38. article  နိဒါန္း

အဂၤလိပ္သဒၵါတြင္ article မ်ားကို မွန္ကန္စြာသံုးစြဲတတ္ေရးသည္ အခက္ဆံုးကိစၥမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကံအားေလ်ာ္စြာပင္ article အမွားမ်ားသည္ စာအေရးအသားတစ္ခုအား နားလည္မႈကို ထိခိုက္ရေလာက္ေအာင္ အေရးမပါလွပါ။ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းအတြင္းမွ article မ်ားကို ခ်န္ထားခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ပင္ အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ႏိုင္ေသးသည္။

ဥပမာ Please can you lend me pound of butter till end of week?

သို႔ရာတြင္ ေရးထံုးမွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ဖို႔ကိုေတာ့အားထုတ္သင့္ေပသည္။ article အသံုးျပဳပံု ဥပေဒသမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပထမဦးစြာ countable noun (ေရတြက္၍ရေသာ နာမ္) ႏွင့္ uncountable noun (ေရတြက္၍မရေသာနာမ္) တို႔ကို သိထားရပါမည္။

39. articles: a/an (a/an အသံုး)


၁။ House, engineer, girl, name  ကဲ့သို႔ေသာ နာမ္မ်ားသည္ လူ/အရာ၀တၳဳအတန္းအစား တစ္ခုလံုးကိုရည္ညႊန္းသည္။


ထို လူ/အရာ၀တၳဳအတန္းအစားထဲမွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုရည္ညႊန္းလိုသည့္အခါ Noun တစ္ခုေရွ႕တြင္ a/an ထည့္သံုးသည္။(A/an means ‘one'.)

 • She lives in a nice big house. သူ အိမ္ႀကီးတစ္လံုးတြင္ေနသည္။
 • My father is an engineer. (NOT My father is engineer. ) ကၽြန္ေတာ့္အေဖသည္ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

၂။ လူတစ္ဦး၊ အရာ၀တၳဳတစ္ခုကို သတ္မွတ္၊ ေဖာ္ျပသည့္အခါ a/an သံုးသည္။(ဘာျဖစ္သည္၊ ဘာအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္ဟုေျပာသည့္အခါ)

 • He’s a doctor. သူသည္ဆရာ၀န္တစ္ဦးျဖစ္သည္။
 • ‘What's that?‘ ‘It’s a calculator. ' အဲဒါဘာလဲ။ ဒါ ဂဏန္းတြက္စက္တစ္ခုျဖစ္သည္။

 

၃။ a/an သည္ “တစ္ခု”ဟုအဓိပၸါယ္ရသျဖင့္ ၄င္းကိုအမ်ားကိန္း၊ ေရတြက္၍မရေသာနာမ္ မ်ားႏွင့္မသံုးပါ။

 • My parents are doctors. (NOT . . . a doctors)
 • Would you like some salt?(NOT . . . a salt.)

 

Noun မပါသည့္ adjective မ်ားသက္သက္ျဖင့္ a/an ကိုမသံုးပါ။

 • She’s a very good engineer. သူသည္ အလြန္ေတာ္သည့္အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးျဖစ္သည္။
 • She’s very good. (NOT . . . She’s a very good.)

 

a/an အား အျခား determiner(ဥပမာ- my, you) တစ္ခုႏွင့္တြဲမသံုးပါ။

 • He’s a friend of mine. (NOT. . . He’s a my friend.) သူသည္ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။

 

40. articles: the (တိက်ေသာ article)

The သည္ ေျပာသူညႊန္းသည့္အရာကိုနားေထာင္သူမွသိသည့္အခါ ‘you know which one l mean’. သံုးသည္။ ၄င္းအား ေရတြက္မရေသာနာမ္၊ နာမ္အနည္းကိန္း၊ နာမ္အမ်ားကိန္း တို႔ႏွင့္သံုးသည္။

 • the water (uncountable)            
 • the table (singular countable)     
 • the stars (plural countable)

 

the ကို ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ိဳးတြင္သံုးသည္။


a. တစ္ႀကိမ္ေဖာ္ျပၿပီးေသာလူႏွင့္အရာ၀တၳဳတို႔အားညႊန္းရန္

 • She 's got two children: a girl and a boy. The boy’s fourteen and the girl's eight.

 

b. မည္သည့္လူ၊ အရာ၀တၳဳကိုဆိုလိုေၾကာင္းျပသည့္အခါ

 • Who’s the girl in the car over there with John? ဟိုကားထဲကဂၽြန္နဲ႔ရွိေနတဲ့ ေကာင္မေလးက ဘယ္သူလဲ။

 

c. မည္သည့္ လူ အရာ၀တၳဳကိုဆိုလိုေၾကာင္း ေျပာေနသည့္အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး နားလည္သည့္အခါ

 • Could you close the door? (တံခါးတစ္ေပါက္တည္းသာပြင့္ေနသည္။)
 • ‘Where’s Ann?‘ ‘In the kitchen.’ Could you pass the salt?

 

the အား အျခား determiner(ဥပမာ- my, you, this, some) တစ္ခုႏွင့္တြဲမသံုးပါ။

 • This is my uncle. (NOT . . . the my uncle  )
 • I like this beer. (NOT . . .  the this beer)

 

The အားကိုယ္ပိုင္နာမ္မ်ားႏွင့္တြဲမသံုးပါ။ (ခၽြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။)

 • Mary lives in Switzerland. (NOT  . . . the Switzerland)  ေမရီ ဆြစ္ဇာလန္တြင္ေနသည္။

 

အရာ၀တၳဳတို႔အေၾကာင္းေယဘုယ်ေျပာသည့္အခါ the ကိုမသံုးပါ။

 • Books are expensive. (NOT . . . The books are expensive.) စာအုပ္မ်ားသည္ ေစ်းႀကီးသည္။

 

41. articles: the difference between a/an and the (a/an ႏွင့္ the တို႔ျခားနားပံု)


a/an ႏွင့္ the တို႔ျခားနားပံုမွာအလြန္႐ိုးရွင္းပါသည္။

a/an က အတန္းအစားတစ္ခုထဲမွတစ္ခု  ‘one of a class‘ ကိုဆိုလိုသည္။

the  က ေျပာသူဆိုလိုသည္ကို ၾကားသူကသိသည္ ‘you know exactly which one’.


ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။

 • A doctor must like people. ( = မည္သည့္ဆရာ၀န္မဆို၊ မည္သည့္တစ္ေယာက္ေယာက္)
 • My brother's a doctor. ( = ဆရာ၀န္မ်ားထဲမွတစ္ေယာက္)
 • I ‘m going to see the doctor. ( မိမိ၏ဆရာ၀န္၊ ဘယ္သူဆုိသည္ကို ၾကားသူသိသည္။)
 • I live in a small flat at the top of an old house near the town hall.
 • A small flat -  အိမ္၏အေပၚတြင္ တိုက္ခန္း ႏွစ္ခန္းသံုးခန္းရွိႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႔ထဲမွတစ္ခု
 • The top – ဘယ္အေပၚဆိုတာသိသည္။ ထိုလူေနေသာအိမ္အေပၚထပ္ျဖစ္သည္။
 • The town hall - ၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမဆိုတာသိသည္။

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

Views: 2688

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you so much...

thanks

အထူး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Thanks for sharing.

When is "the " used in abstract noun with changing condition? For example, the development of our project depends on our unity and hardworking.

thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service