ယခုတစ္ပတ္တြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို တစ္ခုခုလုပ္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ကူညီရန္ျဖစ္ေစ၊ အကူအညီ ေတာင္းရန္ျဖစ္ေစ မိမိက စတင္ကမ္းလွမ္းသည့္ စကားေျပာပံုစံမ်ား ႏွင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံျခင္း/ ျငင္းပယ္ျခင္း စသည့္ စကားေျပာပံုစံမ်ားကို ေရးသား မွ်ေဝ လိုက္ပါသည္။

 

“Making Offers (ကမ္းလွမ္းျခင္း)”

        တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို တစ္ခုခု လုပ္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ကူညီရန္ျဖစ္ေစ၊ အကူအညီေတာင္းသည့္ အခါတြင္ျဖစ္ေစ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ ေျပာဆိုရပါမည္။ ေဖာ္ျပပါ ဥပမာ ဝါက်မ်ားကို အေျခခံကာ လိုအပ္သလို သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

  • Can I …?
  • Shall I …?
  • Would you like …?
  • How about …?

       

-       Can I help you?

ဘာကူညီေပးရမလဲ

-       Shall I get you some juice?

မင္းအတြက္ ေဖ်ာ္ရည္ ယူေပးရမလား

-       Shall I open the window for you?

ျပတင္းေပါက္ ဖြင့္ေပးရမလား

-       Would you like another cup of tea?

လဘက္ရည္ေနာက္တစ္ခြက္ေလာက္ ေသာက္ပါဦးလား

-       Would you like a glass of water?

ေရတစ္ခြက္ေလာက္ ေသာက္ပါလား

-       Would you like me to clean the board?

သင္ပုန္းကို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေပးပါလား

-       How about a juice?

ေဖ်ာ္ရည္ တစ္ခြက္ေလာက္ဆိုရင္ေရာ(ေကာ)

-       How about some pizza?

ပီဇာဆိုရင္ေရာ(ေကာ)

 

အဆိုပါ ဝါက်မ်ားကို အသံုးျပဳကာ ေျပာဆိုရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။

Shall, can, will စသည့္ Model Verb မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီးေျပာဆိုရာတြင္ ေနာက္မွ ထပ္ထည့္ေသာ ႀကိယာကို to မလိုပဲ ေရးသားရပါမည္။ ဥပမာ -

 

“Can I help you?”

 ဘာကူညီေပးရမလဲ

“Shall I bring you the mobile phone?”

 ကၽြန္ေတာ္ ခင္းဗ်ားကို ဖံုးယူေပးရမလား

 

Shall သည္ Can ထက္ ပိုမို ယဥ္ေက်းသည္ကိုလည္း သတိျပဳရပါမည္။

 

Would you like ကို အသံုးျပဳလွ်င္ ၎ေနာက္မွ နာမ္(noun) သို႔မဟုတ္ ႀကိယာ (verb) ကို to ျဖည့္စြက္ကာ ေရးသားရပါမည္။ ဥပမာ -

 

“Would you like some tea?”

 လက္ဘက္ရည္ ေသာက္ပါဦးလား ( Would you like ေနာက္က နာမ္(noun) ျဖစ္သည့္ tea တိုက္႐ိုက္ လိုက္ႏိုင္သည္ကို သတိထားရပါမည္။)

 

“Would you like to drink some coffee?”

 ေကာ္ဖီ ေသာက္ပါဦးလား (Would you like ေနာက္က ႀကိယာ (verb) ျဖစ္သည့္ drink သံုးလိုသည့္ အတြက္ to ျဖင့္ ေရးရသည္ကို သတိထားရပါမည္။)

 

Responding to offers (ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ေျဖၾကားျခင္း)

တစ္စံုတစ္ေယာက္က မိမိကို ကမ္းလွမ္းလာသည့္ အခါ ေျဖၾကားရာတြင္ လက္ခံျခင္း ႏွင့္ ျငင္းဆိုျခင္း ဟူ၍ (၂) မ်ိဳးကြဲျပားပါသည္။ ဥပမာ ပံုစံမ်ားကို ဆက္လက္ ေလ့လာၾကည့္ပါ။

 

Accepting (လက္ခံျခင္း)

Declining (ျငင္းပယ္ျခင္း)

Yes please. I'd like to.

That would be very kind of you.

Yes please, that would be lovely.

Yes please, I'd love to.

If you wouldn't mind.

If you could.

Thank you, that would be great.

It's OK, I can do it myself.
Don't worry, I'll do it.
No, thanks
No, thank you

 

• "Can I help you?"

