ေန႔စဥ္သံုး အဂၤလိပ္စကားလံုးတြဲမ်ား အပိုင္း (၁)

အဂၤလိပ္စကား ေျပာဆိုရာတြင္ အသံုးမ်ားေသာ၊ အသံုးဝင္ေသာ စကားလံုးတြဲမ်ား(Phrases) ႏွင့္ စကားေျပာ ပံုစံ (Pattern) မ်ားကို မွ်ေဝလိုပါသည္။ စကားလံုးတြဲမ်ားသည္ သီးသန္႔  တစ္လံုးစီ ခြဲထုတ္၍ မရဘဲ စကားစု အတိုင္းသာ သံုးႏႈန္းေျပာဆိုရပါသည္။ ထိုစကားလံုးတြဲမ်ားကို ပိုင္ႏုိင္စြာ သံုးႏႈန္း ေျပာဆိုႏိုင္လွ်င္ အဂၤလိပ္စကားေျပာရာတြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သလို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

 

I'm getting - ရလာသည္၊ ျဖစ္လာသည္၊ ျဖစ္ေနသည္။

-   I'm getting better.

အေျခအေန ေကာင္းလာၿပီ

-   I'm getting ready for bed.

အိပ္ရာဝင္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီ

-   I'm getting a tooth ache.

သြားကိုက္ လာတယ္။

-   I'm getting married.

အိပ္ေထာင္ က်ေနၿပီ

-   I'm getting tired.

ပင္ပန္းေနၿပီ

-   I'm getting good at reading.

စာဖတ္အား ေကာင္းလာၿပီ

-   I'm getting a new car.

ကားသစ္ ရလာၿပီ

-   I'm getting a job.

အလုပ္ရလာၿပီ၊ အလုပ္ရေနၿပီ

 

I'm trying + (verb) - ႀကိဳစား အားထုတ္ ေနသည္။

ေဖာ္ျပပါ ပံုစံသည္ တစ္စံုတစ္ရာကို စိတ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေအာင္ျမင္မႈရေစရန္၊ ၿပီးေျမာက္ေစရန္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ကိစၥကို ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ တိတိက်က် ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါသည္။

 

-       I'm trying to get a job.

အလုပ္တစ္ခု ရဖို႔ ႀကိဳစားေနတယ္။

-       I'm trying to educate myself.

ပညာတတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္

-       I'm trying to understand.

နားလည္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။

 

I’m trying to + V ပံုစံကို သတိထားရပါမည္။ ထံုးစံအတိုင္း to ေနာက္က infinitive verb သာေရးရပါမည္။ to ေနာက္တြင္ မိမိသံုးေသာ verb အေပၚတြင္ မူတည္ကာ Obj ကို လိုအပ္လွ်င္ ထည့္ေပးႏိုင္ၿပီး မလိုအပ္ပါကလည္း ၎ verb ျဖင့္ပင္ အဆံုးသတ္ႏိုင္ပါသည္။

 

I'm gonna + (verb) - ေတာ့မလို႔

“gonna” သည္ သဒၵါ စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္း အရ မွားေသာ္လည္း စကားေျပာပံုစံတြင္ အသံုးမ်ားေသာ စကားလံုး တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ “going to” ႏွင့္ အဓိပၸာယ္တူပါသည္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို လုပ္ေတာ့မည့္ အေျခအေနတြင္ သံုးႏုိင္ပါသည္။ ေသခ်ာေသာ အနာဂတ္ပံုစံကို ေဖာ္ျပရန္အတြက္ သံုးႏိုင္ပါသည္။

 

-       I'm gonna have some coffee.

ေကာ္ဖီေသာက္ေတာ့မလို႔

-       I'm gonna go to work.

အလုပ္သြားေတာ့မလို႔

-       I'm gonna stop smoking.

ေဆးလိပ္ ျဖတ္ေတာ့မလို႔၊ ေဆးလိပ္ေသာက္တာ ရပ္ေတာ့မလို႔

-       I'm gonna take swim lessons.

ေရးကူး သင္ေတာ့မလို႔၊ ေရးကူးနည္းေတြ ေလ့လာေတာ့မလို႔

-       "I'm gonna read a book."

စာအုပ္ဖတ္ေတာ့မလို႔

 

 

“အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူတိုင္း အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြး တိုးတက္ပါေစ …………………”

 

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

www.facebook.com/aungkou

www.siraungkou-umk.blogspot.com

Views: 8853

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks.

verry good

Thanks a lot! but how can I download? I wanna it that so give me advise.
"I am getting married" How many time he got married ?why u used to mentioned "getting married ".I dont have hear it before "getting married" its standing for example " I am getting married soon " for who already married we should use "I have got married" present perfect.

Dear Ko Aung Zaw Myint,

You're right. But here I use 'get' is a process verb.

thank you very much

hi
hi
thanks

thanks alot

thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service