ALWAYS အၿမဲ၊ အၿမဲတေစ၊ အၿမဲတမ္း

 

၁။  when someone always does something or something always happens အၿမဲတမ္းလုပ္သည့္အခါ၊ အၿမဲတမ္းျဖစ္သည့္အခါ

 

Always (adv)  အၿမဲတမ္း၊ ဘယ္အခ်ိန္မဆို

 • She was always ready to listen to my problems.
  သူက ကၽြန္ေတာ့္ျပႆနာေတြကို နားေထာင္ေပးဖို႔ အၿမဲတမ္းအသင့္ပဲ။

 • Why do you always blame me for everything?
  အရာရာအတြက္ဘာလို႔ငါ့ကိုပဲ အၿမဲတမ္း အျပစ္တင္ေနရတာလဲ။

 

every time  (adv/conjunction) အခ်ိန္တိုင္း၊ အခါတိုင္း

တစ္ခုခုျဖစ္တိုင္း အျခားတစ္ခုခုလည္းျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

 

 • My neck hurts every time I move.
  ငါလႈပ္လိုက္တဲ့အခါတိုင္း လည္ပင္းကနာတယ္။

 • He jumped every time he heard a footstep outside.
  အျပင္ကေျခသံၾကားတိုင္းသူထခုန္တယ္။

 

whenever  (conjunction) ဘယ္အခ်ိန္မဆို၊ ဘယ္ေတာ့ျဖစ္ျဖစ္။ သည့္အခါတိုင္း

 • He goes to visit Amy whenever he's in town.
  ၿမိဳ႕ထဲေရာက္တိုင္းသူေအမီထံလာလည္သည္။

 • You can use my computer whenever you like.
  ငါ့ကြန္ပ်ဴတာႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္သံုးႏိုင္တယ္။

 

whenever possible ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အခါတိုင္း

 

 • Try to use public transport whenever possible.
  ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အခါတိုင္း အမ်ားသံုးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစံနစ္ကိုသံုးပါ။


Every + Noun [determiner] every day/ week/Monday etc

ေန႔တိုင္း၊ အပတ္တိုင္း ပံုမွန္ျဖစ္သည္ဟုဆိုလိုသည့္အခါသံုးသည္။

 

 • We use the car almost every day.
  ေန႔တိုင္းနီးပါးကားသံုးတယ္။

 • Thousands of tourists visit Bali every year.
  ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ဘာလီကၽြန္းကို ႏွစ္စဥ္လာလည္ၾကသည္။

 

nine times out of ten အၿမဲတမ္းဆိုသလို

တစ္ခုခုသည္ အၿမဲတမ္းဆိုသလို ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္တတ္တာပဲ ဟုအေလးအနက္ထားဆိုခ်င္သည့္အခါ အေျပာစကားတြင္သံုးသည္။

 

 • I often leave work early and nine times out of ten no-one notices.
  ငါအလုပ္ကအေစာႀကီး မၾကာခဏဆိုသလိုျပန္ေလ့ရွိတယ္။ အၿမဲတမ္း ဆိုသလို တစ္ေယာက္မွသတိမထားမိၾကဘူး။

 

၂။ always in the future အနာဂါတ္ကာလတြင္အၿမဲတမ္း

 

 • I'll always remember the first time I went to Paris.
  ျပင္သစ္ကိုပထမဆံုးေရာက္ခဲ့တုန္းကကို အၿမဲတမ္းမွတ္မိေနမွာပဲ။

 • She said she would always love him!
  သူမကသူ႔ကိုအၿမဲတမ္းခ်စ္သြားမွာပါလို႔ေျပာတယ္။

 

Forever/ for ever  [adv] အစဥ္၊ ထာ၀ရ၊ အၿမဲ

for all time in the tအ့the future  တစ္စံုတစ္ခုသည္အနာဂါတ္အထိ အခ်ိန္အၾကာႀကီးဆက္ျဖစ္ေနမည္ဟုဆိုလိုသည့္အခါသံုးသည္။

 

