AGAINST ဆန္႔က်င္သည္

၁။ to think something is wrong and try to prevent It တစ္ခုခုကိုမွားသည္ဟုခံယူလ်က္၄င္းအားတားဆီးကာကြယ္ျခင္း

 

be against sth/be opposed to  sth   ဆန္႔က်င္သည္။ ကန္႔ကြက္သည္။

ကိုယ္က်င့္တရားအရ မွားယြင္းသည္၊ သင့္ေတာ္မႈမရွိဟုယူဆသည့္အျပဳအမူ၊ အရာ၀တၳဳတစ္ခုကို ခြင့္မျပဳျခင္း။ တားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း။

e.g.

I'm not against people eating meat, but I don’t think people should kill animals for sport.

လူေတြအသားစားတာကိုေတာ့ မကန္႔ကြက္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အားကစားပံုစံမ်ိဳး တိရိစၦာန္ေတြကို သတ္တာမ်ိဳးကေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးထင္တယ္။

 

92% of the population is opposed to the use of nuclear weapons.

လူဦးေရ၏ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက အႏုျမဴလက္နက္အသံုးျပဳျခင္းကိုဆန္႔က်င္ၾကသည္။

 

be strongly opposed to sth  အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္သည္။

 

They are strongly opposed to any form of violence.

မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးကိုမဆို အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္သည္။

 

object to sth / to ကန္႔ကြက္သည္။

(အထူးသျဖင့္ တစ္ခုခုသည္ မွားယြင္းေၾကာင္း၊ တရားမွ်တမႈမရွိ၊ က်ိဳးသင့္ေၾကာင္းသင့္ မရွိဟု ခံစားရ၍ ေဒါသထြက္ေသာအခါ ကန္႔ကြက္သည္။)

 

What I object to most is the way the book portrays women.

အမ်ိဳးသမီးေတြကို စာအုပ္ေတြမွာ ပံုေဖာ္တင္ဆက္တဲ့ပံုစံကို အကန္႔ကြက္ဆံုးပဲ။

 

strongly object to sth  အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္သည္

Most of the students strongly object to the new rules.

ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ စည္းမ်ဥ္းအသစ္အား အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ၾကသည္။

 

 

not agree with sth (အေျပာစကားတြင္အသံုးမ်ားသည္)  သေဘာမတူဘူး။

မိမိႏွင့္အျမင္မတူ၊ မႏွစ္သက္၊ ေျပာင္းလဲလိုျခင္းမရွိသျဖင့္ ဆန္႔က်င္သည္။

 

e.g.

I don't agree with all these new anti-smoking laws, do you?

ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ဒီေဆးလိပ္ဆန္႔က်င္ေရးဥပေဒအသစ္ေတြအားလံုးကို သေဘာမတူဘူးဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားေရာ။

 

My grandmother doesn't agree with divorce.

လင္မယားကြာရွင္းတာကို အဖြားကသေဘာမတူဘူး။

 

not believe in Sth အယံုအၾကည္မရွိ။ လက္မခံ။

e.g.

She doesn’t believe in sex before marriage.

လက္မထပ္ရေသးခင္ အတူေနျခင္းကို သူမ လက္မခံပါ။

 

I don’t believe in hitting children for any reason.

ဘာအေၾကာင္းနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကေလးကို႐ိုက္တာကို လက္မခံႏိုင္ဘူး။

 

anti- [prefix]  ဆန္႔က်င္ျခင္းဟုအဓိပၸါယ္ရသည့္ ေရွ႕ဆက္စကားလံုး။

anti-war, anti-smoking, anti-America etc;

 

Anti—war demonstrators gathered on Capitol Hill.

