ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၄)

alternate ႏွင့္ alternative

alternate သည္ “တစ္လွည့္စီျဖစ္ေသာ၊ တစ္(ရက္/ပတ္/ လ/ႏွစ္)ျခားျဖစ္ေသာ” အဓိပၸါယ္ရသည့္ နာမ၀ိေသသနျဖစ္သည္။

alternative အား adjective အေနျဖင့္သံုးလွ်င္ “အျခားေသာ၊ သမ႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ” အဓိပၸါယ္ရၿပီး noun အေနျဖင့္သံုးလွ်င္ “အျခားေရြးခ်ယ္စရာ၊ အျခားနည္းလမ္း” အဓိပၸါယ္ရသည္။

We visit our grandparents on ALTERNATE Saturdays. (= every other Saturday)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘိုးဘြားေတြကို တစ္ပတ္ျခားစေနေန႔တိုင္းသြားလည္တယ္။

 

I ALTERNATE between hope and despair. (= have each mood in turn)

(ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခါ၊ လက္မႈိင္ခ်တစ္ခါ )အားတက္တဲ့အခါတက္လိုက္၊ စိတ္ဓါတ္က်တဲ့အခါက်လိုက္ပဲ။

 

An ALTERNATIVE plan would be to go by boat. (= another possibility)

အျခားျဖစ္ႏိုင္တဲ့အစီအစဥ္ကေတာ့ ေလွနဲ႔သြားဖို႔ပဲ။

 

alternative engegy ကမၻာ့သယံဇာတတို႔ကိုအႏၱရာယ္မျပဳဘဲ ေနေရာင္ျခည္၊ ေရ၊ ေလ စသည္တို႔မွ ထုတ္ယူရွိေသာစြမ္းအင္

alternative medicine ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ေဖာ္စပ္ေသာေဆးမ်ိဳးမသံုးသည့္ကုသနည္း။ သဘာ၀ကုထံုး

alternative comedy သမ႐ုိးက်မဟုတ္ေသာဟာသ

 

The ALTERNATIVES are simple: work or go hungry. (= two choices)

ေရြးခ်ယ္စရာေတြကေတာ့ရွင္းပါတယ္။ အလုပ္လုပ္မလား၊ အငတ္ခံမလား။

 

တိတိက်က်ေျပာမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ alternatives သည္ ေရြးခ်ယ္စရာႏွစ္ခုထဲကျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အခုအခါ အဆိုပါအဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္းအတိအက်လိုက္နာသံုးစြဲျခင္းနည္းလာၾကၿပီး ႏွစ္ခုထက္ပိုသည့္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအျဖစ္လည္းသံုးလာၾကပါသည္။

ambiguity အဓိပၸါယ္ေ၀၀ါးေစျခင္း။ အနက္ေထြျပားျခင္း

အဂၤလိပ္စာကိုေရးသားသည့္အခါ မိမိဆိုလိုသည့္အဓိပၸါယ္ စာဖတ္သူထံေရာက္မေရာက္ ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးသင့္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္

 

(a) pronoun မ်ားသည္စာဖတ္သူအတြက္ မည္သူ႔ကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္း မထင္ရွားသည့္အခါေနာက္တစ္နည္း ျပန္ျပင္ေရးသင့္သည္။

 

ေအာက္ပါ၀ါက်ကိုေလ့လာၾကည့္ပါ။

 

My brother told his friend that HE had won first prize in the local photographic exhibition.

ဤတြင္ he သည္မည္သူျဖစ္သနည္း။ my brother လား his friend လား မရွင္းေပ။ ေအာက္ပါအတိုင္းျပန္ျပင္ေရးလိုက္လွ်င္ရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

(a) My brother congratulated his friend on winning first prize in the local photographic exhibition.

 

(b) My brother, delighted to have won first prize in the local photographic exhibition, told his friend.

