AGE အသက္၊ သက္တမ္း

၁။ how long someone has lived, or how long something has existed လူတစ္ေယာက္လူ႔ဘ၀မွာဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေနထိုင္သည္၊ အရာ၀တၳဳတစ္ခု တည္ရွိမႈ ဘယ္ေလာက္ၾကာခဲ့ၿပီ

age သက္တမ္း
the age of sb/sth

e.g.

 • The average age of the students is 18.
  ေက်ာင္းသားမ်ား၏ပ်မ္းမွ်အသက္သည္ ၁၈ ႏွစ္ျဖစ္သည္။

 • The amount you pay depends on the age of the car.
  ဘယ္ေလာက္ေပးရမယ္ဆိုတာ ကားရဲ႕သက္တမ္းေပၚမူတည္တယ္။


sb's age

 • l tried to guess her age.
  သူ႔အသက္ကိုခန္႔မွန္းၾကည့္တယ္။

 • The children's ages range from three to 17.
  ကေလးငယ္မ်ား၏အသက္မွာ သံုးႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္သည္။


be sb’s age တစ္ေယာက္ေယာက္အရြယ္

 • When I was your age I was already working.
  မင္းအရြယ္တုန္းက ငါအလုပ္လုပ္ေနၿပီ။


the same age as sh/sth သက္တမ္းတူသည္။

 • Their house is about the same age as ours.
  သူတို႔အိမ္က ငါတို႔အိမ္သက္တမ္းေလာက္ပဲ။


of my age/her age etc ငါ့အရြယ္/သူ႔အရြယ္ စသည္

 • I'm surprised a girl of your age didn't know that!
  မင္းအရြယ္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကဒါကိုမသိတာအံ့ၾသတယ္။ (ဒီအရြယ္ေရာက္ေနၿပီဒါေလးေတာင္မသိဘူးလား)


at the age of 10/20 etc အသက္ ၁၀ႏွစ္တြင္/၂၀ႏွစ္တြင္ စသည္

အေရးတြင္သံုးသည္။ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္တုန္းက လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ဘယ္အရြယ္ ရွိၿပီ ဆိုသည္ကိုျပရာတြင္သံုးသည္။

 • He died in 1995 at the age of 73.
  သူအသက္ ၇၃ ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ဆံုးသည္။


over/under the age of အသက္အပိုင္းအျခားတစ္ခု၏အထက္/ေအာက္

 • Anyone over the age of 14 had to pay the full fare.
  အသက္၁၄ႏွစ္ထက္မည္သူမဆို အဖိုးအခအျပည့္ေပးရမည္။


be small/tall etc for your age သူ႔အသက္အရြယ္တြင္တျခားသူမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္

 • Jimmy's very tall for his age.
  ဂ်င္မီဟာ သူအရြယ္နဲ႔စာရင္အရမ္းအရပ္ရွည္တယ္။

 • She's 86, but very fit for her age.
  သူမသည္အသက္ ၈၆ႏွစ္။ ဒါေပမယ့္အရြယ္နဲ႔မလိုက္ေအာင္ က်န္းမာသည္။


* His age is 49. I'm at the age of 27 ဟုမေျပာပါႏွင့္။
He is 49. I'm 27. ဟုသာေျပာပါ၊ေရးပါ။

* age ေရွ႕တြင္ in ႏွင့္မသံုးပါႏွင့္။ ‘children in my age’. ဟုမေျပာရပါ။
children of my age ဟုသံုးပါ။

* He died in the age of 25. ဟုမေျပာပါႏွင့္။ He died at the age of 25. ဟုေျပာပါ။

how old အသက္/သက္တမ္းဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ။ သက္တမ္းကိုေမးသည္။

e.g.

