အျငင္း၀ါက်တြင္ negative ႏွစ္ခါထပ္သံုးျခင္းကိုေရွာင္ပါ။ Double Negatives to Avoid

ျပင္သစ္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ “Je ne sais rien” ဟုေျပာသံၾကားလွ်င္ မည္သည့္ပညာတတ္ျပင္သစ္လူမ်ိဳးမွ မ်က္ခံုးပင့္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ “I don’t know nothing” ဟုေျပာသည့္အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားေျပာသူတစ္ေယာက္ကိုမူ ပညာသိပ္မတတ္သူဟု ခ်က္ခ်င္းအသတ္မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

(ျပင္သစ္ဘာသာတြင္ ne သည္ no ျဖစ္ၿပီး rien သည္ nothing ျဖစ္သည္။)

 

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာဘာသာစကားမ်ား (စပိန္၊ ျပင္သစ္) တြင္ negative concord ဟုေခၚေသာ အျငင္းစကားႏွစ္ခုထည့္ေျပာျခင္းကို သဒၵါအမွားဟုမယူဆၾကပါ။ သို႔ရာတြင္ အဂၤလိပ္စကားတြင္ေတာ့ double negative သည္ အလယ္ေခတ္ေလာက္ကစၿပီး သဒၵါမက်ဟု ျမင္လာၾကသည္။

double negative ကိုဘာေၾကာင့္ စံမမီသည့္အဆင့္အတန္းထည့္သနည္းဟုတစ္စံုတစ္ေယာက္က ေစာေၾကာေကာင္းေစာေၾကာပါလိမ္မည္။

 

၁၇၆၂ ခုႏွစ္တြင္စာေပက၀ိဘုန္းေတာ္ႀကီး Bishop Robert Lowth (1710-1787) က A Short Introduction to English Grammar ဆိုသည္ကိုထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ထိုဘုန္းေတာ္ႀကီးက ေအာက္ပါဥပေဒသကို ျပဌာန္းခဲ့ သည္။

 

    Two Negatives in English destroy one another, or are equivalent to an Affirmative.

 

Lowth သည္ လက္တင္ႏွင့္ဟီးဘ႐ူးပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေရွးက်သည့္ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ negative concord မရွိၾကေပ။  Lowth ၏အဆိုပါစည္းကမ္းသည္ေႏွာင္းလူတို႔လိုက္နာရသည့္ ဥပေဒသျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေအာက္ပါစကားလံုးမ်ားႏွင့္တြဲကာ not ကိုမည္သည့္အခါမွ်မသံုးရေပ။

 

◊ hardly ◊ scarcely  ◊ only  ◊ neither  ◊ never  ◊ no one  ◊ nobody ◊ nothing  ◊ no ◊ none

 

ေအာက္ပါခေရပြင့္ျပ၀ါက်တို႔မွာ အခ်င္းခ်င္းနားလည္ေသာ္လည္း စံမမီသည့္အဂၤလိပ္၀ါက်မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 

*She was so weak she couldn’t hardly sit up.

*Scarcely nobody came to my party.

*I can’t stay only a few minutes.

*I didn’t know neither her telephone number nor her address.

*I never saw no one I thought prettier.

*We don’t need no education.

*I don’t want none of those mushrooms.

 

၄င္းတို႔အစား standard English ျဖင့္ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာႏိုင္သည္။

 

She was so weak she could hardly sit up.

သူအားနည္းလြန္းလို႔မထႏိုင္သေလာက္ပဲ။

 

Scarcely anybody came to my party.

ငါ့ပါတီပြဲကိုဘယ္သူမွမလာသေလာက္ပဲ။

 

I can stay only a few minutes.

ကၽြန္ေတာ္မိနစ္အနည္းငယ္ေလာက္ပဲေနႏိုင္မယ္။

 

I knew neither her telephone number nor her address.

သူ႔ဖုန္းနံပါတ္ကိုေရာ လိပ္စာကိုပါတစ္ခုမွမသိဘူး။

 

I never saw anyone I thought prettier.

ပိုလွတယ္ထင္တဲ့တစ္ေယာက္မေတြ႕ခဲ့ဘူး။

 

We don’t need an education.

ငါတို႔ပညာေရးကိုမလိုအပ္ဘူး။

 

I don’t want any of those mushrooms.

အဲဒီဘယ္မိႈမွမလိုခ်င္ဘူး။

 

မွတ္ခ်က္။ ႐ုပ္ရွင္ေတြထဲမွာ double negative ေတြကိုလႈိင္လႈိင္သံုးၾကတာေတြ႕ဖူးပါလိမ့္မယ္။ လူမည္းေတြ၊ ေကာင္းဘိြဳင္နဲ႔ ပညာမတတ္သူေတြေနရာမွာ dramatic effect ရေစဖို႔သံုးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။  သဒၵါပညာရွင္မ်ားရဲ႕ ရႈံ႕ခ်မႈကို double negative တိုင္းေတာ့ခံရသည္မဟုတ္ပါ။  ၁၇ ရာစုကတည္းက

ေခတ္စားခဲ့သည့္ not un- ပံုစံသည္ယေန႔ထိတိုင္စံမီအဂၤလိပ္စကားအျဖစ္ လက္ခံထားၾကပါေသးသည္။ ဥပမာ ခရီးသြားေဆာင္းပါးတစ္ခုတြင္ “the flavor was unusual, but not unappealing.” ဟုေရးထားသည္ကို ေတြ႕ရမည္။ not, ႏွင့္ unappealing ႏွစ္ခုစလံုးသည္ negatives မ်ားျဖစ္ကေသာ္လည္း “အရသာသည္ ထူးဆန္းလွေသာ္လည္း စိတ္ကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္” ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ not unappealing သည္ appealing ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔အသံုးမ်ားသည့္ double negetives မ်ားမွာ not uncommon, not unusual တို႔ျဖစ္သည္။

 

 

 Apply to, Apply for, and Apply with

ယင္းတို႔၏အသံုးႏွင့္ပတ္သက္၍ စာဖတ္သူဘယ္ေလာက္သိပါသလဲ။

 

Does an undergraduate apply for a graduate program or to it?

