ေန႔စဥ္သံုး အဂၤလိပ္စကားလံုးတြဲမ်ား အပိုင္း (၆)

အဂၤလိပ္စကား ေျပာဆိုရာတြင္ အသံုးမ်ားေသာ၊ အသံုးဝင္ေသာ စကားလံုးတြဲမ်ား (Phrases) ႏွင့္ စကားေျပာ ပံုစံ (Pattern) မ်ားကို ဆက္လက္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။ ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပမာ ဝါက်မ်ားကို အေျခခံကာ လိုအပ္သလို ဆပြား အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 

I'm calling to + (verb) - ဖုန္းေခၚေနတယ္၊ ဖုန္းဆက္တယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို တစ္စံုတစ္ခု ေျပာရန္ အတြက္ ဖုန္းဆက္ေသာ အခါ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

-       I'm calling to accept your invitation.

မင္းဖိတ္တာကို လက္ခံတာ ေျပာဖို႔ ဖုန္းဆက္တာ။

-       I'm calling to support your decision.

မင္းရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံတဲ့အတြက္ ဖုန္းဆက္တာ။

-       I'm calling to remind you of our dinner plans.

ညေနစာ အစီအစဥ္အတြက္ သတိေပးဖို႔ ဖုန္းဆက္တာ။

-       I'm calling to receive my prize.

ဆု ရတဲ့ အေၾကာင္းေျပာဖို႔ ဖုန္းဆက္တာ။

(တစ္ေနရာရာ က ဖုန္းဆက္ေနေၾကာင္းေျပာလိုလွ်င္ I’m calling from ျဖင့္သံုးႏိုင္သည္။ ဥပမာ- I’m calling from Pyin Oo Lwin.)

 

I'm working on + (noun) - ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

          လုပ္ငန္းတစ္ခုခု အတြက္ စိတ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသည္ ေျပာလိုေသာ အခါ သံုးပါသည္။

-       I'm working on educating myself.

ပညာေတြ တတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။

-       I'm working on my homework.

အိမ္စာေတြ ႀကိဳးစား လုပ္ေနတယ္။

-       I am working on painting a house.

အိမ္ကို ေဆးသုတ္တာ ႀကိဳးစား လုပ္ေနတယ္။

I'm sorry to + (verb) - ဝမ္းနည္းပါတယ္၊ စိတ္မေကာင္းပါဘူး၊ ေတာင္းပန္ပါတယ္

တစ္စံုတစ္ေယာက္ အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ တစ္စံုတစ္ခု အတြက္ ျဖစ္ေစ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း၊ စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာလိုေသာအခါ

-       I'm sorry to be so late.

ေတာ္ေတာ္ေလး ေနာက္က်သြားတဲ့ အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။

-       I'm sorry to hear about your sick mother.

မင္း အေမေနမေကာင္းတာ ကို ၾကားရတဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။

-       I'm sorry to waste your time.

မင္းအခ်ိန္ေတြကို ျဖဳန္းမိတဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။

-       I'm sorry to disagree with your decision.

မင္းရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သေဘာမတူ ႏိုင္တဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။

-       I'm sorry to end this relationship.

မင္းနဲ႔ ပတ္သက္မႈကို အဆံုးသတ္လိုက္ ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းနည္းပါတယ္။

 

I'm thinking of + (verb-ing) - စဥ္းစား၊ ေတြးေတာ ေနသည္။

 တစ္ခုခု ကို စဥ္းစား၊ ေတြးေတာ ေနသည္ကို ေျပာလိုေသာ အခါ သံုးႏိုင္ပါသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို မိမိ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အေတြး၊ အျမင္ တစ္ခုခု ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာျပျခင္း ျဖစ္သည္။

-       I'm thinking of increasing my work load.

လုပ္ငန္း ပမာဏ တိုးျမႇင့္ဖို႔  စဥ္းစားေနတယ္။

-       I am thinking of launching a new website.

ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္(တ္) အသစ္ကို မိတ္ဆက္ဖို႔ စဥ္းစားေနတယ္။

-       I am thinking of moving to a new city.

ၿမိဳ႕အသစ္ တစ္ခု ေျပာင္းမလို႔ စဥ္းစားေနတယ္။

-       I am thinking of opening up a store.

စတိုးဆိုင္ အသစ္တစ္ဆိုင္ ဖြင့္ဖို႔ စဥ္းစားေနတယ္။

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

Be the Best !

www.facebook.com/aungkou
www.siraungkou-umk.blogspot.com

 

Views: 12087

Reply to This

Replies to This Discussion

I'm working on your lessons, Sir

thank you very much !

thank you .your lesson

I'm reading the lessons now

I am thinking of going to abroad.

အဂၤလိပ္စာ အခုသင္ၾကားခ်င္ပါတယ္

Think you, for your lessons.

I'm sorry for late reply.Thanks you so much

I'm sorry to disagree with your decision.............>

accroding to above sentense,  used "with" , would u like to explain about using "with"

I'm thinking about ISO 9001 training  at today

Thank you so much dear sir

thanks !

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service