-ယခင္ အပိုင္း ၁၀ ၏ အဆက္-

 

 

၃။ after a period of time has passed  အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတစ္ခုကုန္လြန္အၿပီး

 

after a week/several hours/a long time  တစ္ပတ္အၾကာ၊ နာရီေပါင္းအတန္ၾကာ၊ အေတာ္ၾကာ

e.g.

After half an hour we got tired of waiting and went home.

နာရီ၀က္ခန္႔အၾကာမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းေစာင့္ရတာေမာလာ၍အိမ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

 

Jane was very shy, but after a while [=after a short time) she became more confident.

ဂ်ိန္းဟာအလြန္ရွက္ေနခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခဏတြင္းမွာပဲဲ သူမပိုၿပီးယံုၾကည္မႈရွိလာခဲ့တယ္။

 

after a week/a year etc of (doing) sth

The war ended after another six months of fighting.

ေျခာက္လၾကာတိုက္ခိုက္မႈအၿပီးမွာေတာ့ စစ္ပြဲၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

 

in a minute/a few hours/a month etc a minute.   . . . အတြင္း

e.g.

I'll be with you in a minute.

တစ္မိနစ္အတြင္းေရာက္လာမယ္။ (ခဏဆိုေရာက္ၿပီ)

 

Rosie should be home in a week or two.

တစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္ဆိုရင္ ႐ိုစီအိမ္ျပန္ေရာက္(သင့္)ၿပီ။

 

He gets his test results in a couple of days.

သူစာေမးပြဲရလာဒ္ေတြေနာက္ႏွစ္ရက္ဆိုရၿပီ။

 

in an hour's time/a few minutes’ time

 

In a few weeks' time I'll be off to university.

ေနာက္ထပ္ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္ကာလေရာက္ရင္ ငါတကၠသိုလ္သြားၿပီ။

 

(ျမန္မာဆန္ဆန္ေျပာမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ “ေနာက္တစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္ေလာက္ဆိုရင္ . . . ” ဟုေျပာလွ်င္ပိုသင့္ပါမည္။)

 

*** after သည္ အတိတ္ကျဖစ္ပ်က္ၿပီးေသာအေၾကာင္းကိုေျပာ၍ in သည္ အနာဂါတ္တြင္ျဖစ္ပ်က္မည္ကိုေျပာသည့္အတြက္ မေရာေထြးပါႏွင့္။***

 

within a month/two weeks/ a year  . . .  အတြင္း

(အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခုျဖစ္ၿပီး၍ တစ္ပတ္၊ တစ္လ စသည္အေတာအတြင္း တစ္ခုခုျဖစ္ပ်က္သည္။ သမ႐ိုးက်ထက္ပို၍လွ်င္ျမန္သည့္အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္။ )

e.g.

One of the soldiers was bitten by a snake and was dead within three hours.

စစ္သားတစ္ေယာက္ေႁမြကိုက္ခံရၿပီးသံုးနာရီအတြင္းေသဆံုးသြားသည္။

 

Within minutes the building was full of smoke.

မိနစ္ပိုင္းအတြင္း အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုး မီးခိုးမ်ားျဖင့္ျဖည့္သြားသည္။

 

within a month/a few days etc of doing sth  တစ္ခုခုလုပ္ေနသည့္အေတာအတြင္း . . . အခ်ိန္ တြင္

 

The plane got into difficulties within a few minutes of taking off.

ေလယာဥ္ပ်ံတက္စမိနစ္အနည္းငယ္အခ်ိန္အတြင္း ျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရသည္။

 

later  ေနာက္ေတာ့။ ၿပီးေတာ့မွ။

 

See you later.  ေနာက္မွေတြ႕မယ္။

 

Reagan later became Governor of California.

ေနာက္ေတာ့ ေရဂင္ဟာ ကယ္လီဖိုးနီးရားျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္လာခဲ့တယ္။

 

three months/two years/ten days later သံုးလ/ႏွစ္ႏွစ္/ဆယ္ရက္  . . . ၾကာၿပီးေနာက္

A couple of days later I saw her in a downtown bar.

ေနာက္ႏွစ္ရက္ခန္႔အၾကာမွာေတာ့ သူမကိုၿမိဳ႕ထဲက (ဘား)ဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ေတြ႕ခဲ့သည္။

 

later on (at a later time during the same day. event etc)  ၿပီးေနာက္။ (တစ္ေန႔တည္း၊ ပြဲတစ္ခုတည္း၏ ေနာက္အခိ်န္တစ္ခုတြင္)

The first half of the movie is really boring, but it gets better later on.