Does a job applicant apply to a company or with it?

 

ေအာက္ပါဥပမာမ်ားက “apply for” and “apply with” တို႔ကို “apply to” သံုးရမည့္ေနရာတြင္မွားယြင္းသံုးစြဲထားသည္ကိုျပေနသည္။

 

* Winston is applying for the teaching program at Harvard.

  * Interested in applying with the world’s largest retailer?

  * Customer Service Careers | Apply with DISH

 

apply to ထံသို႔ေလွ်ာက္ထားသည္

၄င္းသည္ မိမိအား သင္တန္း၊ အလုပ္တစ္ခုတြင္ သင့္ေတာ္သူအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအဓိပၸါယ္ရသည့္ အီဒီယံျဖစ္သည္။

  • apply to graduate school.
  • apply to a company for employment.
  • apply to a bank’s loan department for a loan.

 

apply for အတြက္ေလွ်ာက္ထားသည္။ ေတာင္းခံသည္။

၄င္းအားတစ္ခုခုရယူရန္ရည္ရြယ္သည္ဟုအဓိပၸါယ္ႏွင့္သံုးသည္။

  • apply for scholarship money.
  • apply for admission. You apply for a job.

 

apply with ျဖင့္ေလွ်ာက္သည္

ဤေနရာတြင္ with ဆိုသည့္စကားသည္ “ျဖင့္” အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္။ “နည္းလမ္း၊ အားျဖင့္၊ မွတစ္ဆင့္”ေလွ်ာက္ထားသည္ ဟုအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္။

  • You can apply with the click of a mouse.
  • You can apply with a printed application.
  • You can apply with a program like Compass, or a service like Monster.

 

အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည့္ဥပမာသံုးခုအားေအာက္ပါအတိုင္းအမွန္ျပင္ေရးႏိုင္သည္။

Winston is applying for the teaching program at Harvard.

၀င္စတန္သည္ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္၏သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္အတြက္ေလွွ်ာက္ထားေနသည္။

 

Interested in applying with the world’s largest retailer?

ကမၻာ့အႀကီးမားဆံုးလက္လီအေရာင္းဆိုင္ႀကီးမွာေလွ်ာက္ထားဖို႔စိတ္၀င္စားပါသလား။

 

Customer Service Careers | Apply with DISH ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈအလုပ္အခြင့္အလမ္း။ DISH ႏွင့္ေလွ်ာက္ပါ။

 

 

ေအာက္ပါတို႔မွာ apply အား preposition ႏွင့္တြဲသံုးလ်က္ျဖစ္ေစ၊ မတြဲလ်က္ျဖစ္ေစသံုးတတ္သည့္ အသံုးတို႔ျဖစ္သည္။

 

apply paint to a surface မ်က္ႏွာျပင္တြင္ေဆးသုတ္သည္။

apply ointment to a wound ဒဏ္ရာကိုလိမ္းေဆးလိမ္းသည္။

apply oneself to one’s studies မိမိေလ့လာမႈကို၀ါယမစိုက္ထုတ္သည္။

apply a remedy to a problem ျပႆနာတစ္ခုအားယာယီေျဖရွင္းသည္။

apply a rule to a situation ဥပေဒသတစ္ခုအား အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္အသံုးခ်သည္။

apply pressure to a wound ဒဏ္ရာတစ္ခုအား ဖိထားသည္။ (က်ပ္စည္းသည္)

apply pressure to a person လူတစ္ေယာက္အားဖိအားေပးသည္။

apply one’s talents တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ပါရမီကိုအသံုးခ်သည္။

apply a patch to a garment အ၀တ္စတစ္ခုကို ဖာသည္။

မူရင္း။ Maeve Maddox ၏ Double Negatives to Avoid ႏွင့္ Apply to, Apply for, and Apply with

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

Views: 3485

Reply to This

Replies to This Discussion

သင္ယူေလ့လာခြင့္ေပးလို႔ ေက်းဇူးပါ ခင္ဗ်ာ

Thank

I'll enjoy with your new lessons.

သင္ယူခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအထူးပါ အသင္းႀကီး ေအာင္ျမင္တုိးတက္ပါေစ။ အသံဖုိင္ေတြလည္း မ်ားမ်ား တင္ႏုိင္ပါေစ ခင္ဗ်ာ။

ေလ့လာဆဲပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ငယ္ငယ္တုန္းက "We don't need no education" ဆိုတဲ့ သီခ်င္းကို ၾကားတုန္းက ေတာ္ေတာ္မ်က္စိလည္တာ။ education ကိုလိုခ်င္တယ္လို႔ပဲ ဆိုလိုတာလားေပါ့။ mv မွာျပေနေတာ့လည္း ဆရာေတြဆိုးတဲ့အေၾကာင္း ျပေနတယ္ေပါ့။ ေနာက္မွ သူတို႔ေတြလည္း တခါတရံ အဲ့လို grammar မက်တာေတြလည္း ေျပာတတ္ပါလားဆိုတာ သိလာရတယ္။

Thank you so much.
Thank a lot.
wonderful

RSS

Featured Discussions

© 2018   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service