AGREE သေဘာတူသည္ ၏အဆက္

၃။ when people make a decision or plan after talking about it အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၿပီးေနာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု/စီမံခ်က္တစ္ခုလုပ္သည္။

 

agree  လူႏွစ္ေယာက္တစ္ခုခုကိုသေဘာတူၿပီဆိုလွ်င္ ဘာလုပ္မည္ဆိုသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရၿပီး ႏွစ္ဦးသေဘာတူေၾကနပ္ၿပီးျဖစ္သည္။

 

agree + on

We’ve finally agreed on a date for the party.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီပြဲအတြက္ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေန႔တစ္ေန႔ကိုသေဘာတူလိုက္ၿပီ။

 

agree to do sth

They agreed to meet again later in the week.

သူတို႔ ေနာက္တစ္ပတ္ ျပန္ေတြ႕ဖို႔သေဘာတူခဲ့သည္။

 

agree + that

In the end, everyone agreed that the best thing to do was to wait.

အဆံုးေတာ့ အေကာင္းဆံုးလုပ္စရာက ေစာင့္ဖို႔ဆိုတာ လူတိုင္းသေဘာတူခဲ့သည္။

 

it is agreed (=a group of people have agreed about something)

It was agreed that the price should be fixed at $200.

ေစ်းႏႈန္းကို ေဒၚလာ ၂၀၀ ခန္႔တြင္ထားဖို႔ သေဘာတူညီထားသည္။

 

we are (all) agreed (အေျပာစကား) အဖြဲ႕အစည္း/အုပ္စုတစ္ခုအတြင္းရွိလူမ်ားအားလံုး သေဘာတူညီထားၾကသည့္အရာကိုေျပာသည္။

Right then, are we all agreed?

ကဲေကာင္းၿပီ- ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးသေဘာတူၾကၿပီလား။

 

agreeing - agreed -  have agreed

 

reach an agreement သေဘာတူညီခ်က္ရသည္။

 

ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး လူတိုင္းေၾကနပ္သည့္သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုရသည္။

 

After two years of talks, the Russians and Americans finally reached an agreement.

ႏွစ္ႏွစ္ၾကာညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၿပီးေနာက္ ဆံုးတြင္ေတာ့ ႐ုရွားႏွင့္အေမရိကန္တို႔သည္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

 

compromise  အေပးအယူအေလ်ာ့အတင္းလုပ္သည္။

ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ မိမိလိုခ်င္သည္ကိုရာႏႈန္းျပည့္မယူဘဲ အေလ်ာ့အတင္းလုပ္ကာ သေဘာတူညီ မႈရယူသည္။

 

The employers will have to be ready to compromise if they want to

avoid a strike.

သပိတ္ေမွာက္တာကိုေရွာင္လႊဲခ်င္တယ္ဆိုရင္ အလုပ္ရွင္ေတြဘက္က အေလ်ာ့အတင္းလုပ္ ညွိႏႈိင္းဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနဖို႔လိုမယ္။

 

compromise + on

He refused to compromise on any of his demands.

သူ၏ မည္သည့္ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚမဆို အေလ်ာ့အတင္းလုပ္ဖို႔ သူကျငင္းဆန္တယ္။

 

make a deal/do a deal အေပးအယူလုပ္သည္။

သူလည္းသူလိုခ်င္တာရၿပီး ကိုယ္လည္းကိုယ္လိုခ်င္တာရသည့္အေပးအယူသေဘာတူခ်က္။

 

make a deal with + with

The government denied making a deal with the kidnappers.

အစိုးရသည္ ျပန္ေပးဆြဲသူေတြႏွင့္အေပးအယူလုပ္ဖို႔ ျငင္းဆိုသည္။

 

၄။ to tell someone you will do what they asked you to do တစ္ေယာက္ေယာက္အား သူလုပ္ခိုင္းသည္ကိုလုပ္မည့္အေၾကာင္းေျပာျခင္း

 

agree to do sth

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မိမိအားလုပ္ခိုင္းသည့္အရာတစ္စံုတစ္ခုသည္ ခက္ခဲမည္ အဆင္မေျပမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္မည္ဟုကတိေပးသည္။

I've agreed to look after Pat’s children next weekend.