႐ုပ္ရွင္ရဲ႕ပထမပိုင္းေလာက္ကေတာ့ ပ်င္းစရာေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ပိုေကာင္းလာတယ္။

 

much later (=a long time afterward) ေတာ္ေတာ္ၾကီးကိုေနာက္က်

Eventually he got married, but that was much later.

ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူအိမ္ေထာင္က်ခဲ့သည္။ ဒါေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္ၾကီးကိုေနာက္က်မွပါ။

 

later that day/month/year etc (=use this when telling stories or describing past

events) ထိုေန႔/ထိုလ/ထိုႏွစ္ ၿပီးေနာက္  (ပံုျပင္ေျပာရာတြင္/ အတိတ္အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေၾကာင္းေျပာရာတြင္သံုးသည္)

 

Later that month we got another letter asking for more money.

ထိုလကုန္ကာနီး ေနာက္ထပ္ေငြေတာင္းခံလႊာတစ္ေစာင္ထပ္ရသည္။

 

later in the morning/ evening/ day etc.

Let’s meet for dinner later in the week.

ညစာစားဖို႔ဒီတစ္ပတ္တည္းေနာက္ေတာ့ေတြ႕တာေပါ့။

 

*** after ႏွင့္ later ကို ၀ါက်တစ္ခုတည္းတြင္မသံုးပါႏွင့္။ ***

 

၄။ the next day/month/ year etc  ေနာက္ေန႔။ ေနာက္လ။ ေနာက္ႏွစ္

မိမိေျပာေနသည့္အခ်ိန္၏ကပ္လ်က္ ေနာက္ ေန႔/လ/ႏွစ္

 

e.g.

 I finished my classes on the 5th and the next day I went home to Cleveland.

၅ ရက္ေန႔မွာအတန္းေတြၿပီးတယ္။ ေနာက္ေန႔မွာ ကလိဖ့္လန္းကအိမ္ကိုျပန္တယ္။

 

next Monday/week/August etc (=the one after this Monday, this week, this August etc) ေနာက္လာမည့္ တနလၤာ။ တစ္ပတ္။ ၾသဂုတ္လ

 

Next Thursday is my birthday.

ေနာက္တစ္ပတ္ၾကာသပေတးေန႔ဟာငါ့ေမြးေန႔ပဲ။

 

*** next week ႏွင့္ the next week ကိုမေရာေထြးပါေစႏွင့္။ “the” မပါဘဲ next week, next Friday ကို အနာဂါတ္အေၾကာင္းေျပာရန္သံုးပါ။ e.g. See you next Saturday!

 

*** the next week, the next day စသည္တို႔ကို အတိတ္အေၾကာင္းေျပာရန္သံုးပါ။

e.g. She got married and spent the next five years in Boston.

 

***  “on next Sunday”. ဟု “on”ထည့္မေျပာပါႏွင့္။ next Sunday ဟုသာေျပာပါ။

 

***   တစ္ပတ္တည္းအတြင္းကရက္မ်ားကိုရည္ညႊန္းသည့္အခါ “next Tuesday/Friday ” ဟုမေျပာပါႏွင့္။ this Tuesday, this Friday ဟုေျပာပါ။

 

e.g. The concert’s this Saturday not next Saturday.

ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲကဒီတနဂၤေႏြ။ ေနာက္တနဂၤေႏြမဟုတ္ဘူး။

 

the day/Monday/month/ year after  ... ၿပီးေနာက္ ကာလ

e.g.

The party's not this Saturday but the Saturday after.

ပါတီကဒီစေနမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္စေန။

 

The weather changed the morning after we arrived.

ရာသီဥတုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာက္ၿပီး ေနာက္မနက္မွာ ေျပာင္းလဲသြားတယ္။

 

I felt rather tired the day after the party.

ပါတီၿပီးေနာက္ေန႔မွာေတာ့ အေတာ္ပင္ပန္းသြားခဲ့သည္။

 

following [noun ၏ေရွ႕တြင္သာသံုးသည္။]

the following day/month/year  ေနာက္ေန႔/လ/ႏွစ္/

the next day, month အတိတ္တြင္ျဖစ္ခဲ့အေသာအေၾကာင္းအရာ (ဇာတ္လမ္း/ပံုျပင္) မ်ားကိုစီကာပတ္ကံုးေျပာရာတြင္သံုးသည္။

e.g.