 • I’d like to stay here forever.
  ငါဒီမွာ အၿမဲတမ္း ေနခ်င္ပါတယ္။

 • If you wait for Victor to make up his mind you'll be waiting for ever.
  ဗစ္တာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာကိုေစာင့္ေနရင္ေတာ့ ထာ၀ရေစာင့္ေနရလိမ့္မယ္။

 

Forever/ for ever အား sentence သို႔မဟုတ္ clause တစ္ခု၏အဆံုးသတ္တြင္သံုးသည္။

 

Permanent  [adj] အၿမဲတမ္း၊ ထာ၀ရ တည္တံ့မည္ျဖစ္ေသာ

အခ်ိန္သံုးပါးစလံုးတည္ၿမဲေနမည့္၊ ေျပာင္းလဲ ဖယ္ထုတ္၍မရႏိုင္သည့္ အရာ/အေျခအေန။ something

 • a disease which can cause permanent brain damage  
  ဦးေႏွာက္အားထာ၀ရ ပ်က္စီးသြားေစမည့္ေရာဂါ

 • a permanent ink stain
  ဖ်က္မရသည့္မွင္စြန္း


permanently [adv]

 • The accident left him permanently disabled.
  မေတာ္တဆက သူ႔အားေသရာပါမသန္မစြမ္းျဖစ္ေစခဲ့သည္။

 

for life ရာသက္ပန္။ က်န္ေနသည့္ဘ၀တစ္ေလ်ာက္လံုး

 • There's no such thing as a job for life any more.
  အလုပ္ဆိုတဲ့အရာ တစ္ဘ၀လံုးအတြက္မရွိေတာ့ဘူး။

 • If you help me, I’ll be your friend for life!
  ငါ့ကိုသာကူမယ္ဆိုရင္ တစ္သက္လံုး မင္းရဲ႕သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ေနသြားပါ့မယ္။

 

be jailed for life တစ္သက္တစ္ကၽြန္းအက်ဥ္းခ်ခံရသည္။

 • She was jailed for life in 1965 for the murder of her husband and children.
  သူ႔ကေလးေတြနဲ႔ေယာက္်ားကိုသတ္ျဖတ္မႈအတြက္ ၁၉၆၅ တြင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္အျပစ္ေပးခံရသည္။

 

for good အၿပီးအျပတ္၊ အၿမဲတမ္း

တစ္ခုခုကိုလံုး၀ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္လိုက္သည္။

 • He said he was tired of boxing and was giving it up for good.
  သူက လက္ေ၀ွ႔ကိုညည္းေငြ႕ေနေၾကာင္း၊ အၿပီးတိုင္ စြန္႔လႊတ္ေတာ့မည့္အေၾကာင္းေျပာသည္။

 • I’m leaving her, and this time it's for good.
  ငါသူ႔ကိုထားခဲ့ေတာ့မယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့အျပတ္ပဲ။

 

၃။ always in the past အတိတ္တြင္အၿမဲတမ္း

always [adv]


Have
you always lived here?

မင္းဒီမွာတစ္ေလွ်ာက္လံုးေနခဲ့တာလား။

He's always wanted to work in TV.

သူက ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွာ အၿမဲတမ္းလုပ္ခ်င္ခဲ့တာ။

 

All along တစ္ေလွ်ာက္လံုး

အေျပာတြင္အသံုးမ်ားသည္။ တစ္ခုခုသည္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွန္လာခဲ့သည္။ ဒါေပမယ့္မိမိကသတိမထားမိခဲ့ ဟုေျပာခ်င္သည့္အခါသံုးသည္။

 

 • He realized that she’d been right all along.
  သူမကတစ္ခ်ိန္လုံးမွန္ေနခဲ့တယ္ဆိုတာ သူသေဘာေပါက္သြားသည္။

 • I spent three hours looking for my keys and they were in my purse all along!
  ေသာ့ရွာတာသံုးနာရီၾကာခဲ့တယ္။ ငါ့အိတ္ထဲမွာတစ္ခ်ိန္လံုးရွိေနခဲ့တာကိုး။

 

From the start အစကတည္းက  

 