ေနာက္တစ္ပတ္စေနတနဂၤေႏြမွာ ပက္ ရဲ႕ကေလးေတြကို ၾကည့္ေပးဖို႔ သေဘာတူထားတယ္။

 

Why did I ever agree to teach him to drive?

သူ႔ကိုဘာေၾကာင့္ကားေမာင္းသင္ေပးဖို႔ သေဘာတူခဲ့မိပါလိမ့္။

 

၄င္းအဓိပၸါယ္ႏွင့္ ‘accept’ လက္ခံသည္ ဟုမသံုးရပါ။

'He accepted to wait’.  ဟုမသံုးပါႏွင့္။  'He agreed to wait' ဟုသာသံုးပါ။

 

၅။ something that has been agreed သေဘာတူထားသည့္အရာ

 

agreement သေဘာတူညီခ်က္

ႏွစ္ဦး(သို႔)ႏွစ္ဦးထက္ပိုေသာ လူ၊ တိုင္းၿပည္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္

 

make an agreement  သေဘာတူညီသည္

They made a secret agreement not to tell anyone about their plans.

သူတို႔ရဲ႕အစီအစဥ္ေတြကို ဘယ္သူ႔ကိုမွမေျပာဖို႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု လုပ္ခဲ့သည္။

 

sign an agreement ကတိစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည္။ သေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

The US has signed a trade agreement with China.

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီမႈလက္မွတ္တစ္ခုေရးထိုးခဲ့သည္။

 

under an agreement  သေဘာတူညီခ်က္အရ

Under the agreement, UN troops will remain in Bosnia for another year.

သေဘာတူညီခ်က္အရ ကုလသမဂၢတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ေဘာ့စနီးယားတြင္ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္ ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

 

 compromise  အေပးအယူအလ်ာ့အတင္း

 

reach/find a compromise

After several hours of discussions, they managed to reach a compromise.

နာရီေပါင္းမ်ားစြာေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ သူတို႔ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ရခဲ့သည္။

 

compromise + between

The treaty represented a compromise between the government and the opposition.

တရား၀င္သေဘာတူညီခ်က္သည္ အစိုးရႏွင့္အတိုက္အခံအၾကား အေပးအယူလုပ္ညွိႏႈိင္းမႈကို ကိုယ္စား ျပဳသည္။

 

treaty  စာခ်ဳပ္။

ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံ(သို႔) ႏွစ္ႏိုင္ငံထက္ပိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္။ (အထူးသျဖင့္ စစ္ေျပၿငိမ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္)။

 

The Treaty of Versailles ended the First World War.

ဗာဆိုင္းစာခ်ဳပ္သည္ ပထမကမၻာစစ္ကို အဆံုးသတ္ေစခဲ့သည္။

 

sign a treaty စစ္ေျပၿငိမ္းေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည္။

A peace treaty was signed in 1975.

စစ္ေျပၿငိမ္းေရးစာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ကို ၁၉၇၅ တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

 

plural treaties

Contract စာခ်ဳပ္

ေရးသားထားေသာ အလုပ္ဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေသးစိတ္သေဘာတူညီခ်က္။ (ဥပမာ- ဘာလုပ္ရမည္။ မည္မွ်ေပးမည္ စသည္)

 

My contract says I have to work 35 hours per week.

စာခ်ဳပ္မွာပါတာေတာ့ တစ္ပတ္ကို ၃၅ နာရီလုပ္ရမယ္တဲ့။

 

sign a contract (with sb)  တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည္။

REM signed an 80 million dollar contract with Warner Brothers.

REM သည္ Warner Brothers ႏွင့္ ေဒၚလာသန္း ၈၀ တန္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

 

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

Views: 1961

Reply to This

Replies to This Discussion

thank

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Thank
သင္ယူေလ့လာခြင့္ေပးလို႔ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service