ေျပာနည္း ၁၀၀ အရပ္သံုး/အခန္႔သံုးစကားေျပာ (အပိုင္း ၇)

30. EMPHASISE ON A POINT (အခ်က္တစ္ခုကိုအသားေပးေျပာျခင္း)

 

This is a key issue

Labour relations are a key issue now.

အလုပ္သမားမ်ားႏွင္းဆက္ဆံေရးဟာ အခုအဓိကက်တဲ့ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္။

 

I’d like to emphasise on

I'd like to emphasise on point three of my presentation.

ကၽြန္ေတာ့္တင္ျပမႈရဲ႕နံပါတ္သံုးအခ်က္ကို အေလးေပးေျပာခ်င္ပါတယ္။

 

This is highly significant

Norah's attitude is highly significant. She's certainly against us.

ႏိုရာ့သေဘာထားက အလြန္အေရးပါအရာေရာက္ပါတယ္။ သူကကၽြန္မတို႔ကိုက်ိန္းေသ ဆန္႔က်င္မွာပါ။

 

This is vital

Turning a profit this year is vital if we wish to survive.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆက္လက္ရပ္တည္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီႏွစ္အျမတ္ရဖို႔က ေသေရးရွင္ေရးအေရးႀကီးတယ္။

 

It’s imperative

It's imperative to solve this problem now.

ဒီျပႆနာကိုအခုခ်က္ျခင္းေျဖရွင္းဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးတယ္။

 

31. PLAY DOWN A POINT (အခ်က္တစ္ခုကို အေလးမထားျခင္း)

 

This is a minor issue

This is a minor issue. Price is the main concern.

ဒါကအေသးအဖြဲကိစၥပါ။ ေစ်းႏႈန္းကသာအဓိကအာ႐ံုစိုက္ရမယ့္အရာျဖစ္တယ္။

 

This is of secondary importance

This is of secondary importance if we compare it with our real problem.

တို႔ရဲ႕တစ္ကယ့္ျပႆနာနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ ဒါက ဒုတိယတန္းစားေလာက္ပဲအေရးပါတာပါ။

 

This is inconsequential

This is inconsequential. Who cares about PR anyhow?

ဒါကအေရးမပါပါဘူး။ ဘယ္သူကမ်ား PR (ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး)ကိုဂ႐ုစိုက္မွာမို႔လို႔လဲ။

 

It’s irrelevant

His view is irrelevant, completely worthless.

သူ႔အျမင္ကမဆီမဆိုင္ လံုး၀သံုးမရဘူး။

 

It’s not significant

This matter is not significant at all. Let's move onto what is crucial.

ဒီအေၾကာင္းအရာက သိပ္အေရးမပါပါဘူး။ တကယ့္အေရးႀကီးတာဘက္ဆက္ သြားၾကရေအာင္။

 

32. SLOW DOWN A MEETING (အစည္းအေ၀းကိုအရွိန္ေလ်ာ့ျခင္း)

 

Before we move on

Before we move on I believe we should hear Jackie's point of view.

ဆက္မသြားခင္ ဂ်က္ရဲ႕အျမင္ကိုလည္းနားေထာင္သင့္တယ္လို႔ယံုၾကည္တယ္။

 

Wait a minute

Wait a minute. We haven't discussed the forecast yet.

ခဏေလးပါ။ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္အေၾကာင္းမေဆြးေႏြးရေသးဘူး။

 

Shouldn’t we postpone?

Shouldn't we postpone the decision till Lindsay is back from her office?

လင္းဇီးသူ႔မ႐ံုးကျပန္လာတဲ့အထိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခဏဆိုင္းထားရေအာင္လား။

 

Not so fast

Not so fast. We haven't finished our coffee yet!

သိပ္မေလာပါနဲ႔။ ေကာ္ဖီေတာင္ေသာက္မၿပီးေသးဘူး။

 

Take it easy

Take it easy. What's the hurry? We have the whole weekend ahead of us.

