၂၉။ although and though ေသာ္လည္းပဲ။ လင့္ကစား။ ေစကာမူ


(al)though + clause, + clause

clause, + (al)though + clause

clause + though


၁။ ၄င္းစကားလံုးႏွစ္ခုလံုးအား သမၺႏၶ အေနႏွင့္သံုးႏိုင္သည္။ အဓိပၸါယ္တူျဖစ္သည္။

Though သည္ informal ျဖစ္သည္။

 • (Al)though I don't agree with him, I think he's honest.
  သူနဲ႔သေဘာထားျခင္းမတိုက္ဆိုင္ေပမယ့္ သူက႐ိုးသားတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

 • She went on walking, (al)though she was terribly tired.
  သူအလြန္အမင္းပင္ပန္းေနေသာ္ျငားလည္း လမ္းဆက္ေလွ်ာက္သြားခဲ့သည္။

 

ဆန္႔က်င္သည့္အဓိပၸါယ္ပိုေလးနက္ေစရန္ even though ကိုသုံးသည္။Even although ဟုေတာ့သံုး၍မရပါ။

 • Even though I didn't understand the words, I knew what he wanted.
  စကားလံုးမ်ားကိုနားမလည္သည့္တိုင္ေအာင္ သူလိုခ်င္တာကၽြန္ေတာ္သိသည္။

 

၂။ though ကို however အဓိပၸါယ္ႏွင့္လည္းသံုးႏိုင္သည္။ သာမန္အေျပာစကားတြင္ ၀ါက်အဆံုးတြင္ေနေလ့ရွိသည္။

 • ‘Nice day.' 'Yes. Bit cold, though.’
  သာယာတဲ့ေန႔ပဲ။ ဟုတ္တယ္။ နည္းနည္းေအးတာေလးပဲ။

 

၃၀။ among and between အမ်ားၾကား ႏွင့္ ႏွစ္ခုၾကား


၁။ တစ္စံုတစ္ခုသည္ ႏွစ္ခုႏွင့္ ႏွစ္ခုထက္ပိုေသာ သီးျခားစီျဖစ္ေသာ လူ၊ အရာ၀တၳဳ မ်ားၾကားတြင္ရွိသည့္အရာကိုေျပာရန္ between ကို သံုးသည္။

 

တစ္စံုတစ္ခုသည္ သီးျခားစီရွိမေနေသာ အုပ္စု၊ အဖြဲ႕၊ လူအုပ္ ၾကားထဲတြင္ရွိသည္ကို ေျပာလိုသည့္အခါ among ကိုသံုးသည္။

 • She was standing between Alice and Mary.
  သူသည္ အဲလစ္ႏွင့္ေမရီၾကားထဲတြင္ရပ္ေနသည္။

 • She was standing among a crowd of children.
  သူသည္ကေလးတစ္အုပ္ၾကားထဲတြင္ရပ္ေနသည္။

 • Our house is between the wood, the river and the village.
  ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္သည္ ေတာအုပ္၊ ျမစ္ႏွင့္ရြာၾကားတြင္ရွိသည္။

 • His house is hidden among the trees.
  သူ႔အိမ္သည္ သစ္ပင္မ်ားၾကားကြယ္ေပ်ာက္ေနသည္။

 

၂။ တစ္စံုတစ္ခုသည္ ဘက္ႏွစ္ဘက္ၾကားတြင္ရွိသည့္အေၾကာင္းေျပာရန္ between ကိုသံုးသည္။

 • a little valley between high mountains
  ေတာင္ျမင့္ၾကားထဲက ေတာင္ၾကားေလး(ခ်ိဳင့္၀ွမ္းေလး)

 • I saw something between the wheels of the car.
  ကားဘီးေတြၾကားထဲမွာတစ္ခုခုေတြ႕လိုက္တယ္။

 

၃။ divide between ႏွင့္ share between ကို နာမ္အနည္းကိန္းမ်ားေရွ႕တြင္သံုးသည္။

အမ်ားကိန္းနာမ္ေရွ႕တြင္ between သို႔မဟုတ္ among ကိုသံုးႏိုင္သည္။

 • He divided his money between his wife, his daughter and his sister.
  သူ႔ေငြကို သူ႔ ဇနီး၊ သမီး ႏွင့္ ႏွမ တို႔အား ခြဲေ၀ေပးသည္။

 • I shared the food between/among all my friends.
  ကၽြန္ေတာ္သည္ အစားအေသာက္အား သူငယ္ခ်င္းအားလံုးႏွင့္ေ၀မွ်စားသံုးသည္။