 • "How old are you?" “I'm 24."
  မင္းအသက္ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ၂၄ ႏွစ္ပါ။

 • I'm not sure how old my grandfather is.
  ကၽြန္ေတာ့္အဖိုးအသက္ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲမေျပာတတ္ဘူး။

 • How old were you when you got married?
  ခင္ဗ်ားအိမ္ေထာင္က်ေတာ့အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ။

 • Archaeologists are trying to discover how old these buildings are.
  ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရွင္ေတြဟာ ဒီအေဆာက္အဦးေတြသက္တမ္းဘယ္ေလာက္ ရွိၿပီဆိုတာကို ေလ့လာေနၾကတယ္။


be 5/10/27 လူမ်ားႏွင့္သာသံုးသည္။

 • Julie will be 30 on her next birthday.
  ေနာက္ေမြးေန႕ဆိုလွ်င္ ဂ်ဴလီ အသက္ သံုးဆယ္ျပည့္ျပီ။


be 5/10/27 years old လူႏွင့္အရာ၀တၳဳမ်ားတြင္သံုးသည္။

 • Simon's almost 15 years old.
  ဆိုင္မြန္သည္ အသက္၁၅ ႏွစ္နီးပါးရွိၿပီ။

 • The school is 100 years old next year.
  ဒီေက်ာင္းသည္ ေနာက္ႏွစ္ဆိုလွ်င္ သက္တမ္းႏွစ္၁၀၀ ရွိၿပီ။


be 5/10/27 years of age (formal) လူမ်ားႏွင့္သာသံုးသည္။

 • He appeared to be about 35 years of age.
  သူ႔အသက္ ၃၅ ႏွစ္ခန္႔ရွိေလာက္ၿပီ။


5-year-old/60-year-old ငါးႏွစ္သား၊ ၆၀ ႏွစ္သား (noun မ်ား၏အေရွ႕တြင္သာသံုးသည္)

 • 27-year-old Susan Walker is the new world champion.
  ၂၇ ႏွစ္အရြယ္စူဆန္ေ၀ါလ္ကား သည္ခ်န္ပီယံအသစ္ျဖစ္သည္။

 • an eight-year-old car သက္တမ္းရွစ္ႏွစ္ရွိကား

 • a six-week-old baby ေျခာက္လသားကေလး

* a 14 years old boy ဟုမေျပာရပါ။ a 4-year-old boy သို႔မဟုတ္ a boy of 14 ဟုေျပာပါ။

a man of 50/a child of 5 အသက္၅၀ အရြယ္လူႀကီး။ ငါးႏွစ္အရြယ္ကေလး စသည္

 • If a man of 45 loses his job in this city he’ll never get another.
  ဒီၿမိဳ႕မွာ အသက္ ၄၅အရြယ္လူတစ္ေယာက္အလုပ္ျပဳတ္ၿပီဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ဘယ္ေတာ့ မွမရေတာ့ဘူး။

 • This calculator is so simple a child of five could use it.
  ဒီဂဏန္းတြက္စက္ဟာလြယ္လြန္းလို႔ ငါးႏွစ္သားေလးေတာင္သံုးတတ္တယ္။


in your 20s/in her 40s/ in their 80s etc အသက္ႏွစ္ဆယ္ထဲ/ေလးဆယ္ထဲ/ရွစ္ဆယ္ထဲ
၂၀ မွ ၂၉ အတြင္း၊ ၄၀ မွ ၄၉ အတြင္း၊ ၈၀ မွ၈၉ အတြင္း

 • I'm not sure how old she is -I think she's in her 50s.
  သူ႔အသက္ဘယ္ေလာက္လဲမေသခ်ာဘူး။ ငါးဆယ္ထဲေတာ့ထင္တာပဲ။


in your late 20s/30s/40s etc 27 မွ 29, 37 မွ 39 စသည္) ေႏွာင္းပိုင္း

 • Police say that the man is tall, has dark hair, and is in his late thirties.
  ရဲက သံသယရွိသူသည္ အရပ္ရွည္၊ ဆံပင္နက္ အသက္သံုးဆယ္ေႏွာင္းပိုင္းအတြင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။


