7 - actual(ly) အမွန္တကယ္ေတာ့

Actual သည္ "real" ကဲ့သို႔  “အမွွန္တကယ္” “စစ္မွန္ေသာ”ဟူသည့္အဓိပၸါယ္ရသည္။adjective ျဖစ္သည္။ actually သည္ ‘really’ “အမွန္တကယ္ေတာ့” ‘in fact‘. “အမွန္အားျဖင့္” ဟူသည့္အဓိပၸါယ္ရသည္။ adverb ျဖစ္သည္။

 

သူတို႔ကို အမွားျပင္ဆင္ျခင္း၊ နားလည္မႈလြဲမွားမႈမ်ားကိုေျဖရွင္း ႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာအရာ၊ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာအရာမ်ားအေၾကာင္းေျပာဆိုရာတြင္သံုးေလ့ရွိသည္။

 

The book says he was 47 when he died, but his actual age was 43.

သူေသေတာ့အသက္ ၄၇ လို႔ စာအုပ္ထဲမွာေရးထားတယ္။ ဒါေပမယ့္အမွန္ေတာ့ သူ႔အသက္က ၄၃ႏွစ္ပါ။

 

‘Hello, John. Nice to see you again. ' ‘Actually, my names Andy. '

ဟယ္လိုဂၽြန္။ ထပ္ေတြ႕ရတာ၀မ္းသာပါတယ္။  “အဲ . . တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္က အင္ဒီပါ။”

 

‘Do you like opera?’ ‘Yes, I do.’ ‘Actually, I've got two tickets . . . ’

ေအာ္ပရာဇာတ္ၾကိဳက္လား။ ဟုတ္ကဲ့ႀကိဳက္တယ္။ အမွန္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာလက္မွတ္ႏွစ္ေစာင္ရွိတယ္။

 

She was so angry that she actually tore up the letter.

သူမဟာေဒါသထြက္လြန္းလို႔ စာကိုတကယ္ပဲဆုတ္ျဖဲပစ္လိုက္တယ္။

 

8 - adjectives ending in -ly    (ly ႏွင့္ဆံုးေသာ နာမ၀ိေသသနမ်ား)

ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားမွတ္ထားေလ့ရွိသည္မွာ ly ႏွင့္ဆံုးလွ်င္ ႀကိယာ၀ိေသသနဟုျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ly ႏွင့္ဆံုးေသာစကားလံုးမ်ားမွာ ႀကိယာ၀ိေသသနမဟုတ္ဘဲ နာမ၀ိေသသန သာျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္၄င္း စကားလံုးမ်ားအားမွားယြင္းသံုးစြဲမိၾကသည္။ အမွားမ်ားေသာစကားလံုးမ်ားမွာ

friendly, lovely, lonely, ugly, silly, cowardly, likely, unlikely တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

 

She gave me a friendly smile. Her singing was lovely.

သူမသည္ေဖာ္ေရြေသာအျပံဳးျဖင့္ဆီးႀကိဳသည္။  သူမ၏သီခ်င္းဆိုပံုမွာသာယာသည္။

 

*** friendly or friendlily, lovely or lovelily ဟူ၍ adverb အေနျဖင့္မသံုးပါ။ တျခားပံုစံျဖင့္သာသံုးပါသည္။

 

She smiled at me in a friendly way. (NOT She smiled at me friendly.)

သူမ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေဖာ္ေရြစြာျပံဳးျပသည္။

 

He gave a silly laugh. (NOT   She laughed silly.)

သူေပါေၾကာေၾကာင္ရယ္လိုက္သည္။


Daily, weekly, monthly, yearly, and early တို႔သည္ adjective ႏွင့္ adverb ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအျဖစ္သံုးႏိုင္သည္။

 

It's a daily paper. It comes out daily.

ဒါေန႔စဥ္သတင္းစာတစ္ေစာင္။ ေန႔စဥ္ထြက္တယ္ေလ။

 

an early train  ေစာေစာထြက္ေသာရထား။  l got up early. ကၽြန္ေတာ္ အိပ္ယာေစာေစာထသည္။

 

9 - adjectives: order (နာမ၀ိေသသန-အစီအစဥ္)

နာမ၀ိေသသကို နာမ္၏အေရွ႕တြင္ထားသည္။ ဤသို႔ထားရာတြင္ adjective အမ်ိဳးအစားအလိုက္သူ႔ေနရာႏွင့္သူထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုဥပေဒသမ်ားသည္နားလည္ရန္႐ႈပ္ေထြးလွသျဖင့္ အဓိကက်ေသာ ဥပေဒသတစ္ခ်ိဳ႕ကိုသာေလ့လာထားပါ။