စစ္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပသူမ်ားသည္ Capitol Hill ေရွ႕တြင္စု႐ံုးၾကသည္။

 

၂။ someone who Is against something တစ္စံုတစ္ခုကိုဆန္႔က်င္ေသာသူ

 

opponent ၿပိဳင္ဘက္၊ ယွဥ္ဘက္ ။ ဆန္႔က်င္သူ။

အၾကံအစည္တစ္ခု၊ အျပဳအမူတစ္ခု သည္မမွန္ကန္ဟု ယူဆကာ တားဆီးဖို႔ႀကိဳးစားသူ

 

a debate between an anti-abortion group and its opponents

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းကိုလက္မခံသူအုပ္စုႏွင့္ ၄င္း၏ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ား၏ စကားရည္လုပြဲ

 

opponent + of

All opponents of the government are likely to be imprisoned.

အစိုးရကို အတိုက္အခံျပဳသူမ်ားအားလံုး ေထာင္ခ်ခံရေခ် ရွိသည္။

 

life-long opponent  တစ္သက္လံုးဆန္႔က်င္လာသူ

a life-long opponent of nuclear weapons

 

၃။ things you say or do to show that you are against something

ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းျပသည့္အေနျဖင့္ ျပဳမူ၊ ေျပာဆိုသည္မ်ား

 

၀position (N) ဆန္႔က်င္ျခင္း။ ကန္႔ကြက္ျခင္း 

 

Plans to build the airport faced a lot of opposition from local people.

ေလဆိပ္ေဆာက္လုပ္မည့္စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

 

Opposition + to

Opposition to the war was growing rapidly.

စစ္ပြဲကိုဆန္႔က်င္မႈမ်ား လ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားလာသည္။

 

strong opposition

The new law was passed, despite strong opposition.

အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ဥပေဒသစ္အားျပဌာန္းလိုက္သည္။

 

widespread opposition က်ယ္ျပန္႔လာသည့္ (လူအမ်ားမွ) ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ျခင္း

 

Widespread opposition to the military government led to rioting and violence

on the streets.

စစ္အစိုးရအား လူအမ်ားမွဆန္႔က်င္မႈမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔လာျခင္းသည္ လမ္းမမ်ားတြင္ ဆူပူအံုႂကြမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားဆီသို႔ဦးတည္လာေစသည္။

 

objection မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ကန္႔ကြက္ရေၾကာင္းရွင္းျပခ်က္။ ကန္႔ကြက္ခ်က္။

If anyone has any objections, please let us know as soon as possible.

ကန္႔ကြက္လိုသူမ်ားရွိပါက အျမန္ဆံုးအေၾကာင္းၾကားေပးပါ။

 

objection + to

 

What were her father's objections to their marriage?

သူမအေဖက လက္ထပ္ဖို႔ ဘာေတြကန္႔ကြက္ေနတာလဲ။

 

have no objection ကန္႔ကြက္မႈမရွိFORMAL

 

I'll give them your name as a witness, if you have no objection.

ခင္ဗ်ားမကန္႔ကြက္ဘူးဆိုရင္ ခင္ဗ်ားနာမည္ကို သက္ေသအေနနဲ႔တင္သြင္းလိုက္မယ္။

 

ဇာနည္(MyWay!)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674


 

 

[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- ယခုလ (May 2013) မွစ၍ အသင္းဝင္မ်ားကို လစဥ္ ၁၀၀၀၀ တန္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ ၁၀ ကဒ္ကို ကံစမ္းမဲေဖာက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အသင္းဝင္အခ်င္းခ်င္း အြန္လိုင္းမွ စကားေျပာ (Chat) ႏိုင္မည္၊ Message ေပးပို႕ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Non-members can now view all the content at http://www.myanmar-network.net/ but we would very much like you to join our community as a member so you can enjoy the above benefits. 

With more than 49,000 members worldwide, Myanmar Network is the largest English language learning network in Myanmar. Join us now to read hundreds of lessons and articles for free! 

Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUpViews: 2194

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks

Thanks.

Great!

Sir, I'll put your name on my heart as a real teacher,if you have no objection! 10 Q for your post!!!

Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service