ယခုတစ္ပတ္တြင္ မိတ္ေဆြ၊ အေပါင္းအသင္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုကိစၥရပ္ တစ္ခုခုအတြက္ အႀကံျပဳျခင္းႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္ကိုလက္ခံျခင္း၊ ျငင္းဆိုျခင္းမ်ားအတြက္အသံုးျပဳသည့္ စကားေျပာပံုစံမ်ားကိုဆက္လက္ ေရးသားလိုက္ပါသည္။

“Making suggestions (အႀကံျပဳျခင္း)”

- Let’s revise our lessons.
ငါတို႔ သင္ခန္းစာေတြ ျပန္ေႏႊးရေအာင္ …
- What about going to the cinema tonight?
ဒီည ႐ုပ္ရွင္ သြားၾကမယ္ဆိုဘယ္လိုလဲ?
- Why don't we do our homework?
အိမ္စာေတြ လုပ္ၾကရေအာင္လားလို႔ …
- Shall we have a walk along the river?
ျမစ္ကမ္းဖက္ကိုလမ္းေလွ်ာက္ထြက္ရေအာင္ …
- Don't you think it is a good idea to watch TV?
တီဗြီၾကည့္ရင္ ေကာင္းမယ္လို႔ မင္းမထင္ဘူးလား …

“Accepting suggestions: (အႀကံျပဳခ်က္ကိုလက္ခံျခင္း)”

- Ok. Yes, let's.
ေကာင္းတာေပါ့ … အင္း … လုပ္ရေအာင္ေလ
- Yes, I'd like to.
ဟုတ္၊ က်ဳပ္ လုပ္ခ်င္တယ္
- Yes, I'd love to.
ဟုတ္၊ က်ဳပ္ လုပ္ခ်င္တယ္
- What a good idea!
ဒါ အႀကံေကာင္းပဲ
- Why not?
လုပ္လိုက္ေလ …
- Yes, I feel like taking a walk.
အင္း ကၽြန္ေတာ္လည္းလမ္းေလွ်ာက္ ထြက္ခ်င္တယ္ ။
“Refusing suggestions: (အႀကံျပဳခ်က္ကိုလက္မခံျခင္း)”

- No, let's not.
ဟင့္အင္း၊ မလုပ္ေတာ့ပါဘူး …
- No, I'd rather not.
ဟင့္အင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ အဆင္မေျပဘူး …
- I don't feel like it.
ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမက်ဘူး …
- I dislike going for a walk.
ကၽြန္ေတာ္ လမ္းေလွ်ာက္ မထြက္ခ်င္ဘူး …
- What an awful / bad idea!
ဟာ … ေတာ္ေတာ္ ပိန္းတဲ့ အႀကံပဲ …

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ suggest ကို ႀကိယာအျဖစ္လည္းအသံုးျပဳႏိုင္ ပါသည္။
ဥပမာ -
- I suggest (that) we should do our homework.
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိပ္စာလုပ္သင့္တယ္ လို႔ ကၽြန္ေတာ္ အႀကံျပဳခ်င္တယ္။
- I suggest (that) we go to the movies. (should မပါဘဲလည္းသံုးႏိုင္ပါတယ္)
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႐ုပ္ရွင္သြားၾကည့္ဖို႔ အႀကံေပးခ်င္တယ္။
- I suggest that we should visit Paris.
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပဲရစ္ကိုသြာလည္သင့္တယ္လို႔ အၾကံျပဳခ်င္တယ္။
- I suggest we should visit Paris. (that မထည့္ဘဲလည္းေရးသားႏိုင္ပါတယ္)
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပဲရစ္ကိုသြာလည္သင့္တယ္လို႔ အၾကံျပဳခ်င္တယ္။“အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့လာသူတိုင္းအဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးတိုးတက္ပါေစ …………………”


ေအာင္ကိုဦး(UMK)
www.siraungkou-umk.blogspot.com

Views: 2833

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank  you...

Thank alot.
Is there any listening progrem?
Please!!
thank
Thanks a lot Sir :)

thank you and but, could not find issue (8)

thanks

Thank you.
thanks
thanks
Thanks

Thank you

thanks Sir

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service