ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၂)

 

accessary ႏွင့္ accessory

မူလအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ accessary သည္ မႈခင္းတစ္ခုတြင္ အားေပးအားေျမာက္ျပဳသူ၊ ႀကံရာပါ၊ အလိုတူအလိုပါ အဆြယ္အပြားျဖစ္သည္။

accessory သည္ အပိုပစၥည္း၊ ဆင့္ပြားအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းျဖစ္သည္။ car accessories, computer accessories ။ သို႔ရာတြင္ ယခုအခါတြင္ အဆိုပါစကားလံုးႏွစ္ခု၏အဓိပၸါယ္ကြဲျပား မႈမွာမႈန္၀ါးလာၿပီး တစ္လံုးထဲကိုပင္ အဓိပၸါယ္ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ သံုးလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ accessory ကပိုအသံုးတြင္က်ယ္သည္။

 

Accused of စြပ္စြဲခံရသည္

 • The man was accused of the murder. ထိုလူသည္ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟုစြပ္စြဲခံရသည္။

(The man was accused with the murder.)  “လူသတ္မႈႏွင့္စြပ္စြဲခံရသည္”ဟု ျမန္မာလို ေတြးၿပီးေရးကာမွားေလ့ရွိသည္။

acquainted ႏွင့္ acquaintance

acquaintance သည္ noun ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ျခင္း၊ အကၽြမ္း၀င္မႈ ျဖစ္သည္။

 • Their acquaintance began to blossom. သူတို႔ကၽြမ္း၀င္မႈသည္ ပိုဖြံ႕ၿဖိဳးေ၀ဆာလာေတာ့မည္။
 • I made his acquaintance at a party. ငါသူ႔ကိုပါတီမွာအကၽြမ္း၀င္ေအာင္လုပ္ခဲ့သည္။

*Acquainted သည္ adjective ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးေသာ၊ အထိအေတြ႕ရွိေသာ အဓိပၸါယ္ရသည္။


adapter ႏွင့္ adaptor

မူလက adapter  (-er) သည္ ျပဳလုပ္သူလူကိုရည္ညႊန္းသည္။ ဥပမာ an adapter of a novel ၀တၳဳမွီျငမ္းသူ။ adaptor (-or) အား လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း/ၾကားခံကိရိယာ ကိုရည္ညႊန္းသည္။ သို႔ရာတြင္၄င္းစာလံုးႏွစ္လံုးအား အဓိပၸါယ္တူအျဖစ္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေရးထံုးတြင္ ၾသဇာႀကီးေသာအဖြဲ႕အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားကလက္ခံလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိအေရးအသားတြင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္စာလံုးေပါင္းႏွင့္ေရးႏိုင္သည္။ ေရွ႕ေနာက္ ညီမွ်မႈေတာ့ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ေနရာတြင္ -er ႏွင့္ေပါင္းၿပီး အျခားတစ္ေနရာတြင္ -or ျဖင့္ေပါင္းျခင္းမ်ိဳးေရွာင္ရွားသင့္သည္။

Administrative အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ/စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ

 • This is just an administrative problem. ဒါက အုပ္ခ်ဳပ္မႈျပႆနာတစ္ခုရယ္ပါ။


administrative သည္ adjective ျဖစ္သည္။ ၄င္းအား noun အေနျဖင့္သံုးကမွားတတ္သည္။ ၄င္း၏ noun သည္ administrator ျဖစ္သည္။

 • (I work as an administrative at a co-operative.)

   

adverse ႏွင့္ averse

adverse သည္ “ေကာင္းက်ိဳးမေပးေသာ၊ ေဘးျဖစ္ေစေသာ” ဟူသည့္အဓိပၸါယ္ရသည္။

 • The ferries were cancelled owing to ADVERSE weather conditions.(= unfavourable) ဆိုးရြားေသာရာသီဥတုေၾကာင့္ ကူးတို႔ယာဥ္မ်ားအား ခရီးစဥ္ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသည္။

 

averse အား “မႀကိဳက္ေသာ၊ ျငင္းပယ္ေသာ၊ ဆန္႔က်င္ေသာ” ဟူသည့္အဓိပၸါယ္ႏွင့္သံုးသည္။

 • She is not AVERSE to publicity. (= opposed) သူေက်ာ္ၾကားမႈကိုဆန္႔က်င္သည္မဟုတ္ပါ။

 

advice ႏွင့္ advise

ဤစကားလံုးႏွစ္ခုသည္ ျမန္မာေက်ာင္းသားတို႔္ အလြန္မွားေလ့ရွိသည့္ အတြဲျဖစ္သည္။

advice သည္ noun ျဖစ္သည္။ “အႀကံဥာဏ္၊ ေထာက္ခံခ်က္” ျဖစ္သည္။ adivise သည္ verb ျဖစ္သည္။ “အႀကံေပးသည္။ ေထာက္ခံသည္။” ဟုဆိုလိုသည္။

