အဂၤလိပ္စာကို ေလ့လာလိုက္စားလာတာၾကာေပမယ့္လည္း တစ္ခါတစ္ေလမွာတစ္ခ်ိဳ႕ ကိစၥေလးေတြဟာ သို႔ေလာသို႔ေလာႏွင့္ စိတ္႐ႈတ္ေထြးစရာျဖစ္တတ္ပါတယ္။ စာလံုးေပါင္းကိစၥ၊ comma လား period လား၊ above သံုးရမလား၊ over သံုးရမလား၊ စသည့္အေသးအဖြဲ ေလးေတြမွ အစ ေရးထံုး၊ past tense နဲ႔ေရးမွာလား၊ present perfect နဲ႔လား၊ adverbs ေတြရဲ႕ position in sentence ၀ါက်တြင္းအထားအသိုကဲ့သို႔ သဒၵါအသံုးအႏႈန္းဆိုင္ရာ ေတြကို မိခင္ဘာသာေျပာဆိုသူမဟုတ္သူေတြ၊ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ learning the rules ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ေလ့လာခဲ့သူတို႔အတြက္မွန္ရာကိုဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔အခက္အခဲေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။

အေျပာတြင္မသိသာေပမယ့္ ႏႈတ္တစ္ရာစာတစ္လံုးဆိုသလို အေရးအသား ကိစၥေတြမွာက်ေတာ့ မွားလွ်င္သိသာတတ္သျဖင့္ မိခင္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားလွ်င္ေတာင္ ရည္ၫႊန္းစာအုပ္ေတြကို ကိုးကားရေလ့ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားဘာသာဆိုလွ်င္ေတာ့ ဆိုဖြယ္ရာမရွိေပ။ ၄င္းရည္ညႊန္းစာအုပ္ေတြထဲတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ မၾကာခဏျပန္ကိုးကား ရသည့္စာအုပ္ေကာင္းေလးတစ္အုပ္က Michael Swan ျပဳစုသည့္ Basic English Usage ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာေက်ာင္းသားတို႔အတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ ျမန္မာလိုရွင္းလင္းခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးမ်ားသည္ intermediate အဆင့္ရွိေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စာေလ့လာသူအားလံုး အတြက္အသံုး၀င္ပါလိမ့္မည္။ မူရင္းစာေရးသူက standard modern British English ျဖင့္ျပဳစုထားသည္ဟုဆိုပါသည္။

 

 

(မိမိေရွ႕ ဆရာ့ဆရာမ်ား ပံုႏွိပ္စာအုပ္အျဖစ္ ေရးသားခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပမယ့္ အင္တာနက္ေခတ္မွာ အလြယ္တကူ ကိုးကားႏိုင္မည့္ electronic reference ပံုစံမ်ားေလ၊ ေလ့လာသူတို႔အတြက္အက်ိဳးရွိေလဟုသေဘာပိုက္ပါသည္။ဤေဆာင္းပါးမ်ားအတြင္းမွ ခၽြတ္ေခ်ာ္မွားယြင္းမႈမ်ားရွိပါက မိမိ၏နားလည္သေဘာေပါက္မႈ၊ ေလ့လာမႈ အားနည္းခ်က္ သာျဖစ္ပါသည္။)

 

1  abbreviations အတိုေကာက္စကာလံုးမ်ား

၁။ အတိုေကာက္စာလံုးမ်ားကို British English တြင္ full stops (.) မပါဘဲသံုးသည္။

Mr (NOT Mr.) = Mister

Ltd = limited (company)

kg = kilogram

the BBC = the British Broadcasting Corporation

the USA = the  United States of America

NATO = the North Atlantic Treaty Organization

OPEC = the Organization of Petroleum Exporting Countries

 

၂။ တစ္ခ်ိဳ႕အတိုေကာက္မ်ားဟာ စကားလံုးမ်ား၏အစအကၡရာမ်ားကိုစုစည္းထားတာ မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ကို အသံထြက္ရာ၌ တစ္လံုးခ်င္းစီကိုထြက္၍ ဖိသံ (stress) ကို ေနာက္ဆံုးအကၡရာတြင္ဖိ၍ရြတ္ေလ့ရွိသည္။

the BBC / ðəbi:bi:’si:/ ဘီဘီစီး  the USA  / ðəju:es’ew/  ယူအက္စ္ေအး

 

