ေန႔စဥ္သံုး အဂၤလိပ္စကားလံုးတြဲမ်ားအပိုင္း (၃)

အဂၤလိပ္စကားေျပာဆိုရာတြင္ အသံုးမ်ားေသာ၊ အသံုးဝင္ေသာစကားလံုးတြဲမ်ား(Phrases) ႏွင့္ စကားေျပာပံုစံ (Pattern) မ်ားကိုဆက္လက္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။ 

ေဖာ္ျပထားေသာဥပမာဝါက်မ်ားကိုအေျခခံကာလိုအပ္သလိုဆပြားအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

I would like to + (verb)- လုပ္ပါရေစ (လုပ္ခ်င္သည္ဟုလည္းဆိုႏိုင္ပါသည္။)

တစ္စံုတစ္ခုကိုလုပ္ခ်င္ေသာအခါ ပံုမွန္အားျဖင့္ ‘I want to + (verb)’ ပံုစံကိုသံုးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပိုမိုယဥ္ေက်းစြာသံုးႏႈန္းေျပာဆိုလိုေသာအခါ ယခုေဖာ္ျပထားေသာ “I would like to + (verb)” ပံုစံကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ပါရေစဟု ဘာသာျပန္ႏိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ခ်င္သည္ဟုလည္း ဘာသာျပန္ႏိုင္ပါသည္။ အဆင္ေျပသလို ဘာသာျပန္ႏိုင္ၿပီးအေရးႀကီးသည္မွာ ပိုမိုယဥ္ေက်းသည့္ အသံုးအႏႈန္းအျဖစ္ သံုးျခင္းကို နားလည္ရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ “I’d like to” ဟုအတိုေကာက္ ပံုစံျဖင့္လည္းေတြ႕ရတတ္ပါသည္။

- I would like to answer that question.
ဒီေမးခြန္းကို ကၽြန္ေတာ္ ေျဖပါရေစ။

- I would like to compete in a cooking contest.
ဟင္းခ်က္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ ဝင္ၿပိဳင္ပါရေစ။

- I would like to explain myself.
ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ရွင္းျပပါရေစ။

- I would like to practice.
ကၽြန္ေတာ္ ေလ့က်င့္ပါရေစ။

- I would like to become a doctor.
ကၽြန္ေတာ္ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္တယ္။

- I would like to see you more often.
ငါ မင္းကိုဒီထက္ပိုၿပီးမၾကာခဏေတြ႕ပါရေစ။


I plan to + (verb) - စီစဥ္ထားသည္။

မၾကာခင္ ကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္သည့္၊ လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည့္ ကိစၥမ်ားကိုေျပာဆိုရာတြင္ သံုးႏိုင္ပါသည္။

- I plan to find a new apartment.
တိုုက္ခန္းအသစ္ တစ္ခန္းရွာဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

- I plan to relax on vacation.
အားလပ္ရက္မွာအနားယူဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

- I plan to wash my car.
ကားေရေဆးဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

- I plan to adopt a child.
ကေလးေလးတစ္ေယာက္ေလာက္ ေမြးစားဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

- I plan to watch a movie.
႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

- I plan to save more money.
ပိုက္ဆံေတြ ပိုစုဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

I've decided to + (verb) - တစ္စံု၊ တစ္ခုကိုလုုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သည္။

'I've'သည္ 'I have' ၏ အတိုေကာက္ေရးသားထားေသာပံုစံျဖစ္ၿပီး အဆင္ေျပသလိုေရးသားႏိုင္ပါသည္။
တစ္စံု၊ တစ္ခုကိုျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ရန္အတြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် သည္ကိုေျပာလိုေသာအခါ သံုးႏုိင္ပါသည္။

- I've decided to accept the job.
ဒီအလုပ္ကိုလက္ခံဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီ။

- I've decided to change my bad habits.
အက်င့္ေတြ ျပင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုုက္ၿပီ။

- I've decided to extend my membership at the gym.
အားကစား႐ံုမွာအသင္းဝင္ သက္တမ္းတိုးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္ၿပီ။

- I've decided to hand over my responsibilities.
ကၽြန္ေတာ့္ တာဝန္ေတြကိုလႊဲေျပာင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီ။


I was about to + (verb) - အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသည္။

မၾကာခင္ လုုပ္ေဆာင္ေတာ့မည့္ ကိစၥရပ္ တစ္ခုခုကိုလုပ္ေတာ့မည္၊ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသည္ကိုေျပာလိုေသာအခါ သံုးႏိုင္ပါသည္။

- I was about to go out.
အျပင္သြားဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ၊ အျပင္သြားေတာ့မလို႔။

- I was about to go to dinner.
ညစာစားဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။

- I was about to go to bed.
အိပ္ရာဝင္ဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ၊ အိပ္ရာဝင္ေတာ့မလို႔။

- I was about to go to work.
အလုပ္သြားဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။

- I was about to call you.
မင္းကို ငါ ဖံုးဆက္ေတာ့မလို႔။

- I was about to mow my grass.
ျမက္ ရိတ္ဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။

- I was about to order us some drinks.
ငါတို႔ အတြက္ ေသာက္စရာတစ္ခုခုမွာေတာ့မလို႔။

“အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့လာသူတိုင္းအဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးတိုးတက္ပါေစ …………………”

ေအာင္ကိုဦး(UMK)
www.siraungkou-umk.blogspot.com" class="scaledImageFitWidth img" src="http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/p480x480/268920_569923603039342_275413585_n.jpg" style="top: -32px;" height="182" width="136" />
အဂၤလိပ္စကားေျပာဆိုရာတြင္ အသံုးမ်ားေသာ၊ အသံုးဝင္ေသာစကားလံုးတြဲမ်ား(Phrases) ႏွင့္ စကားေျပာပံုစံ (Pattern) မ်ားကိုဆက္လက္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။
ေဖာ္ျပထားေသာဥပမာဝါက်မ်ားကိုအေျခခံကာလိုအပ္သလိုဆပြားအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 