ေအးေအးေဆးေဆးေပါ့။ ဘာေတြအရင္လိုေနတာလဲ။ စေနတနဂၤေႏြႏွစ္ရက္ႀကီးေတာင္ ရွိေနေသးတာပဲ။

 

33. MOVE THE MEETING FORWARD (အစည္းအေ၀းအားေရွ႕သို႔ဆက္ေဆြးေႏြးျခင္း)

 

Shall we proceed onto the next point?

Shall we proceed onto the next point? There are ten items on the agenda.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနာက္တစ္ခ်က္ကိုဆက္သြားၾကမလား။ အစီအစဥ္ထဲမွာအေၾကာင္းအရာ ဆယ္ခုပါတယ္။

 

We need to solve it today

We do need to solve it today. Tomorrow's Sabbath in Israel.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒါကိုဒီေန႔ေျဖရွင္းမွျဖစ္မယ္။ မနက္ျဖန္က အစၥေရးႏိုင္ငံရဲ႕ဥပုသ္ေန႔။

 

Let's move on

Let's move on. Time is money.

ဆက္သြားၾကပါစို႔။ အခ်ိန္ကတန္ဖိုးရွိတယ္။

 

I don’t have all morning

I don't have all morning. Make up your minds now!

(ဇိမ္ဆြဲမေနနဲ႔) တစ္မနက္လံုးအခ်ိန္ရတာမဟုတ္ဘူး။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေတာ့။

 

Hurry up

Hurry up please. We can't waste more time on this.

ျမန္ျမန္လုပ္ပါဗ်ာ။ ဒီကိစၥကို ဒီထက္အခ်ိန္ျဖဳန္းလို႔မရေတာ့ဘူး။

 

34. CHANGE TOPICS FORMALLY (ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းျခင္း)

 

Incidentally, may I mention that?

Incidentally, may I mention that Hutchinson called today?

စကားမစပ္ Hutchison ဒီေန႔ဖုန္းဆက္တ့ဲအေၾကာင္းေျပာပါရေစ။

 

An alternative to consider

An alternative point to consider is the effect of this decision on our image.

စဥ္းစားရမည့္အျခားအခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ပံုရိပ္အပၚသက္ေရာက္မႈပဲျဖစ္တယ္။

 

While we are on the subject

While we are on the subject, I'd like to inform you that Jo is ill today.

ဂ်ိဳး ဒီေန႔ေနမေကာင္းဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးစရာရွိတာေဆြးေႏြးတုန္း  ပဲ အသိေပး ပါရေစ။

 

On quite another matter

On quite another matter, battery life is still a major concern.

အျခားအခ်က္တစ္ခ်က္က ဓါတ္ခဲသက္တမ္းက အဓိကျပႆနာျဖစ္ေနေသးတယ္။

 

Could we now deal with?

Could we now deal with our plans for the Geneva summit?

ဂ်ီနီဗာထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔စီမံကိန္းေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးလို႔ရၿပီလား။

 

 

ဇာနည္(MyWay!)

Andrew D. Miles ၏ "100 ways to say it in business English" စာအုပ္အား ရည္ညႊန္းကိုးကားပါသည္။ Original E-book အား ဤ link တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ http://www.barcelonaenglish.com/ebooks

Read more:

ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သုံး စကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၁)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၂)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၃)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး စကားေျပာ အပိုင္း (၄)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာ အပိုင္း(၅)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာ (အပိုင္း ၆)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အရပ္သံုး/အခန္႔သံုးစကားေျပာ (အပိုင္း ၇)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အရပ္သံုး/အခန္႔သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ (၈)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၉)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၁၀)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၁)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၂)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၃)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၄)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၅)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၆)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၇)

Views: 8081

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks for your great collections of usages and choices of words/phrases in public speaking and presentation.

Many thanks for sharing to learner.

many thank.......

Thanks!

Thanks.Brother.

thanks for your sharing for learner and i can apply to my job function.

How can i find previous lessons?

Thanks for share.

Thanks for share.

Blessed with you!

Thanks for share.

Thanks for your sharing !

Thanks for your learning..

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service