ေျပာနည္း၁၀၀ အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာ အပိုင္း(၅)

19. ASK FOR ADDITIONAL INFORMATION (အပိုေဆာင္းသတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းဆိုျခင္း)

 

May we have?

May we have further details?

ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္ေတြမ်ား ရႏိုင္မလား။

 

Could you elaborate on?

Could you elaborate on how you intend to make this work?

ဒါကိုဘယ္လိုအလုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတာ အေသးစိတ္ေျပာျပႏိုင္မလား။

 

Is there any additional?

Is there any additional aspect to consider before we vote?

ဆႏၵမဲမေပးခင္ ေနာက္ထပ္စဥ္းစားစရာ က႑ေတြမ်ား ရွိေသးသလား။

 

We need more

We need more data. One projection is just not enough.

ကၽြန္ေတာ္တို႔အခ်က္အလက္ေတြပိုလိုအပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈဟာ မလံုေလာက္ေသးဘူး။

 

Could you provide?

Could you provide some extra information on the touch screen market?

လက္နဲ႔တို႔ထိၿပီးသံုးရတဲ့မ်က္ႏွာျပင္ ေစ်းကြက္အတြက္ ထပ္ေဆာင္းသိေကာင္းစရာေတြမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ဦးမလား။

 

20. ASK FOR FURTHER DETAILS (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံျခင္း)

 

Could you add?

Could you add more details to the second point, please?

ဒုတိယအခ်က္မွာ အေသးစိတ္အခ်က္ေတြ ထပ္ထည့္လို႔မရဘူးလား

 

Could we have more particulars?

Could we have more particulars on your experience is mecatronics?

ခင္ဗ်ားရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈေပါင္းစပ္နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာအေတြ႕အႀကံဳေတြမွာ အခ်က္အလက္မ်ားပိုရႏိုင္မလား။

 

Could you give us further details?

Could you give us further details on this scheme?

ဒီအစီအမံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပိုၿပီး အေသးစိတ္ထပ္ေပးႏိုင္မလား။

 

What else?

What else can you add to convince us better?

ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုယံုၾကည္လက္ခံလာေအာင္ တျခားဘာမ်ားထပ္ထည့္ႏိုင္ေသးလဲ။

 

Any more facts?

Do you have any more hard facts or have you already said everything?

ခင္ဗ်ားအားလံုးတင္ျပၿပီးၿပီလား။ တျခားခိုင္လံုတဲ့အခ်က္ေတြမ်ားရွိေသးလား။

 

21. ASK ABOUT MEALS  (အစားအေသာက္အေၾကာင္းေမးျခင္း)

 

Is it included in the price?

Is breakfast included in the price?

ဒီေစ်းႏႈန္းထဲမွာ နံနက္စာဖိုးပါၿပီးၿပီလား။

 

What time?

What time is dinner served?

ညစာဘယ္အခ်ိန္မွာေကၽြးပါသလဲ။

 

Do you have a special menu?

Do you have a vegetarian menu at the restaurant?

ဒီဆိုင္မွာ သက္သတ္လြတ္ဟင္းလ်ာ(စာရင္း) ရွိလား။

 

Jim is intolerant to gluten

Jim is intolerant to gluten. Is there anything for people with celiac disease?

ဂ်င္မ္က ေကာက္ၫွင္း(အလားတူေစးပိုင္ေသာအစားအစာ)နဲ႔မတည့္ဘူးရွင့္။ သူ႔လိုဗိုက္မေကာင္းတဲ့သူေတြအတြက္ အစားအစာတစ္ခုခုမ်ားရွိသလား။

*** celiac disease = ေကာက္ၫွင္း(အလားတူေစးပိုင္ေသာအစားအစာ) စားမိပါက အစာမေၾကျဖစ္တတ္သည့္ေရာဂါ။

 

I’m allergic to

I’m  allergic to nuts. Do you have any nut-free ice cream?

ကၽြန္ေတာ္ကအခြံမာသီးေတြနဲ႔မတည့္ဘူး။ အသီးအဆံေတြမပါတဲ့ေရခဲမုန္႔ရွိသလား။

 

22. ASK HOW TO CONTACT (ဘယ္လိုဆက္သြယ္ရမလဲေမးျခင္း)

 

Could I contact you?

Could I contact you at the agency later on?

ေနာက္ပိုင္းကိုယ္စားလွယ္႐ံုးခန္းမွာ ခင္ဗ်ားကို ဆက္သြယ္လို႔ရလား

 

How do I get in touch with you?

How do I get in touch with you if I have a problem with the system?

ဒီစံနစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာတစ္စံုတစ္ခုျဖစ္ရင္ ခင္ဗ်ားနဲ႔ဘယ္လိုဆက္သြယ္ရမလဲ။

 

How can I reach you?

How can I reach you at the weekend? I don't have your home number.

စေနတနဂၤေႏြမွာဘယ္လိုဆက္သြယ္ရမလဲ။ ခင္ဗ်ားအိမ္ဖုန္းနံပါတ္ကၽြန္ေတာ့္မွာမရွိဘူး။

 

What’s your?

What's your e-mail?

ခင္ဗ်ားရဲ႕ အီးေမးလ္ကဘာလဲ။

 

Could I have your?