 

၃၁။ and ႏွင့္၊ ၿပီးေနာက္

 • A and B    ေအ ႏွင့္ ဘီ
 • A, B and C  ေအ၊ ဘီ ႏွင့္ စီ
 • A, B, C and D ေအ၊ ဘီ၊ စီ ႏွင့္ ဒီ

 

၁။ ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုေသာ အသံုးအႏႈန္း မ်ားအားတြဲသံုးသည့္အခါ and ကို ေနာက္ဆံုးစကားလံုး၏ေရွ႕တြင္ထားေလ့ရွိသည္။

 • bread and cheese  ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ဒိန္ခဲ

 • We drank, talked and danced.
  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသာက္ၾက၊ စကားေျပာၾက ၿပီးေတာ့ ကၾကတယ္။

 • I wrote the letters, Peter addressed them, George bought the stamps and Alice posted them.
  ကၽြန္ေတာ္ကစာေရးတယ္။ ပီတာ လိပ္စာတပ္တယ္။ ေဂ်ာ့ကတံဆိပ္ေခါင္း၀ယ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲလစ္က စာပို႔ေပးတယ္။

 

၂။ ႏွစ္လံုးတြဲစကားမ်ားတြင္ အသံအတိုဆံုးစကားလံုးကိုအေရွ႕မွာထားေလ့ရွိသည္။

 • young and pretty ငယ္ေခ်ာေသာ
 • cup and saucer ခြက္ႏွင့္ေအာက္ခံပန္းကန္ျပား

 

သို႔ရာတြင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ ပံုေသျဖစ္ၿပီးေနရာေျပာင္းလဲ၍မရႏိုင္ပါ။

 • hands and knees (NOT   knees and hands }                knife and fork        
 • bread and butter     men, women and children           fish and chips

 

နာမ္တစ္ခုေရွ႕ရွိ နာမ္မ၀ိေသသနမ်ားၾကား and ၾကားခံသံုးေလ့မရွိပါ။

 • Thanks for your nice long letter. (NOT . your nice and long letter.  )
 • a tall dark handsome cowboy

 

သို႔ရာတြင္ ပစၥည္းတစ္ခုတည္း၏ အစိတ္အပိုင္းအသီးသီးအားရည္ညႊန္းသည့္အခါတြင္ and ၾကားခံသံုးတတ္သည္။

 • red and yellow socks
 • a metal and glass table

 

၃၂။ try, wait, go စသည္တို႔၏ေနာက္တြင္သံုးသည့္ and


try to . . အစား  try and . .  ဟု သာမန္အရပ္သံုးတြင္ေျပာေလ့ရွိသည္။

 • Try and eat something — you'll feel better if you do.
  နည္းနည္းေလာက္စားၾကည့္ပါ။ ေနေကာင္းလာလိမ့္မယ္။

 • I'll try and phone you tomorrow morning.
  မနက္ျဖန္ ႀကိဳးစားဖံုးဆက္မယ္။

 

ဤပံုစံအား try ၏အေျခခံပံုစံတြင္သာသံုးသည္။ tries,  tried,  or trying တို႔ႏွင့္မသံုးပါ။

 • Try and eat something.
 • I tried to eat something. (Not I tried and eat something. . .)

 

wait and see ဟုသာသံုးေလ့ရွိသည္။ wait to see ဟုမသံုးပါ။

 • ‘What's for lunch?" ‘Wait and see. '
  ေန႔လည္စာဘာလဲ။ ေစာင့္ၾကည့္ပါဦး။

 

come and, go and, run and, hurry up and, stay and ဟုမၾကာခဏသံုးေလ့ရွိသည္။.

 • Come and have a drink.
  တစ္ခုခုလာေသာက္ပါ။

 • Stay and have dinner.
  ညစာစားဖို႔ေနပါဦး။

 • Hurry up and open the door.
  ျမန္ျမန္လုပ္။ တံခါးသြားဖြင့္။

 • He often comes and spends the evening with us.
  သူကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ မၾကာခဏ ညေနပိုင္းလာလည္ေလ့ရွိသည္။

 • She stayed and played with the children.
  သူကေလးေတြႏွင့္ေနကာကစားခဲ့သည္။

 

 

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

Views: 3415

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks you so much, sir!

:)

Thanks a lot, sir.

Dear Sir,

Please Are you explain to me? phase & clause are N,Adj ,Adv Group of word.Really I  don't clear know it.

Thank you ,Sir

thank u so much . I really want to improve my spoken english.

thanks for advice.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service