 

I would like to + (verb)- လုပ္ပါရေစ (လုပ္ခ်င္သည္ဟုလည္းဆိုႏိုင္ပါသည္။)

 

 

တစ္စံုတစ္ခုကိုလုပ္ခ်င္ေသာအခါ ပံုမွန္အားျဖင့္ ‘I want to + (verb)’ ပံုစံကိုသံုးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပိုမိုယဥ္ေက်းစြာသံုးႏႈန္းေျပာဆိုလိုေသာအခါ ယခုေဖာ္ျပထားေသာ “I would like to + (verb)” ပံုစံကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ပါရေစဟုဘာသာျပန္ႏိုင္ေသာ္လည္းလုပ္ခ်င္သည္ဟုလည္းဘာသာျပန္ႏိုင္ပါသည္။ အဆင္ေျပသလိုဘာသာျပန္ႏိုင္ၿပီးအေရးႀကီးသည္မွာပိုမိုယဥ္ေက်းသည့္ အသံုးအႏႈန္းအျဖစ္ သံုးျခင္းကိုနားလည္ရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ “I’d like to” ဟုအတိုေကာက္ ပံုစံျဖင့္လည္းေတြ႕ရတတ္ပါသည္။

 

 

-       I would like to answer that question.

 

ဒီေမးခြန္းကို ကၽြန္ေတာ္ ေျဖပါရေစ။

 

-       I would like to compete in a cooking contest.

 

ဟင္းခ်က္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ ဝင္ၿပိဳင္ပါရေစ။

 

-       I would like to explain myself.

 

ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္  ရွင္းျပပါရေစ။

 

-       I would like to practice.

 

ကၽြန္ေတာ္ ေလ့က်င့္ပါရေစ။

 

-       I would like to become a doctor.

 

ကၽြန္ေတာ္ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္တယ္။

 

-       I would like to see you more often.

 

ငါ မင္းကိုဒီထက္ပိုၿပီးမၾကာခဏေတြ႕ပါရေစ။

 

 

I plan to + (verb) - စီစဥ္ထားသည္။

 

 

မၾကာခင္ ကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္သည့္၊ လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည့္ ကိစၥမ်ားကိုေျပာဆိုရာတြင္ သံုးႏိုင္ပါသည္။

 

 

-       I plan to find a new apartment.

 

တိုုက္ခန္းအသစ္ တစ္ခန္းရွာဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

 

-       I plan to relax on vacation.

 

အားလပ္ရက္မွာအနားယူဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

 

-       I plan to wash my car.

 

ကားေရေဆးဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

 

-       I plan to adopt a child.

 

ကေလးေလးတစ္ေယာက္ေလာက္ ေမြးစားဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

 

-       I plan to watch a movie.

 

႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

 

-       I plan to save more money.

 

ပိုက္ဆံေတြ ပိုစုဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

 

 

I've decided to + (verb) - တစ္စံု၊ တစ္ခုကိုလုုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သည္။

 

 

'I've'သည္ 'I have' ၏ အတိုေကာက္ေရးသားထားေသာပံုစံျဖစ္ၿပီးအဆင္ေျပသလိုေရးသားႏိုင္ပါသည္။ တစ္စံု၊ တစ္ခုကိုျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ရန္အတြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် သည္ကိုေျပာလိုေသာအခါ သံုးႏုိင္ပါသည္။

 

 

-       I've decided to accept the job.

 

ဒီအလုပ္ကိုလက္ခံဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီ။

 

-       I've decided to change my bad habits.

 

အက်င့္ေတြ ျပင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုုက္ၿပီ။

 

-       I've decided to extend my membership at the gym.

 

အားကစား႐ံုမွာအသင္းဝင္ သက္တမ္းတိုးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္ၿပီ။

 

-       I've decided to hand over my responsibilities.

 

ကၽြန္ေတာ့္ တာဝန္ေတြကိုလႊဲေျပာင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီ။

 

 

I was about to + (verb) - အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသည္။

 

 

မၾကာခင္ လုုပ္ေဆာင္ေတာ့မည့္ ကိစၥရပ္ တစ္ခုခုကိုလုပ္ေတာ့မည္၊ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသည္ကိုေျပာလိုေသာအခါ သံုးႏိုင္ပါသည္။ 

 

-       I was about to go out.

 

အျပင္သြားဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ၊ အျပင္သြားေတာ့မလို႔။

 

-       I was about to go to dinner.

 

ညစာစားဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။

 

-       I was about to go to bed.

 

အိပ္ရာဝင္ဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ၊ အိပ္ရာဝင္ေတာ့မလို႔။

 

-       I was about to go to work.

 

အလုပ္သြားဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။

 

-       I was about to call you.

 

မင္းကို ငါ ဖံုးဆက္ေတာ့မလို႔။

 

-       I was about to mow my grass.

 

ျမက္ ရိတ္ဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။

 

-       I was about to order us some drinks.

 

ငါတို႔ အတြက္ ေသာက္စရာတစ္ခုခုမွာေတာ့မလို႔။

 

 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့လာသူတိုင္းအဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးတိုးတက္ပါေစ …………………”

 

 

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

 

www.facebook.com/aungkou

Views: 6349

Reply to This

Replies to This Discussion

It's really useful for our daily life to speak in English

Thanks

This is precious for me.

Thank you so much.

Thanks

I plan to learn english, thank you.

Thanks you so much

thank you this lesson. I like this lesson

thank

I like this lessons. Thank you

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service