ေျပာနည္း ၁၀၀ အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၆)

 

77. TALK ABOUT CAUSES  အေၾကာင္းတရားကိုေျပာဆိုျခင္း

 

Caused by

The decrease in productivity was caused by lack of innovation.

ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမရွိျခင္းက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

 

Result from

The fall in passengers resulted from a misguided marketing policy.

ခရီးသည္အရည္အတြက္က်ဆင္းလာျခင္းသည္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး မူ၀ါဒအမွား မ်ား၏ရလာဒ္ျဖစ္သည္။

 

 

Due to

Our failure was due to disorganization.

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အရႈံးသည္ စုစည္းမႈမရွိ (ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္) ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 

Conclusion

Her success was the logical conclusion of hard work.

သူ႔ေအာင္ျမင္မႈကိုေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္ဆိုလွ်င္ အလုပ္က်ိဳးစားမႈပင္ျဖစ္သည္။

 

Bring about

The change was brought about by our mistakes last year.

မႏွစ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အမွားမ်ားက အေျပာင္းအလဲကိုျဖစ္ေစခဲ့သည္။

 

78. TALK ABOUT CONSEQUENCES အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုေျပာဆိုျခင္း

 

Lead to

The rise in sales led to more R&D.

အေရာင္းျမင့္လာျခင္းသည္ သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းပိုလုပ္ေအာင္ ဦးတည္ေနသည္။

 

Result in

Our failure resulted in the loss of the contract.

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏မေအာင္ျမင္ျခင္း၏အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ကိုလက္လႊတ္လိုက္ရသည္။

 

Mean that

Rachel's decision to fire David means that I have to work harder.

ေဒးဗစ္ကို ေရခ်ယ္ကအလုပ္ထုတ္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ကၽြန္ေတာ့္အား အလုပ္ပိုက်ိဳးစားရန္ အခ်က္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

 

It implies that

If she arrives late every day it implies that she's not happy with her job.

သူအလုပ္အၿမဲေနာက္က်ေနတယ္ဆိုလွ်င္ သူ အလုပ္မွာမေပ်ာ္ေတာ့ဘူး ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္။

 

It entails that

Lengthening the lunch hour will entail hiring at least one more worker.

ေန႔လည္စာစားခ်ိန္ပိုယူမယ္ဆိုလွ်င္ အနည္းွွွဆံုးလူတစ္ေယာက္ထပ္ငွားဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။

 

79. WARN ABOUT CONSEQUENCES အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုသတိေပးျခင္း

 

Unless we

The company won't survive, unless we stop the problem now.

ျပႆနာကို အခုမေျဖရွင္းလွ်င္ ကုမၸဏီဆက္တည္တံ့မွာမဟုတ္ဘူး။

 

If we don’t

If we don't audit our accounts we will face problems with the shareholders.

စာရင္းေတြစစ္ေဆးမႈမလုပ္လွ်င္ ရွယ္ယာရွင္ေတြႏွင့္ျပႆနာရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္။

 

 

Only if

I'll give you both my support only if you promise to solve your differences.

ခင္ဗ်ားတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးရဲ႕မတူညီမႈေတြကို ေျဖရွင္းမယ္လို႔ကတိေပးပါမွ ခင္ဗ်ားတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးကိုေထာက္ခံမယ္။

 

Watch

Watch your cash flow and be careful with bank clearing dates.

ေငြသားစီးဆင္းမႈကို ေစာင့္ၾကည့္။ ၿပီးေတာ့့ ဘဏ္ရွင္းတဲ့ရက္စြဲကိုဂ႐ုစိုက္။

 

Otherwise

She needs to be there today. Otherwise, we'll lose the contract.

သူဒီေန႔ဒီမွာရွိမွျဖစ္မယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ကန္ထ႐ိုက္ ဆံုး႐ႈံးလိမ့္မယ္။

 

80. CONVINCE ယံုၾကည္ေအာင္ေျပာဆိုျခင္း။ နားခ်ျခင္း

 

I’m convinced

I'm convinced this is the best way to do it.

ဒီလိုလုပ္တာအေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းပဲလို႔ ယံုၾကည္တယ္။

 

I assure you

I assure you our machine will work in every type of weather.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕စက္သည္ ရာသီမေရြးအလုပ္ျဖစ္မယ္ဆိုတာ အာမခံႏိုင္တယ္။

 

There is no doubt

There are no doubts Sandra is the best candidate.

စႏၵရာသည္ အသင့္ေတာ္ဆံုးလူ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သံသယရွိစရာမလိုဘူး။

 

You have my personal guarantee

You have my personal guarantee this will not happen.

ဒါမ်ိဳးမျဖစ္ပါဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အာမခံတယ္။

 

I’d like to reassure you

I'd like to reassure you. Every aspect of the operation has been revised.

က်ိန္းေသေအာင္ထပ္ေျပာခ်င္ပါတယ္္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကို ေထာင့္စံုကေနျပန္ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီးပါၿပီ။

 

81. SELL A PRODUCT ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုေရာင္းခ်ျခင္း

It will help you

This programme will help you keep your accounts more easily.

ဒီပ႐ိုဂရမ္ဟာ ခင္ဗ်ားတို႔စာရင္းေတြကို ပိုၿပီးလြယ္လြယ္ကူကူျပဳစုႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

It will improve

The stationary bicycle will improve your health.

ဒီစက္ဘီးစီးသည့္စက္ (အေသရပ္ေနသည့္စက္ဘီး) သည္ လူႀကီးမင္း၏ က်န္းမာေရးကိုပိုေကာင္းေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

The benefits are

The benefits to the company are twofold: lower cost and better yield.

ကုမၸဏီအတြက္အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကေတာ့ ႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္နည္းမယ္။ အထြက္တိုးမယ္။

 

It will allow you

Our cleaning service will allow you to have every morning to yourself.

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သန္႔ရွင္းေရး၀န္ေဆာင္မႈက လူႀကီးမင္းကို မနက္တိုင္း အားလပ္ေနေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

It stands out

The GRS stands out among its competitors because it's less noisy.

ဂ်ီအာအက္စ္ဟာ အသံဆူညံ့မႈနည္းသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၿပိဳင္ဘက္ေတြၾကားထဲမွာ တမူထူးျခားေနပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

Andrew D. Miles ၏ "100 ways to say it in business English" စာအုပ္အား ရည္ညႊန္းကိုးကားပါသည္။ Original E-book အား ဤ link တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ http://www.barcelonaenglish.com/ebooks

Read more:

ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သုံး စကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၁)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၂)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၃)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး စကားေျပာ အပိုင္း (၄)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာ အပိုင္း(၅)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာ (အပိုင္း ၆)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အရပ္သံုး/အခန္႔သံုးစကားေျပာ (အပိုင္း ၇)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အရပ္သံုး/အခန္႔သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ (၈)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၉)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၁၀)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၁)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၂)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၃)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၄)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၅)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၆)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၇)

Views: 3876

Reply to This

Replies to This Discussion

:)

Thanks sir!

thz

Thank alot sir

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service