Adverbs: position (details) ႀကိယာ၀ိေသသနတည္ေနရာ အေသးစိတ္

 

၁။ Connecting adverbs ခ်ိတ္ဆက္ႀကိယာ၀ိေသသနမ်ား

၄င္းႀကိယာ၀ိေသသနမ်ားသည္  clause တစ္ခုကို ၄င္းေရွ႕ကလာသည့္ ၀ါက်အစိတ္အပိုင္းႏွင့္ ဆက္ေပးသည္။

ဥပမာ: however, then, next, besides, anyway

 

Position: တည္ေနရာ  beginning of clause   (clause တစ္ခု၏အစ)

Some of us wanted to change the system; however, not everybody agreed.

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ စံနစ္ကိုေျပာင္းခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူတိုင္းကေတာ့သေဘာမတူၾကဘူး။

 

I worked without stopping until five o'clock. Then l went home.

ငါးနာရီထိုးတဲ့အထိ အလုပ္ကိုမနားတမ္းလုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ အိမ္ျပန္ခဲ့တယ္။

 

Next, I want to say something about the future.

ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ အနာဂါတ္နဲ႔ပတ္သက္တာေျပာခ်င္ပါတယ္။

 

၂။ Indefinite frequency ထပ္ႀကိမ္ျပႀကိယာ၀ိေသသနမ်ား

အဆိုပါႀကိယာ၀ိေသသနမ်ားသည္ အရာ၀တၳဳတို႔ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပ်က္ေလ့ရွိသည္ ကိုျပသည္။

 

ဥပမာ: always, ever, usually, normally, often, frequently, sometimes, occasionally, rarely, seldom, never

 

Position: တည္ေနရာ mid-position ၀ါက်အလယ္

(၀ါက်အတြင္း အကူႀကိယာမ်ား ႏွင့္ am, are, is, was, were စသည္တို႔၏ေနာက္တြင္ေနၿပီး အျခားႀကိယာတို႔၏အေရွ႕တြင္ေနသည္။)

 

         auxiliary verb + adverb

l        have                never seen a whale.   ေ၀လငါးကိုတစ္ခါမွမျမင္ဘူးပါ။

You    can                 always come and stay with us if you want to.  ဆႏၵရွိရင္ အခ်ိန္မေရြး ငါတို႔နဲ႔လာေနႏိုင္ပါတယ္။

         Have you         ever played American football? အေမရိကန္ေဘာလံုးကစားဖူးလား။

 

 

              be   +   adverb

My boss   is         often   bad-tempered.

l            am         seldom  late for work.

 

        adverb  +   other verb

We   usually        go  to Scotland in August.

lt    sometimes    gets  very windy here.

 

*** တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ၀ါက်မ်ားတြင္ အကူႀကိယာႏွစ္ခုပါရွိတတ္သည္။ ယင္းအခါမ်ိဳးတြင္ ႀကိယာ၀ိေသသနသည္ ပထမဦးဆံုးေသာ အကူႀကိယာ၏ေနာက္တြင္ေနသည္။

ဥပမာ

We have never been invited to one of their parties.

သူတို႔ပါတီပြဲတစ္ခုကိုမွ အဖိတ္မခံရဖူးဘူး။

 

She must sometimes have wanted to run away.

တစ္ခါတစ္ရံေတာ့ သူမထြက္ေျပးခ်င္စိတ္ရွိလိမ့္မည္။

 

*** Usually, normally, often, frequently, sometimes and occasionally တို႔သည္ အေလးအနက္ျပဳသည့္အဓိပၸါယ္ျဖင့္ clause ၏အစတြင္လာႏိုင္သည္။  

 

*** Always, never, rarely, seldom, never တို႔သည္ မေနႏိုင္ပါ။

 

Sometimes I think I’d like to live somewhere else.

တစ္ခါတစ္ေလေတာ့လည္း တစ္ျခားေနရာမွာေနခ်င္တယ္ထင္တာပဲ။

 

Usually I get up early.

ပံုမွန္ေတာ့ ေစာေစာထေလ့ရွိပါတယ္။

 

(NOT  Always I get up early. Never I get up early.  ပံုစံသံုးမရပါ။)

 

သို႔ရာတြင္ Always ႏွင့္ never တို႔သည္ အမိန္႔ေပး၀ါက်မ်ား၏အစတြင္ေတာ့ရွိႏိုင္ပါသည္။

 

Always look in your mirror before starting to drive.

ကားစမေမာင္းခင္ မွန္ထဲကေနအၿမဲတမ္းၾကည့္ပါ။

 

Never ask her about her marriage.

ဘယ္ေတာ့မွ သူမရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးအေၾကာင္းသြားမေမးနဲ႔။

 

၃။ Focusing adverbs အာ႐ံုစိုက္ေစသည့္ႀကိယာ၀ိေသသနမ်ား

၄င္းႀကိယာ၀ိေသသနမ်ား သည္ clause ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ပိုင္းကို ညႊန္ျပသည္။ အာ႐ံုစိုက္ေစရန္အထူးျပဳေပးသည္။

 

ဥပမာ: also, just, even, only, mainly, mostly, either, or, neither, nor

 

Position: တည္ေနရာ mid-position  ၀ါက်၏အလယ္

(အကူႀကိယာႏွင့္ am, are, is, was, were တို႔၏ေနာက္တြင္ေနၿပီး အျခားႀကိယာတို႔၏ေရွ႕တြင္ေနသည္။)

 

                                          auxiliary verb +  adverb

He has been everywhere -he  has                  even   been to Antarctica.

