနာက္

e.g.

A couple of years afterwards l met him by chance in the street.

ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္အၾကာမွာေတာ့ သူ႔ကိုလမ္းေပၚမွာမေမွ်ာ္လင့္ဘဲေတြ႕ခဲ့တယ္။

 

soon/shortly afterwards (=a short time later) မၾကာခင္

e.g.

Her husband became ill and died soon afterwards.

သူမ၏ေယာက်္ားသည္ ဖ်ားနာလာကာ သိပ္မၾကာခင္ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။

 

next  ေနာက္။ ထိ္ု႔ေနာက္။ (တစ္ခုၿပီးတစ္ခုျဖစ္ပ်က္သည္တို႔ကို အစီအစဥ္အတိုင္းေဖာ္ျပသည့္အခါသံုးသည္။)

e.g.

Can you remember what happened next?

ေနာက္ဘာဆက္ျဖစ္ခဲ့သလဲဆိုတာမွတ္မိေသးလား။

 

First we asked Jim what to do. Next we tried asking Dad.

ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာ ပထမဆံုး ဂ်င္မ္ကိုေမးတယ္။ ထို႔ေနာက္ အေဖ့ကိုေမးဖို႔က်ိဳးစားခဲ့တယ္။

 

then ထို႔ေနာက္။ ၿပီးေနာက္။ (ဘာၿပီးလွ်င္ဘာလုပ္ဟုညႊန္ၾကားခ်က္ေပးသည့္အခါ၊ မိမိျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းျပသည့္အခါ သံုးသည္။)

e.g.

First we played tennis, and then we went swimming.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရင္ဆံုးတင္းနစ္ကစားတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေရသြားကူးၾကတယ္။

 

Add a cup of sugar. Then beat in three eggs.

သၾကားတစ္ခြက္ထည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ၾကက္ဥသံုးလံုးထည့္ေခါက္ပါ။

 

၂။ after a particular time or date  အခ်ိန္တစ္ခု၊ ေန႔ရက္တစ္ခုအၿပီး။ ေနာက္ပိုင္း

after  အခ်ိန္/ရက္ ေနာက္ပိုင္း။ after a particular time or date:

 

e.g.

Could you call again after 6 o’clock?

၆ နာရီေနာက္ပိုင္းျပန္ေခၚႏိုင္မလား။

 

After 1800, more and more people worked in factories.

၁၈၀၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ စက္႐ံုမ်ား၌လူမ်ားပို၍လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။

 

just after (=a short time after) ၿပီးမၾကာခင္၊

e.g.

If they left just after twelve, they should be here soon.

ဆယ့္ႏွစ္နာရီထိုးၿပီးမၾကာခင္ထြက္လာတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ဒီကိုခဏေနေရာက္သင့္ၿပီ။

 

past ေက်ာ္လြန္သည္။ past 3 o'clock/ midnight/dinner time  (အထူးသျဖင့္ တစ္ေယာက္ေယာက္သည္ ေနာက္က် ေနသည့္အေျခအေနတစ္ခုခုတြင္သံုးသည္။)

e.g.

Wake up! It's past 9 o'clock!

ထေတာ့။ ကိုးနာရီေက်ာ္ေနၿပီ။

 

We didn't get home till past midnight

ကၽြန္ေတာ္တ႔ို သန္းေခါင္ေက်ာ္သည္အထိအိမ္ျပန္မေရာက္ခဲ့ေပ။

 

way past (အရပ္သံုး) (a long time after) အခ်ိန္အမ်ားႀကီးေက်ာ္သြားၿပီ။

e.g.

Sorry. It's way past closing time.

၀မ္းနည္းပါတယ္။ ဆိုင္ပိတ္ခ်ိန္အမ်ားႀကီးေက်ာ္သြားပါၿပီ။

 

from/as from မွစ၍ (စည္းကမ္း၊ ဥပေဒသစ္တစ္ခုသည္ သတ္မွတ္သည့္အခိ်န္တစ္ခုမွစတင္သက္ေရာက္ေၾကာင္းေျပာဆိုရာတြင္သံုးသည္။)

e.g.

We will be at our new address from next week.

ေနာက္တစ္ပတ္ကစၿပီးလိပ္စာသစ္မွာကၽြန္ေတာ္တို႔ရွိပါမယ္။

 

As from tomorrow, all accidents must be reported to me.

မနက္ျဖန္မွစ၍ မေတာ္တဆမႈအားလံုးအား က်ဳပ္ထံသို႔သတင္းပို႔ရမည္။

 

from then on  ထိုအခ်ိန္မွစ၍၊ ထိုမွစ၍ (အတိတ္တစ္ခ်ိန္တြင္စတင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဆက္လက္ျဖစ္ေနသည့္အေၾကာင္းအရာကိုေျပာသည္)

e.g.

He went to his first football game when he was four, and from then on he was crazy about it.

ေလးႏွစ္သားမွာသူ႔ရဲ႕ပထမဆံုးေဘာလံုးပြဲကိုသြားခဲ့တယ္။ အဲဒီကစၿပီး သူဟာေဘာလံုးကိုအ႐ူးအမူးပဲျဖစ္ေတာ့တယ္။

 

ဇာနည္(MyWay!)

Read more:

သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၁
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား -၂
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၃
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၄
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၅
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၆
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၇
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၈)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၉)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၁၀)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၁၁)

Views: 2669

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks. Find it very useful.

best,

MMM

Thanks. It is very useful for me.
thanks a lot! great work!

Thank you 

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာ

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service