 

(b) ႀကိယာ၀ိေသသနတစ္ခုျဖစ္သည့္ only သည္လည္းျပႆနာေပးတတ္ေသာစကားလံုးျဖစ္သည္။ သူ၏ေနရာကိုသတိျဖင့္ထားပါ။ only သည္သူႏွင့္အနီးကပ္ဆံုးစကားလံုး(အထူးသျဖင့္ သူ႔ေနာက္ကလိုက္သည့္ စကားလံုး) ကိုရည္ညႊန္းေလ့ရွိသည္။ ေနရာအထားမွားပါက မိမိရည္ရြယ္သည့္အဓိပၸါယ္ေရာက္မည္မဟုတ္ေပ။ ေအာက္ပါ၀ါက်မ်ားတြင္ ေနရာေျပာင္းသြား႐ံုႏွင့္အဓိပၸါယ္ေျပာင္းသြားပံုကိုေလ့လာၾကည့္ပါ။

ONLY John eats fish on Fridays. (က်န္မည္သူမွငါးမစား)

ေသာၾကာေန႔တြင္ ဂၽြန္ တစ္ယာက္တည္းသာ ငါးစားသည္။

 

John ONLY eats fish on Fridays. (ငါးကလြဲ၍က်န္တာမစား)

ေသာၾကာေန႔တြင္ ဂၽြန္သည္ ငါးသာစားသည္။

 

John eats fish ONLY on Fridays. (အျခားေန႔မ်ားတြင္ငါးမစား)

ဂၽြန္သည္ ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္သာ ငါးစားသည္။

 

(c) badly ၏တည္ေနရာကိုလည္းဂ႐ုျပဳပါ။

This room needs cleaning BADLY. (သန္႔ရွင္းဖို႔လိုသည္လား မလိုဘူးလားမရွင္းေပ။)

 

ေအာက္ပါအတိုင္းျပင္ေရးလိုက္လွ်င္ရွင္းသြားပါသည္။

 

This room BADLY needs cleaning.

ဤအခန္းသည္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ အလြန္လိုအပ္ေနသည္။

 

(d) comma သည္ ေခတၱရပ္ျခင္း၊ ပုဒ္ျဖတ္ေပးသည္။ ေကာ္မာထည့္သင့္သည္ေနရာတြင္မထည့္မိပါက ေ၀၀ါးမႈကိုျဖစ္ေစမည္။

The shabby little riverside cafe was empty and full of wasps and flies. (empty and full ဆန္႔က်င္ဖက္ႏွစ္ခုတြဲေနသည္။)

 

The shabby little riverside cafe was empty, and full of wasps and flies.

စုတ္ခ်ာခ်ာျမစ္ကမ္းနေဘးကေကာ္ဖီဆိုင္ကေလးသည္ လူသူကင္းမဲ့ကာ ယင္တေလာင္းေလာင္းႏွင့္ျဖစ္သည္။

 

(e) အဓိပၸါယ္မဲ့စာေၾကာင္းမ်ားေရွာင္က်ဥ္ပါ။

DRIVING slowly along the road, THE CASTLE dominated the landscape. (ရဲတုိက္သည္ကားေမာင္းေနသည္)

 

ျပန္ျပင္ေရးထားပံု

 

As we drove slowly along the road, we saw how the castle dominated the landscape.

ကားလမ္းတစ္ေလ်ာက္ျဖည္းညွင္းစြာကားေမာင္းလာခဲ့ရင္း ႐ႈခင္းထဲတြင္ ရဲတိုက္က လႊမ္းမိုးေနရာယူ သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

 

COOKED slowly, the FAMILY will enjoy the cheaper cuts of meat. (အခ်က္ခံရသည္ကမိသားစု)

 

ျပန္ျပင္ေရးထားပံု

If the cheaper cuts of meat are cooked slowly, the family will enjoy them.

