ဘာသာစကားကုိ အထိေရာက္ဆုံး ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိအသုံးျပဳမလဲ

နိဒါန္း

ဘာသာစကားဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အစြမ္းထက္ဆုံး လက္နက္ကိရိယာတစ္ခု ျဖစ္ေကာင္း

ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ နားလည္ဖုိ႔အတြက္ ဘာသာစကားကုိ နား

ေထာင္ရာမွာ၊ ဖတ္မွတ္ေလ့လာရာမွာသုံးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြ၊ လုိအပ္ခ်က္ေတြ၊ အေတြးေခၚအယူဆေတြကုိထုတ္ေဖာ္ဆက္သြယ္ဖုိ႔လည္း ေျပာဆုိျခင္း၊ ေရးသား

ျခင္းျဖင့္ ဘာသာစကားကုိ ၾကားခံအျဖစ္သုံးရတာပါဘဲ။ အဲဒီေတာ့ တကယ္လုိ႔သာ ခင္ဗ်ားဟာ

ဘာသာစကားကုိ ထိထိေရာက္အသုံးျပဳႏူိင္မယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္အေၾကာင္း

ကုိ ပုိၿပီး နားလည္လာဖုိ႔ အခြင့္လမ္းေတြမ်ားလာမွာျဖစ္သလုိ ခင္ဗ်ားရဲ႕ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိတဲ့

လူေတြကလည္း ခင္ဗ်ားရဲ႕ အေတြးအျမင္၊ လုိအပ္ခ်က္၊ ခံစားမႈေတြကုိ ပုိၿပီးနားလည္လာမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားဘာ ဆုိလုိတယ္၊ ဘာလုိအပ္တယ္ဆုိတာ သိရွိသြားၾကလုိ႔ ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ပုိမုိရရွိဖုိိ႔ အခြင့္လမ္းေတြ မ်ားလာမွာ မုခ်ပါဘဲ။

ဘာသာစကားကုိ သုံးႏူန္းပုံလုိက္ၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးခြဲျခားေလ့လာၾကပါတယ္။ ဥပမာ..formal..

အခန္႔သုံး၊ စာသုံး၊ informal or colloquial အရပ္သုံး၊ အေပါ့သုံး၊ slang ဘန္းစကား စသည္

ျဖင့္ ရွိပါတယ္။ ေျပာဟန္အားျဖင့္လည္းခြဲျခားပါေသးတယ္။ ဥပမာ၊ pompous ကုိယ္ရည္ေသြး

ေျပာဟန္၊ conversational စကားေျပာစျမည္ေျပာဆုိဟန္၊ friendly ေဖာ္ေရြဟန္၊ direct

လုိရင္းတုိရွင္းေျပာဟန္၊ impersonal ျဖစ္စဥ္ဦးစားေပးဟန္၊ stiff တင္းမာသည့္ဟန္ စသည္တုိ႔

ျဖစ္ပါတယ္။

ကဲ အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကေန ဘာသာစကား ထိေရာက္စြာအသုံးျပဳရာမွာ သုံးတဲ့ အလြန္အေရး

ပါတဲ့ ခြဲျခားပုံနည္းလမ္းတစ္မ်ဳိးကုိ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ "abstraction အထည္မဲ့ျခင္း"  "concreteness" အေကာင္အထည္ရွိျခင္း"

"generality အမ်ားႏွင့္ဆုိင္၍ မတိက်ျခင္း" "specificity အေသးစိတ္ဆန္၍ တိက်ျခင္း"

ဆုိတဲ့ အမ်ဳိးအစား ႏွစ္ခု အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေလးခု ခြဲျခား၍ ေလ့လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာစကားကုိ ဒီႏွစ္မ်ဳိးနဲ႔ခြဲျခားေလ့လာျခင္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဘယ္လုိ ဘာသာစကားဟာ

နားလည္ဖုိ႔ လြယ္တယ္၊ ရွင္းတယ္၊ ဘယ္လုိဘာသာစကားဟာ နားလည္ဖုိ႔ခက္တယ္ ဆုိတာကုိ

သိရွိေစပါတယ္။ ဥပမာ ခင္ဗ်ားအသုံးျပဳတဲ့ဘာသာစကားဟာ အေကာင္ထည္မဲ့ေလေလ၊ အမ်ား

နဲ႔ဆုိင္ၿပီး မတိက်ေလေလ၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ဆုိလုိရင္းကုိ လူေတြေသခ်ာနားလည္ဖုိ႔ ခက္ေလေလပါဘဲ။

အျပန္လွန္အားျဖင့္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ေျပာဟန္၊ ေရးဟန္ဟာ အေကာင္အထည္ျပစကားလုံးေတြ၊ ဥပမာ

