ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္ တြင္ အသင္းဝင္သက္တမ္း တစ္လစာ အပိုရႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္ တြင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္အတြင္း အသင္းဝင္ (သို႕မဟုတ္) အသင္းဝင္သက္တမ္းတိုးပါက အသင္းဝင္သက္တမ္း တစ္လစာ အပို (၁၂ လစာ အစား ၁၃ လစာ) ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးရွိ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ စာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ ယူေကအေၾကာင္း ျပည့္စုံစြာသိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးေပၚ အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ၾကားေရးအေထာက္အကူျပဳစာအုပ္စာတမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆုံး ေနရာမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ ငွားရမ္းႏိုင္ေသာစာအုပ္မ်ား၊ အင္တာနက္၊ မဂၢဇင္းႏွင့္ဂ်ာနယ္မ်ား၊ ေခတ္မွီရည္ၫႊန္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ စာအုပ္မ်ားထားရွိေပးပါသည္။ ထို႕အျပင္္ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ စာေပ၊ အားကစား၊ ပညာေရး၊ စီးပြါးေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္နည္းပညာအစရွိသည့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာအား ဆရာမပါ မိမိကိုယ္တိုင္ ေလ့လာ ဆည္းပူး သင္ယူလိုသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္ၾကားေရးစာအုပ္၊ စီဒီ ႏွင့္ ကက္ဆက္ေခြေပါင္း (၇၀၀၀) ေက်ာ္ရွိေသာ Self-Access Centre လည္းထားရွိပါသည္။

၄င္းအျပင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျပည္႔စုံဆုံးကေလးစာၾကည့္တိုက္ တစ္ခုလည္းရွိပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ သုတ၊ရသ စာအုပ္ေပါင္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္သီးသန္႕ထားရွိသည့္ “Knowledge Garden” ကိုလာေရာက္ အသုံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

စာၾကည့္တိုက္တြင္ အသင္းဝင္ေရာက္လိုပါက သက္ေသခံကဒ္ျပား တစ္ခုခု ( မွတ္ပုံတင္၊ ပတ္စပို႔၊ ေက်ာင္းသားကဒ္ သို႕မဟုတ္ ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္)၊ ပတ္စပို႔ဆိုဒ္ ဓာတ္ပုံ (၂) ပုံ ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အသင္းဝင္ေၾကး တို႕ယူေဆာင္လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္) ၏ အသင္းဝင္ေၾကးမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ (၂၅၀၀၀) က်ပ္၊ မိသားစုကဒ္ အတြက္ (၄၀၀၀၀) က်ပ္၊ Corporate membership အတြက္ (၁၀၀၀၀၀) က်ပ္ ႏွင့္ Express membership အတြက္ (၆၀၀၀)က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။

Individual Membership

- borrow 5 books/periodical at a time for period of 2 weeks
- borrow 3 DVDs and 2 audio CDs for 2 weeks with service card
- access to our Reference Collection
- use the Internet for 1 hour a day & free wifi

Family Membership

- borrow 15 books and 3 DVDs at a time for period of 2 weeks
- borrow 2 audio CDs with service card
- access to our Reference Collection
- up to 3 persons can use the library
- use the Internet for 1 hour a day & free wifi

Corporate Membership

- borrow 35 books/periodicals and 10 DVDs at a time
- access to our Reference Collection
- use the Internet for 1 hour a day & free wifi

Express Membership

- access to our Reference Collection
- free wifi


စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ခ်ိန္

တနလာၤ မွ ေသာၾကာ - နံနက္ ၈ နာရီခြဲ မွ ညေန ၆ နာရီ
စေန - နံနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၆ နာရီ
တနဂၤေႏြ - နံနက္ ၉ နာရီ မွ ေန႕လည္ ၁ နာရီ

လိပ္စာ

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္)

အမွတ္ (၇၈)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္
ဆက္သြယ္ရန္ဖုံး - ၂၅၄၆၅၈၊ ၂၅၆၂၉၀
အီးေမး - library.enquiries@mm.britishcouncil.org

 

[ မႏၱေလးရွိ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္ တြင္လည္းအလားတူ promotion အစီအစဥ္ရွိပါသည္။ အေသးစိတ္ကို  ျဗိိိတိသွ်ေကာင္စီ (မႏၱေလး)၊ တိုက္အမွတ္ ၆/၇၊ SY ဝင္း၊ လမ္း ၃၀ (၇၇ ႏွင့္ ၇၈ လမ္းၾကား)၊ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕၊ တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၀၂ ၃၃၉၀၄ လိုင္းခြဲ ၈၀၃ သို႕ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။ ]

Views: 5587

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service