Could I have your office address please?

ခင္ဗ်ားရဲ႕႐ံုးလိပ္စာမ်ားရႏိုင္မလား။

 

23. CORRECT MISUNDERSTANDING (နားလည္မႈလြဲမွားမႈကိုျပင္ဆင္ျခင္း)

 

There’s a misunderstanding

I'm afraid there's been a misunderstanding. I said Mrs. Figgs, not Mrs. Pigs.

စိတ္မရွိပါနဲ႔။ ဒီမွာတစ္ခုေတာ့မွားေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတုန္းက Mrs. Figgs လို႔ေျပာတာပါ။ Mrs. Pigs မဟုတ္ပါဘူး။

 

This isn't what I meant

This isn't quite what I meant. Sales diminished but didn't plummet.

ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာဒီလိုမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ေရာင္းအားေတြနည္းလာတာပါ။ ထိုးဆင္းသြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။

 

I don't think you’ve understood

I don't think you've actually understood me. I am not against you.

ခင္ဗ်ားကၽြန္ေတာ့္ကိုအမွန္နားလည္တယ္လို႔မထင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ခင္ဗ်ားကိုမဆန္႔က်င္ပါဘူး။

 

It was not my intention

It was not my intention to offend you. I am sorry.

ကၽြန္ေတာ္ခင္ဗ်ားကိုေစာ္ကားလိုတဲ့/စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစ လိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ေတာင္းပန္ပါတယ္။

 

I’m sorry about the confusion

I'm sorry about the confusion. I thought Taylor was only a woman's name.

႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြးေတြအတြက္ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ေတလာဆိုတာကို အမ်ိဳးသမီးနာမည္ ထင္ခဲ့မိပါတယ္။

 

24. CORRECT WHAT’S WRONG (အမွားျပင္ဆင္ျခင္း)

 

That is not right

Sorry, that is not quite right. Toronto is not the capital of Canada.

အားနာပါတယ္။ အဲဒါမမွန္ပါဘူး။ တိုရြန္တိုဟာ ကေနဒါႏိုင္ငံရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္မဟုတ္ပါဘူး။

 

It’s wrong

It's all wrong. Can't you see the formula is incorrect?

ဒါလံုး၀မွားပါတယ္။  ပံုေသနည္းမွားေနတာခင္ဗ်ားမေတြ႕ဘူးလား။

 

You’ve made a mistake

You've made a mistake so it's your turn to set matters right.

ခင္ဗ်ားအမွားလုပ္ခဲ့တယ္။ အခုအမွန္ျပန္ျပင္ရမယ့္အလွည့္ပဲ။

 

That needs correction

Those figures need correction. We need to add variable costs.

အဲဒီကိန္းဂဏန္းေတြ ျပန္ျပင္ဖို႔လိုတယ္။ ကိန္းရွင္ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ ကိုထပ္ျဖည့္ဖို႔လိုတယ္။

 

*** variable costs = expense whose size is dependent upon the amount of production

ထုတ္လုပ္သည့္ပမာဏအနည္းအမ်ားအေပၚမူတည္သည့္ကုန္က်စရိတ္

 

This is different to

This is different to what we had agreed. You must change it.

ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘာတူထားတာနဲ႔ကြဲလြဲေနတယ္။ ျပန္ျပင္ေပးပါဦး။

 

ဇာနည္(MyWay!)

 

 

Andrew D. Miles ၏ "100 ways to say it in business English" စာအုပ္အား ရည္ညႊန္းကိုးကားပါသည္။ Original E-book အား ဤ link တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ http://www.barcelonaenglish.com/ebooks

Read more:

ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သုံး စကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၁)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၂)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၃)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး စကားေျပာ အပိုင္း (၄)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာ အပိုင္း(၅)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာ (အပိုင္း ၆)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အရပ္သံုး/အခန္႔သံုးစကားေျပာ (အပိုင္း ၇)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အရပ္သံုး/အခန္႔သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ (၈)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၉)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၁၀)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၁)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၂)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၃)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၄)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၅)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၆)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၇)

Views: 8798

Reply to This

Replies to This Discussion

I really like every article of you .

Thank you for the lesson. I am not good at using computer, If I can read all your lessons with a book, it would be easier for me. Do you have any intention to publish a book with all these interesting lessons?

Thanks

Dear Ms May Khine Htoon,

Thanks for appreciating my lessons. I intend to publish some selected articles of mine in ebook format and if possible printed book. I'll inform everyone when it is ready.

Thanks

we need learn more

Thank you for lesson!

Thank you.

I really like every lessons of u please let me save them.Thank you so much,sayar!

thank u

ွဆရာခင္ဗ်ား

ေျပာနည္း100 -အခန္႕စကား/ အရပ္သုံး စကားေျပာသင္ခန္းစာ(အပုိင္း-၉မွစျပီး) က်န္ရွိေနပါေသးသျဖင့္

ဆက္လက္ေပးပုိ႔ေစလုိပါသည္။

ေက်းဇူးမ်ားစြာတင္ရွိပါသည္။

လိပ္စာမ်ား---09421040259 ေသာင္းေဇာ္-mrthaungzaw@gmail.com, bogo444@gmail.com, nuewar991@gmail.com

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service