  ဘာမ်ား ကူညီေပးရမလဲ

"No thanks, I'm just having a look." (With a shop assistant.)

ရပါတယ္၊ ေက်းဇူးပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ ၾကည့္႐ံုေလးပါ။ (ဆိုင္တြင္ အေရာင္းစာေရးႏွင့္ ေျပာသည့္ ပံုစံျဖစ္သည္)

• "Can I help you?"

   ဘာမ်ား ကူညီေပးရမလဲ

"Do you know where the post office is?"

 စာတိုက္ ဘယ္နားမွာ ရွိလား သိပါသလား ခင္ဗ်ာ

 

• "Shall I help you with your maths problem?"

   ခင္ဗ်ား သခၤ်ာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတာ ကၽြန္ေတာ္ ကူညီေပးရမလား

"Yes, please. That would be very nice of you."

 ဟုတ္ကဲ့၊  ဒီလိုဆို သိပ္ေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ

 

• "Would you like a cup of tea?"

   ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ေလာက္ ေသာက္ပါဦလား

"No thanks." Or, "No thank you."

 ရပါတယ္၊ မေသကာက္ေတာ့ပါဘူး၊ ေက်းဇူးပဲ ( tanks တြင္ ‘s’ ပါသည္ကို သတိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ thank you ဟုေျပာလွ်င္ ‘s’ မပါသည္ကို သတိျပဳရပါမည္။)

 

• "Would you like another piece of cake?"

   ေနာက္ထပ္ ကိတ္မုန္႔ ထပ္စား ပါဦလား

"Yes please, that would be nice."

 ဟုတ္ကဲ့၊ ဒါသိပ္အဆင္ေျပတာေပါ့

"Yes please, I'd love one."

 ဟုတ္ကဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္တစ္ခု စားမယ္ေလ

 

 

• "Would you like me to do the the ironing for you?"

  ခင္ဗ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ မီးပူတိုက္ေပး ရဦးမလား

"If you wouldn't mind."

  ခင္ဗ်ား အဆင္ေျပမယ္္ဆိုရင္ေပါ့၊ ကိစၥမရွိဘူး ဆိုရင္ေပါ့။

"If you could."

 လုပ္ေပးႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ေပါ့

 

• "I'll do the washing, if you like."

  ခင္ဗ်ားအဆင္ေျပမယ္ဆိုရင္ အဝတ္ေတြ ေလွ်ာ္ေပးမယ္ေလ

"It's OK, I can do it."

 ရပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ လုပ္လို႔ အဆင္ေျပပါတယ္။

"Don't worry, I'll do it."

 မစိုးရိမပါနဲ႔၊ ကၽြန္ေတာ္ပဲ လုပ္လိုက္ပါ့မယ္။

"Thank you, that would be great."

 ေက်းဇူးပဲ၊ ဒီလိုဆို သိပ္ကို အဆင္ေျပတာေပါ့။

 

ဝါက် အမ်ားစုသည္ ျမန္မာလို ဘာသာမျပန္ဘဲ နားလည္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုမွစတင္ ေလ့လာသူမ်ား အတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ ဘာသာျပန္ကာ ေရးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝါက်မ်ားသည္ ဘာသာျပန္ရာတြင္ အတန္ငယ္ ေထာက္ေနပါသည္။ အမ်ားစုကို နားလည္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ ယခုေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ ဝါက်မ်ားကို အေျခခံကာ လိုအပ္သလို ဆပြား အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 

“အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူတိုင္း အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြး တိုးတက္ပါေစ …………………”

 

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

www.facebook.com/aungkou

www.siraungkou-umk.blogspot.com

 

 

 

Views: 2990

Reply to This

Replies to This Discussion

Thz a lot

Thank you for the detail explanation.

Thankyou somuch

Let me share Sir, thanks a lot for it.

Of course !

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..ျမန္မာလုိပါေတာ့ပုိအဆင္ေျပတာေပါ့...

I need lessons Link
“ေန႔စဥ္ေျပာၾကား အဂၤလိပ္စကား (1)” to “ေန႔စဥ္ေျပာၾကား အဂၤလိပ္စကား (4)”
Please

I will mail you these.

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ဒီေနရာမွာ အစ္ကို႔သင္ခန္းစာကို ျပန္သုံးလို႕ရမယ္ထင္တယ္ေနာ္ ျမန္မာလိုပါလို႕ ပိုအဆင္ေျပတာကို ဒီလိုေျပာလို႔ရတယ္ေနာ္
Thank you, that would be great.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service