The following day she woke up with a splitting headache.

ေနာက္တစ္ေန႔မွာေတာ့ ေခါင္းထဲအံုခဲကိုက္ရင္း သူမႏိုးလာခဲ့သည္။

 

They agreed to meet the following week in the Cafe Rouge.

သူတို႔ Cafe Rogue မွာေနာက္တစ္ပတ္ ေတြ႕ၾကဖို႔ သေဘာတူၾကတယ္။

 

၅။ to happen or exist after something else တစ္ခု၏ေနာက္တြင္ျဖစ္သည္။ ေပၚေပါက္္သည္။

 

Come after  အက်ိဳးရလာဒ္တစ္ခုအေနႏွင့္ျဖစ္လာသည္။

 

The agreement came after six months of negotiations.

ေျခာက္လၾကာေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းမႈအၿပီး သေဘာတူညီမႈ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

 

come three weeks/five days after sth  . . . သံုးပတ္ၾကာၿပီးေနာက္/ငါးရက္ၾကာၿပီးေနာက္

 

My first chance to talk to her came three days after our quarrel.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ျဖစ္ၿပီးသံုးရက္အၾကာမွာ သူမကိုပထမဆံုးစကားေျပာခြင့္ ရလာခဲ့တယ္။

 

follow  အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု/အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ၏ေနာက္မွ လိုက္ျဖစ္လာသည္။ လိုက္ပါလာသည္။

 

We saw each other a lot in the months that followed.

ေနာက္လမ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မၾကာခဏဆံုျဖစ္ၾကသည္။

 

the long period of stability that followed the war စစ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းကာလရွည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ

 

be followed by sth

 

The wedding was followed by a big party at the Chelsea Hotel.

မဂၤလာဧည့္ခံပြဲၿပီးေနာက္ ခ်ဲဆီးဟိုတယ္တြင္ ပါတီပြဲႀကီးက်င္းပၾကသည္။

 

be closely followed by ‘sth (come very soon after) ထပ္ခ်ပ္လိုက္ပါသည့္အျဖစ္အပ်က္

The nuclear test in October was closely followed by a second in May the following year.

ေအာက္တိုဘာအႏုျမဴစမ္းသပ္မႈကို ေနာက္ႏွစ္ေမလ ဒုတိယအႀကိမ္ စမ္းသပ္မႈကထပ္ခ်ပ္လိုက္ပါခဲ့သည္။

 

၆။ the person, thing, or time that comes after the present one လက္ရွိ ၏ေနာက္တြင္လာသည့္ လူ/အရာ၀တၳဳ/ အခ်ိန္

 

next:

e.g.

Could you ask the next patient to come in, please?

ေနာက္လူနာကို၀င္ခဲ့ဖို႔ေျပာေပးပါလား။

 

Look at the diagram on the next page.

ေနာက္စာမ်က္ႏွာက ပံုကိုၾကည့္ပါ။

 

l’m afraid you’ll have to wait for the next train.

ခင္ဗ်ားေနာက္ရထားေတာ့ေစာင့္ရေတာ့မယ္။

 

come next (=come immediately alter something that has just been mentioned)

ေနာက္မွလာသည္။

 

Kennedy,Johnson, Nixon  who comes next?

ကေနဒီ၊ ဂြ်န္ဆင္၊ နစ္ဆင္။ သူ႔ေနာက္ကဘယ္သူလဲ။

 

be next (be the next person or thing in a list, line etc) စာရင္း၊ လိုင္း တစ္ခုတြင္ေနာက္ကလူ/အရာ

 

Hey. l'm next! l was here before you!

ေဟ့။ ငါအလွည့္ကြ။ ငါမင္းရဲ႕အရင္ေရာက္တာ။

 

be after sth/come after sth  အလွည့္က်ေနာက္တစ္ေယာက္/ေနာက္တစ္ခု

e.g.

My name is after hers on the list.

စာရင္းမွာသူၿပီးရင္ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္။

 

ln American addresses, the name of the city always comes after the name of the

street.