 • Their marriage was a disaster from the start.
  သူတို႔အိမ္ေထာင္ေရးက အစကတည္းကယဥ္သကိုပဲ။

 

right from the start  တစ္ခုခုသည္ အစကတည္းကျဖစ္ေနသည္၊ မွန္ေနသည္ဟုေျပာလိုသည့္အခါ

 • They liked each other right from the start.
  သူတို႔အခ်င္းခ်င္း အစ(ေတြ႕ကတည္းက)ႀကိဳက္ခဲ့ၾကသည္။

 

၄။ all the time, without stopping တစ္ခ်ိန္လံုး။ မရပ္ဘဲ။

 

 • I seem to be tired all the time these days.
  အခုတေလာ အၿမဲတမ္းႏြမ္းနယ္ေနသလိုပဲ။

 • Do you wear your glasses all the time, or just for reading?
  ခင္ဗ်ားမ်က္မွန္ကိုအခ်ိန္တိုင္းတပ္ထားတာလား။ စာဖတ္မွတပ္တာလား။

 

Always + Ving [adv] မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာ၊ ၿငိဳျငင္စရာတစ္ခု အၿမဲတမ္းျဖစ္သည္။ လုပ္သည္။

 

 • There's always loud music coming from the room upstairs.
  အေပၚထပ္ခန္းက သီခ်င္းသံအက်ယ္ႀကီးအၿမဲလာေနတာပဲ။

 • He’s always leaving his socks on the floor.
  သူကေတာ့ ၾကမ္းေပၚမွာေျခအိတ္ေတြပစ္ ပစ္ထားတာပဲ။

 

the whole time တစ္ခ်ိန္လံုး။ တစ္ေလွ်ာက္လံုး

စိတ္ၿငိဳျငင္စရာအေၾကာင္းေျပာသည္။

 

 • He talked about himself the whole time I was with him.
  သူနဲ႔ရွိေနတုန္း သူ႔အေၾကာင္းခ်ည္းပဲ တစ္ခ်ိန္လံုးေျပာေနေတာ့တာပဲ။

 • We realized that Duncan had been standing there the whole time.
  ဒန္ကင္ တစ္ခ်ိန္လံုး မတ္တတ္ရပ္ေနတာ သိလိုက္တယ္။

 

constant + Noun မေျပာင္းမလဲ

 • His constant complaining is really beginning to annoy me.
  သူတတြတ္တြတ္တိုင္တန္းေနတာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္လာတယ္။

 • a constant supply of fresh water ေရခ်ိဳမျပတ္တမ္းပံ့ပိုးမႈ

 

constantly [adv]

 • We knew we were constantly in danger.
  ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္မေရြးအႏၱရာယ္ရွိတာသိတယ္။

 

permanent  မျပတ္တမ္း

 • He seems to have a permanent smile on his face.
  သူ႔မ်က္ႏွာမွာအၿမဲမျပတ္ၿပံဳးေနသေယာင္ပဲ။

 

permanently [adv]

 • This door is kept permanently locked.
  တံခါးကိုအေသပိတ္ထားသည္။

 

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

 

Views: 1969

Reply to This

Replies to This Discussion

Reading Practice အတြက္ learn လုပ္လို႕ရေသာ ရိုးရွင္းတဲ့ website သို႕မဟုတ္ စာအုပ္နာမည္ေလး သိခ်င္ပါတယ္ဆာ

ဒီဆိုက္မွာပဲ reading က႑ေလးမၾကာခင္လာပါမယ္။ ေစာင့္ေမွ်ာ္အားေပးေပးပါခင္ဗ်ား။

ဒီေခါင္းစဥ္နဲ႕ကို ၁ ကေနျပန္တင္ေပးပါခင္ဗ်ာ.........................ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

THANKS A LOT

Thank you very much!

Thank you for your effort Mr. Zar Ni...But here I would like to make a suggestion..

I don't think we've never really use "a permanent smile" for vernacular unless it is a writing.

 We will simply say "He always smile" even if it's formal.

I heard for once: everlasting smile, never-ending smile.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service