 

၁။ COMP = ဟုအတိုေကာက္မွတ္ထားပါ။

 

colour          origin       material          purpose         + noun

အေရာင္      မူလေဒသ     ပစၥည္း             ရည္ရြယ္ခ်က္

red              Spanish      leather          riding               boots

 

a Venetian glass ashtray (NOT a glass Venetian shtray )

a brown German beer-mug (NOT a German brown beer-mug )

 

၂။ တစ္ခ်ိဳ႕ adjectives မ်ားသည္  colour-adjectives မ်ားေရွ႕တြင္ေနသည္။

   Their exact order is too complicated to give rules.

a big black cat (NOT a black big cat )

the round glass table (NOT  the glass round table)

 

၃။ First, last, next တို႔သည္ ဂဏန္းမ်ားအေရွ႕တြင္ေနေလ့ရွိသည္။

the first three days (NOT  the three first days )

my last two jobs (NOT  my two last jobs)

 

10 - adjectives: position (နာမ၀ိေသသန- တည္ေနရာ)

adjective + noun

subject + copula verb (be, seem, look etc) + adjective

 

၁။ adjective အမ်ားစုသည္ ၀ါက်တစ္ခုတြင္ ေနရာႏွစ္ေနရာတြင္ရွိႏိုင္သည္။

 

(က) before a noun နာမ္၏အေရွ႕

The new secretary doesn't like me.

အတြင္းေရးမွဴးအသစ္က ကၽြန္ေတာ့္ကိုမႏွစ္သက္ဘူး။

 

She married a rich businessman.

သူမသည္ ခ်မ္းသာေသာလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင့္လက္ထပ္ခဲ့သည္။

 

(ခ) copula verb (be, seem, look, appear, feel ႏွင့္တစ္ခ်ိဳ႕ verb) မ်ား၏ေနာက္

copula verb = subject ႏွင့္ complement ကိုခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ be ကဲ့သို႔အသြင္တူေသာႀကိယာ

linking verb

 

That dress is new, isn’t it? He looks rich.

ဒီ၀တ္စံုအသစ္ကေလးမဟုတ္လား။ သူ႔ပံုက ခ်မ္းသာမယ့္ပံုပဲ။

 

၂။ အနည္းငယ္ေသာ adjective မ်ားသည္ noun ၏ေရွ႕တြင္ေနႏိုင္ေသာ္လည္း verb ၏ေနာက္တြင္မေနႏိုင္ပါ။ ဥပမာ elder, eldest, little  တို႔ကို verb ၏အေနာက္တြင္မသံုးႏိုင္ပါ။ ၄င္းအစား  older, oldest, small တို႔ကိုသံုးပါသည္။

 

My elder brother lives in Newcastle.       ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ --> He’s three years older than me.

ကၽြန္ေတာ့္အကိုႀကီးက နယူးကာဆယ္မွာေနတယ္။                     သူကၽြန္ေတာ့္ထက္သံုးႏွစ္ပိုႀကီးသည္။

 

He ’s a funny little boy.                      ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ --> He looks very small.

သူက ရယ္စရာေကာင္ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။               သူ႔ၾကည့္ရတာေသးလိုက္တာ။

 

၃။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ adjective မ်ားက်ေတာ့ verb ၏ေနာက္တြင္ ေနႏိုင္ေသာ္လည္း noun ၏ေရွ႕တြင္မေနၾကပါ။ ဥပမာ  ill, well, afraid, alive, alone, asleep.

noun ၏အေရွ႕တြင္ ၄င္းတို႔အစား sick, healthy, frightened, living, lone, sleeping. တို႔ကိုသံုးပါသည္။

 

He looks ill.                          ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ -->  He ’s a sick man.

သူေနမေကာင္းဟန္ရွိသည္။                                    သူကေရာဂါသည္တစ္ဦးပါ။

 

Your mother's very well.          ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ --> She’s a very healthy woman.