အေမရိကန္လိပ္စာမွာ လမ္းနာမည္ရဲ႕ေနာက္မွာၿမိဳ႕နာမည္အၿမဲလာတယ္။

 

later (noun ၏ေရွ႕တြင္ရွိ။) ဆက္တိုက္/ကပ္လ်က္မဟုတ္ေသာ ေနာက္တြင္။ ေနာက္မွာ။

 

a later date/time/chapter/meeting etc

e.g.

We can decide on the final details at a later stage.

ေနာက္ပိုင္းအဆင့္တစ္ခုက်မွအေသးစိတ္ေတြဆံုးျဖတ္ႏိုင္တယ္။

 

This will be discussed more fully in a later chapter.

ဒီအပိုင္းကို ေနာက္ပိုင္းသင္ခန္းစာတစ္ခုမွာပိုအက်ယ္တ၀င္း ေဆြးေႏြးသြားမယ္။

 

 in later years/months/centuries (အထူးသျဖင့္ အေရးတြင္သံုး) ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္/လ/ရာစု မ်ား

In later years, he became a Buddhist.

ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားမွာ သူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္လာတယ္။

 

subsequent  FORMAL ဆက္တိုက္ျဖစ္လာေသာ။ ေနာက္ဆက္တြဲ

e.g.

Many of his theories were disproved by subsequent events.

သူ႔ရဲ႕အဆိုအေတာ္မ်ားမ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္အပ်က္မ်ားကေခ်ဖ်က္ျပလိုက္သည္။

 

The first meeting will be in the City Hall, but all subsequent meetings will be held in the school.

ပထမဆံုးအစည္းအေ၀းအား ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္က်င္းပမည္။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္ပိုင္းအစည္းအေ၀းမ်ားအား ေက်ာင္းတြင္က်င္းပသြားမည္။

 

Subsequent ၏ေနာက္တြင္ နာမ္အမ်ားကိန္းလိုက္ေလ့ရွိသည္။

 

၇။ when several things happen one after another တစ္ခုၿပီးတစ္ခုဆက္တိုက္ျဖစ္ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ား

 

in a row -four days in a row/ three times in a row  ေလးရက္ဆက္တိုက္/သံုးႀကိမ္ဆက္တိုက္

e.g.

He won the competition five years in a row.

သူသည္ၿပိဳင္ပြဲကို ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္အႏိုင္ရခဲ့သည္။

 

I was late for school four days in a row.

ကၽြန္ေတာ္ေလးရက္ဆက္တိုက္ေက်ာင္းေနာက္က်ခဲ့သည္။

 

one after another  တစ္ခုၿပီးတစ္ခု။ ဆက္တိုက္။

 

There were three loud explosions, one after another.

က်ယ္ေလာင္ေသာေပါက္ကြဲမႈသံုးခု တစ္ခုၿပီးတစ္ခုေပါက္ကြဲခဲ့သည္။

 

consecutive  အၾကားအလပ္မရွိေသာ။ ဆက္တိုက္

 

If you miss work for more than three consecutive days, you need a letter from your doctor.

သံုးရက္ဆက္တိုက္ထက္ပိုအလုပ္ပ်က္ခဲ့လွ်င္ ဆရာ၀န္၏ေထာက္ခံစာလိုအပ္သည္။

 

fourth/seventh etc consecutive

 

It was their fourth consecutive win this season.

ဒါဟာဒီရာသီအတြက္ သူ႔ရဲ႕ ေလးပြဲေျမာက္ဆက္တိုက္ႏိုင္ပြဲပဲျဖစ္တယ္။

 

series  + of  အတြဲလိုက္

She gave a series of talks at the university.

သူမတကၠသိုလ္တြင္ေဟာေျပာပြဲမ်ားအတြဲလိုက္ေဟာေျပာသည္။

 

Harris finally resigned after a series of public scandals.

လူထုၾကားေက်ာ္မေကာင္းၾကားမေကာင္းအျဖစ္အပ်က္ေတြအတြဲလိုက္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ အဆံုးတြင္ ဟဲရစ္တစ္ေယာက္ ႏႈတ္ထြက္သြားေတာ့သည္။

 

ဇာနည္(MyWay!)

 

Read more:

သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၁
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား -၂
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၃
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၄
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၅
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၆
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၇
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၈)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၉)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၁၀)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၁၁) 

Views: 2855

Reply to This

Replies to This Discussion

thank A lot.

Many thanks!

near နဲ႔ nearby ဘယ္လိုကြာလဲ ေျပာျပေပးပါ ဆရာဇာနည္ အျမဲေရာေနလို႔ပါ

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service