ေစ်းခပ္ေပါေပါအသားတံုးေတြကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းခ်က္မယ္ဆိုရင္ အိမ္သားေတြႀကိဳက္ၾကမွာပါ။

 

amend ႏွင့္ emend

အဆိုပါစကားလံုးႏွစ္ခုလံုးသည္ “ပိုေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္သည္” ဟူသည့္အဓိပၸါယ္ရသည္။

ေရးသားပံုႏွိပ္ထားသည့္စာမ်ားကိုျပင္ဆင္သည္ဟုေျပာလိုလွ်င္ amend ႏွင့္ emend ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကိုသံုးႏိုင္သည္။

 

The text is currently being emended and will be published shortly.

ေလာေလာဆယ္ စာကိုျပင္ေနတယ္။ မၾကာခင္ထုတ္ေ၀ေတာ့မယ္။

 

amend ကိုေတာ့ပိုက်ယ္ျပန္႔သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္သံုးေလ့ရွိသည္။
Until the constitution is amended, the power to appoint ministers will remain with the president.

အေျခခံဥပေဒအားမျပင္ရေသးခ်ိန္အထိ ၀န္ႀကီးမ်ားကိုခန္႔အပ္ႏိုင္သည့္အာဏာသည္ သမၼတထံတြင္တည္ေနဦးမည္။

 

AMENDING the law ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း

AMENDING behavior အက်င့္စ႐ိုက္ကိုျပင္ဆင္ျခင္း

 

among  ႏွင့္ between

between အားလူႏွစ္ဦး၊ အရာ၀တၳဳႏွစ္ခုၾကား မွ်ေ၀ထားသည့္အရာကိုညႊန္း ရန္သံုးသည္။ အခ်ိန္ကိုညႊန္းသည့္အခါ အခ်ိန္ႏွစ္ခုၾကား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားၾကားရွိအရာကိုျပရန္သံုးသည္။

 

Share the sweets BETWEEN the two of you.

သၾကားလံုးေတြကိုမင္းတို႔ႏွစ္ေယာက္ခြဲယူၾက။

 

There is a break of ten minutes between classes.

စာသင္ခ်ိန္မ်ားၾကားတြင္ ဆယ္မိနစ္အားလပ္ခ်ိန္တစ္ခုရွိသည္။

 

among ကိုေတာ့ သံုးဦးထက္ပိုသည္တို႔ၾကားကအရာကိုညႊန္းရန္သံုးသည္။ အုပ္စုတစ္ခုအတြင္းရွိအရာ ကိုညႊန္းရန္သံုးသည္။

 

Share the sweets AMONG yourselves.

သၾကားလံုးေတြကိုမင္းတို႔ခြဲယူၾက။

 

I saw a few familiar faces among the crowd.

လူအုပ္ထဲမွာရင္းႏွီးေနတဲ့မ်က္ႏွာတစ္ခ်ိဳ႕ေတြ႕ခဲ့သည္။

 

သို႔ရာတြင္ between အား ပထ၀ီ၀င္တည္ေနရာအတိအက် သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္မႈတို႔ကိုျပသည့္ ႏွစ္ခုထက္ပိုသည့္အရာတို႔ႏွင့္လည္းသံုးႏိုင္သည္။

 

Sardinia lies BETWEEN Spain, Algeria, Corsica and Italy.

ဆာဒီနီးယားသည္ စပိန္၊ အယ္ဂ်ီးရီးယား၊ ေကာ္စီကာႏွင့္ အီတလီတို႔ၾကားတြင္တည္ရွိသည္။

 

It will take a long time before the rift BETWEEN the five main parties heals.

ပါတီငါးခုအၾကားအကြဲအၿပဲကိုကုစားဖို႔ အခ်ိန္အေတာ္ယူရမည္။

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

Read more -

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၁)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၂)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၃)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၄)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၅)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၆)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၇)

ဆင္တူရိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၈)

ဆင္တူ႐ိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၉)

ဆင္တူ႐ိုးမွား သတိထား အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား (၁၀)

 

Views: 2310

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service