မင္းအေမေကာင္းစြာက်န္းမာပါတယ္။                  သူမသည္အလြန္က်န္းမာေရးေကာင္းသည့္မိန္းမျဖစ္သည္။

 

She’s asleep.                       ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ --> a sleeping baby)

သူမအိပ္ေပ်ာ္ေနသည္။                                         အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာကေလး

 

၄။  အတိုင္းအတာယူနစ္ေတြေဖာ္ျပရာ၌ adjective သည္ ၄င္း အတိုင္းအတာယူနစ္ေနာက္တြင္ေနသည္။

 

two metres high ႏွစ္မီတာအျမင့္ (NOT  high two meters)

ten years old  ဆယ္ႏွစ္သား   two miles long  ႏွစ္မိုင္ရွည္ေသာ

 

11 - adjectives without nouns (နာမ္မလိုေသာနာမ၀ိေသသနမ်ား)

adjective တစ္ခု၏ေနာက္မွ noun ကို ပံုမွန္အားျဖင့္ခ်န္ထားခဲ့၍မရပါ။

 

Poor little boy! (NOT  Poor little!)

 

သို႔ရာတြင္ေအာက္ပါတို႔မွာခၽြင္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

၁။ ပစၥည္းႏွစ္မ်ိဳးသံုးမ်ိဳးထဲမွ ေရြးခ်ယ္စရာကိုေျပာရာတြင္ ခ်န္ခဲ့ႏိုင္သည္။ (ဥပမာ car, milk, cigarette, bread,)

 

‘Have you got any bread?’ ‘Do you want white or brown?’

“ေပါင္မုန္႔မ်ားရွိသလား”   “အျဖဴလားအညိဳလား ခင္ဗ်ာ”

 

‘A pound of butter, please. ’ ‘I've only got unsalted. '

“ေထာပတ္တစ္ေပါင္ေလာက္”    “ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဆားမထည့္ထားတာပဲရွိပါတယ္။”

 

၂။ superlative adjectives မ်ားကို ဆိုလိုရင္းထင္ရွားပါက noun မပါဘဲသံုးႏိုင္သည္။

 

I'm the tallest in my family.  မိသားစုထဲမွာကၽြန္ေတာ္ကအရပ္အရွည္ဆံုး

 

‘Which one shall l get?        "The cheapest."

“ဘယ္ဟာယူရေကာင္းမလဲ”     “ေစ်းအေပါဆံုး”

 

၃။  ထူးျခားေသာအေျခအေနတစ္ခ်ိဳ႕ရွိသည့္ လူတစ္ခ်ိဳ႕အေၾကာင္းေျပာရာတြင္ the ႏွင့္ေပါင္း၍သံုးႏိုင္သည္။

 

He's collecting money for the blind.

မ်က္မျမင္တို႔အတြက္ သူ (အလွဴ)ေငြေကာက္ခံေနသည္။

 

ဤေနရာမွာ the blind သည္ "all blind people" မ်က္မျမင္အားလံုးကို ေယဘုယ်ျပဳ ရည္ညႊန္းပါသည္။

‘the blind person‘ or ‘certain blind people‘. မ်က္မျမင္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကိုေသာ္လည္းေကာင္းမရည္ရြယ္ပါ။

 

အသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမ်ားကေတာ့

the dead                the sick                  the blind       the deal        the rich

the poor                 the unemployed      the young     the old

the handicapped     the mentally ill

 

*** သာမန္ေန႔စဥ္အေျပာစကားမွာ the old, the young အစား old people, young people etc

ဟုသာသံုးသည္။

 

*** ၄င္းတို႔ကို possessive ‘s ျဖင့္မသံုးႏုိင္ပါ။

the problems of the poor OR poor people's problems

(NOT the poor's problems )

 

 

ဇာနည္(MyWay!)

Views: 4949

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks.

excellent!

comp ကို ကြ်န္မက တစ္မ်ိဳးမွတ္ပါတယ္ adjective က ၅မ်ိဳးရွိတဲ႔အတြက္ အားလံုးအက်ံဳးဝင္သြားေအာင္ပါရွင့္
Daw O Sa Co Na Ma( ေဒၚအိုစာ ကို ့နားမွာ) ေဒၚကေတာ့ဘာအဓိပၸယ္မွမရွိပါဘူး
o = opinion ( beautiful,ugly...စသျဖင့္)
sa=size (big,small...)
co=colour( red...blue...)
na= nationality( origin)( chinese...japanese)
ma= materials ( leather,plastic)
အဲလိုမွတ္တဲ႔အခါ adj၃ ၄ လံုးကို မွန္ကန္စြာ ထည့္ေရးႏိုင္ပါ တယ္

Thanks. Very useful :)

Thanks you

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Thanks so much

Thanks! my brother. I always hope your English lessons.

sir, I can't see part 1.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service