အသံုးမ်ားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးအဂၤလိပ္ အီဒီယံမ်ား (၂)

အသံုးမ်ားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးအဂၤလိပ္ အီဒီယံမ်ား (၂)

 

give someone a pat on the back ေက်ာသပ္သည္    

ေက်ာသပ္သည္။ တစ္ေယာက္ေယာက္ အား အလုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္သည္ဟု ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖစ္သည္။       

e.g.

The boss gave Brian a pat on the back for coming up with such a good idea.

 

give something/someone the thumbs down လက္မစိုက္ျပသည္။  ခြင့္မျပဳ။

တစ္ေယာက္ေယာက္အားလက္မေအာက္စိုက္ျပျခင္းသည္ ခြင့္မျပဳေၾကာင္းျငင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

e.g.

I can't believe she gave us the thumbs down. I thought it was a great idea.

 

give something/someone the thumbs up     လက္မေထာင္ျပသည္။ ခြင့္ျပဳသည္။

တစ္ေယာက္ေယာက္အားလက္မေထာင္ျပျခင္းသည္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အခ်က္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

e.g.

They gave our new proposal the thumbs up. We're going out to celebrate tonight.

 

go broke ဘိုင္က်သည္။ စီးပြားပ်က္သြားသည္။

စီးပြားပ်က္သြားသည္။ ေဒ၀ါလီခံရသည္။ လူတစ္ေယာက္၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရွိသမွ်ပိုက္ဆံ ဆံုး႐ႈံးသြားသည္ဟုဆိုလိုသည္။

e.g.

There was too much competition and their expenses were too high. They eventually went broke.

 

go down the drain  ေျမာင္းထဲေရာက္သြားသည္။

က်ိဳးပမ္းထားသမွ် တစ္ခုခုကိုဆံုး႐ႈံးရလွ်င္ အလဟႆျဖစ္သြားလွ်င္ ေျမာင္းထဲ ေရာက္သြား သကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။

e.g.

He dropped out of college in his third year and never continued his studies. All of his hard work and money went down the drain.

 

go the extra mile အပိုေဆာင္းလုပ္ျပ

လူအမ်ားကမိမိအားေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ပိုလုပ္ျပသည္။

e.g.

We go the extra mile for our customers. If someone is dissatisfied with a purchase, we refund their money and offer them a discount on their next purchase.

 

hands are tied      လက္ေတြစည္းေႏွာင္ခံထားရသည္။ ဘာမွမတတ္ႏိုင္။

အေျခအေနတစ္ရပ္အား မိမိ၏ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္အခါမ်ိဳး၊ ဘာမွမတတ္ႏိုင္သည့္ အခါမ်ိဳးျဖစ္သည္။

e.g.

I would love to get you a job at my company, but my hands are tied. Management isn't hiring any additional employees this year.

 

have someone's work cut out  မႏိုင္၀န္ထမ္းရသည္။ 

အလုပ္ေတြအမ်ားႀကီးလုပ္ရသည့္အခါ၊ ၿပီးေျမာက္ဖို႔ခက္ခဲသည့္ အလုပ္တာ၀န္တစ္ခုအား မိမိအားေပးအပ္လာသည့္အခါ မႏိုင္၀န္ထမ္းရသည့္သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

e.g.

She has to sell $35,000 worth of products by the end of the month. She has her work cut out for her.

 

in a nutshell အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္၊ အတိုအရွင္းဆံုးေျပာရလွ်င္

In a nutshell ဆိုသည္မွာ စကားလံုးအနည္းဆံုးႏွင့္လိုရင္းေရာက္ေအာင္ရွင္းျပျခင္းျဖစ္သည္။

e.g.

In a nutshell, this book is about how to motivate employees.

 

in the black အျမတ္အစြန္းရသည္။

ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ in the black ဟုဆိုပါက အျမတ္အစြန္းရေနသည္ဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

e.g.

We didn't have a great year last year, but at least we're in the black.

 

in the red အ႐ႈံးျပသည္။

ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ in the red ဟုဆိုပါက အရႈံးျပေနသည္ အက်ိဳးအျမတ္မရွိဘဲ လုပ္ေနရသည္္ဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

e.g.

When I started my own business, we were in the red for the first two years. We didn't see a profit until the third year.

 

lose-lose situation (also called a "no-win situation")      ႏွစ္ဖက္လံုးအက်ိဳးမရွိသည့္အေျခအေန

တစ္ေယာက္ေယာက္သည္ ေရြးခ်ယ္စရာအမ်ားအျပားထဲမွေရြးခ်ယ္ရေသာ္လည္း မည္သည့္နည္းလမ္းကမွ ႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ေကာင္းက်ိဳးကိုမေပးသည့္အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္သည္။

e.g.

It's a lose-lose situation. If they lay off more workers, they'll get bad press. If they don't lay off more workers, they won't be able to compete.

 

nine-to-five  ကိုးနာရီမွငါးနာရီ

ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း။ ကိုးနာရီမွငါးနာရီ။

e.g.

The term came into existence because many work days start at 9 AM and end at 5 PM.She was tired of working a nine-to-five job, so she took her savings and started a restaurant.

 

no brainer ပါမႊားကေလး။ အလြယ္ကေလး။

e.g.

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုသည္ သိသာထင္ရွားေနလွ်င္၊ အလြန္လြယ္ကူေနလွ်င္ ဦးေႏွာက္သံုးစရာ ေတာင္မလိုသည့္အလုပ္ဟုေခၚသည္။

e.g.

Taking the new job was a no brainer. They offered me more money, a better schedule, and more vacation days.

 

no strings attached        ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့။

အကူအညီတစ္ခုခု၊ လက္ေဆာင္တစ္ခုခုအား တစ္စံုတစ္ရာျပန္လည္ရအံ့ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မထားဘဲေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

e.g.

They will let you try the product for free with no strings attached. If you don't like it, there is no pressure to buy it or give them anything in return.

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

Views: 2853

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks
pdf fileရခ်င္ပါကဘယ္လိုလုပ္ရပါသလဲ။ေျပာျပေပးပါလား.

ေအာက္မွာ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ 

Enjoy Enjoy Enjoy !!!

Attachments:
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

thank u!

Thank you so much.
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
Thank's

Thanks

thanks

Can it be also use for personal like eg I'm broke ?

Yes you can use it in situations like "

 If you or your bank account are in the red, you owe money to the bank."

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service