တစ္ခ်ိဳ႕အတိုေကာက္မ်ားအား အကၡရာတစ္လံုးခ်င္းအသံမထြက္ဘဲ စုေပါင္း၍စကားလံုးတစ္လံုးကဲ့သို႔ထြက္ေလ့ရွိသည္။ထိုအခါ the ကိုသံုးေလ့မရွိပါ။

 

NATO /’newtə/ ေနးတိုး

OPEC / ‘əpek/အိုးပက္

 

2   about to      ေတာ့မလို႔

 

be + about + to-infinitive

 

အခုေလးတင္လုပ္ေတာ့မယ္၊ တစ္ခုခုကို လုပ္ေတာ့မလို႔ ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္နဲ႔ သံုးသည္။

Don’t go out now—we’re about to have supper.

အခုအျပင္မထြက္နဲ႔။ တို႔ခဏေန ညနက္စာစားၾကေတာ့မလို႔။

 

3   above ႏွင့္ over အထက္တြင္၊ အေပၚက၊ အေပၚမွာ

၁။ above ႏွင့္ over ႏွစ္ခုစလံုးသည္ “ပို၍ျမင့္ေသာေနရာမွာ” အေပၚမွာ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။

 A is above/over B.

 

The snow came up above/over our knees.

ႏွင္းေတြဟာဒူးထက္ေရာက္လာခဲ့သည္။

 

There’s a spider on the ceiling just above/over your head.

မင္းေခါင္းေပၚကမ်က္ႏွာက်က္မွာ ပင့္ကူတစ္ေကာင္။

 

၂။ above အား အရာ၀တၴဳတစ္ခုသည္ တျခားအရာ၀တၳဳတစ္ခု၏အေပၚတည့္တည့္တြင္ရွိ မေနသည့္အခါသံုးသည္။

 

  A is above B. (NOT A is over B)

 

၃။ over ကိုတစ္ခုက အျခားတစ္ခုကို လႊမ္းၿခံဳထားသည္။ ဖံုးလႊမ္းထားသည္ ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္ျဖင့္ သံုးသည္။

 

  A is over B.

 

There is cloud over the South of England.

အဂၤလန္ေတာင္ပိုင္းေပၚတြင္ တိမ္မ်ားရွိသည္။

 

ေက်ာ္ျဖတ္လ်က္ ဟူသည့္အဓိပၸါယ္ႏွင့္လည္းသံုးသည္။

 

   A is (moving) over/across B.

 

Electricity cables stretch over/across the fields.

လွ်ပ္စစ္ေၾကးနန္း္ႀကိဳးမ်ားသည္ ကြင္းျပင္မ်ားေပၚျဖတ္လ်က္သြယ္တန္းေနသည္။

 

The plane was flying over/across the Channel.

ေလယာဥ္ပ်ံသည္ ေရလက္ၾကားေပၚျဖတ္ပ်ံလ်က္ရွိသည္။

 

၄။ over ကို အတိုင္းအတာ ပမာဏတစ္ခုထက္အနည္းငယ္ပိုသည္ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ သံုးသည္။

 

 ‘How old are you?’ ‘Over thirty. ’

“အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ။”  “သံုးဆယ္ေက်ာ္ၿပီ။”

 

He 's over two metres tall.

သူ႔အရပ္ ၂ မီတာေက်ာ္ျမင့္တယ္။

 

There were over fifty people at the party.

ပါတီတြင္ လူငါးဆယ္ေက်ာ္ရွိသည္။

 

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေဒါင္လိုက္ပမာဏ အတိုင္းအတာမ်ားအေၾကာင္းေျပာသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္ above ကိုသံုးသည္။

  • above zero (အပူခ်ိန္သုညဒီဂရီအထက္);
  • above sea-level(ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္):
  • above average. (ပ်မ္းမွ်အထက္)

 

4  across and over မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္။ တစ္ဖက္မွတစ္ဖက္သို႔

 

၁။ across ႏွင့္ over ႏွစ္ခုစလံုးကို “အျခားတစ္ဖက္တြင္”၊ “ဟိုဖက္ျခမ္း” ဟူသည့္အဓိပၸါယ္ႏွင့္သံုးသည္။

 

His house is just over/across the road.