In your early 20s/30s/40s etc 20 မွ 23, 30 မွ 33 စသည္) အေစာပိုင္း

 • He first visited Europe when he was in his early twenties.
  သူအသက္ ႏွစ္ဆယ္အေစာပိုင္းကာလတုန္းက ဥေရာပကိုလည္ပတ္ခဲ့တယ္။


In your mid 20s/30s/40s etc 24 မွ 26, 34 မွ 36 စသည္)

 • My grandparents are both in their mid eighties.
  ကြၽန္ေတာ့္အဖိုးအဖြားႏွစ္ေယာက္စလံုးဟာ အသက္ရွစ္ဆယ္အလယ္ေလာက္မွာျဖစ္သည္။


aged အေရးတြင္သံုး aged /10/27 etc

 • McIntosh died on April 25th, aged 67.
  McIntosh သည္အသက္၆၅ ႏွစ္အရြယ္ ဧပရယ္ ၂၅ တြင္ဆံုးပါးသည္။

 • He wrote a song for his daughter Soraya, now aged six.
  သူ႔သမီးဆိုရာယာ အသက္ေျခာက္ႏွစ္အတြက္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ေရးဖြဲ႕ခဲ့တယ္။

 • A man aged 20 has been arrested on suspicion of murder.
  အသက္၂၀ႏွစ္အရြယ္ေယာက္်ားတစ္ဦး လူသတ္မႈတြင္သံသယရွိမႈျဖင့္ အဖမ္းခံရသည္။


၂။ people who are the same age အရြယ္တူလူမ်ား

generation မ်ိဳးဆက္

 • preserving the environment for future generations
  အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိန္းသိမ္းျခင္း

 • There was now a whole generation of people who had never experienced peace.
  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုမခံစားဘူးေသာမ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္လံုးရွိေနသည္။


of sb's generation လူတစ္ဦး၏မ်ိဳးဆက္

 • People of my father's generation aren't used to computers.
  ေဖတို႔မ်ိဳးဆက္ကလူေတြဟာ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔အကၽြမ္းမ၀င္ဘူး။

 • She was one of the best writers of her generation.
  သူမသည္ သူမတို႔မ်ိဳးဆက္အတြင္းအေကာင္းဆံုးေသာစာေရးဆရာျဖစ္သည္။


the younger generation ေခတ္လူငယ္ေတြ (လူႀကီးမ်ားမွလူငယ္ကိုရည္ညႊန္း)

 • There is not much interest in politics among the younger generation.
  အခုေခတ္လူငယ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးမွာသိပ္္စိတ္မ၀င္စားၾကဘူး။


age group အသက္အပိုင္းအျခား
ျပႆနာ၊ အျပဳအမူ၊ စိတ္၀င္စားမႈတို႔ကိုေဖာ္ျပရာတြင္သံုးသည္။

 • Boys in this age group watch TV for an average of five hours a day.
  ဤအသက္အပိုင္းအျခားအတြင္းရွိေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ် တစ္ေန႔လွ်င္ ငါးနာရီမွ် ႐ုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္ၾကသည္။


the over-60s/under-5s ESPECIALLY British ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္/ငါးႏွစ္ေအာက္

 • an aerobics class for the over-50s
  အသက္၅၀ေက်ာ္မ်ားအတြက္ ေအ႐ိုးဗစ္သင္တန္း

 • She teaches young children, mostly the under-5s.
  သူကေလးေတြကိုသင္သည္။ အမ်ားစုသည္ အသက္၅ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)
Broken English to Spoken English
09 448 033 674

Views: 3072

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks
Thz Sayar Zar ni:)

Sir , thank you for this study

good

Thanks.

Thanks you so much.

Please post more.

Thanks K Zar Ni

Good presentation for the age of teenager who wants to learn usage .

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service