ေန႔စဥ္သံုး အဂၤလိပ္စကားလံုးတြဲမ်ား အပိုင္း (၂)

        အဂၤလိပ္စကား ေျပာဆိုရာတြင္ အသံုးမ်ားေသာ၊ အသံုးဝင္ေသာ စကားလံုးတြဲမ်ား(Phrases) ႏွင့္ စကားေျပာ ပံုစံ (Pattern) မ်ားကို ဆက္လက္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။

 

I used to + (verb) - လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိခဲ့သည္၊ (အတိတ္ကာလအတြက္ သာသံုးရပါသည္။)

“used to” ကို verb ျဖင့္တြဲသံုးလွ်င္ အတိတ္တစ္ခ်ိန္တြင္ လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိေသာ၊ လုပ္ခဲ့ဘူးေသာ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အတိတ္ကာလကိုသာ ရည္ညႊန္းသံုးေသာ အသံုးအႏႈန္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိကာလတြင္ ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။

 

-       I used to smoke.

ေဆးလိပ္ ေသာက္ေလ့ရွိခဲ့တယ္။ (ယခု မေသာက္ေတာ့ပါ။)

-       I used to live in California.

ကယ္လီဖိုးနီးယားမွာ ေနဖူးခဲ့တယ္။ (ယခု မေနေတာ့ပါ။)

-       I used to go to the beach every day last year.

မႏွစ္က ေန႔တိုင္း ကမ္းေျခကို သြားေလ့ရွိတယ္။ (ယခုအခ်ိန္တြင္ မသြားေတာ့ပါ။)

-       I used to like vegetables.

အသီးအရြက္ေတြ ႀကိဳက္ခဲ့ဘူးတယ္။ (ယခု မႀကိဳက္ေတာ့ပါ။)

 

I + (be) + used to + (noun) - ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္သည္။

-       I am used to your face, but I forget your name.

မင္းမ်က္ႏွာကို ရင္းႏွီးတယ္၊ ဒါေပမယ့္ နာမည္ေတာ့ ေမ့ေနတယ္။

-       My friend is used to Mathematic.

ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းက သခၤ်ာကၽြမ္းတယ္။

-       She is not used to English.

သူ(မ)က အဂၤလိပ္စာ မကၽြမ္းဘူး။

-       They are used to music.

သူတို႔က ဂီတနဲ႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ၾကတယ္။

-       I am not used to Mandalay weather.

မႏၱေလးရာသီဥတုကို ကၽြန္ေတာ္ မရင္းႏွီးဘူး။

 

I have to + (verb) - ____ ရမည္။

ေသခ်ာေသာ ကိစၥတစ္ခု လုပ္ရမည္၊ သြားရမည္ စသည္ျဖင့္ မၾကာမီ လုပ္ေဆာင္၊ ျဖစ္ပ်က္ေတာ့မည့္ ေသခ်ာေသာ အေျခအေနမ်ား တြင္ “have+to” ကို အသံုးျပဳ ႏုိင္ပါသည္။

-       I have to go my work.

အလုပ္ကို သြားရမယ္။ (က်ိန္းေသ သြားရမည္။)

-       I have to unpack my bags.

ကၽြန္ေတာ့္အတိတ္ကို ရွင္းရမယ္။

-       I have to do my homework.

အိမ္စာေတြ လုပ္ရမယ္။

-       They have to pay for the school fees.

သူတို႔ ေက်ာင္းလခေတြ ေပးရမယ္။

 

တစ္ခုခု ကို လုပ္ရန္ မလိုအပ္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 'don't' ႏွင့္ တြဲကာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ to suggest

-       I don't have to do my homework.

အိပ္စာေတြ လုပ္ဖို႔မလိုေတာ့ဘူး။

-       I don't have to go to my work today.

ဒီေန႔ အလုပ္ကို သြားဖို႔ မလိုေတာ့ဘူး။

-       I don't have to unpack my bags.

အိတ္ကို ရွင္းဖို႔ မလိုေတာ့ဘူး။

 

I wanna + (verb)

'wanna' သည္ သဒၵါနည္းအရ အမွန္မဟုတ္ေသာ္လည္း စကားေျပာရာတြင္ အသံုးမ်ားၿပီး 'want to' ႏွင့္ အဓိပၸာယ္တူပါသည္။ တစ္စံုတစ္ခုကို လုပ္ခ်င္သည္ဟု ေျပာဆိုရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

-       I wanna talk with you.

မင္းနဲ႔ ငါ စကားေျပာခ်င္တယ္။

-       I wanna search for a job.

အလုပ္တစ္ခုေလာက္ ရွာခ်င္တယ္။

-       I wanna order some food.

စားစရာ နည္းနည္းေလာက္ မွာခ်င္တယ္။

-       I wanna marry her.

သူ(မ)ကို လက္ထပ္ခ်င္တယ္။

-       I wanna listen to that song.

ဒီသီခ်င္းကို နားေထာင္ခ်င္တယ္။

 

တစ္စံု တစ္ခုကို မလုပ္ခ်င္သည္ကို ေဖာ္ျပလွ်င္ အျငင္းဝါက် ပံုစံႏွင့္ တြဲကာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

-       I don't wanna listen to that song.

ဒီသီခ်င္းးကို နားမေထာင္ခ်င္ဘူး။

 

 

“အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူတိုင္း အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြး တိုးတက္ပါေစ …………………”

 

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

 

www.facebook.com/aungkou

www.siraungkou-umk.blogspot.com

Views: 5419

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks a lot Sir

thanks

thanks

I want to download this lession. How can I get it.Thanks.

Thanks, sir

thank a lot sir...

 

Thank you Sir

I really like this lesson.

thank a lot

Thanks
Thank you sir

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service