ထင္သာျမင္သာတဲ့စကားေတြမ်ားေလေလ၊ အေသးစိတ္က်ေလေလ ခင္ဗ်ားရဲ႕ဆုိလုိရင္းပုိၿပီး

ရွင္းလင္း လြယ္ကူလာလုိ႔ လူေတြပုိနားလည္ေလေလျဖစ္ပါတယ္။

ကဲတစ္ခုခ်င္းစီကုိ အေသးစိတ္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

အေကာင္အထည္မဲ့စကားႏွင့္ အေကာင္အထည္ျပစကား

အေကာင္ထည္မဲ့စကား Abstract terms

အေကာင္အထည္မဲ့စကား ဆုိတာ ႐ုပ္ပုံသ႑န္မရွိဘဲ စိတ္ကူးအယူဆ၊ အေတြးအျမင္သက္သက္

ကုိေဖာ္ျပၿပီး စိတ္နဲ႔သာသိျမင္ႏူိင္တဲ့ abstract terms ေတြကုိဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ၊ love ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ success ေအာင္ျမင္မႈ၊ freedom လြတ္လပ္ျခင္း၊ good

ေကာင္းေသာ၊ democracy ဒီမုိကေရစီ၊ communism ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ စတဲ့စကားလုံးမ်ဳိးေတြ

မ်ားစြာပါတဲ့ ဘာသာစကားကုိ ဆုိလုိတာပါ။ ဒီစကားလုံးေတြကုိ ၾကားရဖန္မ်ားလုိ႔သာ ကၽြန္ေတာ္

တုိ႔ နားလည္တယ္ထင္ေနၾကတာပါ၊ တကယ္ေတာ့ ေသခ်ာရွင္းလင္းေအာင္ နားမလည္ပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ ဒီစကားလုံးအမ်ားစုရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဟာ တသတ္မွတ္တည္းရွိေနပါဘူး....

ဥပမာ love - ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိ ၾကည့္ပါ။ "Love" ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္

တုိ႔ငယ္ငယ္ကေလးတည္းကေလ့လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကေလးတုန္းက သေဘာ

ေပါက္ခဲ့တာနဲ႔ အရြယ္ေရာက္ေတာ့ သေဘာက္ေပါက္တဲ့အဓိပၸါယ္ကမတူေတာ့ဘူး။ တခါ အရြယ္

ေရာက္ၿပီးစနဲ႔ ရင့္က်က္လာတဲ့အခါ သေဘာေပါက္ပုံကမတူျပန္ဘူး။ "Love is good" လုိ႔ေျပာ

ရင္႐ုတ္တရက္ေတာ့ နားလည္ဖုိ႔လြယ္တယ္ရွင္းတယ္ထင္ရပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္

ရင္ေတာ့ ေနာက္ကြယ္က အဓိပၸါယ္ဟာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေနၿပီး ေ၀၀ါးသြားေစပါတယ္။ တစ္

ေယာက္တည္းကုိဘဲ တစ္သက္လုံးခ်စ္တာေကာင္းတယ္ေျပာတာလား၊ တစ္ေယာက္ နဲ႔မတဲ့

ရင္ ခြဲၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္ထပ္ခ်စ္တာေကာင္းတယ္ေျပာတာလား၊ မိခင္အခ်စ္လား၊ ခ်စ္သူ

ခ်င္းအခ်စ္လား၊ စသည္ျဖင့္ အဓိပၸါယ္မ်ားစြာပါ၀င္ေနပါတယ္။

ကဲေနာက္ တစ္လုံးျဖစ္တဲ့ freedom လြတ္လပ္ျခင္းကုိ ၾကည့္ပါ။ "I want freedom" လုိ႔ေျပာ

လုိက္ရင္ နားလည္လြယ္တယ္ထင္ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္လုိက္ေတာ့ မိန္းမနဲ႔

ကြာရွင္းခ်င္လုိ႔ေျပာတာလား၊ ကုိယ္ပုိင္အလုပ္ လုပ္ခ်င္လုိ႔ေျပာတာလား၊ တစ္ေယာက္တည္း

အခန္းငွားေနခ်င္လုိ႔ေျပာတာလား မေသခ်ာပါဘူး၊ အဓိပၸါယ္မတိက်ဘူး။

ကဲေစာေစာကေျပာခဲ့တဲ့ abstract terms တစ္ခုစီလည္း အလားတူပါဘဲ။ အဓိပၸါယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး

ထြက္ႏူိင္တဲ့ အရည္ေသြးေတြရွိေနလုိ႔ မတိက်ျခင္းကုိေဆာင္ေနပါတယ္။

ကဲဒီေတာ့ကုိယ့္ရဲ႕ ဆုိလုိရင္းကုိ ရွင္းရွင္းသေဘာေပါက္ေစခ်င္ရင္ ဒီလုိစကားလုံးမ်ဳိးေတြကုိ သုံးတဲ့အခါ သတိထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ abstract terms ေတြကုိခ်ည္း ဆက္တုိက္ရွည္းလ်ားစြာ သုံးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ဆုိလုိခ်က္ကုိ အမ်ားက ရွင္းရွင္း သေဘာေပါက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကုိယ့္ရဲ႕စိတ္ကူး၊ အယူဆေတြကုိ သုံးတဲ့အခါ ဒီလုိ abstract terms ေတြကုိ

သုံးရတာပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ သိထားရမွာက ဒီလုိစကားလုံးေတြဟာ ခင္ဗ်ားဆုိလုိရင္းကုိ တပါးသူ

ဒက္ခနဲ နားလည္သြားေအာင္ အကူညီမေပးႏူိင္ဘူးဆုိတာဘာဘဲ။

အေကာင္အထည္ျပစကား Concrete terms

အေကာင္အထည္ျပစကားဆုိတာ ကေတာ့ စိတ္နဲ႔မဟုတ္ဘဲ အျခားတိက်တဲ့ အျမင္၊ အၾကား

စတဲ့ အာ႐ုံမ်ားနဲ႔ ၾကားသိ ထိေတြ႕ႏူိင္တဲ့ အရာ၀တၳဳမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပတဲ့ စကားျဖစ္

ပါတယ္။

ဥပမာ၊ spoon, table, nose ring, mask, green, hot, walking စတဲ့စကားလုံးေတြပါ၀င္

ပါတယ္။ ဥပမာ a spoon လုိ႔ေျပာလုိက္လုိ႔ နားမလည္ရင္ လက္ညိဳးထုိးျပႏူိင္တဲ့စကားလုံး

မ်ဳိးေပါ့ဗ်ာ။ (freedom လုိစကားလုံးမ်ဳိးကုိ ခင္ဗ်ားကုိ ကုိင္ျပလုိ႔ ဆြဲေခၚလာၿပီးျပလုိ႔မရဘူးေလ)

ဆုိခဲ့တဲ့ abstract terms ေတြဟာ အေျခေန၊ အခ်ိန္အခါလုိက္ၿပီး အဓိပၸါယ္ေျပာင္းလဲတတ္ေပ

မဲ့ spoon လုိ concrete term မ်ဳိးကေတာ့ မေျပာင္းလဲတတ္ပါဘူး။ ဥပမာ spoon, puppy,

hot ဒီစကားလုံးေတြဟာ ထင္သာျမင္သာရွိသလုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ငယ္ငယ္တုန္းက သိတဲ့အဓိပၸါယ္

နဲ႔ ႀကီးမွ သိတဲ့ အဓိပၸါယ္ကလည္း မကြာလွပါဘူး။

ဥပမာ၊  I want success. လုိ႔ေျပာလုိက္ရင္ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိ၊ ဘယ္အေျခေန၊ ဘာကုိရည္ရြယ္

ေျပာတယ္ဆုိတာမရွင္းလင္းပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ I want a gold Rolex on my wrist and a

Mercedes in my driveway. လုိ႔ေျပာလုိက္ရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားဆုိလုိတဲ့ success ဟာေသ

ခ်ာရွင္းလင္းၿပီးနားလည္ရလြယ္လာပါတယ္။

ဥပမာ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ abstract terms ေတြကုိ အသုံးမ်ားပါတယ္။ သူတုိ႔သုံးပုံကေတာ့

''We'll direct all our resources to the satisfying needs of our constituents."

စသည္ျဖင့္ျဖစ္ပါတယ္။ မတိက် မေသခ်ာလွပါဘူး။ ေအာက္က concrete terms ေတြကုိသုံးတဲ့

စာေၾကာင္းနဲ႔ ႏူိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။

"I'' spend $ 10 million of your taxes on a new highway that will help my biggest campaign contributor."

ကဲ ဒီေလာက္ဆုိရင္ abstract terms နဲ႔ concrete terms တုိ႔ရဲ႕ကြာျခားခ်က္ကုိ နားလည္

ေလာက္ပါၿပီ။ စာေရးသားရာမွာျဖစ္ေစ၊ စကားဆုိရမွာျဖစ္ေစ ခင္ဗ်ား ဆုိလုိတာကုိ ဒက္ခနဲ

တဖက္သားနားလည္ေစခ်င္ရင္ေတာ့ ရွင္းပါတယ္၊ ခင္ဗ်ားဟာ abstract terms ေတြကုိထက္

concrete terms ေတြကုိ ဦးစားေပးသုံးရမွာမဟုတ္လား.......................

..............ကဲ ေနာက္ရက္ က်မွဘဲ generality နဲ႔ specificity ဘယ္လုိကြားျခားသလဲဆုိတာ

တင္ျပေတာ့မယ္......ခုေတာ့နားၾကပါစုိ႔လာ....

(Southwest Tennessee Community College ရဲ႕ အဂၤလိပ္စာဌာန၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡ

ဆရာ John Friedlander ၏ေဆာင္းပါးကုိ ကုိးကားပါသည္)

                                                                         ဥကၠာ

Views: 2684

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you so much for sharing your knowledge.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service