သူ႔အိမ္သည္ လမ္း၏တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ရွိသည္။

 

Try to jump over/across the stream.

စမ္းေခ်ာင္းေလးဟိုဘက္ကို ခုန္ေက်ာ္ၾကည့္ပါ။

 

၂။ ျမင့္ေသာအတားအဆီးတစ္ခုအားေက်ာ္လႊားသည္။ ျမင့္ေသာအရာ၀တၴဳ၏ တစ္ဖက္သို႔ ေရြ႕လ်ားမႈ စသည္တို႔ကိုေျပာရာတြင္ over ကိုပို၍အသံုးမ်ားသည္။

 

Why is that woman climbing over the wall?

ဟိုအမ်ိဳးသမီးဘာျဖစ္လို႔နံရံကိုေက်ာ္တက္ေနရတာလဲ။

(NOT . . . climbing across the wal?  )

 

 

၃။ ျဖတ္ကူးသည္။ ျပင္ညီအရာ၀တၳဳ၏တစ္ဖက္မွ တစ္ျခားတစ္ဖက္သို႔ေရြ႕လ်ားမႈ စသည္တို႔ကိုေျပာရာတြင္ across ကိုပို၍အသံုးမ်ားသည္။

 

It took him six weeks to walk across the desert.

သဲကႏၲာရကိုေျခလ်င္ျဖတ္ေက်ာ္ဖို႔ ေျခာက္ပတ္ၾကာခဲ့တယ္။

(NOT . . .  to walk over the desert.)

 

5 across and through ေက်ာ္၍၊ ျဖတ္္၍ (သြားသည္၊ ဝင္သည္၊ စီးသည္၊ ျဖာသည္ စသည္)။

၁။ across ႏွင့္ through တို႔၏ကြာျခားမႈသည္ on ႏွင့္ in တို႔၏ကြာျခားမႈကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။

across အား မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုေပၚေရြ႕လ်ားမႈႏွင့္ သံုးသည္။ through အား အလ်ားအနံအျမင့္ ထုသံုးဖက္ရွိအရာ၀တၳဳတစ္ခုအတြင္းျဖတ္သန္းေရြ႕လ်ားမႈႏွင့္ သံုးသည္။

ႏႈိင္းယွဥ္ရန္

We walked across the ice.                         We drove across the desert.

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေရခဲျပင္ေပၚျဖတ္ေလ်ာက္ခဲ့ၾကသည္။   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သဲကႏၱာရကိုျဖတ္ေမာင္းခဲ့ၾကသည္။

 

I walked through the wood.                        We drove through several towns.

ကၽြန္ေတာ္ေတာအုပ္ထဲကျဖတ္ေလွ်ာက္ခဲ့သည္။    ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕မ်ားကိုျဖတ္ေမာင္းခဲ့ၾကသည္။

 

I walked across the square to the cafe .       

ကၽြန္ေတာ္ရင္ျပင္ကိုျဖတ္၍ေကာ္ဖီဆိုင္သို႔ေလွ်ာက္သြားခဲ့သည္။

 

I walked through the crowd to the bar.

ကၽြန္ေတာ္လူအုပ္ထဲျဖတ္၍ ဘားေကာင္တာသို႔ေလွ်ာက္သြားခဲ့သည္။

 

၂။ People swim, and ships move, across rivers, lakes etc.

လူမ်ားက ျမစ္/ကန္ စသည္တို႔ကို ျဖတ္ကူးသည္။                  swim across

ေလွသေဘၤာမ်ားက ျမစ္/ကန္ စသည္တို႔ကို ျဖတ္သြားသည္။    move across

 

The river’s too wide to swim across.

ျမစ္ဟာျဖတ္ကူးဖို႔က်ယ္လြန္းတယ္။

ဇာနည္(MyWay!)

Views: 4758

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks a lot
Thank you. :)
Thanks
အရမ္းကို အက်ိဳးရွိပါတယ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာ
thanks sir.

မ်ားစြာအက်ိဳးရလိုက္ပါတယ္

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာ

Thanks a million sir.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service