သူကေတာ့ေနရာတိုင္းေရာက္ဖူးတာပဲ။  အႏၱာတိကကိုေတာင္ေရာက္ဖူးတယ္။

(even သည္ Antarctica ကိုညႊန္ျပသည္။)

 

l                                         am                    only   going for two days.

ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္ရက္ေလးပဲသြားမွာပါ။

(only သည္ two days ကိုအာ႐ံုစိုက္ေစသည္)

 

                                         be  +  adverb

She  is my teacher, but she  is      also  my friend.

သူမဟာကၽြန္မဆရာမပါ။ ဒါေပမယ့္ သူငယ္ခ်င္းလဲျဖစ္တယ္။

 

The people at the meeting  were  mainly scientists.

အစည္းအေ၀းရွိလူမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 

                    adverb   + other verb

Your bicycle   just          needs  some oil - that's all.

ခင္ဗ်ားစက္ဘီးက ေခ်ာဆီနည္းနည္းလိုတာေလးပါပဲ။

 

She    neither said thank-you nor looked at me.

သူမ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေက်းဇူးတင္စကားလည္းမေျပာ။ ၾကည့္လည္းမၾကည့္ေခ်။

 

၄။ Adverbs of certainty -  ေသခ်ာမႈပမာဏျပႀကိယာ၀ိေသသနမ်ား

အဆိုပါႀကိယာ၀ိေသသန မ်ားအား အေၾကာင္းအရာတစ္ခု မည္မွ်ေသခ်ာမႈသည္ ဆိုသည့္အတိုင္းအတာ ကို ျပရန္သံုးစြဲၾကသည္။

 

ဥပမာ: certainly, definitely, clearly, obviously, probably, really

 

Position: တည္ေနရာ mid-position ၀ါက်အလယ္

(အကူႀကိယာႏွင့္ am, are, is, was, were တို႔၏ေနာက္တြင္ေနၿပီး အျခားႀကိယာတို႔၏ေရွ႕တြင္ေနသည္။)

 

               auxiliary verb  +  adverb

It              will                   probably rain this evening.

ဒီညေန မိုးရြာေကာင္းရြာမယ္။

 

The train    has                  obviously been delayed.

ရထား ေနာက္က်တာထင္ရွားေနၿပီ။

 

           be  adverb

There   is       clearly  something wrong.

တစ္ခုခုေတာ့မွားေနတာ ရွင္းေနတာပဲ။

 

She      is       definitely older than him.

သူမဟာ သူ႔ထက္ လံုး၀အသက္ႀကီးတယ္။

 

       adverb  +  other verb

He   probably     thinks   you don ’t like him.

ခင္ဗ်ားသူ႔ကိုမႏွစ္သက္ဘူးလို႔ သူထင္ေကာင္းထင္လိမ့္မယ္။

 

I      certainly     feel better today.

ကၽြန္ေတာ္ဒီေန႔ ပိုေနေကာင္းတာအေသအခ်ာပဲ။

 

Maybe ႏွင့္ perhaps တို႔သည္ ၀ါက်၏အေရွ႕ဘက္တြင္ေနေလ့ရွိသည္။

Perhaps her train is late.

ရထားေနာက္က်တာေနမွာေပါ့။

 

Maybe I’m right, and maybe I’m wrong.

ကၽြန္ေတာ္မွန္ရင္လည္းမွန္မယ္။ မွားရင္လည္းမွားမယ္။

 

 

ဇာနည္(MyWay!)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674


 

 

[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- ယခုလ (May 2013) မွစ၍ အသင္းဝင္မ်ားကို လစဥ္ ၁၀၀၀၀ တန္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ ၁၀ ကဒ္ကို ကံစမ္းမဲေဖာက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အသင္းဝင္အခ်င္းခ်င္း အြန္လိုင္းမွ စကားေျပာ (Chat) ႏိုင္မည္၊ Message ေပးပို႕ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Non-members can now view all the content at http://www.myanmar-network.net/ but we would very much like you to join our community as a member so you can enjoy the above benefits. 

With more than 49,000 members worldwide, Myanmar Network is the largest English language learning network in Myanmar. Join us now to read hundreds of lessons and articles for free! 

Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

 

Views: 1320

Reply to This

Replies to This Discussion

Sir,you are always right,but occasionally we are wrong. My usuage is SICK, isn't it? Correct me,please!

Sir, I would like to see Basic English Usage part(1). So can you share me?

အေျခခံအဂၤလိပ္စာအသံုး(၁) ကုိရွာလုိ႕မေတြ႕ပါသျဖင့္ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးပါရန္ ေတာင္းခံအပ္ပါသည္.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service