 • My ADVICE is to forget all about it. (noun = recommendation) ကၽြန္ေတာ့္အႀကံကေတာ့ အားလံုးေမ့ထားလိုက္ပါ။
 • What would you ADVISE me to do? (verb = recommend) ကၽြန္ေတာ္ဘာလုပ္ရမလဲအႀကံေပးပါ့လား။

 

adviser ႏွင့္ advisor

Adviser သည္ British စာလံုးေပါင္းျဖစ္သည္။. Advisor ကေတာ့ ပိုအေမရိကန္ဆန္သည္။

affect or effect

ဤအတြဲတြင္ -a ႏွင့္စသူသည္ verb ျဖစ္သည္။ -e ႏွင့္စသူသည္ noun ျဖစ္သည္။

 • Heavy drinking will AFFECT your liver. (verb) အလြန္အကၽြံေသာက္ရင္ အသည္းထိခိုက္လိမ့္မယ္။
 • The EFFECT on her health was immediate. (noun) သူ႔က်န္းမာေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈက ခ်က္ခ်င္းျဖစ္လာမွာ။
 • GREENHOUSE EFFECT ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္, SIDE-EFFECT ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး
 • The new manager plans to EFFECT sweeping changes. (verb = to bring about) မန္ေနဂ်ာအသစ္က သိမ္းက်ံဳးေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုလုပ္ဖို႔ ႀကံထားတယ္။

 

Agree  သေဘာတူသည္။

 • Greta agrees with you. Greta is agree with you.


agree to/agree with  agree ေနာက္တြင္လိုက္သည့္ preposition ကိုမူတည္ၿပီး အဓိပၸါယ္ေျပာင္းပါသည္။

 •  I AGREED TO do what he advised. သူအေပးတဲ့အႀကံကိုသေဘာတူတယ္။
 • I AGREED TO all the conditions. စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလံုးအားသေဘာတူသည္။
 • I AGREED WITH all they said. သူေျပာတာနဲ႔သေဘာထားတိုက္ဆိုင္တယ္။ သူေျပာတာ လက္ခံတယ္။

 

Alive ႏွင့္ live

alive သည္ adjective ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ be verb ႏွင့္တြဲေရးသည္။ live သည္ adjective အေနႏွင့္သံုးလွ်င္ /laiv/ လိုက္ဗ္ ဟုအသံထြက္သည္။ verb အေနႏွင့္ဆိုလွ်င္ /liv/ လစ္ဗ္ ဟုအသံထြက္သည္။

 • Only three people were alive after the accident. မေတာ္တဆမႈမွာလူသံုးဦးပဲ အသက္ရွင္တယ္။
 • Only three people lived after the accident. မေတာ္တဆမႈမွာ လူသံုးဦးပဲအသက္ရွင္က်န္ခဲ့တယ္။

 
* real live, live show (live recording)

 

alley ႏွင့္ ally

An ALLEY is a little lane. အဲလီ ဟုအသံထြက္သည္။ လမ္းၾကားေလး ျဖစ္သည္။

An ALLY is a friend. အဲလိုင္း ဟုအသံထြက္သည္။ မဟာမိတ္ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။

alley (singular), alleys (plural)

ally (singular), allies (plural)

 

bowling alley ဘိုလင္းကစားရာလမ္းေၾကာင္း

skittle alley

the Allies - ပထမႏွင့္ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းၿဗိတိန္ႏိုင္ငံႏွင့္ပူးေပါင္းတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကေသာႏိုင္ငံမ်ား

the countries that fought with Britain in the First and Second World Wars.

 

all most ႏွင့္ almost 


၄င္းစကားလံုးႏွစ္လံုးသည္အဓိပၸါယ္ကြာျခားပါသည္။

 • They were ALL (= everyone) MOST kind. သူတို႔အားလံုးသည္အၾကင္နာဆံုး မ်ားျဖစ္ၾကသည္။


ဤေနရာတြင္ MOST ေနရာတြင္ VERY ထည့္လိုက္လွ်င္လည္း အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

 • The child was ALMOST (=nearly) asleep. ကေလးသည္ အိပ္ေမာက်လုနီးပါးျဖစ္ေနသည္။

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

Read more -

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၁)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၂)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၃)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၄)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၅)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၆)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၇)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၈)

ဆင္တူ႐ိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၉)

ဆင္တူ႐ိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၁၀)

 

Views: 2574

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank

Thank you very much Saya zar ni (My Way!)

Thanks

thank you

Thank you very much.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service